Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær

DatoFOR-1995-03-06-239
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 234
Ikrafttredelse01.04.1995
Sist endretFOR-2015-05-06-485
EndrerFOR-1985-01-15-3977
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§8, LOV-2009-06-19-97-§9, LOV-2009-06-19-97-§25, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelForskrift om sædoverføring hos husdyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. mars 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 13 jan 1998 nr. 82, 9 jan 2004 nr. 95, 6 aug 2010 nr. 1147, 6 mai 2015 nr. 485.

Kapittel I Formål og virkeområde

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å hindre smitteoverføring ved kunstig sædoverføring hos husdyr og å forhindre kunstig sædoverføring i de tilfeller dette kan få dyrevernmessige konsekvenser.

Med husdyr menes i denne forskrift: Storfe, svin, sau, geit, hest og rev.

Kapittel II Bestemmelser om kunstig sædoverføring

§ 2.Plikter for den som driver inseminasjonsvirksomhet

Enhver som driver inseminasjonsvirksomhet skal opptre slik at sjukdommer ikke spres.

§ 3.Semintekniker

Person uten veterinærutdanning kan foreta kunstig sædoverføring hos en eller flere arter husdyr, når vedkommende er autorisert som semintekniker av Mattilsynet. For å bli autorisert må vedkommende ha bestått kurs i kunstig sædoverføring for den aktuelle dyreart ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Semintekniker kan utføre drektighetskontroll på den/de dyrearter vedkommende er autorisert for dersom vedkommende på en tilfredsstillende måte har gjennomgått kurs i drektighetskontroll for den/de aktuelle dyreart(er) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Mattilsynet i det området seminteknikeren har sitt kontorsted er nærmeste overordnede i alle faglige spørsmål innenfor denne forskriftens virkeområde. Seminteknikeren må i samsvar med forskriftens formål følge anvisning og rettledning fra Mattilsynet.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 9 jan 2004 nr. 95, 6 mai 2015 nr. 485.
§ 4.Andre som utfører inseminasjon

Eier, røkter eller annen person som av eier er gitt ansvaret for besetningen kan inseminere dyr i denne besetningen når vedkommende har fått tillatelse fra Mattilsynet. For å få slik tillatelse må vedkommende ha gjennomgått opplæring som er godkjent av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Mattilsynet kan sette ytterligere vilkår for godkjenning.

Det forutsettes at besetningen som vedkommende skal inseminere i, har en slik størrelse at det sikres et minimum av rutine.

Mattilsynet er nærmeste overordnede for person som har fått tillatelse til å inseminere etter denne bestemmelsen i alle faglige spørsmål innenfor forskriftens virkeområde. Vedkommende må i samsvar med forskriftens formål etterkomme anvisning og rettledning fra Mattilsynet.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 9 jan 2004 nr. 95, 6 mai 2015 nr. 485.
§ 5.Krav til sæd

Sæd som brukes, skal enten

a)være produsert på avlsstasjon eller anlegg godkjent av Mattilsynet, eller
b)oppfylle krav i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfesæd innenfor EØS, eller
c)oppfylle krav i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av rånesæd innenfor EØS.
0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 9 jan 2004 nr. 95.
§ 6.Forbud mot inseminasjon

Inseminasjon skal ikke foretas når dyret mistenkes å være drektig. Dyret skal heller ikke insemineres dersom det viser tegn til sjukdom eller det registreres unormale tilstander ved kjønnsorganene. I slike situasjoner skal eier eller semintekniker henvise tilfellet til veterinær.

§ 7.Journalføring

Enhver som driver inseminasjonsvirksomhet skal føre nøyaktige notater over virksomheten.

§ 8.Rapportering

Semintekniker eller annen som utfører seminasjon skal melde fra til det lokale Mattilsynet hvis han/hun får mistanke om at det forekommer smittsom sjukdom.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 95.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 1998 nr. 82. Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 95.
§ 10.Inndraging av autorisasjon og tillatelse

Mattilsynet kan når som helst inndra autorisasjon eller tillatelse til å inseminere dersom vedkommende overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift eller på annen måte viser seg uskikket til å utføre arbeidet.

0Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 13 jan 1998 nr. 82 (tidligere § 9), 9 jan 2004 nr. 95.
§ 11.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37 og matloven § 28.

0Endret ved forskrifter 13 jan 1998 nr. 82 (tidligere § 10), 9 jan 2004 nr. 95, 6 aug 2010 nr. 1147.
§ 12.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. april 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 15. januar 1985 nr. 3977 om instruks for seminteknikere.

0Endret ved forskrift 13 jan 1998 nr. 82 (tidligere § 11).