Forskrift om regnskapsføring for billedkunstnere.

DatoFOR-1995-02-21-180
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 202
IkrafttredelseInntektsåret 1995
Sist endretFOR-1999-05-06-558 (fra 01.07.1999)
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-2, FOR-1989-02-03-74
Kunngjort
KorttittelForskrift om regnskap for billedkunstnere

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 21. februar 1995 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 5-2 og kgl.res. av 3. februar 1989 nr. 74. Endret ved forskrift 11. desember 1995 nr. 981, 6 mai 1999 nr. 558.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskrift gjelder for personer som driver næringsvirksomhet med produksjon av kunstverk som angitt i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 5 nr. 1 bokstav a), og som ikke driver annen næringsvirksomhet.

Dersom kunstneren også driver annen næringsvirksomhet, eller kunstnervirksomheten blir drevet i en selskapsform som nevnt i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven) § 1 annet ledd, gjelder regnskapslovens regler for kunstnervirksomheten, og ikke bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2.Regnskapsplikt

Næringsdrivende som nevnt i § 1 skal føre regnskap etter reglene i denne forskrift.

Regnskapsføringen skal innrettes slik at de krav som stilles til spesifikasjon m.v. i fastsatt næringsoppgave kan tilfredsstilles.

0Endret ved forskrift 6 mai 1999 nr. 558 (i kraft 1 juli 1999).
§ 3.(Opphevet ved forskrift 6 mai 1999 nr. 558 i kraft 1 juli 1999).
§ 4.Periodisering og årsoppgjør

Årsoppgjøret kan utgjøres av grunnlaget for, eller kopi av næringsoppgaven.

Inntekter og utgifter i forbindelse med tilvirkning og salg av egenproduserte kunstverk, inntekts- og utgiftsføres etter kontantprinsippet. Således skal inntekter inntektsføres når beløpet virkelig erlegges, eller på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang for vedkommende til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt. Utgifter henføres til det inntektsår da beløpet betales eller utredes.

Bestemmelsene i foregående ledd gjelder ikke utgifter til erverv av driftsmidler som omfattes av skatteloven § 44 første ledd c, varige driftsmidler som ikke er gjenstand for avskrivning, og heller ikke finansielle inntekter og utgifter.

0Endret ved forskrift 11 des 1995 nr. 981 (med virkning for inntektsåret 1995)
§ 5.(Opphevet ved forskrift 6 mai 1999 nr. 558 i kraft 1 juli 1999).
§ 6.Ikrafttredelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 1995.

For inntektsåret 1994 gjelder forskriftens bestemmelser om næringsoppgave og om oppbevaring m.v. av bilag.