Forskrift om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter)

DatoFOR-1994-12-23-1128
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1994 2035
Ikrafttredelse01.05.1995
Sist endretFOR-2016-12-22-1862 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1994-12-23-1127, FOR-1950-07-14-8702, FOR-1985-03-13, FOR-1948-09-30, FOR-1969-10-10
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§13, LOV-2014-08-15-61-§14, LOV-2014-08-15-61-§22, Stortingsvedtak
Kunngjort
Rettet24.02.2011 (§ 17 første ledd annet punktum)
KorttittelForskrift om losavgifter

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. § 17 og Stortingsvedtak av 7. november 1994 om bevilgninger av utgifter og inntekter under Fiskeridepartementet for budsjettåret 1995. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Samferdselsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 13 og § 14.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 april 1995 nr. 389, 14 sep 1995 nr. 820, 19 des 1997 nr. 1458, 18 des 1998 nr. 1415, 21 des 1999 nr. 1520, 20 des 2000 nr. 1431, 19 des 2001 nr. 1515, 23 des 2002 nr. 1814, 29 des 2003 nr. 1800, 22 des 2004 nr. 1833, 20 des 2005 nr. 1631, 21 des 2006 nr. 1571, 21 des 2007 nr. 1750, 19 des 2008 nr. 1520, 21 des 2009 nr. 1762, 28 des 2010 nr. 1825, 1 juli 2011 nr. 710, 22 des 2011 nr. 1490, 21 des 2012 nr. 1422, 20 des 2013 nr. 1652, 19 des 2014 nr. 1795, 21 des 2015 nr. 1793, 22 des 2016 nr. 1862.

Kapittel I: Innledende bestemmelser

§ 1.Losavgiftene

Losavgiftene består av:

a.Losberedskapsavgift – betales av fartøy som har losplikt eller som frivillig benytter los.
b.Losingsavgift – betales av fartøy som nytter los.
c.Farledsbevisavgift – betales av fartøy/navigatør for gjennomføring av farledsbevisprøve, samt ved utstedelse, fornying eller endring av farledsbevis.
d.Kadettfarledsbevisavgift – betales av fartøy/navigatør for utstedelse av kadettfarledsbevis.

Losingsavgiften, farledsbevisavgiften og kadettfarledsbevisavgiften betales i tillegg til losberedskapsavgiften.

0Endret ved forskrifter 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 2.Avgiftsplikt

Fartøy som frivillig nytter los eller er omfattet av bestemmelsene om losplikt i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 6 og forskrifter gitt i medhold av denne, skal betale avgift etter denne forskriften. Dispensasjon fra losplikten fritar ikke fra plikten til å betale losberedskapsavgift med mindre dispensasjonen utelukkende gjelder for seilas eller opphold i områdene som nevnt i lospliktforskriften § 4 (2).

Betalingsplikten for losberedskapsavgift inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling.

Betalingsplikten for losingsavgift inntrer når los tas ombord og omfatter all seilas med los om bord.

Betalingsplikten for farledsbevis inntrer ved gjennomføring av farledsbevisprøve, samt ved utstedelse, fornying eller endring av farledsbevis. Kystverket kan bestemme at betaling skal gjennomføres før farledsbevis utstedes eller prøve gjennomføres.

Betalingsplikten for kadettfarledsbevis inntrer ved utstedelse av kadettfarledsbevis.

0Endret ved forskrifter 25 april 1995 nr. 389, 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a.Avgiftsbelagt farvann: Farvann med losplikt, jf. lospliktforskriften § 4.
b.Innseiling: Seilas fra farvann uten losplikt og passering av grensen til avgiftsbelagt farvann.
c.Utseiling: Seilas til farvann uten losplikt og passering av grensen fra avgiftsbelagt farvann.

Samferdselsdepartementet kan i tvilstilfeller bestemme hva som skal forstås med de enkelte definisjonene.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).

Kapittel II: Beregning av fartøyers størrelse

§ 4.Målekonvensjon

Ved beregning av fartøyers størrelse legges fartøyets størrelse i bruttotonn (BT) i henhold til skipsmålingskonvensjonen av 1969 til grunn.

0Endret ved forskrift 25 april 1995 nr. 389.
§ 5.Fratrekk for segregerte ballasttanker

For oljetankfartøyer med segregerte ballasttanker trekkes volumet av de segregerte ballasttankene fra når fartøyets størrelse i bruttotonn beregnes. Vilkårene for dette er:

a.Volumet av de segregerte ballasttankene må framgå av målebrevet.
b.Betingelsene etter IMO-resolusjon A.748(18) forøvrig må være til stede.
c.Målebrevet må framlegges for Kystverket i forkant av seilasen.

Kystverket bestemmer i tvilstilfeller ved enkeltvedtak om vilkårene for beregning etter denne bestemmelsen er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 25 april 1995 nr. 389, 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 6.Plikt til å framlegge målebrev m.v.

Fartøyets fører eller dets representanter plikter på forespørsel å framlegge gyldig målebrev i henhold til målereglene i norsk sjøfartslovgivning. Hvis slikt målebrev ikke kan framlegges innen en uke eller det fremdeles er tvil om beregningsgrunnlaget, bestemmer Kystverket ved enkeltvedtak hvilken størrelse som skal legges til grunn ved avgiftsberegningen.

Første ledd gjelder tilsvarende for annen dokumentasjon som Kystverket måtte ha behov for ved beregningen.

0Endret ved forskrifter 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 7.Krigsfartøyer

For norske eller utenlandske krigsfartøyer hvor bruttotonnasjen ikke fremgår av målebrevet, settes den avgiftspliktige tonnasjen til to tredjedeler av deplasementet på konststruksjonsvannlinjeplanet.

0Endret ved forskrift 25 april 1995 nr. 389.

Kapittel III: Losberedskapsavgift

0Overskriften endret ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).
§ 8.Avgift for enkeltseilinger

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første 3 000 BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. Ved seilas langs norskekysten som medfører flere innseilinger og utseilinger påløper det likevel ikke ny avgift for innseiling eller utseiling som er en naturlig del av seilasen. Tonnasjen ved slep er summen av tonnasjen for slepebåt og slep. Hvis det ikke kan oppgis tonnasje for slepet, fastsettes denne av Kystverket.

Tankskip over 30 000 BT som seiler inn for reparasjoner, leveranse av slop, mannskapsskifte eller annen nødvendig vareleveranse til skipet, kan etter søknad til Kystverket få halv avgift for inn- og utseilingen.

For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, gis fritak for losberedskapsavgiften. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode.

0Endret ved forskrifter 25 april 1995 nr. 389, 14 sep 1995 nr. 820 (i kraft 15 sep 1995), 19 des 1997 nr. 1458 (i kraft 1 jan 1998), 18 des 1998 nr. 1415 (i kraft 1 jan 1999), 21 des 1999 nr. 1520 (i kraft 1 jan 2000), 20 des 2000 nr. 1431 (i kraft 1 jan 2001), 19 des 2001 nr. 1515 (i kraft 1 jan 2002), 23 des 2002 nr. 1814 (i kraft 1 jan 2003), 29 des 2003 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2004), 22 des 2004 nr. 1833 (i kraft 1 jan 2005), 20 des 2005 nr. 1631 (i kraft 1 jan 2006), 21 des 2006 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 19 des 2008 nr. 1520 (i kraft 1 jan 2009), 21 des 2009 nr. 1762 (i kraft 1 jan 2010), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 1 juli 2011 nr. 710 (i kraft 4 juli 2011), 22 des 2011 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2012), 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1793 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1862 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 9.Årsavgift

De betalingspliktige kan betale losberedskapsavgiften i form av en årsavgift i stedet for å betale for hver enkelt innseiling og utseiling. Avgiftspliktige fartøy som hovedsakelig seiler innenfor grensen for avgiftsbelagt farvann eller mellom norske havner skal betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift.

Årsavgiften fra og med 1. januar 2017 er:

For fartøy t.o.m.8 000 BTFritatt
For fartøy f.o.m.8 001 BT t.o.m. 10 000 BTkr 58,56 pr. BT
For fartøy over10 000 BTkr 71,24 pr. BT

Årsavgiften betales terminvis, senest innen begynnelsen av hvert kvartal. Betalingspliktige fartøy er selv ansvarlig for å bestille årsavgift i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet i god tid før seilas foretas.

Fartøy kan tiltre årsavgiftsordningen i løpet av avgiftsåret, men kan da ikke få ettergitt eller tilbakebetalt avgift for enkeltseilinger før betalingstidspunktet. Fartøy som tiltrer årsavgiftsordningen i løpet av året, kan etter søknad til Kystverket betale 1/12 av årsavgiften pr. resterende og påbegynte måneder i året.

For betalt årsavgift for fartøyer som forliser, avhendes eller går ut av fast rute i avgiftsåret, dvs. ikke seiler i avgiftsbelagt farvann, kan det etter søknad til Kystverket gis en forholdsmessig refusjon i årsavgiften pr. hele gjenstående måneder etter den måneden endringen inntreffer. Bestemmelsen gjelder ikke for fartøy i sesongdrift.

Årsavgift kan ikke overføres fra et fartøy til et annet.

For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore på 50 poeng eller mer, gis fritak for losberedskapsavgiften. Rabatten gis kun for seilas innenfor ESI-sertifikatets gyldighetsperiode og der ESI-registreringen senest oppgis ved bestilling av årsavgiften.

0Endret ved forskrifter 25 april 1995 nr. 389, 14 sep 1995 nr. 820 (i kraft 15 sep 1995), 19 des 1997 nr. 1458 (i kraft 1 jan 1998), 18 des 1998 nr. 1415 (i kraft 1 jan 1999), 21 des 1999 nr. 1520 (i kraft 1 jan 2000), 20 des 2000 nr. 1431 (i kraft 1 jan 2001), 19 des 2001 nr. 1515 (i kraft 1 jan 2002), 23 des 2002 nr. 1814 (i kraft 1 jan 2003), 29 des 2003 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2004), 22 des 2004 nr. 1833 (i kraft 1 jan 2005), 20 des 2005 nr. 1631 (i kraft 1 jan 2006), 21 des 2006 nr. 1571 (i kraft 1 jan 2007), 21 des 2007 nr. 1750 (i kraft 1 jan 2008), 19 des 2008 nr. 1520 (i kraft 1 jan 2009), 21 des 2009 nr. 1762 (i kraft 1 jan 2010), 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), 22 des 2011 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2012), 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1793 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1862 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 10.Fritak fra losberedskapsavgiften

Fartøy opp til og med 8 000 BT er fritatt fra å betale losberedskapsavgift. Fartøy som kun utøver humanitær virksomhet i ikke-kommersielt øyemed er fritatt fra å betale losberedskapsavgift, når los ikke nyttes.

Ved tvil avgjør Kystverket om vilkårene for fritak etter første ledd er til stede.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1793 (i kraft 1 jan 2016 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 11.Administrasjonsavgift

Hvis meldeplikten etter forskriftens § 21 ikke er overholdt kan fartøyet pålegges å dekke de kostnadene som oppsøkingen av fartøyet har påført Kystverket. Kystverket kan sette administrasjonsavgiften til samme beløp som utstedte avgift etter denne forskrift. For meldinger om seilas på farledsbevis hvor opplysning om farledsbevis som skal benyttes mangler, settes administrasjonsavgiften til kr 1 500,-.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).

Kapittel IV: Losingsavgift

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).
§ 12.Losingsavgift

Losingsavgift for losinger betales i form av timesatser for bruk av los. Antall timer regnes fra det tidspunkt hvor losingen tar til inntil det tidspunkt losen forlater fartøyet. Påbegynt time regnes som hel time.

Fartøyet skal alltid som et minimum betale for tre timer.

Når fartøyet anløper for å ta ombord eller landsette passasjerer, laste eller losse eller for ordre, og skipsføreren anmoder losen om å vente, belastes timer på vanlig måte.

Timesatsen er differensiert etter fartøyets størrelse på følgende måte:

TonnasjeTimesats
Fra 0 til og med 1 000 BTkr 1 386,–
Fra 1 001 til og med 2 000 BTkr 1 744,–
Fra 2 001 til og med 4 000 BTkr 2 054,–
Fra 4 001 til og med 8 000 BTkr 2 358,–
Fra 8 001 til og med 12 000 BTkr 2 584,–
Fra 12 001 til og med 20 000 BTkr 2 870,–
Fra 20 001 til og med 30 000 BTkr 3 137,–
Fra 30 001 til og med 50 000 BTkr 3 361,–
Fra 50 001 til og med 100 000 BTkr 3 584,–
Fra 100 001 BT og overkr 3 813,–
0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 22 des 2011 nr. 1490 (i kraft 1 jan 2012), 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1793 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1862 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 13.Bruk av flere loser

Når to eller flere loser nyttes vekselsvis, beregnes losingsavgift etter § 12 for hver av losene med et fratrekk på 50 %.

Det betales likevel fullt ut for det antall loser som deltar i losingen samtidig.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 14.Losing av slep

Ved losing av slep beregnes losingsavgift etter § 12 for summen av tonnasjen for slepebåt og slep. Hvis det ikke kan oppgis tonnasje for slepet, fastsettes denne av Kystverket.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 15.Ventepenger

Når los er tilsagt av en som opptrer på fartøyets vegne til å møte fram på et bestemt sted til bestemt tid, men må vente på fartøyet mer enn en time, betales losingsavgift i form av ventepenger etter fartøyets timesats i henhold til § 12, også for den første timen. Ventepenger beregnes fra opprinnelig tilsigelsestidspunkt inntil losingen tar til. For fartøy som betaler losingsavgift etter § 12 annet ledd skal ventepengene samordnes. Dersom summen av ventetid og losingstid er 3 timer eller mindre, skal totalt antall fakturerte timer begrenses til 3 timer.

Hvis losingen ikke finner sted, skal det dessuten betales ventepenger pr. time for medgått tid for fram og tilbakereise.

Kystverket kan i tvilstilfeller ved enkeltvedtak bestemme hvor mange timer som skal legges til grunn ved beregningen av ventepenger.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 16.Tillegg til losingsavgiften

Når det er utført en uvanlig lostjeneste eller når losingen har budt på særlige vansker eller når det er medgått særskilt tid til planlegging eller forberedelse av losoppdraget, kan det kreves et særskilt tillegg til losingsavgiften. Tillegget beregnes etter fartøyets timesats i henhold til § 12 for det antall timer som Kystverket bestemmer.

Bestillingsavgift tillegges losingsavgiften dersom losbestillingen ikke er gjort elektronisk via den elektroniske internettjenesten til Kystverket. Bestillingsavgift ilegges også bestillinger av los som foretas mindre enn to timer før losoppdraget skal starte. Endring i losbestillinger hvor avgangstidspunktet er bekreftet av bestiller fører til ombestillingsavgift for hver endring. Det kan tillegges flere avgifter etter denne paragraf på samme losoppdrag. Bestillingsavgiften og ombestillingsavgiften er kr 1 500,-.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013), 20 des 2013 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2014 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).

Kapittel V: Farledsbevisavgift og kadettfarledsbevisavgift

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).
§ 17.Farledsbevisavgift

For prøve i forbindelse med utstedelse eller utvidelse av farledsbevis betales kr 4 200,–. Dersom prøven ikke bestås, skal det betales ny avgift for ny prøve.

For utstedelse, fornying eller endring av farledsbeviset betales kr 1 050,–.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 22 des 2016 nr. 1862 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 18.Kadettfarledsbevisavgift

For utstedelse av kadettfarledsbevis betales kr 1 050,–.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015), 22 des 2016 nr. 1862 (i kraft 1 jan 2017 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).

Kapittel VI: Fellesbestemmelser

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).
§ 19.Fritak fra avgiftsplikt

Kystverket kan etter søknad gi fritak fra avgiftsplikten etter forskriften her når særlige hensyn tilsier det.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter statslos etter dette tidspunktet).
§ 20.Regning for avgiften

Når los ikke nyttes, utstedes avgiftsregning for hver gang fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling, eller ved utløpet av perioden nevnt i § 8 første ledd. Når los nyttes, utstedes avgiftsregning for hvert losoppdrag. For øvrig bestemmer Kystverket i hvilken periode det skal beregnes avgift for.

Kystverket krever inn avgiftene. Den alminnelige betalingsfristen er 30 dager. Når et fartøy tidligere er ilagt avgifter og disse ikke er innbetalt til tross for at de er forfalt og purring er sendt eier av fartøyet, kan Kystverket bestemme at avgiften skal anses som forfalt umiddelbart.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 21.Plikt til melding

Når betalingspliktig fartøy ikke skal benytte los, skal føreren eller annen representant for fartøyet gi elektronisk melding om seilasen til Kystverket med angivelse av farledsbevis som skal benyttes, jf. § 11 og § 16 annet ledd. Meldingen skal gis i Kystverkets meldingssystem SafeSeaNet før seilas foretas. Meldingen skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at regning kan utferdiges.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrifter 21 des 2012 nr. 1422 (i kraft 1 jan 2013), 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- og utseiling, eller nytter los etter dette tidspunktet).
§ 22.Klage

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015).
§ 23.Endringer og utfyllende bestemmelser

Samferdselsdepartementet kan endre forskriften her og gi forskrifter om utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011), endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1795 (i kraft 1 jan 2015).

Kapittel VII: Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser

0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).
§ 24.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mai 1995 kl. 00.00 og får anvendelse for fartøyer som passerer grensen for gebyrbelagt farvann for inn- eller utseiling eller nytter statslos etter dette tidspunkt.

Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

a.Forskrift om takster for kystgebyr m.v. for perioden 1. januar - 30. april 1995 fastsatt ved kgl.res. 23. desember 1994 nr. 1128 i medhold av los om losvesenet av 1948.
b.Forskrift om grensen i henhold til losloven mellom innenskjærs og utenskjærs farvann fastsatt ved kgl.res. 14. juli 1950 nr. 8702.
c.Forskrift om utvidelse av årsavgiftsordningen for kystgebyr fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 13. mars 1985 nr. 656.
d.Forskrift om fritakelse fra å betale milepenger for visse fartøyer i kombinert innen- og utenriks rutefart fastsatt av Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet den 30. september 1948.
e.Bestemmelser om årsavgift fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 10. oktober 1969.
0Tilføyd ved forskrift 28 des 2010 nr. 1825 (i kraft 1 jan 2011).