Forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret

DatoFOR-1995-02-09-114
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 148
Ikrafttredelse01.03.1995
Sist endretFOR-2015-06-02-653 fra 01.07.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-03-15-§3, LOV-1994-06-03-15-§4, LOV-1994-06-03-15-§8, LOV-1994-06-03-15-§10, LOV-1994-06-03-15-§16, LOV-1994-06-03-15-§18, LOV-1985-06-21-78-§4-3, FOR-1994-06-03-375, FOR-2003-08-29-1095
Kunngjort
KorttittelForskrift om registrering i Enhetsregisteret

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 9. februar 1995 med hjemmel i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 3 annet ledd, § 4 tredje ledd, § 4 siste ledd, § 8, § 10, § 16 annet ledd, § 18 og kgl.res. av 3. juni 1994 nr. 375.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. august 2003 nr. 1095 punkt 3. Lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314, 30 mars 2009 nr. 380, 24 jan 2011 nr. 95, 2 juni 2015 nr. 653.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Lokalisering, organisering og føring

Enhetsregisteret legges til Registerenheten i Brønnøysund (Brønnøysundregistrene), og ledes av en registerfører som utpekes av Kongen.

§ 2.Delegasjon

Den myndighet som etter enhetsregisterloven eller forskrift gitt i medhold av enhetsregisterloven er lagt til registerfører, kan delegeres til annen tjenestemann ved registeret.

Delegasjonsbeslutningen skal være skriftlig, og klart angi ved navn hvilken tjenestemann som får tillagt myndighet, og om eventuelle begrensninger i delegert myndighet.

Kapittel 2. Registrering av konsern og foretaksgrupper

§ 3.Meldepliktige enheter i konsern og foretaksgrupper

Enhet som i henhold til lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov, plikter å la eget årsregnskap mv. inngå i et konsernregnskap eller annen form for fellesregnskap som gir uttrykk for to eller flere enheters samlede virksomhet, plikter å inngi melding som angitt i § 4 og § 5 til Enhetsregisteret.

Enhet som er i et slikt forhold til enhet hjemmehørende i utlandet at den ville vært meldepliktig etter første ledd dersom enheten hjemmehørende i utlandet hadde vært hjemmehørende i Norge, skal inngi melding som angitt i § 4 og § 5. Meldeplikten påligger i dette tilfellet bare enheten hjemmehørende i Norge.

For enhet som på grunnlag av særlige forhold nevnt i lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov eller som etter søknad til offentlig myndighet unntas fra en ellers gjeldende plikt til å la eget regnskap eller årsregnskap mv. inngå i et konsernregnskap eller annen form for fellesregnskap som gir uttrykk for to eller flere enheters samlede virksomhet, kommer meldeplikten etter første og annet ledd tilsvarende til anvendelse.

Organisasjonsformen enkeltpersonforetak er ikke meldepliktig etter denne bestemmelsen.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997), endret ved forskrifter 30 mars 2009 nr. 380, 2 juni 2015 nr. 653 (i kraft 1 juli 2015).
§ 4.Opplysninger som skal meldes om konsern/foretaksgrupper
(1)Følgende opplysninger skal meldes om enheter i konsern, hvis de finnes:
1.Eget organisasjonsnummer og foretaksnavn
2.Organisasjonsnummer og foretaksnavn til eget morforetak
3.Organisasjonsnummer og foretaksnavn til eget datterforetak
4.Grunnlaget for meldeplikten (størrelse på eierandel, avtale).
(2)Ved nyregistrering av foretaksgrupper skal det inngis en felles melding som viser sammensetningen av hele gruppen. De enkelte enhetene som inngår i foretaksgruppen skal i meldingen til Enhetsregisteret identifiseres med organisasjonsnummer og foretaksnavn, samt opplyse om grunnlaget for meldeplikten. Den enkelte enhet skal bekrefte riktigheten av opplysningene slik som angitt i enhetsregisterloven § 8 og denne forskrifts § 15.
(3)For enhet som ikke er registrert i Enhetsregisteret og som inngår i registreringspliktig konsern eller foretaksgruppe, skal det gis opplysninger som angitt i enhetsregisterloven § 5 og grunnlaget for meldeplikten (størrelse på eierandel, avtale). På grunnlag av opplysningene avgjør registerfører om enheten skal registreres i registeret med eget organisasjonsnummer. Hvis organisasjonsnummer tildeles etter dette leddet, skal enheten underrettes ved kontaktperson om registreringen. Organisasjonsnummer tildelt etter denne bestemmelsen skal kun benyttes i forhold til konsern/foretaksgrupperegistreringen og kan således ikke benyttes i andre sammenhenger eller ha virkning som øvrige organisasjonsnummer. Registerfører kan gjøre unntak fra foregående punktum, og bestemme at andre får bruke organisasjonsnummer tildelt etter dette leddet samt stille vilkår for slik bruk.
(4)Ved endring i forhold til registrerte konsern-/foretaksgruppeopplysninger, skal det inngis melding til Enhetsregisteret. Første og tredje ledd gjelder tilsvarende. Ved endringer i foretaksgruppeopplysninger, kan registerfører be om de opplysninger fra enheten som han finner nødvendig for å registrere endringen.
0Tilføyd ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997), endret ved forskrift 30 mars 2009 nr. 380.
§ 5.Tidfesting av plikten til å inngi melding om konsern-/foretaksgruppeopplysninger

Alle enheter skal vurdere plikten til å inngi opplysninger om konsern/foretaksgruppe samtidig som de fastsetter eller godkjenner årsregnskapet mv. Meldepliktige konsern- eller foretaksgruppeopplysninger skal meldes til Enhetsregisteret senest en måned etter fastsettingen eller godkjenningen av årsregnskapet mv.

Alle enheter har en ubegrenset rett til å inngi melding med konsern-/foretaksgruppeopplysninger som nevnt i §4 til Enhetsregisteret.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997), endret ved forskrift 2 juni 2015 nr. 653 (i kraft 1 juli 2015).
§ 6.Underretning til enheter i konsern/foretaksgrupper

Alle enheter som blir registrert som del av konsern eller foretaksgruppe skal motta underretning fra Enhetsregisteret etter § 19. I underretningen skal det gis oversikt over hele konsernet/foretaksgruppen som enheten utgjør del av. Dette gjelder både ved nyregistrering og ved registrering av endringer i konsern-/foretaksgruppeopplysninger.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997).
§ 7.Opplysninger fra andre

For å kontrollere konsern- og foretaksgruppeopplysningene i Enhetsregisteret, kan registerfører innhente og undersøke opplysninger om konsern og foretaksgrupper hos andre enn enheten selv. På grunnlag av slike opplysninger kan registerfører rette en henvendelse til aktuelle enheter hvor han ber om at riktigheten av opplysningene bekreftes eller avkreftes innen en frist fastsatt av registerfører. Enheten plikter å gi tilbakemelding til Enhetsregisteret på en slik henvendelse innen den fastsatte fristen, uavhengig av tidspunktet for meldeplikt etter § 5.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997).

Kapittel 3. Registreringsberettigede enheter

§ 8.Enheter som har registreringsrett

For organisasjonsformer som nevnt i enhetsregisterloven § 4 første ledd og som ikke har registreringsplikt, foreligger en rett til registrering i Enhetsregisteret.

I tillegg har følgende enheter registreringsrett når de ikke har registreringsplikt:

a)revisorer som skal registreres i Revisorregisteret, jf. lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 10-1
b)regnskapsførere som skal registreres i Regnskapsførerregisteret, jf lov av 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapsførere § 12
c)enheter som ikke omfattes av enhetsregisterloven, men som tilknyttet register har definert som egne registreringsenheter i medhold av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov.

Registerfører avgjør i hvilke tilfeller enkeltpersoner skal ha registreringsrett når det ikke foreligger registreringsrett i henhold til annet ledd bokstavene a og b.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 3), 30 mars 2009 nr. 380.

Kapittel 4. Om enkeltpersonforetak og underenheter

0Overskriften endret ved forskrift 30 mars 2009 nr. 380.
§ 9.Enkeltpersonforetak

Når en og samme person driver virksomhet på flere forskjellige geografiske steder og/eller i forskjellige bransjer, kan de forskjellige virksomhetene registreres som egne enkeltpersonforetak. I andre tilfeller kan det ikke registreres flere enkeltpersonforetak på en og samme person.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 4), 30 mars 2009 nr. 380.
§ 10.Underenhet

En registreringsenhet kan ha en eller flere underenheter. Hver underenhet skal tildeles et eget organisasjonsnummer.

Det skal registreres en underenhet for hver enkelt adskilt virksomhet registreringsenheten utøver. En registreringsenhets virksomhet kan være adskilt ved at den utøves på flere forskjellige geografiske steder og/eller i ulike bransjer/næringer.

Videre skal det registreres underenhet i de tilfellene registreringsenheten har ansatte uten at det drives næringsvirksomhet.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 5).
§ 11.Meldeplikt

Registreringsenheten plikter å melde opplysninger om underenhetsforhold. Dette gjelder både ved førstegangsregistrering i Enhetsregisteret samt ved senere endringer.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 6).
§ 12.Opplysninger som skal meldes på underenheter

Følgende opplysninger skal meldes på underenheter hvis de finnes:

1- organisasjonsnummer
2- organisasjonsnummer på registreringsenhet
3- navn/avdelingsbetegnelse
4- beliggenhetsadresse (gate/veg)
5- postadresse
6- kommune for beliggenhetsadresse
7- formål (art/bransje)
8- organisasjonsform
9- antall ansatte
10- oppstartsdato/etableringstidspunkt
11- dato for overdragelse/overtakelse av virksomhet
12- dato for nedleggelse av virksomhet
13- ny og tidligere eier og opplysninger om disse.

I tillegg kan det registreres opplysninger om underenhetens telefonnummer, telefaksnummer og eventuelt andre elektroniske adresser, samt næringskode, status og opplysninger av administrativ karakter.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 7), 30 mars 2009 nr. 380.

Kapittel 5. Krav til melding

§ 13.Blankett

Melding til Enhetsregisteret skal skje på blankett godkjent av Nærings- og handelsdepartementet.

Registerfører kan godta melding som ikke er skrevet på godkjent blankett dersom dette fremstår som ubetenkelig.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 8), 30 mars 2009 nr. 380.
§ 14.Språk

Dokumenter inneholdende opplysninger som danner grunnlag for registrering i Enhetsregisteret skal være skrevet på norsk, med mindre registerfører finner det ubetenkelig å godta opplysningene på et annet språk.

Dersom dokumentene er skrevet på et annet språk enn norsk, og registerfører ikke kan godta dette, skal de oversettes av translatør godkjent av norsk myndighet.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 9).
§ 15.Underskrift på melding til Enhetsregisteret

Dersom enheten inngir en felles melding til Enhetsregisteret og minst ett tilknyttet register, vil også kravet til erklæring etter enhetsregisterloven § 8 være oppfylt når meldingen er underskrevet i henhold til de krav som kan stilles etter de regler som gjelder for tilknyttet register.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 10).
§ 16.Signering av elektronisk melding

Elektronisk melding til registeret etter enhetsregisterloven § 13 og § 15 skal signeres av en fysisk eller juridisk person som innehar en av følgende posisjoner i enheten:

1.meldepliktig (jf. enhetsregisterloven § 14)
2.signaturberettiget
3.representant for norskregistrert utenlandsk foretak, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd.

Elektronisk melding som nevnt i første ledd kan også signeres av en fysisk person som styreleder eller daglig leder i enheten har delegert retten til å signere meldingen til. Hvis enheten ikke har styreleder eller daglig leder, kan elektroniske meldinger signeres av en fysisk person som kontaktperson som nevnt i enhetsregisterloven § 8 første ledd, har delegert retten til å signere meldingen til. For enkeltpersonforetak kan retten til å signere meldingen også delegeres av innehaver.

Tildeling av rett som nevnt i andre ledd skal foregå innenfor en elektronisk løsning som er godkjent av registerfører.

Er enheten registrert i Foretaksregisteret gjelder reglene om signering av elektronisk melding i § 9 i forskrift 18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak (foretaksregisterforskriften).

0Opphevet ved forskrift 30 mars 2009 nr. 380, tilføyd ved forskrift 24 jan 2011 nr. 95 (i kraft 1 feb 2011), endret ved forskrift 2 juni 2015 nr. 653 (i kraft 1 juli 2015).

Kapittel 6. Meldingsbehandlingen

§ 17.Journalføring av innkomne meldinger

Alle meldinger som mottas ved Enhetsregisteret skal journalføres og tildeles fortløpende journalnummer. Meldingene føres på innkomstdagen i nummerrekkefølge. Meldinger som innkommer etter kl. 14.00 kan journalføres på neste virkedag.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 12).
§ 18.Kontroll av meldinger

Nærings- og handelsdepartementet kan gi nærmere retningslinjer for kontrollen og saksbehandlingen av meldinger ved Enhetsregisteret.

Dersom det klart fremgår av meldingen at enheten skal registreres i Foretaksregisteret, men at dette skal skje på et senere tidspunkt enn registreringen i Enhetsregisteret, skal ikke opplysninger Foretaksregisteret har kontrollansvar for innføres i Enhetsregisteret før Foretaksregisteret har kontrollert og funnet opplysningene i orden.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 13), 30 mars 2009 nr. 380.
§ 19.Underretning

Registreringsenheten eller den som i meldingen fremstår som representant for denne, skal ha underretning om nye opplysninger som registreres på enheten. Slik underretning skal gis både ved førstegangsregistrering i Enhetsregisteret og ved senere meldinger om endringer. Slik underretning skal også gis i de tilfellene registerfører ikke finner å kunne innføre meldte opplysninger i registeret.

I de tilfellene også andre enn enheten selv kan melde endringer til Enhetsregisteret og dette gjøres, skal både den som inngir meldingen og enheten ha underretning om innførte endringer på enheten i Enhetsregisteret.

I de tilfellene tilknyttet register har kontrollansvar eller kontrollmyndighet for meldte opplysninger, og det ikke er en melding om nyregistrering, har ikke registerfører plikt til å sende ut underretning etter første og annet ledd.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 14).

Kapittel 7. Klage over registerførerens avgjørelser

§ 20.Klage

Registerførerens vedtak kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997 tidligere § 15), 30 mars 2009 nr. 380.

Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 21.Foreløpig tildelt organisasjonsnummer

Det kan foretas en foreløpig tildeling av organisasjonsnummer når det foreligger tungtveiende grunner som tilsier en rask innføring i et tilknyttet register og det ikke er tid til å avvente Enhetsregisterets ordinære saksbehandling i forbindelse med tildeling av organisasjonsnummer.

Foreløpig tildelt organisasjonsnummer skal ikke være tilgjengelig for andre enn Enhetsregisteret, tilknyttede registre og enheten selv.

Det skal ikke avgis noen form for utskrift fra Enhetsregisteret i forbindelse med tildelingen av et foreløpig organisasjonsnummer.

Dersom registerfører ikke finner å kunne godkjenne som registrert en enhet som har fått tildelt et foreløpig organisasjonsnummer, skal tilknyttede registre varsles om dette. Hvordan og hvor ofte tilknyttede registre skal varsles, avgjøres av registerfører.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 16).
§ 22.Etterkontroll av opplysninger

Registerfører kan henvende seg til samtlige enheter eller et utvalg av enheter og pålegge disse å inngi melding for å kontrollere om de innførte opplysningene er riktige. Registerfører kan fastsette en rimelig frist for å inngi slik melding. Dersom pålegget ikke følges innenfor den fristen som er gitt, kan enheten, etter nærmere regler fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet, ilegges løpende tvangsmulkt inntil meldingen blir inngitt. Det kan også anmerkes i registeret, samt på utskrifter som avgis på enheten, at pålegget ikke er fulgt.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 17), 30 mars 2009 nr. 380.
§ 23.Datasikkerhet

Det skal tas regelmessig sikkerhetskopi av det som er registrert i Enhetsregisterets database. Databehandlingen må dessuten tilrettelegges på en slik måte at kvaliteten av lagrede og avgitte opplysninger er tilstrekkelig god og slik at den blir best mulig beskyttet mot uønskede hendelser. Uhell, misbruk, feil og øvrige trusler mot datasikkerheten skal søkes avdekket og avverget så effektivt som mulig.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 18).
§ 24.Arkivering av meldinger

Alle meldinger mottatt ved Enhetsregisteret skal lagres i henhold til retningslinjer godkjent av Nærings- og handelsdepartementet. Registerfører plikter til enhver tid å påse at innkomne meldinger blir forsvarlig behandlet og lagret, slik at de i ettertid kan avgis som kopier.

Med melding menes i denne sammenheng både det som følger av forskriftens § 13 og eventuell dokumentasjon/vedlegg.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 19), 30 mars 2009 nr. 380.

Kapittel 9. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 25.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. mars 1995.

0Endret ved forskrift 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 20).
§ 26.Overgangsbestemmelse

Denne forskrifts § 9 kommer ikke til anvendelse på enkeltpersonforetak som allerede var registrert i Foretaksregisteret ved enhetsregisterlovens ikrafttreden. Forskriftens § 9 kommer heller ikke til anvendelse på enkeltpersonforetak som på tidspunktet for enhetsregisterlovens ikrafttreden hadde inngitt registreringsmelding til Foretaksregisteret som ennå ikke var innført i Foretaksregisteret.

0Endret ved forskrifter 16 des 1996 nr. 1314 (i kraft 1 jan 1997, tidligere § 21), 30 mars 2009 nr. 380.