Instruks om prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler.

DatoFOR-1995-04-06-355
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1995 419
Ikrafttredelse06.04.1995
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§5
Kunngjort
KorttittelTemperaturkontrollinstruks

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 6. april 1995 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. § 5, jfr. EØS-avtalens vedlegg II del XII nr. 54 d (Kdir 92/2/EØF).

Kapittel I. Generelt

Instruksen omfatter prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler. Prøvetaking og analyser i forbindelse med offentlig temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler skal utføres i samsvar med kapittel II og III i instruksen.

Etter å ha kontrollert resultatene av registreringer av lufttemperaturen foretatt i samsvar med hygieneforskrift 8. juli 1983 nr. 1253 for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler § 21, kan tilsynsmyndigheten benytte analysemetode beskrevet i kapittel III dersom kontrollen gir grunn til mistanke om at temperaturkrav for dypfryste næringsmidler i hygieneforskrift 8. juli 1983 nr. 1253 for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler §§ 46 og 48 ikke er oppfylt.

Andre vitenskapelig anerkjente analysemetoder kan benyttes, forutsatt at dette ikke hindrer fritt varebytte av dypfryste næringsmidler som påviselig er i samsvar med temperaturkravene for dypfryste næringsmidler i henhold til analysemetoden beskrevet i kapittel III.

Dersom resultater oppnådd ved bruk av ulike analysemetoder avviker fra hverandre, skal resultater oppnådd etter bruk av analysemetoden beskrevet i kapittel III være gjeldende.

Denne instruksen trer i kraft straks.

Kapittel II. Prøvetakingsmetode for temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler

1. Utvelging av pakker som skal kontrolleres

Pakkene som tas ut for kontroll, skal være av en slik art og en slik mengde at temperaturen er representativ for de varmeste punktene i det kontrollerte partiet.

1.1. Fryselager

Prøvene velges ut fra flere kritiske punkter i fryselageret, f.eks. like ved dørene (øverst og nederst), omkring midt i lageret (øverst og nederst) og like ved returluften til fryse-enheten.

Produktenes lagringstid skal tas i betraktning (av hensyn til temperaturstabiliteten).

1.2. Transport
1.2.1. Dersom det er nødvendig å ta ut prøver under transport, velges det ut prøver øverst og nederst i nærheten av dørens eller dobbeltdørens åpning.
1.2.2. Ved prøvetaking under lossing, velges det ut fire prøver blant følgende kritiske punkter:
a)øverst og nederst i partiet i nærheten av døråpningene
b)øverst i de bakerste hjørnene i partiet (så langt fra fryse-enheten som mulig)
c)i midten av partiet
d)midt i partiets fremre overflate (så nær fryse-enheten som mulig)
e)de øverste og nederste hjørnene i partiets fremre overflate (så nær fryse-enheten som mulig)
1.3. Salgsdisker

Det velges ut en prøve fra salgsdiskens tre varmeste punkter.

Kapittel III. Metode for måling av temperaturen i dypfryste næringsmidler

1. Prinsipp

Måling av temperaturen i dypfryste næringsmidler består i å måle den nøyaktige temperatur i en prøve som velges ut i samsvar med kapittel II, med egnet utstyr. 

2. Definisjon av temperatur

Med «temperatur» menes den temperatur som måles på et bestemt sted av måleinstrumentets eller måleanordningens temperaturfølsomme del. 

3. Utstyr
3.1. Temperaturmåleinstrument
3.2. Produktgjennomtrengningsinstrument

Det benyttes et spisst metallinstrument, f.eks. en issyl, en hånddrill eller et bor som er lett å rengjøre. 

4. Alminnelige krav til temperaturmåleinstrumenter

Temperaturmåleinstrumentene skal oppfylle følgende krav:

4.1. Instrumentets responstid skal være slik at 90% av forskjellen mellom første og siste avlesning nås i løpet av tre minutter.
4.2. Instrumentet skal ha en nøyaktighet på +/-0,5°C i forhold til faktisk temperatur innenfor et temperaturintervall fra -20°C til +30°C.
4.3. Målingens nøyaktighet må ikke endres med mer enn 0,3°C ved en omgivelsestemperatur på mellom -20°C og +30°C.
4.4. Instrumentet skal kunne registrere og vise temperaturforskjeller på minst 0,1°C.
4.5. Instrumentets nøyaktighet skal kontrolleres med jevne mellomrom.
4.6. Instrumentet skal ha gyldig kalibreringssertifikat.
4.7. Instrumentet skal være lett å rengjøre.
4.8. Måleanordningens temperaturfølsomme del skal være slik konstruert at det sikres god termisk kontakt med produktet.
4.9. Det elektriske utstyret må beskyttes mot uønskede virkninger som skyldes kondensering av fuktighet. 
5. Fremgangsmåte
5.1. Forhåndskjøling av instrumentene

Temperaturmålesonden og produktgjennomtrengningsinstrumentet kjøles før produktets temperatur måles. Forhåndskjølingen skal sikre at temperaturen på utstyret stabiliseres og kommer så nær opp til produktets temperatur som mulig.

5.2. Preparering av prøven

Temperaturmålesondene er som regel ikke konstruert til å trenge gjennom et dypfryst produkt. Det er derfor nødvendig på forhånd å lage et hull med det forhåndskjølte gjennomtrengningsinstrumentet slik at målesonden kan plasseres der. Hullets diameter skal være nøye tilpasset målesondens diameter. Dybden avhenger av produkttypen (se nr. 5.3).

5.3. Måling av produktets kjernetemperatur

Prøven og utstyret skal holdes i fryselageret som er valgt ut for kontrollen.

Målingen foretas slik:

5.3.1. Dersom produktets dimensjoner gjør det mulig, føres den forhåndsavkjølte målesonden 2,5 cm inn i produktet.
5.3.2. Dersom produktets dimensjoner ikke gjør måling som beskrevet i nr. 5.3.1 mulig, føres den forhåndsavkjølte målesonden inn til en dybde som tilsvarer tre til fire ganger sondens diameter.
5.3.3. Visse produkter (f.eks. erter) kan på grunn av sin størrelse eller art ikke gjennombores for å måle kjernetemperaturen. I slike tilfeller måles kjernetemperaturen i pakken ved å føre en egnet, forhåndskjølt spiss målesonde inn til midten av pakken for å måle temperaturen som omgir det dypfryste produkt.
5.3.4. Temperaturen avleses når den er blitt stabil.