Forskrift om tilfluktsrom.

DatoFOR-1995-03-15-254
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1995 249
Ikrafttredelse15.03.1995
Sist endret
EndrerFOR-1975-12-29-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-9-§16, LOV-1953-07-17-9-§17, LOV-1953-07-17-9-§18, LOV-1953-07-17-9-§41, LOV-1953-07-17-9-§61 jf LOV-2010-06-25-45-§39
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilfluktsrom

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 15. mars 1995 med hjemmel i lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret § 16, § 17, § 18, § 41 og § 61.

Kapittel I: Alminnelige bestemmelser

Definisjoner

§ 1.Med tilfluktsrom forstås permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.
§ 2.Privat tilfluktsrom er tilfluktsrom som for tiltakshavers regning bygges for dem som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.
§ 3.Offentlig tilfluktsrom er tilfluktsrom som bygges av kommunen for befolkningen i et område, og der utgiftene dekkes av stat og kommune og/eller ved bidrag fra tilfluktsromspliktige tiltakshavere.

Ansvarsforhold

§ 4.Direktoratet for sivilt beredskap har det overordnede tilsyn med bygging av tilfluktsrom. Direktoratet gir nødvendige supplerende regler og bestemmelser om planlegging, utførelse, utstyr, vedlikehold og kontroll av tilfluktsrom.
§ 5.Direktoratet kan delegere deler av sin avgjørelses- og kontrollmyndighet til fylkesmennene, sivilforsvarskretsene, Næringslivets Hovedorganisasjon ved Industrivernet eller andre institusjoner.
§ 6.For bedrifter og virksomheter som er nevnt i forskrift 12. januar 1990 nr. 12 om organisering og kontroll og iverksetting av egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. § 1, kan Næringslivets Hovedorganisasjon ved Industrivernet innen rammen av forskriften og de nærmere bestemmelser som gis av Direktoratet for sivilt beredskap, fastsette særlige regler om plikten til å bygge eller innrede tilfluktsrom og om bruken av disse. Reglene godkjennes av Justisdepartementet.
§ 7.Det påligger kommunen å kontrollere at bestemmelser om saksbehandling og teknisk utførelse, unntatt elektrotekniske installasjoner, etter denne forskrift og de nærmere regler som gis av Direktoratet for sivilt beredskap og Næringslivets Hovedorganisasjon ved Industrivernet, blir fulgt.

Kapittel II: Plikt til å bygge tilfluktsrom

Generelt

§ 8.Justisdepartementet fastsetter hvilke kommuner det skal være plikt til å bygge tilfluktsrom i, og hvilken verneevne de tilfluktsrom skal ha som bygges i disse kommuner.
§ 9.Direktoratet for sivilt beredskap kan fastsette nærmere avgrensning av tilfluktsromsplikten i den enkelte kommune, slik at visse deler av kommunen kan fritas fra tilfluktsromsplikten.

For særlige viktige virksomheter kan direktoratet bestemme at det skal bygges tilfluktsrom, selv om departementet ikke har fastsatt plikt til å bygge tilfluktsrom i vedkommende kommune.

Plikt til bygging av private tilfluktsrom

§ 10.I de områder der det er fastsatt plikt til å bygge tilfluktsrom, har tiltakshaver ansvaret for å planlegge, bygge og utstyre privat tilfluktsrom i samsvar med forskriften og de krav de nærmere bestemmelser stiller.

Eier og bruker av tilfluktsrommet skal holde rommet vedlike og har ansvaret for at det klargjøres til bruk ved beredskap.

§ 11.Private tilfluktsrom skal bygges:
a)ved oppførelse av bygg med mer enn 1000 m² bruksareal,
b)ved tilbygging, påbygging eller underbygging når bruksarealet øker med mer enn 1000 m². Dersom tiltakshaver fremmer ny byggesøknad på en eiendom innen 3 år etter at forrige byggetillatelse på eiendommen ble gitt, skal arealene vurderes samlet i forhold til den pliktutløsende grense,
c)i de tilfelle som går inn under de særlige regler som fastsettes av Næringslivets Hovedorganisasjon ved Industrivernet, iht § 6, jfr § 5.
§ 12.Private tilfluktsrom kreves likevel ikke for boliger, daginstitusjoner for barn, bensinstasjoner, drivhus og driftsbygninger på gårdsbruk.
§ 13.Tiltakshaver kan etter konkret vurdering fritas for å bygge privat tilfluktsrom mot å bidra til anlegg eller opprusting av offentlige tilfluktsrom. Bidraget beregnes ut fra en fast sats pr. plass som tilfluktsrommet i det aktuelle bygget skulle vært dimensjonert for. Satsene fastsettes av departementet.

Søknad om slikt fritak fremmes på samme måte som søknad om dispensasjon fra forskriften.

Beløpet innbetales til kommunen før byggetillatelse gis.

Plassbehov i private tilfluktsrom

§ 14.Private tilfluktsrom skal gi plass for dem som normalt er tilstede på eiendommen.
§ 15.Tilfluktsrom skal i oppholdsrommet ha en fri golvflate på 0,6 m² pr person tilfluktsrommet skal gi plass for, og skal i tillegg ha plass for nødvendig utstyr og installasjoner.

For helseinstitusjoner og i andre særlige tilfelle kan Direktoratet for sivilt beredskap kreve større golvflate.

Plikt til bygging av offentlige tilfluktsrom

§ 16.I de områder der det er fastsatt plikt til å bygge tilfluktsrom, skal kommunen etter pålegg fra Direktoratet for sivilt beredskap planlegge, bygge, utstyre og vedlikeholde offentlige tilfluktsrom og sørge for at de klargjøres ved beredskap.
§ 17.Offentlige tilfluktsrom skal særlig bygges i byer og større tettsteder og legges slik at de kan gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder o.l.

Videre skal bygging av offentlige tilfluktsrom prioriteres i konsentrerte boligområder hvor tilfluktsromdekningen ikke er tilfredsstillende.

§ 18.Kommunen skal fremme forslag overfor vedkommende sivilforsvarskrets om hvor det bør bygges offentlige tilfluktsrom i kommunen og hvor store rommene bør være.

Plassbehovet pr. person skal beregnes etter samme regler som for private tilfluktsrom.

Planene for det enkelte offentlige tilfluktsrom godkjennes av Direktoratet for sivilt beredskap.

§ 19.Kommunen kan oppnevne et tilfluktsromsutvalg med representanter bl.a. fra formannskapet, vedkommende kommunale etater og Sivilforsvaret.

Utvalget skal ha til oppgave å gi forslag om en samlet plan for utbyggingen av offentlige tilfluktsrom i kommunen, fremme forslag overfor kommunen om de enkelte prosjekter, gi forslag til kommunale bevilgninger til formålet, eventuelt om disponering av midler innbetalt til kommunen i henhold til forskriftens pkt. 13 og forøvrig gi råd om andre forhold vedrørende offentlige tilfluktsrom i kommunen.

§ 20.Tilsagn om refusjon fra staten av utgifter til bygging av offentlig tilfluktsrom gis av Direktoratet for sivilt beredskap, som fastsetter de nærmere vilkår for utbetaling av slik refusjon, jfr. lov av 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret §§ 16 og 17.
§ 21.Midler som er innbetalt til kommunen i samsvar med forskriftens pkt. 13, kommer til fradrag i de samlede omkostninger ved det offentlige tilfluktsrom før størrelsen av statens refusjon endelig beregnes.
§ 22.Midler som innbetales kommunen i samsvar med forskriftens pkt. 13, skal innsettes på særskilt rentebærende bankkonto. Renten skal utgjøre markedsrente for innskudd til enhver tid. Innbetalte beløp og renter på kontoen skal brukes til bygging eller opprusting av offentlige tilfluktsrom. Innbetalte beløp og renter kan ikke benyttes til alminnelig drift og vedlikehold av tilfluktsrom.

Dersom et innbetalt beløp ikke nyttes til bygging eller opprusting av tilfluktsrom i samsvar med ovennevnte innen 5 år etter innbetaling har funnet sted, kan beløpet disponeres av Direktoratet for sivilt beredskap til bygging eller opprusting av offentlige tilfluktsrom i en annen kommune.

Direktoratet for sivilt beredskap gir nærmere bestemmelser.

Kapittel III: Tilfluktsrommenes verneevne

§ 23.Tilfluktsrom skal plasseres og utformes slik at de gir tilfredsstillende vern mot de våpenvirkninger som det må regnes med at de kan bli utsatt for under krig. Det skal derfor bygges tilfluktsrom som gir god beskyttelse mot virkninger fra konvensjonelle våpen, radioaktivt nedfall, biologiske og kjemiske stridsmidler.
§ 24.Private tilfluktsrom skal gi en mest mulig balansert beskyttelse mot alle virkninger fra konvensjonelle våpen på en avstand der sidetrykket er 100 kilopascal, og tilsvarende vern mot radioaktivt nedfall og kjemiske stridsmidler.

Offentlige tilfluktsrom i fjell bør utnytte overdekningen til å øke sikkerheten og skal gi en mest mulig balansert beskyttelse mot alle virkninger av konvensjonelle våpen på en avstand der sidetrykket er 300 kilopascal. I sentrale byområder bør offentlige tilfluktsrom bygges i fjell der det er mulig.

Offentlige tilfluktsrom som ikke bygges i fjell gis samme beskyttelse som private tilfluktsrom.

Direktoratet for sivilt beredskap kan i særlig tilfelle stille høyere krav til rommenes verneevne.

§ 25.Når et tilfluktsrom anlegges for to eller flere bygg, skal gangavstanden fra tilfluktsrommets inngang til byggenes ytterdører ikke være mer enn 250 m.
§ 26.Tilfluktsrom i bygg skal i regelen legges i kjeller eller underetasje. Det vern den omliggende bygning gir, kan regnes med når kravene til utførelse av tilfluktsrommet fastsettes.

Kapittel IV: Tekniske krav til tilfluktsrom

Bygningstekniske arbeider

§ 27.Tilfluktsrommene skal konstruktivt utformes slik at rommene gir det vern som er fastsatt foran, og slik at rommenes begrensningsflater fyller de nærmere bestemte krav som Direktoratet for sivilt beredskap i den forbindelse finner det nødvendig å stille til
-minste tykkelse,
-styrke, og
-tetthet.

Ventilasjonstekniske arbeider

§ 28.Tilfluktsrom skal ha ventilasjonsanlegg som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer under de fastsatte belastninger ved å:
a)forsyne anlegget med frisk luft
b)fjerne brukt luft og eventuelt varme- og fuktighetsoverskudd
c)fjerne eventuelle radiologiske, biologiske og kjemiske stridsmidler fra den luft som tilføres
d)skaffe overtrykk i anlegget med sikte på at stoffer nevnt under c) ikke skal trenge inn gjennom utettheter.

Sanitærtekniske arbeider

§ 29.Tilfluktsrom skal ha sanitærtekniske installasjoner som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer under de fastsatte belastninger ved at det er:
a)forsyning av rent vann
b)nødvendig sanitærteknisk utstyr
c)avløp for kloakk.

Elektrotekniske arbeider

§ 30.Tilfluktsrom skal ha sterk- og svakstrømsinstallasjoner som muliggjør kontinuerlig opphold i rommet i 6 timer ved de fastsatte belastninger ved at det er:
a)tilførsel av elektrisk kraft utenfra
b)nødstrømsforsyning i de tilfelle dette er nødvendig
c)nødvendig opplegg for lys, varme og drift av apparater og utstyr i rommet
d)opplegg for nødvendig sambandsutstyr.

Kapittel V: Utstyr, kontroll og vedlikehold

§ 31.Tilfluktsrom skal ha utstyr etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for sivilt beredskap.

Elementer og utstyr som skal motstå særlige påkjenninger, skal være godkjent av Direktoratet for sivilt beredskap.

§ 32.Kataloger, brosjyrer og annet reklame- og salgsmateriell om elementer og utstyr for tilfluktsrom må ikke inneholde informasjoner som er i strid med denne forskrift eller de nærmere bestemmelser som fastsettes av Direktoratet for sivilt beredskap.
§ 33.Ved planlegging og bygging av tilfluktsrom skal det kontrolleres at:
-planene er utformet i henhold til gjeldende forskrift og bestemmelser
-spesielle hensyn som kreves for tilfluktsrom ivaretas under byggingen
-det ferdige tilfluktsrom med utstyr funkjonerer tilfredsstillende og gir den beskyttelse som er forutsatt, og at utstyr og installasjoner er av godkjent type.
§ 34.Den som er ansvarlig for vedlikehold av tilfluktsrommet skal ved regelmessige inspeksjoner sørge for at tilfluktsrommets verneevne ikke forringes. Slitte eller defekte komponenter skal utbedres eller skiftes ut.
§ 35.Når det ved beredskap beordres klargjøring av tilfluktsrom, skal fullstendig vedlikeholdsinspeksjon gjennomføres. Blant annet skal det ved funksjonsprøve kontrolleres at de tekniske installasjoner m.v. virker slik det er forutsatt. Eventuelle mangler skal straks utbedres.

Fredsbruk av tilfluktsrom

§ 36.Ved planlegging og bygging av tilfluktsrom skal det legges vekt på at rommene kan gis en hensiktsmessig utnyttelse i fred.

Tilfluktsrom kan i fred utnyttes til ethvert formål under forutsetning av at:

-rommets beskyttende evne ikke reduseres
-rommet kan klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer.

Kapittel VI: Dispensasjoner. Overgangsregler

§ 37.Krav om bygging av privat tilfluktsrom kan frafalles:
-når kommunen har godkjent bygget som midlertidig
-når det foreligger begrenset brukstid eller andre særlige omstendigheter.

Til dispensasjon fra krav om bygging av privat tilfluktsrom kan knyttes betingelse om at tiltakshaver deltar i bygging av felles privat tilfluktsrom eller etter satser som nevnt i § 13 bidrar til bygging av offentlig tilfluktsrom med like mange plasser som det skulle vært i bygget. § 13 siste ledd gjelder tilsvarende.

§ 38.Det kan dipenseres fra forskriften og bestemmelsene for øvrig når det foreligger særlige omstendigheter.
§ 39.Dispensasjoner etter denne forskrift gis av Direktoratet for sivilt beredskap, som kan gi fylkesmennene, sivilforsvarskretsene og Industrivernet fullmakt til å treffe avgjørelser etter direktoratets nærmere bestemmelse.

Avgjørelser kan påklages til direktoratet når de er truffet i henhold til slik fullmakt, og ellers til departementet.

§ 40.Private tilfluktsrom som er bygget etter tidligere forskrifter skal fortsatt holdes ved like etter de forskrifter som gjaldt da byggetillatelse ble gitt, selv om de er i bygg eller områder der det ikke lenger kreves tilfluktsrom. Regler om klargjøring ved beredskap i denne forskrift gjelder også for disse rom.

Kapittel VII: Ikrafttredelse

§ 41.Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder for bygg som meldes til kommunen etter denne dato.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 29. desember 1975 nr. 1 om tilfluktsrom.