Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin

DatoFOR-1995-01-31-107
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 133
Ikrafttredelse31.01.1995
Sist endretFOR-2015-12-18-1588 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§22, LOV-2003-12-19-124-§28, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om salmonella hos levende dyr

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. januar 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6 fjerde ledd, § 14 tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 22 tredje ledd, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Endret ved forskrifter 5 desember 1995 nr. 969, 10 januar 1996 nr. 52, 9 jan 2004 nr. 79 (bl.a hjemmel), 8 juni 2007 nr. 604 (bl.a tittel og hjemmel).
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1588.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forebygge og kontrollere forekomst av sjukdommen salmonellose og tilstedeværelse av salmonellabakterier hos storfe og svin.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for overvåkning av og kontroll med salmonella i alle typer besetninger av storfe og svin, og de tiltak som iverksettes ved mistanke om og påvisning av forekomst av salmonella.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

Salmonella: Enhver variant av arter av Salmonella. 

Dyrehold: Enhver driftsenhet, samlingssted, bedrift eller husholdning der dyr holdes eller oppdrettes, midlertidig eller kontinuerlig. Et dyrehold kan omfatte flere besetninger. 

Besetning: Alle dyr innen ett dyrehold der kontakten mellom dyrene er av en slik art at smitte kan overføres (smittemessig kontakt). 

Kontaktbesetning: Besetninger i samme eller i andre dyrehold der kontakten med smittet besetning har vært av en slik art at smitte kan ha blitt overført. 

Dyreholder: Eier av dyrehold eller person som med eller uten vederlag, av eier er overlatt ansvaret for dyreholdet. 

Foredlingsbesetning svin: Besetning der det avles renavlsdyr for testing og produseres råner til bruk i kunstig sædoverføring, og som er godkjent i henhold til godkjenningsordning fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 

Formeringsbesetninger svin: Besetninger der det avles opp hybridpurker for salg til bruksbesetninger, og som er godkjent i henhold til godkjenningsordning fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. 

Bruksbesetninger svin: Besetninger der det fôres opp griser til slakt og/eller produseres smågris for oppfôring til slakt, og som ikke er godkjent som foredlings- eller formeringsbesetning. 

Besetning smittet med salmonella: Besetning der det forekommer sjukdom forårsaket av Salmonella eller der det er påvist salmonella uten kliniske symptomer hos dyrene. 

Offentlig veterinær: Veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent sentral myndighet, inkludert grenseveterinær, epizootiveterinær og kontrollveterinær. 

Tilsynsveterinær: Veterinær som av Mattilsynet er utpekt for å forestå kjøttkontroll og føre tilsyn med virksomheter.

0Endret ved forskrifter 5 des 1995 nr. 969, 9 jan 2004 nr. 79, 8 juni 2007 nr. 604.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Offentlig overvåknings- og kontrollprogram

Overvåkning og kontroll med forekomst av salmonella hos levende storfe og svin skal utføres etter et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram som fastsettes av Mattilsynet.

Dyreholder eller annen som har ansvar for dyr som forskriften gjelder for skal medvirke til gjennomføringen av bestemmelsene i henhold til denne, herunder rette seg etter pålegg fra offentlig veterinær.

Ved påvisning av salmonella i besetning i annen forbindelse enn nevnt i kapitlene II og III, gjelder bestemmelsene i kapitlene IV - VII.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 5.Undersøkelse med hensyn på salmonella

Prøver uttatt som et ledd i det offentlige overvåknings- og kontrollprogrammet og prøver tatt ut av offentlig veterinær ved mistanke om salmonellaforekomst, skal undersøkes ved laboratorium godkjent for dette av Mattilsynet.

Ved positive funn skal stammene oversendes Veterinærinstituttet. Ett isolat med tilhørende opplysninger skal samtidig også sendes til Folkehelseinstituttet.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 18 des 2015 nr. 1588 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel III. Overvåkning av salmonellaforekomst hos levende dyr

§ 6.Storfe og svin

Den løpende overvåkning av levende dyr skal for storfe og svin skje ved uttak av lymfeknuter fra skrotter på slakteri i henhold til forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt. Prøvene skal tas ut i henhold til et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram som fastsettes av Mattilsynet.

I tillegg skal det for foredlingsbesetninger og formeringsbesetninger for svin foretas bakteriologisk undersøkelse av fecesprøver fra levende dyr en gang årlig etter prøvetakingsplan og metode gitt i vedlegg 1 og 4 til denne forskrift.

Dersom en bruksbesetning ikke blir overvåket ved prøveuttak på slakteri, skal besetningen delta i et overvåkningsprogram for besetninger der det tas prøver av besetningen to ganger i året med 4-8 måneders intervall. Prøvene skal tas ut i henhold til vedlegg 2 og 4 til denne forskrift.

Dyr som flyttes fra besetning som ikke deltar i et overvåkningsprogram til en besetning som deltar i et slikt program, skal isoleres på mottakerstedet ved ankomst og testes med negativt resultat 2 ganger med 14 dagers intervall, før de tillates å komme i smittemessig kontakt med andre dyr i besetningen. Prøvene tas ut i henhold til vedlegg 4 til denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 5 des 1995 nr. 969, 8 juni 2007 nr. 604.
§ 7.(Opphevet ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.)
§ 8.Ansvar for prøvetaking

Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak i besetningene i henhold til bestemmelsene i dette kapittel.

Mattilsynet kan, innenfor de rammer som gis av overordnet myndighet, pålegge dyreholder å ta ut prøver.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.

Kapittel IV. Tiltak

§ 9.Varsling

Ved påvisning av salmonella hos levende dyr skal det sentrale og regionale Mattilsyn varsle det lokale Mattilsyn. Ved påvisning av salmonella som kan utgjøre en fare for mennesker, skal det lokale Mattilsynet også varsle den lokale kommunelegen eller fylkeslegen. Det lokale Mattilsynet skal også forsikre seg om at slakterier, meierier og eventuelle andre næringsmiddelbedrifter som henter sine råvarer i den smittede besetning blir varslet.

Andre veterinærer skal varsle det lokale Mattilsynet.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 10.Generelle restriksjoner for storfe og svin

Ved påvisning av salmonella hos dyr eller i lokaler der det er dyr, skal Mattilsynet pålegge besetningen følgende restriksjoner:

1.Ingen levende dyr får føres inn i eller ut av besetningen med unntak av dyr som føres direkte til slakt.
2.Ingen dyr får sendes til slakt uten godkjenning fra Mattilsynet. Mattilsynet skal varsle kjøttkontrollen og slakteri om at dyrene kommer fra besetning der det er mistanke om eller påvist forekomst av salmonella slik at tidspunkt for sanitetsslakting kan avtales.
3.Skrotter av dyr som ikke tillates slaktet etter nr. 2 og som blir avlivet på stedet, skal behandles som høyrisikoavfall etter reglene i forskrift om transport av animalsk avfall og anlegg som behandler animalsk avfall.
4.Gjødsel fra infiserte besetninger skal pløyes ned eller komposteres.
5.Tiltak for å unngå skadedyr, ville fugler og insekter i fôrrom og dyrerom skal snarest iverksettes.
6.Uvedkommende skal ikke ha adgang til bygninger der smittede dyr står oppstallet.
7.Storfe og svin som er smittet med salmonella, skal så langt råd er isoleres fra andre dyr i besetningen.

Ved mistanke om salmonella kan Mattilsynet pålegge besetningen de restriksjoner som følger av første ledd.

I tillegg skal det for de respektive dyreslag iverksettes tiltak etter § 12 til § 19.

0Endret ved forskrifter 5 des 1995 nr. 969, 9 jan 2004 nr. 79, 8 juni 2007 nr. 604.
§ 11.Transport

Dyr fra besetning der det er mistanke om eller påvist salmonella, må transporteres smittemessig adskilt fra andre dyr. Kjøretøy og utstyr som brukes til å transportere dyr til slakteriet skal umiddelbart etter bruk rengjøres og desinfiseres under tilsyn av slakteriets tilsynsveterinær. Andre transportmidler som er brukt til transport av kadaver, gjødsel o.l. skal rengjøres og desinfiseres etter bruk.

§ 12.Storfe

All melk fra dyreholdet som ikke leveres til meieri, skal kokes før bruk. Melk som ikke er varmebehandlet skal bare leveres til meieri som pasteuriserer den. Returmelk kan bare leveres til restriksjonsbelagte besetninger etter tillatelse fra distriktsveterinæren og i henhold til betingelser fastsatt av denne.

§ 13 - § 16.(Opphevet ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.)

Kapittel V. Prøvetaking

§ 17.Undersøkelser for å klarlegge smittekilde

Det lokale Mattilsynet skal foreta nødvendige undersøkelser med tanke på å klarlegge smittekilde, herunder ta prøver av fôr og annet materiale som kan være potensiell smittekilde, for bakteriologisk undersøkelse. Videre skal det lokale Mattilsynet ta nødvendige fecesprøver fra eventuelle andre dyrearter i dyreholdet.

Det lokale Mattilsynet skal registrere kontaktbesetninger som det er sannsynlig at smitten kan komme fra og gjøre nødvendige undersøkelser i disse. Dersom slike kontaktbesetninger ligger i andre veterinærdistrikt, skal det lokale Mattilsynet varsle det lokale Mattilsyn i vedkommende distrikt og det regionale Mattilsyn.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 18.Undersøkelser i besetninger som er pålagt restriksjoner

I besetninger med svin skal det lokale Mattilsynet ta fecesprøver fra alle purker og råner i besetningen, og samleprøver fra alle binger med smågris og slaktegris. Prøvene tas ut i henhold til vedlegg 4 til denne forskrift.

I besetninger med storfe skal det lokale Mattilsynet ta fecesprøver av alle storfe i besetningen. Fra kalver og ungdyr i binge kan prøvene tas som samleprøver i henhold til vedlegg 4.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 79, 8 juni 2007 nr. 604.
§ 19.Undersøkelser i besetninger som har mottatt storfe eller svin fra smittet besetning

Det skal tas ut fecesprøver i slike besetninger som har mottatt dyr fra smittet besetning i løpet av de siste 3 måneder i henhold til vedlegg 2 og 3 til denne forskrift.

Kapittel VI. Kriterier for å oppheve restriksjoner

§ 20.Svin

Mattilsynet kan oppheve restriksjonene når alle purker, råner, smågriser og slaktegriser i en besetning er testet med negativt resultat ved uttak av fecesprøver to ganger med minimum 30 dagers intervall. Fra smågris og slaktegris i binge tas samleprøver i henhold til vedlegg 4 til denne forskrift. Det må ikke være påvist salmonella i organprøver fra gris som er sendt til slakt i denne perioden.

I rene slaktegrisbesetninger kan også restriksjonene oppheves når alle griser er slaktet og lokalene der de stod, er vasket og desinfisert.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 21.Storfe

Mattilsynet kan oppheve restriksjonene når alle dyr er testet med negativt resultat i to påfølgende tester med minimum 30 dagers intervall. Fra kalver og ungdyr i binge kan det tas ut samleprøver i henhold til vedlegg 4.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 22.(Opphevet ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.)
§ 23.Oppfølging etter oppheving av restriksjoner i besetninger med storfe

I storfebesetninger skal det tas ut prøver en gang etter første kalvingssesong etter oppheving av restriksjoner eller omtrent 6 måneder etter oppheving av restriksjoner.

Prøvene skal tas ut i henhold til vedlegg 2 og 4 til denne forskrift og undersøkes med hensyn på salmonella.

0Endret ved forskrift 5 des 1995 nr. 969.
§ 24.Oppfølging etter oppheving av restriksjoner i besetninger med svin

I svinebesetninger som har vært underlagt restriksjoner for salmonella, skal det tas ut prøver en gang omtrent 6 måneder etter oppheving av restriksjoner. I besetninger med slaktegris skal det tas ut prøver av første innsett etter oppheving av restriksjoner før grisene slaktes.

Prøvene skal tas ut i henhold til vedlegg 2 og 4 til denne forskrift og undersøkes med hensyn på salmonella.

0Endret ved forskrift 5 des 1995 nr. 969.

Kapittel VII. Avsluttende bestemmelser

§ 25.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 26.Dekning av kostnader

Tiltak som settes i verk i medhold av denne forskrift erstattes etter reglene i matlovens kapittel IV.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 27.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 79.
§ 28.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg 1. Prøvetaking ved overvåkning i foredlingsbesetninger med svin, formeringsbesetninger med svin og av svin i kontaktbesetninger

Tabell 1. Besetninger med dyr i aldersgruppen 2 - 6 måneder

BesetningsstørrelsePrøver skal tas fra:
Mindre enn 3 bingerPrøver tas ut i henhold til vedlegg 2
3 - 20 binger med dyrAlle binger
Mer enn 20 binger med dyr20 binger, men minimum 3 binger
fra hver avdeling i besetningen

Tabell 2. Besetninger uten dyr i aldersgruppen 2 - 6 måneder

BesetningsstørrelsePrøver skal tas fra:
Opptil 59 purkerAlle purker
Mer enn 59 purker59 purker

Vedlegg 2. Uttak av fecesprøver:

-storfe i kontaktbesetninger,
-ved etterkontroll i svine- og storfebesetninger etter oppheving av restriksjoner,
-i svine- og storfebesetninger som ikke deltar i overvåkningsprogram ved slakteri. 
DyreartBesetningsstørrelseAntall prøver fra ulike kategorier av dyr
StorfeOpptil 59 dyrAlle dyr1
Mer enn 59 dyr59 dyr + samleprøver fra alle
binger med kalver og ungdyr1
SvinOpptil 59Alle purker/råner + samleprøver fra
purker/råneralle binger med smågris og slaktegris1
Mer enn 5959 purker/råner + samleprøver fra
purker/råneralle binger med smågris og slaktegris1
1Prøveuttak for bakteriologisk undersøkelse utføres i henhold til vedlegg 4 til denne forskrift.

Vedlegg 3.

0Opphevet ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.

Vedlegg 4. Prøveuttak for bakteriologisk undersøkelse

Prøveuttak storfe og svin:

For individuell prøvetaking, skal det tas ut minimum 10 g feces fra hvert dyr. Prøven plasseres i en plastboks og merkes.

Fra binger med kalver/ungdyr eller smågris/slaktegris skal det tas ut samleprøver. Det skal tas ut én samleprøve pr. binge. En samleprøve består av 5 til 8 delprøver, hver på ca. 10 gram fersk feces. Delprøvene kan tas rektalt eller fra spredte steder på bingegulvet. Samleprøven plasseres i en plastboks og merkes.

0Endret ved forskrifter 5 des 1995 nr. 969, 8 juni 2007 nr. 604.