Regler om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret.

DatoFOR-1995-01-06-18
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 1995 45
Ikrafttredelse01.04.1995
Sist endretFOR-2002-12-20-1838
EndrerFOR-1956-06-29-9095
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1995-01-06-18-§17, FOR-2002-12-04-1634
Kunngjort
KorttittelRegler om tiltak mv ved ulykker i Forsvaret

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1995 med hjemmel i instruksjonsmyndighet. Fremmet av Forsvarsdepartementet. Endret 20 des 2002 nr. 1838.

Kap I. Anvendelsesområde og definisjoner

§ 1.Anvendelsesområde
1.Bestemmelsene gjelder ved enhver ulykke innen Forsvaret, samt når Forsvaret er innblandet i ulykke, og dette har medført:
a)tap av menneskeliv eller alvorlig personskade,
b)omfattende skade på eller tap av militær eller sivil eiendom.
2.Når en nærmere undersøkelse av et årsaksforhold er ønskelig kan undersøkelseskommisjon nedsettes også i andre tilfeller enn nevnt i § 1 nr. 1, jfr. § 5 nr. 1.
3.Bestemmelsene gjelder så langt ikke forholdet til annen stat eller til internasjonale organisasjoner er til hinder for dette.
4.§§ 8, 12, 13, 14 og 15 gjelder også ved andre ulykker og hendelser som ønskes undersøkt. Den sjef som beordrer undersøkelsen avgjør hvordan undersøkelsen skal skje.
§ 2.Undersøkelsesmyndighet

For land-, sjø- og luftstridskreftene er undersøkelsesmyndigheten vedkommende kommandør for vedkommende stridskrefter som er rammet av ulykke eller hendelse.

0Endret ved forskrift 20 des 2002 nr. 1838.

Kap II. Øyeblikkelige tiltak

§ 3.Avdelingssjefens oppgaver
1.Sjefen for den avdeling (institusjon, stasjon, fartøy, skole m.v.) som er rammet skal straks sørge for at nødvendige redningstiltak iverksettes og at foreløpig melding gis til:
a)undersøkelsesmyndigheten,
b)politimesteren i det distrikt hvor ulykken er skjedd,
c)andre sivile eller militære myndigheter som antas å ville treffe øyeblikkelige tiltak i forbindelse med ulykken, og
d)nærmeste pårørende til forulykkede, savnede eller personell som er kommet alvorlig til skade. Hvor dette finnes hensiktsmessig, kan slik underretning overlates til høyere myndighet.
2.Avdelingssjefen skal foreta de skritt som ikke uten skade kan utsettes for å sikre bevis (avsperring av åsted, sikring av vitner og spor m.v.).
3.Avdelingssjefen skal sørge for nødvendig bistand til pårørende og andre som er berørt av ulykken eller hendelsen, med mindre dette mest hensiktsmessig kan overlates til høyere myndighet.
4.Dersom hensynet til nødvendige øyeblikkelige tiltak tilsier det, har sjefen for den militære avdeling som ligger nærmest ulykkesstedet de samme plikter etter denne paragraf som påhviler sjefen for rammet avdeling.
§ 4.Undersøkelsesmyndighetens oppgaver

Undersøkelsesmyndigheten skal, når den får melding om eller kjennskap til en ulykke:

1.Sørge for underretning til:
a)Forsvarets overkommando,
b)Forsvarsdepartementet,
c)andre berørte sivile og militære myndigheter som ikke allerede er varslet, og
d)massemedia så langt dette finnes tilrådelig.
2.Holde seg underrettet om hvilke tiltak den lokale sjef har satt iverk og om nødvendig sette i verk ytterligere tiltak.

Kap III. Nedsettelse av undersøkelseskommisjon

§ 5.Når og av hvem undersøkelseskommisjon nedsettes
1.
a)Når ulykke som nevnt i § 1 nr. 1 er skjedd ved avdeling underlagt forsvarskommando og skoleavdeling, skal undersøkelsesmyndigheten nedsette undersøkelseskommisjon.
b)Generalinspektør eller høyere myndighet kan nedsette undersøkelseskommisjon.
c)Når ulykke som nevnt i § 1 nr. 1 er skjedd ved Forsvarets overkommando, avgjør Forsvarssjefen om undersøkelseskommisjon skal nedsettes.
d)Når ulykke som nevnt i § 1 nr. 1 er skjedd ved Forsvarets fellesinstitusjoner/forvaltninger, avgjør vedkommende sjef om undersøkelseskommisjon skal nedsettes.
2.Undersøkelseskommisjon kan unnlates nedsatt i følgende tilfeller:
a)trafikkulykke når sivilt kjøretøy er innblandet,
b)brann som etterforskes av politi,
c)skipsulykke hvor sjøforklaring holdes, og
d)når høyere myndighet nedsetter undersøkelseskommisjon.
§ 6.Undersøkelseskommisjonens sammensetning
1.Undersøkelseskommisjonen skal nedsettes uten ugrunnet opphold. Kommisjonen skal bestå av minst tre medlemmer, og være sammensatt av:
a)leder som skal være offiser av minimum samme grad og ansiennitet som den som på grunn av direkte befatning med ulykken eller hendelsen får sitt forhold gransket. Kommisjonens sammensetning skal likevel ikke endres selv om kommisjonen senere finner å måtte granske også andre, høyere offiserer. Ved dødsulykke skal lederen ha minimum grad av major/tilsvarende,
b)offiser med erfaring fra vedkommende tjenestefelt,
c)ved personskade skal det lokale arbeidsmiljøutvalg gis anledning til å oppnevne et medlem av undersøkelseskommisjonen. Hvis arbeidsmiljøutvalget ikke oppnevner medlem, oppnevnes en tillitsvalgt eller annen representant for den personellkategori den skadede tilhører, og
d)dersom vernepliktig menig eller korporal/tilsvarende har hatt direkte befatning med ulykken eller hendelsen, skal en tillitsvalgt eller annen representant for denne personellkategori i alle tilfeller gis anledning til å delta i undersøkelseskommisjonen.
2.Politimesteren i det distrikt hvor ulykken eller hendelsen er inntruffet skal oppfordres til å stille en representant fra politiet som medlem av undersøkelseskommisjonen.
3.I de tilfeller Forsvarsdepartementet nedsetter undersøkelseskommisjon, kan sammensetningen av kommisjonen bestemmes av departementet.
§ 7.Inhabilitet
1.Den undersøkelsen direkte gjelder er inhabil til å være medlem av undersøkelseskommisjonen. En person er også inhabil:
a)når vedkommende, eller noen denne har nær tilknytning til, kan ha en fordel, tap eller ulempe av undersøkelsens utfall, eller
b)når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.
2.Er den foresatte inhabil, kan heller ikke den direkte undergitte være medlem av undersøkelseskommisjonen.
§ 8.Undersøkelsesmyndighetens oppgaver
1.Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet skal straks varsles om at undersøkelseskommisjon er nedsatt.
2.Undersøkelsesmyndigheten er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres uten unødig opphold.
3.Undersøkelsesmyndigheten skal fortløpende vurdere om de funn undersøkelseskommisjonen rapporterer bør føre til iverksettelse av øyeblikkelige tiltak.

Kap IV. Undersøkelseskommisjonens arbeid

§ 9.Undersøkelsens formål
1.Undersøkelsens formål er å:
a)bringe på det rene skadens art og omfang, hendelsesforløpet og ulykkens årsak,
b)klarlegge hvilke lover, forskrifter, instrukser eller ordre som gjaldt for den virksomhet eller det oppdrag hvor ulykken inntraff, samt
c)uttale seg om hva som kan gjøres for å avverge lignende ulykker i fremtiden.
2.Undersøkelseskommisjonen skal ikke uttale seg om det er grunnlag for disiplinære forføyninger, om det foreligger straffbart forhold eller om erstatningsansvar bør gjøres gjeldende mot noen.
§ 10.Rapportering

Undersøkelseskommisjonen skal fortløpende vurdere om opplysninger som kommer frem under arbeidet bør meddeles undersøkelsesmyndigheten før den endelige rapport foreligger.

§ 11.Varsling

Får undersøkelseskommisjonen under sitt arbeid mistanke om at det foreligger straffbare, refsbare eller kritikkverdige forhold fra bestemte personer, er disse å anse som gransket av kommisjonen.

Undersøkelseskommisjonen skal i så fall straks varsle den som granskes om undersøkelsen og mistanken, så sant denne ikke allerede er kjent med kommisjonens mistanker.

§ 12.Forklaringer
1.Med de unntak som følger av § 12, nr. 5, har enhver tjenestegjørende i Forsvaret plikt til å avgi forklaring for undersøkelseskommisjon.
2.Forklaringer avgis muntlig eller skriftlig. Avgis muntlig forklaring, skal forklaringen skrives ned og forelegges den som forklarer seg for undertegning.
3.Den som får sitt forhold gransket har rett til å avgi forklaring for undersøkelseskommisjonen.
4.Hvis samlet undersøkelseskommisjon ikke finner at det er til skade for undersøkelsen eller tredjemann, har vedkommende rett til å gjøre seg kjent med forklaringer og funn som direkte angår eget forhold og å uttale seg om disse overfor kommisjonen.
5.Ingen plikter å avgi forklaring om forhold som kan gi grunnlag for disiplinære eller strafferettslige forføyninger mot vedkommende. Det skal opplyses om retten til ikke å avgi forklaring.
§ 13.Rett til bistand

Den som får sitt forhold gransket har rett til for egen kostnad å la seg bistå av advokat eller annen bistandsperson på alle trinn av saksbehandlingen. Valget av bistandsperson må ikke vesentlig forsinke undersøkelsen.

§ 14.Taushetsplikt
1.Kommisjonen eller dens enkelte medlemmer skal ikke uttale seg til utenforstående om sitt arbeid.
2.Undersøkelsesmyndigheten avgjør om opplysninger som fremkommer under undersøkelseskommisjonens arbeid skal meddeles offentligheten.

Kap V. Undersøkelseskommisjonens rapport

§ 15.Fremsendelse og merknader
1.Kommisjonen avgir sin rapport til undersøkelsesmyndigheten.
2.Den som har fått sitt forhold gransket skal gis anledning til å gjøre seg kjent med rapportens innhold i den grad sikkerhetsgradering eller opplysninger undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette. Vedkommende skal gis rett til, innen en rimelig frist som settes av undersøkelsesmyndigheten, å gi sine bemerkninger til selve rapporten før undersøkelsesmyndigheten foretar sin vurdering av rapporten. Alle merknader skal vedlegges rapporten ved fremsendelse.
3.Undersøkelsesmyndigheten sender rapporten med sine merknader til Forsvarets overkommando, politimesteren i det distrikt hvor ulykken er skjedd og andre sivile og militære myndigheter som antas å ville vurdere tiltak etter rapporten.

Merknadene bør inneholde:

a)en redegjørelse for tiltak som er truffet eller som planlegges for å forebygge lignende ulykker i fremtiden, tiltak som er truffet for å råde bot på skaden og forslag til tiltak som undersøkelsesmyndigheten ikke selv kan iverksette,
b)en redegjørelse for strafferettslige, disiplinære eller erstatningsrettslige tiltak som er iverksatt, og
c)eventuelt en redegjørelse for hvorfor rapporten helt eller delvis er gradert etter sikkerhets- eller beskyttelsesinstruksen.
4.Forsvarets overkommando sender rapporten til Forsvarsdepartementet med sine merknader, med gjenpart til politimesteren, jfr. nr. 3.
§ 16.Offentlighet
1.Undersøkelseskommisjonen skal utforme rapporten slik at denne kan være offentlig, hvis ikke oppfyllelsen av undersøkelsens formål derved vesentlig svekkes. Eventuell gradering etter sikkerhets- eller beskyttelsesinstruksen skal begrunnes ved fremsendelse av rapporten.

Dersom rapporten unntas offentlighet, skal det utformes en versjon av rapporten som kan offentliggjøres.

2.Rapporten er unntatt offentlighet frem til den er behandlet i Forsvarsdepartementet, dersom ikke annet bestemmes av departementet.
3.Skadelidte og nærmeste pårørende til omkomne skal gis anledning til å gjøre seg kjent med rapportens innhold i den grad sikkerhetsgradering eller opplysninger undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov ikke er til hinder for dette.

Kap VI. Alminnelige bestemmelser

§ 17.Endringer og utfyllende bestemmelser

Forsvarsdepartementet, eller den det gir fullmakt, kan foreta mindre endringer i og gi utfyllende bestemmelser til disse reglene.

§ 18.Ikrafttredelse
1.Disse regler tre i kraft fra 1. april 1995.
2.Fra samme dato oppheves regler fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1956 nr. 9095 om undersøkelseskommisjoner m.v. ved ulykker i Forsvaret.