Forskrift til lov om lotterier m.v.

DatoFOR-1995-02-24-185
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1995 211
Ikrafttredelse24.02.1995
Sist endretFOR-2015-02-27-169
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§1, LOV-1995-02-24-11-§3, LOV-1995-02-24-11-§4, LOV-1995-02-24-11-§9, LOV-1995-02-24-11-§15, LOV-1995-02-24-11-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift til lov om lotterier m.v.

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kulturdepartementet) 24. februar 1995 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3, § 4, § 9, § 15 og § 18. Overført til Kulturdepartementet ved res. 15 des 2000 nr. 1263.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 okt 1995, 16 nov 1999 nr. 1174, 22 sep 2000 nr. 960, 21 des 2000 nr. 1366, 8 april 2005 nr. 301, 21 des 2005 nr. 1696, 20 okt 2006 nr. 1170, 15 juni 2007 nr. 623, 27 juni 2007 nr. 810, 13 des 2007 nr. 1651, 15 juni 2011 nr. 699, 4 okt 2014 nr. 1305, 27 feb 2015 nr. 169.

§ 1.Følgende regler skal gjelde inntil de blir avløst av nye forskrifter:
1.- - -
2.Justisdepartementet rundskriv G-2/92 av 7. januar 1992 om retningslinjer for lykkespill ved hjelp av ruletthjul som innretning for trekning.

Denne forskriften gjelder ikke for forhåndstrukket lotteri med skrapelodd jf. forskrift 15. juni 2011 nr. 699 om forhåndstrukne lotterier med skrapelodd, eller bingo jf. forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo.

0Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1696, 15 juni 2007 nr. 623 (i kraft 1 juli 2007), 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 15 juni 2011 nr. 699 (i kraft 1 juli 2011), 27 feb 2015 nr. 169.
§ 2.Gebyr

Søknad om lotteri avgjøres av Lotteritilsynet.

Ved søknad om lotteri med tillatelse etter § 6 betales kr 3 000,- i gebyr til staten. Gebyr refunderes ikke ved avslag på søknaden.

Ved søknad om lotteri med tillatelse etter § 7 skal det betales kr 30 000,- i saksbehandlingsgebyr til staten før søknaden behandles. Gebyr refunderes ikke ved avslag på søknaden. For gitt tillatelse betales i tillegg kr 20 000,- i gebyr per påbegynt år for tilsyn og kontroll fra tillatelsen gis og ut tillatelsesperioden. Tillatelsen faller bort med umiddelbar virkning, uten varsel og vedtak, dersom gebyret årlig ikke er betalt innen tre måneder etter den frist Lotteritilsynet setter. Gebyr for søknad, tilsyn og kontroll skal ikke overstige totalt kr 210 000,- for tillatelsesperioden.

Ved søknad om turneringspoker med tillatelse etter § 8 skal det betales et gebyr på kr 10 000,-. Gebyr refunderes ikke ved avslag på søknaden. For gitt tillatelse betales i tillegg kr 60 000,- i gebyr per påbegynt år for tilsyn og kontroll fra tillatelsen gis og ut tillatelsesperioden.

I gebyr til staten betales det kr 300,- pr. trekning Lotteritilsynet foretar.

0Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001), 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 15 juni 2011 nr. 699 (i kraft 1 juli 2011), 4 okt 2014 nr. 1305, 27 feb 2015 nr. 169.
§ 3.Lotteritillatelse kan bare gis når det er oppgitt en myndig person med fast opphold i riket som er ansvarlig for lotteriet.
§ 4.Lotteritillatelse må ikke overdras.
§ 5.Fellesregler for lotterier

For lotterier med tillatelse etter § 6 og § 7 gjelder følgende regler:

1.Hovedgevinsten kan ikke overstige en verdi av kr 2 mill.
2.Verdiene av gevinstene må utgjøre minst 25 % av tillatt omsetning.
3.Antallet tillatte solgte lodd skal spesifiseres av Lotteritilsynet i tillatelsen. Antallet skal reflektere lotteriets antatte salgsvolum, enten basert på estimat fra søkeren eller faktisk salg i tidligere lotterier.
4.Tillatelse kan ikke gis til lotterier med interaktive trekninger distribuert via elektroniske kommunikasjonsnett. Med interaktive trekninger menes lotterier der trekning skjer på det tidspunkt spilleren selv velger, og på dennes bestilling. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at forhånds- eller etterhåndstrukne lotterier distribueres via elektroniske kommunikasjonsnett.
0Endret ved rundskriv 6 okt 1995, endret ved forskrifter 16 nov 1999 nr. 1174, 8 april 2005 nr. 301 (i kraft 1 mai 2005), 27 juni 2007 nr. 810, 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 15 juni 2011 nr. 699 (i kraft 1 juli 2011), 4 okt 2014 nr. 1305, 27 feb 2015 nr. 169.
§ 5a.Gevinst i form av penger

Gevinst i form av penger eller fordringer på penger er tillatt for lotterier med tillatelse etter § 7 og de lotterier med tillatelse etter § 6 der Lotteritilsynet eller annen myndighet etter departementets bestemmelse foretar trekningen.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 6.Vilkår for etterhåndstrukne lotterier der Lotteritilsynet eller annen myndighet foretar trekning, samt for forhåndstrukne lotterier

Lotteritilsynet skal gi samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner tillatelse til etterhåndstrukne lotterier der Lotteritilsynet eller annen myndighet foretar trekning, eller til forhåndstrukne lotterier, når følgende vilkår er oppfylt:

1.Lotteriets omsetning må ikke overstige kr 100 mill. årlig.
2.Minst 20 % av lotteriets omsetning etter fradrag for gevinster, skal gå til den eller de organisasjoner som har fått den konkrete tillatelsen etter denne bestemmelsen.
3.Salgsperioden skal ikke overstige 12 måneder.
4.Gevinstene må holdes forsikret og ikke forringes ved bruk.
5.Kunden skal motta kvittering med opplysning om lotteriets navn, adresse og formål, gevinstenes antall og verdi, at lotteriet har tillatelse fra Lotteritilsynet, antall lodd som er tillatt solgt og om usolgte lodd skal være med i trekningen, tid og sted for trekningen og kunngjøringen av trekningsresultatet, innen hvilken frist og på hvilket sted gevinstene kan hentes, samt behandling av uavhentede gevinster.
6.Loddsalget må ikke settes i gang før det er godtgjort at gevinstene er ervervet eller det foreligger en sikkerhet godkjent av Lotteritilsynet for at de nødvendige midler er til stede.
7.Reklame skal ikke dekke mer enn 50 % av loddet.
8.Loddsalg må ikke skje til underpris.
9.Loddsalg må ikke foretas av barn under 15 år.
10.Etterhåndstrekning skal foretas av Lotteritilsynet eller annen offentlig myndighet etter departementets bestemmelse. Utsettelse av etterhåndstrekning krever særlige grunner.
11.Trekningsresultat for etterhåndstrukne lotterier skal kunngjøres i ett eller flere allment tilgjengelige medier.
12.Innen en fastsatt frist skal det innsendes til Lotteritilsynet nøyaktig regnskap og dokumentasjon for at gevinstene er utlevert vinnerne.

Lotteritillatelser som er innvilget før 27. februar 2015 vil gjelde inntil utløpet av tillatelsesperioden og på de vilkår som er angitt i tillatelsen.

0Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001), 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008), 15 juni 2011 nr. 699 (i kraft 1 juli 2011), 27 feb 2015 nr. 169.
§ 7.Lotterier der lotteriets entreprenør har ansvar for trekning

Når en privat entreprenør har ansvar for trekningen kan Lotteritilsynet gi fem tillatelser med inntil ni års varighet, til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

Lotteritilsynet fordeler tilgjengelige tillatelser ved loddtrekning etter forutgående utlysning. Tillatelse kan kun gis til sentralledd eller enkeltstående organisasjoner. En organisasjon kan kun delta i loddtrekningen med én søknad om gangen, og bare ha én tillatelse om gangen. Hvert enkelt lotterikonsept kan kun delta med én søknad om gangen. For å være med i loddtrekningen må følgende vilkår være oppfylt:

1.Organisasjonen må ha internasjonal aktivitet som utgjør minst 50 % av organisasjonens samlede regnskapsførte driftskostnader. I tillegg må organisasjonen ha minst kr 20 mill. årlig i regnskapsførte driftskostnader for sin internasjonale aktivitet.
2.Lotteriet kan ikke ventes å medføre problem i form av spilleavhengighet.
3.Minst 50 % av lotteriets omsetning etter fradrag for gevinster, skal gå til den eller de organisasjoner som har fått den konkrete tillatelsen etter denne bestemmelsen.
4.Lotteriets omsetning kan ikke overstige kr 300 mill. årlig.
5.Entreprenør som skal drifte lotteriet må stille tilfredsstillende sikkerhet for gevinster, ha tilfredsstillende egenkapital, og fremvise en ren revisjonsberetning.
6.Entreprenør som skal drifte lotteriet må gjennom godkjenning fra et autorisert testinstitutt i EØS-området kunne dokumentere at lotteriet er sikret mot misbruk og manipulasjon.

Lotteritilsynet avgjør om en søknad oppfyller vilkårene i andre ledd. Ved klage på Lotteritilsynets avgjørelse, skal alle klager ferdigbehandles av Lotterinemnda før loddtrekning kan gjennomføres. Resultatet av loddtrekningen kan ikke påklages.

Lotteritilsynet skal ved utlysningen fastsette søknadsfrist og offentliggjøre hvordan vurdering av risiko for problemer i form av spilleavhengighet gjennomføres etter andre ledd nr. 2, hvordan vurdering av sikkerhet, egenkapital og revisjonsberetning gjennomføres etter andre ledd nr. 5, samt hvilke krav som stilles til testinstituttets autorisasjon etter andre ledd nr. 6. Lotteritilsynet kan legge vekt på vurderinger utført i andre EØS-land. Alle avtaler mellom organisasjonene som søker om tillatelse etter denne bestemmelsen og entreprenør som skal drifte lotteriet må vedlegges søknaden.

Lotteritilsynet kan tilbakekalle, eller endre vilkårene for, en tillatelse før utløp dersom lotteriet viser seg å ha samfunnsmessige eller helsemessige skadevirkninger eller dersom noen av vilkårene for tillatelsen brytes.

Hvis samme entreprenør skal drifte mer enn ett lotterikonsept, må det foretas et regnskapsteknisk skille mellom de ulike konseptene. Kravene til lotteriet og lotteriets entreprenør i andre ledd nr. 2, 3, 4, 5 og 6 må tilfredsstilles for hvert enkelt lotterikonsept og innenfor rammene av hver enkelt regnskapstekniske enhet.

Lotteritillatelser som er innvilget før 27. februar 2015 vil gjelde inntil utløpet av tillatelsesperioden og på de vilkår som er angitt i tillatelsen.

0Opphevet ved forskrift 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001), tilføyd ved forskrift 20 okt 2006 nr. 1170, endret ved forskrifter 27 juni 2007 nr. 810, 27 feb 2015 nr. 169.
§ 7a.Markedsføringsregler for lotterier med tillatelse etter § 6 og § 7

Lotterier med tillatelse etter § 6 og § 7 kan ikke bruke mer enn 15 % av den tillatte omsetningen etter fradrag for gevinster til markedsføring. Slike lotteriers markedsføring kan ikke:

1.være villedende eller utilstrekkelig veiledende,
2.rettes mot personer under 18 år eller andre sårbare grupper,
3.bruke personer under 18 år i markedsføringen,
4.ved bruk av kjente personer i markedsføringen, antyde at deltakelse i lotteri eller spill har bidratt til deres suksess,
5.oppfordre spillere til å dekke tap fra lotteri eller spill gjennom nye deltakelser i lotterier eller spill,
6.rette markedsføringshenvendelser direkte til fysiske personer uten mottakerens forutgående samtykke,
7.ha et innhold slik at det fremstår som at deltakelse i lotteri eller spill er en løsning på finansielle problemer, eller
8.være urimelig påtrengende eller aggressiv. Ved vurdering av om reklamen er urimelig påtrengende eller aggressiv må en ta hensyn til form, innhold, bruk av lyd, bilder, animasjon eller andre levende bilder og sammenhengen for øvrig.

Reglene i første ledd gjelder alle former for markedsføring, både betalt og ikke betalt, i alle kanaler, herunder blogger og sosiale medier.

0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2015 nr. 169.
§ 8.Turneringspoker

Lotteritilsynet kan etter søknad gi én tillatelse av tre års varighet til å avholde et årlig norgesmesterskap med inntil tre former for turneringspoker med inntil fem tilhørende regionale kvalifiseringsturneringer. Det kan ikke avholdes mer enn én kvalifiseringsturnering per region. Tillatelsen tildeles etter forutgående utlysning med søknadsfrist fastsatt av Lotteritilsynet.

Tillatelse kan bare gis dersom følgende vilkår er oppfylt:

1)søker er en eller flere landsdekkende samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som har få eller ingen inntekter fra det norske lotteri- eller pengespillmarkedet,
2)turneringene skal avholdes i lokaler som kan sikre at turneringene kan gjennomføres i henhold til god offentlig tilsyn og kontroll,
3)det er opplyst om tid, sted og lokaler for turneringene,
4)det er oppnevnt en person som har hovedansvar for gjennomføringen av turneringene,
5)det er utarbeidet et tilfredsstillende spillereglement og gevinstplan for turneringene. Gevinstplanen må inneholde oversikt over gevinstbeløpene, samt gevinstfordelingen mellom deltakerne,
6)deltakerantallet i norgesmesterskapet begrenses til 5 000,
7)deltagelsen i norgesmesterskapet skjer ved direktedeltagelse med et engangsinnskudd på maksimalt kr 10 000 eller gjennom en regional kvalifiseringsturnering med et engangsinnskudd på maksimalt kr 2 000,
8)spillere som kvalifiserer seg til norgesmesterskap via en kvalifiseringsturnering skal ikke betale nytt innskudd,
9)det kan ikke utbetales gevinster i kvalifiseringsturneringene,
10)det kan ikke tilbys spill på kreditt,
11)hovedgevinsten i norgesmesterskapet kan ikke overstige en verdi av kr 2 millioner,
12)deltakere i norgesmesterskapet og tilhørende kvalifiseringsturneringer må være over 18 år,
13)minimum 5 % av brutto omsetning (samlede innskudd fra deltagerne), skal gå til inntekt for den eller de samfunnsnyttige eller humanitære organisasjonene som står bak søknaden,
14)inntil 10 % av brutto omsetning (samlede innskudd fra deltagerne) kan gå til entreprenør til dekning av kostnader forbundet med mesterskapet og turneringene,
15)gevinstgrunnlaget (brutto omsetning med fradrag for formålsandel og entreprenørgodtgjørelse) skal danne grunnlaget for gevinstutbetalingene,
16)eventuelle beløp som ikke utbetales som gevinst utbetales til organisasjonen som nevnt i punkt 12),
17)enhver innbetaling av deltakerinnskudd og utbetaling av gevinster skal skje ved elektronisk overføring mellom arrangørens bankkonto og den enkelte deltakers bankkonto. Kontant betaling av deltakerinnskudd og kontant utbetaling av gevinster er forbudt,
18)en entreprenør som brukes til å arrangere mesterskapet og turneringer på vegne av organisasjonen som har tillatelsen må ha eller knytte til seg relevant kompetanse til å arrangere landbasert turneringspoker,
19)alle deltakere i norgesmesterskapet og i tilhørende kvalifiseringsturneringer skal registreres, med navn, fødselsdato, bostedsadresse og bankkontonummer, og
20)det er i søknaden utarbeidet nødvendige rutiner knyttet til gjennomføringen av turneringene.

I utlysningen kan Lotteritilsynet fastsette nærmere presiseringer av vilkårene i andre ledd.

Dersom flere enn én søker oppfyller vilkårene i andre ledd, tildeles tillatelsen ved loddtrekning foretatt av Lotteritilsynet med et trekningsprogram som ivaretar kravet til notoritet.

Lotteritilsynets skal behandle alle søknader innen rimelig tid etter søknadsfristens utløp og i alle tilfeller innen en frist offentliggjort i utlysningen. Ved klage på Lotteritilsynets avgjørelse av om vilkårene i andre ledd er oppfylt, skal alle klager ferdigbehandles i Lotterinemnda før loddtrekning etter tredje ledd gjennomføres.

Det skal innen en måned etter avsluttet mesterskap og turneringer føres regnskap for mesterskapet og for den enkelte turnering som skal oversendes Lotteritilsynet.

0Opphevet ved forskrift 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001). Tilføyd ved forskrift 4 okt 2014 nr. 1305.
§ 9.Lotteri ved oppstilling av slotmaskiner er ikke tillatt.

Lykkespill ved hjelp av lykkehjul, tombola eller andre innretningar som er beregnet på en rekke fortløpende trekningar i løpet av kort tid, kan ha en maksimal gevinst på kr 1 000 og innskuddet i spillet skal ikke overstige kr 10. I gebyr til staten betales kr 10 pr. apparat pr. dag.

0Endret ved forskrift 13 des 2007 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2008).
§ 10.Denne forskrift trer i kraft 24. februar 1995.