Forskrift om satser for frikjøp av tilfluktsromplasser.

DatoFOR-1995-03-14-251
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1995 245
Ikrafttredelse14.03.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§41 jf LOV-2010-06-25-45-§39, FOR-1975-12-29-1-§13, FOR-1975-12-29-1-§38
Kunngjort
KorttittelForskrift om satser for tilfluktsromplasser

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 14. mars 1995 med hjemmel i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 41 sjette ledd, jfr. forskrift av 29. desember 1975 nr. 1 om tilfluktsrom § 13 og § 38.

§ 1.Satsen for frikjøp settes til kr 6.010,- for hver tilfluktsromplass som er beregnet i henhold til forskrift om tilfluktsrom §§ 13 og 38.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft straks.