Forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev

DatoFOR-1995-03-06-240
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 236
Ikrafttredelse01.04.1995
Sist endretFOR-2012-07-23-761
EndrerFOR-1985-01-15-151
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om sædoverføring hos rev

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. mars 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 9, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 96, 23 juli 2012 nr. 761.

Kapittel I Formål og virkeområde

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sjukdommer ved kunstig sædoverføring hos rev ved feltstasjon og samlingsstasjon.

§ 2.Definisjoner

Feltstasjon: Anlegg med fast oppstalling av hannrever med lokaler innrettet for uttak, behandling og distribusjon av sæd og for inseminasjon. Feltstasjon kan være frittstående eller knyttet til en revefarm.

Samlingsstasjon: Lokale som er spesielt innrettet for kunstig sædoverføring på rev, og som kan benyttes av en eller flere oppdrettere. Samlingsstasjonen kan være frittstående eller knyttet til en revefarm.

Kapittel II Bestemmelser for feltstasjon

§ 3.Generelle bestemmelser

Ved etablering av en feltstasjon skal denne godkjennes av Mattilsynet. For at Mattilsynet skal kunne gi godkjenning, må stasjonen tilfredsstille kravene i § 4.

Feltstasjon skal ha en ansvarlig leder, og det lokale Mattilsynet skal underrettes om hvem dette er.

Hanndyr som skal brukes som donorer av sæd, skal være plassert på stasjonen før parringssesongen starter. Hvert dyr skal være undersøkt av veterinær og funnet klinisk friskt foran hver sesong. De skal ikke benyttes til naturlig parring mens de står på feltstasjonen.

Ved mistanke om smittsom sjukdom skal veterinær straks kontaktes.

Uvedkommende skal ikke ha adgang til stasjonen.

Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenningen hvis anlegget ikke lenger tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 96, 23 juli 2012 nr. 761.
§ 4.Spesielle bestemmelser

Skur som hanndyr/sæddonorer holdes i på feltstasjon skal være omgitt av et rømningssikkert yttergjerde med en avstand på minst 3 meter fra skurene. Dersom det er knyttet en revefarm til feltstasjonen, skal oppstallingsplassen for stasjonens hanndyr være inngjerdet og adskilt fra resten av farmen. Mellom oppstallingsburene skal det være en avstand på minst 10 centimeter.

Følgende minimumskrav stilles til lokaler, innredninger og utstyr ved en feltstasjon:

-Lokaler skal være utformet og innredet slik at uttak av sæd skal kunne foregå på en hygienisk forsvarlig måte.
-Golv og innredning inkludert benker, bord o.l. som dyrene kommer i kontakt med skal tåle vask og desinfeksjon.
-Rommet skal være utstyrt med håndvask, og det skal være tilgang på rennende varmt og kaldt vann, samt rent håndkle evt. tørkepapir.
-Det skal være god belysning.
-Romtemperaturen skal kunne heves til 25° C.
-Overtrekkstøy som brukes ved feltstasjonen må ikke nyttes andre steder.
-Rom og utstyr skal vaskes/rengjøres grundig minst en gang daglig.
-Sjuke dyr skal kunne isoleres.
-Feltstasjonen skal holdes ren og ryddig til enhver tid.

Eventuell virksomhet som spesifisert for samlingsstasjon (se §§ 5 og 8) skal foregå i rom som er fysisk og smittehygienisk atskilt fra feltstasjonen og som har egen inngang fra utsiden. Andre dyr enn fast oppstallede hanndyr skal ikke tas inn på feltstasjon.

Kapittel III Bestemmelser for samlingsstasjon

§ 5.Generelle bestemmelser

Ved etablering av en samlingsstasjon skal denne godkjennes av Mattilsynet.

Samlingsstasjon skal ha en ansvarlig leder, og det lokale Mattilsynet skal underrettes om hvem dette er. For hver parringssesong skal ansvarlig leder føre en liste med navn og adresse til de oppdrettere som benytter stasjonen. Listen skal kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning.

Alle dyr som bringes til en samlingsstasjon skal tilhøre det distrikt hvor samlingsstasjonen ligger. Mattilsynet kan gjøre unntak fra dette kravet.

Oppdretterne skal legge fram skriftlig egenerklæring om dyras helsetilstand før dyra tas inn på samlingsstasjonen. Det skal også følge med veterinærattest som ikke er eldre enn 7 dager, hvor det går fram at dyra kommer fra farm som er fri for smittsom sjukdom. Ved alle senere besøk i samme avlssesong skal oppdretterne avgi skriftlig egenerklæring til stasjonens ansvarlige leder om helsetilstanden i egen farm.

Eier og inseminør skal påse at dyr som kommer inn på samlingsstasjon, ikke viser tegn på smittsom sjukdom. Dersom dyr viser tegn på smittsom sjukdom, skal de avvises og veterinær skal kontaktes.

Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenningen hvis samlingsstasjonen ikke lenger tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 96, 23 juli 2012 nr. 761.
§ 6.Krav til lokaler m.v.

Følgende minimumskrav stilles til lokaler, innredning og utstyr ved en samlingsstasjon:

-Lokaler skal være utformet og innredet slik at inseminering og evt. uttak av sæd skal kunne foregå på en hygienisk forsvarlig måte.
-Golv og innredninger samt bord o.l. som dyrene kommer i kontakt med skal tåle vask og desinfeksjon.
-Rommet skal være utstyrt med håndvask, og det skal være tilgang på rennende varmt og kaldt vann, samt rent håndkle, evt. tørkepapir.
-Det skal være god belysning.
-Romtemperaturen skal kunne heves til 25° C.
-Samlingsstasjonen skal holdes ren og ryddig til enhver tid.
§ 7.Krav til drift

Det kan brukes fersk sæd fra feltstasjon, fra farmens egne hanndyr eller fra hanndyr som oppdretterne har med seg til samlingsstasjonen. Det kan også brukes frossen sæd. Sæd fra medbragte hanndyr kan brukes til inseminasjon av både farmens egne tisper og tisper fra andre farmer.

Mattilsynet kan tillate at enkelte hanndyr fra andre farmer innen området står fast oppstallet på samlingsstasjonen i parringssesongen. Før disse tas inn, må det framlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 7 dager.

I lokalet hvor insemineringen foregår skal det bare tas inn dyr fra en farm om gangen. Før det tas inn dyr fra en annen farm skal innredningene som dyra har vært i kontakt med, flamberes. Transportkasser for dyr skal ikke bringes inn i lokalet. Tisper kan ikke oppstalles i samlingsstasjonens lokaler fra en dag til den neste.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 96.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 96, 23 juli 2012 nr. 761.
§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 96.
§ 10.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 96.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. april 1995.

Fra samme tid oppheves veterinærhygienisk instruks av 15. januar 1985 nr. 151 for kunstig sædoverføring på rev.