Forskrift om regulering av deltakelsen i fisket ved Øst-Grønland i Grønlands fiskerisone (ICES-områdene XIV og Va).

DatoFOR-1995-02-02-93
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 107
Ikrafttredelse02.02.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-16-57-§6, LOV-1972-06-16-57-§8, LOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§5, LOV-1983-06-03-40-§9, FOR-1993-10-29-955
Kunngjort
KorttittelForskrift om fiske i Grønlands fiskerisone

Fastsatt av Fiskeridepartementet 2. februar 1995 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltakelsen i fisket § 6 og § 8, jfr. kgl.res. av 29. oktober 1993 nr. 955, og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, § 5 og § 9.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for området ved Øst-Grønland i Grønlands fiskerisone (ICES-områdene XIV og Va).

§ 2.Deltakelse

Ingen må drive i det området som er beskrevet i § 1 uten på forhånd å ha registrert vedkommende fartøy hos Fiskeridirektøren. Registreringen gjelder for ett år om gangen.

Fartøy som ikke har drevet fiske ved Øst-Grønland i de senere år, kan nektes registrering. Det kan også nektes registrering av andre grunner, når dette er nødvendig for å gjennomføre et rasjonelt fiske.

Fartøy som er registrert etter første ledd, kan strykes i registeret, når vedkommende ikke oppfyller de fastsatte vilkår, overtrer lov og forskrifter eller ikke deltar i fisket i det område som beskrevet i § 1 innen de fastsatte frister.

§ 3.Rapportering

Ethvert fartøy som driver fiske i det område som er beskrevet i § 1 skal sende ukentlige meldinger til Fiskeridirektøren om oppfisket fangstkvantum spesifisert på fiskearter, og med angivelse av hvilke deler av dette området fangsten er tatt.

§ 4.Oppgaveplikt

Deltakende har plikt til å føre fangstdagbok og innen en måned etter endt tur sende dagboken til Fiskeridirektoratet, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 26. juli 1993 nr. 772 om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy.

§ 5.Forbud mot fiske

Fiskeridirektøren kan forby ethvert fiske i det område eller deler av det område som er beskrevet i § 1, når det foreligger internasjonale avtaler om dette eller når tildelte kvoter er oppfisket.

Fisket kan stoppes midlertidig ved at en årskvote fordeles med mindre kvoter for kortere tidsrom enn ett år.

Fiskeridirektøren kan også bestemme at en kvote kan utnyttes av bestemte redskapstyper.

§ 6.Reguleringsfullmakter

Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser som er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket, herunder påmeldingsfrist, siste utseilingsdato, maksimalkvote m.v.

§ 7.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse i denne forskrift straffes i henhold til lov av 16. juni 1972 om regulering av deltakelsen i fisket § 11 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.