Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard

DatoFOR-1995-02-03-96
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1995 112
Ikrafttredelse03.02.1995
Sist endretFOR-2016-08-26-1009 fra 01.09.2016
EndrerFOR-1976-07-09-5
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 3. februar 1995 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1009.

I

§ 1.Den som kommer til Svalbard, kan av sysselmannen eller den han gir myndighet, bortvises ved innreise eller senere når
a)det må antas at vedkommende ikke har tilstrekkelige midler til å oppholde seg eller mulighet til å ernære seg på lovlig måte på Svalbard
b)vedkommende tidligere er utvist fra Svalbard ved en utvisningsbeslutning som fortsatt står ved makt
c)det må antas at vedkommende ikke er i stand til å ta vare på seg selv
d)vedkommende ikke bor fast på Svalbard eller har sitt faste arbeid på Svalbard og under sitt opphold der med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov som gjelder for Svalbard
e)vedkommende tidligere er straffedømt for overtredelser av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov som gjelder for Svalbard, og det er grunn til å frykte for at vedkommende vil komme til å begå nye straffbare handlinger på Svalbard.

Den som kommer til Svalbard, skal av sysselmannen eller den han gir myndighet, bortvises ved innreise eller senere når

a)bortvisning er nødvendig for å gjennomføre bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd om sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner, eller
b)personen omfattes av internasjonale restriktive tiltak som inneholder reiserestriksjoner som Norge har sluttet opp om, og som er gjennomført for øvrige deler av Kongeriket Norge.

Blir en person som kommer med skip eller luftfartøy, bortvist på ankomstdagen, plikter fartøyets fører og eier eller leier uten godtgjøring av det offentlige å ta vedkommende om bord igjen eller på annen måte bringe personen ut fra Svalbard etter nærmere bestemmelse av sysselmannen eller den han gir myndighet.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1009 (i kraft 1 sep 2016).
§ 2.Sysselmannen eller den han gir myndighet kan utvise enhver fra Svalbard når
a)vedkommende handler mot en beslutning om bortvisning etter § 1 første ledd
b)vedkommende ikke bor fast på Svalbard eller har sitt faste arbeid på Svalbard og under sitt opphold der med skjellig grunn mistenkes for overtredelse av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov som gjelder for Svalbard
c)vedkommende er tidligere straffedømt for overtredelser av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov som gjelder for Svalbard, og det er grunn til å frykte at vedkommende vil komme til å begå nye straffbare handlinger på Svalbard.

Utvisning er til hinder for senere innreise til Svalbard. Innreiseforbudet kan gjøres varig eller tidsbegrenset, men ikke for kortere tidsrom enn to år. Etter søknad til Sysselmannen kan den som er utvist, få adgang til Svalbard, men som regel ikke før to år er gått fra utreisen.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1009 (i kraft 1 sep 2016).
§ 3.Inntil beslutning om bortvisning eller utvisning er truffet, kan sysselmannen eller den han gir myndighet pålegge vedkommende å oppholde seg på et bestemt sted. Også etter at slik beslutning er truffet, kan tilsvarende pålegg gis i påvente av iverksettelse av beslutningen.
0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1009 (i kraft 1 sep 2016).
§ 4.Den som bortvises, skal pålegges straks, eller innen en viss frist, å forlate Svalbard. Dersom personen nekter å etterkomme pålegget, skal vedkommende føres ut. Personen plikter å betale utgiftene for dette og for opphold som er besluttet i medhold av § 3. Dersom den som blir bortvist, er i besittelse av pengemidler, skal sysselmannen eller den han gir myndighet før transporten sikre seg det nødvendige beløp til dekning av utgifter etter tredje punktum.
0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1009 (i kraft 1 sep 2016).
§ 5.Beslutning om bortvisning etter § 1 eller utvisning etter § 2 kan påklages til Justisdepartementet. Klagen har ikke oppsettende virkning med mindre dette blir besluttet i samsvar med forvaltningsloven § 42.

II

Forskriften trer i kraft straks. Forskrift av 9. juli 1976 nr. 5 om avvisning og utvisning av personer fra Svalbard oppheves.