Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt

DatoFOR-1995-04-10-368
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 432
Ikrafttredelse10.04.1995
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om overvåkning av salmonella i kjøtt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet) 10. april 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6 fjerde ledd, § 7 annet ledd, § 14 tredje ledd, § 16 annet ledd, § 17 annet ledd, § 19 tredje ledd og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 jan 1996 nr. 100, 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å gi utfyllende bestemmelser om overvåkning av salmonella i produksjonskjeden og å fastsette tiltak for å forhindre forekomst av salmonella i ferskt kjøtt som er beregnet til folkemat.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for overvåkning av og kontroll med salmonella i virksomheter for ferskt kjøtt.

Forskriften omfatter ikke overvåkning i besetninger og tiltak mot forekomst av salmonella hos levende dyr.1

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
1Jf. forskrift 31. januar 1995 nr. 107 om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften forstås med: 

Salmonella: Alle arter av Salmonella. 

Kjøtt: Alle spiselige deler av storfe, svin, sau og geit. 

Ferskt kjøtt: Kjøtt, herunder vakuumpakket kjøtt og kjøtt pakket i kontrollert atmosfære, uten annen konservering enn kuldebehandling. 

Tilsynsveterinær: Veterinær som av Mattilsynet er utpekt for å forestå kjøttkontroll og føre tilsyn med virksomheter. 

Virksomhet: Slakteribedrift, nedskjæringsbedrift, kjøle- og fryselager eller anlegg som omfatter flere av disse virksomhetene og som skal autoriseres eller godkjennes i henhold til bestemmelser med hjemmel i matloven.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604.

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 4.Offentlig overvåknings- og kontrollprogram

Overvåkning og kontroll med forekomst av salmonella i slakterier og andre virksomheter skal utføres etter et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram som fastsettes av Mattilsynet.

0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.
§ 5.Generelle plikter for virksomheter

Alle virksomheter skal delta i overvåknings- og kontrollprogrammet.

Partier av ferskt kjøtt som kommer fra bedrifter som ikke deltar i dette overvåknings- og kontrollprogrammet eller tilsvarende, skal undersøkes og behandles i samsvar med § 10 og § 15.

Eier eller annen som har ansvar for virksomheten skal medvirke til gjennomføringen av bestemmelsene i henhold til denne forskrift, herunder rette seg etter pålegg fra tilsynsveterinæren eller Mattilsynet.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604.
§ 6.Laboratorieundersøkelser

Prøver uttatt som ledd i overvåknings- og kontrollprogrammet, og prøver uttatt av tilsynsveterinær ved mistanke om forekomst av salmonella skal undersøkes ved laboratorium godkjent for dette av Mattilsynet.

Ved funn av salmonella skal isolerte stammer oversendes nasjonalt referanselaboratorium for salmonella.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.

Kapittel III. Prøveuttak

§ 7.Prøveuttak i slakterier

I slakterier skal det tas prøver av slakt fra gris, storfe og småfe ved overflatesvabring. I den løpende overvåkning skal det også tas prøver av lymfeknuter i ileocaecal-regionen fra slakt av gris og storfe. Prøvene skal tas ut i henhold til nærmere bestemmelser som gis av Mattilsynet med bakgrunn i overvåknings- og kontrollprogrammet.

Antall slakt som det skal tas svaberprøve fra, skal på landsbasis minst være tilstrekkelig til å påvise en frekvens av infiserte slakt for hver av de nevnte dyrearter, på 0,1% med et konfidensnivå på 95%. Mattilsynet skal for hvert år, på grunnlag av overvåknings- og kontrollprogrammet beregne det antall prøver som skal tas på hvert enkelt slakteri og angi nærmere tidsplan for prøvetakingen.

I hvert slakteri skal det tas prøver av lymfeknuter fra like mange slakt av gris og storfe som det tas svaberprøver fra.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.
§ 8.(Opphevet ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.)
§ 9.Prøveuttak i andre virksomheter enn slakterier

I virksomheter der nedskjæring og/eller pakking finner sted, skal det gjennomføres en løpende overvåkning med uttak av prøver. Prøvene skal tas av ferdigproduserte partier og/eller under den løpende produksjon. Ompakking av ferskt kjøtt som bare inkluderer re-emballering, omfattes ikke av krav om løpende prøvetaking dersom det kommer fra virksomheter som er omfattet av overvåknings- og kontrollprogrammet.

I virksomheter med produksjonskapasitet på mer enn 20 tonn pr. uke, skal det tas prøver én dag pr. uke. I virksomheter med produksjonskapasitet fra 2 tonn inntil 20 tonn pr. uke skal det tas prøver én dag i måneden, og i virksomheter med produksjonskapasitet mindre enn 2 tonn pr. uke, skal det tas prøver én dag hvert halvår.

Antall prøver uttatt under løpende produksjon må være minst 45 pr. dag og være jevnt fordelt over arbeidsdagen. Antall prøver i et ferdigprodusert parti skal bestemmes ut fra størrelsen av partiet i henhold til tabell 1 i vedlegg 1 og kan reduseres ved multiplikasjonsfaktor i tabell 2 i vedlegg 1. Prøvene skal tas ut i henhold til nærmere bestemmelser som gis av Mattilsynet med bakgrunn i overvåknings- og kontrollprogrammet eller tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604.
§ 10.Prøveuttak fra partier som stammer fra bedrifter som ikke er omfattet av overvåkings- og kontrollprogrammet eller tilsvarende

I virksomheter som mottar partier av ferskt kjøtt som stammer fra bedrifter som ikke er omfattet av overvåknings- og kontrollprogrammet eller tilsvarende, skal det tas prøver av alle slike partier. Prøvene skal tas av partiet før det inngår i produksjonen og/eller under den løpende produksjon.

Antall prøver uttatt under løpende produksjon må være minst 45 pr. dag og være jevnt fordelt over arbeidsdagen. Antall prøver i et ferdigprodusert parti skal bestemmes ut fra størrelsen av partiet i henhold til tabell 1 i vedlegg 1 og kan reduseres ved multiplikasjonsfaktor fra tabell 2 i vedlegg 1. Prøvene skal tas ut i henhold til nærmere bestemmelser som gis av Mattilsynet med bakgrunn i overvåknings- og kontrollprogrammet.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 121, 8 juni 2007 nr. 604.

Kapittel IV. Tiltak

§ 11. Tiltak i slakterier ved mistanke om eller påvist salmonella hos dyr som skal slaktes

Dyr fra besetning der det er mistanke om eller bekreftet forekomst av salmonella, skal slaktes etter særskilt avtale med og under overvåkning av tilsynsveterinæren i særskilte lokaler eller adskilt i tid fra slakting av dyr fra andre besetninger.

Slakting skal etterfølges av vask og desinfeksjon, intensivert tilsyn m.v. i slakteriet etter tilsynsveterinærens nærmere bestemmelse.

Slakt skal holdes tilbake inntil salmonellaundersøkelse er foretatt og resultatene foreligger. Av alle slakt av svin, storfe og småfe skal det tas prøver som angitt i Instruks for bakteriologisk kjøttkontroll I, II, pkt 4 - 4.4. I tillegg skal det tas prøver av ileocaecale lymfeknuter.

Ved nødslakting gjelder bestemmelsene gitt i denne paragraf uavhengig av salmonellastatus i besetningen der dyret kommer fra.

Slakt der det er påvist salmonella, kan enten brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av salmonella eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 12.Tiltak i andre virksomheter enn slakterier ved mistanke om eller påvist salmonella i kjøtt som er mottatt

Ved mistanke om forekomst av salmonella i mottatte partier, skal det tas prøver i henhold til tabell 1 i vedlegg 1 fra hvert slikt parti av ferskt kjøtt. Ved mistanke om salmonella holdes kjøttet tilbake inntil resultatet av undersøkelsen foreligger.

Partier av ferskt kjøtt der det er påvist salmonella, kan enten brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av salmonella eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Påvisning av salmonella skal etterfølges av vask og desinfeksjon, intensivert tilsyn m.v. i virksomheten etter tilsynsveterinærens nærmere bestemmelse.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 13.Tiltak i slakteri ved påvisning av salmonella i prøver tatt som ledd i den løpende overvåkning

Dersom det påvises salmonella i en svaberprøve skal følgende tiltak settes i verk:

1.Det skal foretas intensivert vask og desinfeksjon, opplæring, tilsyn mv. etter tilsynsveterinærens nærmere bestemmelse.
2.Antall svaberprøver som skal undersøkes med hensyn på salmonella, skal økes slik at det pr. uke tas det antall prøver som fremgår av tabell 1 i vedlegg 1.
3.Alle slakt som undersøkes, skal holdes tilbake inntil resultat foreligger.
4.Alle slakt der det er påvist salmonella, kan enten brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av salmonella eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Tiltakene gitt i henhold til første ledd kan oppheves dersom det i løpet av én uke ikke påvises salmonella i noen av prøvene.

Dersom det i løpet av én uke påvises salmonella i mer enn 5 % av antall slaktede dyr, skal det tas prøver av alle slakt. I tillegg kan autorisasjonen/godkjenningen av virksomheten trekkes midlertidig tilbake.

Tiltakene gitt i henhold til tredje ledd kan oppheves dersom det i løpet av én uke påvises salmonella i mindre enn 5 % av antall slaktede dyr.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 14.Tiltak i virksomheter der nedskjæring eller pakking finner sted, ved påvisning av salmonella i prøver tatt som ledd i den løpende overvåkning

Dersom det påvises salmonella i en prøve tatt ut som ledd i den løpende kontroll, skal følgende tiltak settes i verk:

1.Det skal foretas intensivert vask og desinfeksjon, forsterket opplæring og forsterket tilsyn mv. i slakteriet etter tilsynsveterinærens nærmere bestemmelse.
2.Antall prøver som skal undersøkes med hensyn på salmonella, skal økes slik at det pr. uke tas det antall prøver som fremgår av tabell 1 i vedlegg 1.
3.Alle partier av kjøtt som undersøkes, skal holdes tilbake inntil resultat foreligger.
4.Alle partier av kjøtt der det er påvist salmonella, kan enten brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av salmonella eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Tiltakene gitt i henhold til første ledd kan oppheves dersom det i løpet av én uke ikke påvises salmonella i noen av prøvene.

Dersom det i løpet av én uke påvises salmonella i mer enn 5 % av antall produserte enheter, skal følgende tiltak settes i verk i tillegg til de nevnt i første ledd:

1.Det skal bare behandles kjøtt fra én leverandør om gangen.
2.Utstyr og lokaler skal vaskes og desinfiseres før kjøtt fra ny leverandør tas inn i produksjonslokalene og etter tilsynsveterinærens nærmere bestemmelse.
3.Det skal tas prøver av alle partier av kjøtt.

I tillegg kan autorisasjonen/godkjenningen av virksomheten trekkes midlertidig tilbake.

Tiltakene gitt i henhold til tredje ledd kan oppheves dersom det i løpet av én uke påvises salmonella i mindre enn 5 % av antall produserte enheter.

0Endret ved forskrifter 8 juni 2007 nr. 604, 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 15.Tiltak i virksomheter der det påvises salmonella i partier som kommer fra bedrifter som ikke deltar i overvåknings- og kontrollprogrammet

Dersom salmonella blir påvist i et parti, kan partiet enten brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av salmonella eller behandles i samsvar med forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Dersom partiet er under løpende produksjon, skal det settes i verk tiltak i henhold til § 13 i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2010 nr. 241, 19 okt 2016 nr. 1217.

Kapittel V. Tilsyn, ansvar og melding

§ 16.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 19 jan 1996 nr. 100, 9 jan 2004 nr. 121.
§ 17.Melding

Tilsynsveterinæren skal ved påvisning av salmonella og ved iverksetting av tiltak sende melding til Mattilsynet. Ved påvisning av salmonella som kan utgjøre en fare for mennesker, skal tilsynsveterinæren også varsle den lokale kommunelegen eller fylkeslegen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.

Kapittel VI. Avsluttende bestemmelser

§ 18.Utfyllende bestemmelser

Mattilsynet skal gi nærmere bestemmelser til utfylling av denne forskriften med vedlegg.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.
§ 19.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.
§ 20.(Opphevet ved forskrift 19 jan 1996 nr. 100.)
§ 21.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 121.
§ 22.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. 

Vedlegg 1  

Tabell 1

Antall enheterAntall enheter somAntall enheterAntall enheter som
skal undersøkesskal undersøkes
 1 - 55 161 - 18050
 6 - 1010 181 - 20051
 11 - 2019 201 - 25053
 21 - 3026 251 - 30053
 31 - 4031 301 - 35054
 41 - 5035 351 - 40055
 51 - 6038 401 - 45055
 61 - 7040 451 - 50056
 71 - 8042 501 - 60056
 81 - 9043 601 - 120057
 91 - 100451201 - 400058
101 - 12047> 400059
121 - 16049
 

Tabell 2

 
EnhetsvektMultiplikasjonsfaktor
< 10 kgx 0,5
10-20 kgx 0,75
> 20 kg, og ferskt kjøtt i form av hele, halve og kvarte slaktx 1,0
0Endret ved forskrift 8 juni 2007 nr. 604.