Forskrift om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring

DatoFOR-1995-05-05-581
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 808
Ikrafttredelse05.05.1995, 01.10.1995
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-69-§11-4
Kunngjort
KorttittelForskrift om opplysningsplikt - livsforsikring

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 5. mai 1995 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 11-4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX 12 a (Rdir. 92/96/EØF artikkel 31).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 nov 2007 nr. 1252, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder opplysningsplikt for forsikringsselskap når selskapet inngår avtaler om livsforsikring som dekker en forpliktelse som består her i riket, jf. § 2 i lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring.

Bestemmelsene i § 8 gjelder også for forsikringsbevis som nevnt i forsikringsavtaleloven §§ 11-2 og 19-4.

§ 2.Hovedregel

Forsikringsselskapet plikter å gi forsikringstaker de opplysninger som kreves i henhold til forsikringsavtaleloven § 11-1 annet, tredje og fjerde ledd, § 11-3 og § 19-3, samt opplysninger som nevnt i §§ 3, 4 og 5 i forskriften her.

§ 3.Opplysninger om forsikringsavtalen

Selskapet skal gi forsikringstaker følgende opplysninger om innholdet i forsikringsavtalen:

1.En beskrivelse av hvilke ytelser avtalen omfatter, vilkårene som må være oppfylt for at ytelsene skal komme til utbetaling, samt i hvilket omfang og på hvilken måte størrelsen eller reglene for fastsettelse av størrelsen av ytelsene eller avkastning m.v. er kontraktsfestet.
2.Hvilke rettigheter forsikringstaker har til å endre avtalens innhold i forsikringstiden, herunder når og hvordan forsikringstaker kan bruke rettigheten.
3.Betingelser for innbetaling av premier. Opplysningene skal spesielt angi årlige premiebeløp, hvor lenge premien skal betales, antall innbetalinger, hvordan en eventuell avtalt indeksregulering av premien eller ytelsen påvirker premiens og ytelsens størrelse samt opplysninger om følgene av at premieinnbetalingen misligholdes.
4.Opplysninger om premiens størrelse for de enkelte ytelser, både for hovedytelser og tilleggsytelser.
5.Opplysninger om de forutsetninger om omkostninger og renteinntekter som er lagt til grunn i det beregningsgrunnlag som anvendes for vedkommende forsikringsavtale, når avtalen inneholder en sparedel.
6.Opplysninger om størrelsen på det samlede kontraktsgebyret som er knyttet til inngåelsen av forsikringskontrakten. Beløpet skal angis både som det samlede nominelle beløp og det neddiskonterte beløp, jf. forskrift 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap § 3 tredje ledd bokstav a) første strekpunkt.
7.Betingelsene for oppsigelse av avtalen, herunder betingelser for oppsigelse med sikte på overføring av midler til et annet forsikringsselskap eller en pensjonskasse.
8.Betingelsene for bruk av oppsigelsesrett.
9.Opplysninger om de nærmere vilkår for beregning og tildeling av overskudd eller opplysninger om at forsikringen ikke gir rett til andel av selskapets overskudd.
10.Opplysninger om hvordan gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien beregnes, herunder i hvilken utstrekning de er garantert, betingelser for utbetaling av gjenkjøpsverdi, samt en orientering om nivået gjenkjøpsverdien og fripoliseverdien vil ha de første årene.
11.Opplysninger om hvilke begrensninger som gjelder for innbetalinger til og bruk av premiefond og pensjonsreguleringsfond, og om regler om beregning av avkastningen på slike fonds.

I avtaler om kollektiv forsikring kan forsikringsselskapet unnlate å gi separate opplysninger om premiens størrelse for tilleggsytelser, med mindre forsikringstaker ber om det.

0Endret ved forskrift 14 nov 2007 nr. 1252 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Opplysninger om selskapet m.v.

Forsikringsselskapet skal gi forsikringstaker følgende opplysninger om selskapet og om aktuelle skatteregler:

1.Selskapets navn og juridiske selskapsform.
2.Navnet på den stat der hovedkontoret og eventuelt agenturet eller filialen avtalen inngås med, er etablert.
3.Hovedkontorets adresse og eventuelt adressen til agenturet eller filialen avtalen inngås med.
4.Generelle opplysninger om skatteregler som gjelder for den aktuelle type forsikringsavtale.
§ 5.Særlig om avtaler knyttet til investeringsfond

For livsforsikringsavtaler som er knyttet til investeringsfond skal selskapet gi forsikringstaker opplysninger om:

1.Arten av de eiendeler (de aktuelle investeringsfond) forsikringsavtalen er basert på.
2.De fondsandeler (units) som forsikringsavtalen er knyttet til.
3.Når og på hvilken måte forsikringstaker vil bli holdt orientert om fondsandelenes verdiutvikling.
§ 6.Tidspunktet for når opplysninger skal gis

Opplysninger som nevnt i §§ 3, 4 og 5 i forskriften her, skal gis forsikringstaker senest i forbindelse med tegning av avtalen.

Under avtalens løpetid plikter forsikringsselskapet å opplyse forsikringstaker om senere endringer i forsikringsvilkårene og enhver endring i de forhold som er angitt i § 3 punkt 1, 2, 3, 4, 7, 9 og 10 og § 4 punkt 1, 2 og 3, såfremt forsikringsavtalen endres eller den lovgivning som kommer til anvendelse på avtalen endres.

§ 7.Opplysningens form

Opplysninger som nevnt i §§ 2, 3, 4 og 5 skal gis forsikringstaker skriftlig på en presis og utvetydig måte.

§ 8.Språk

Opplysningene skal gis på norsk. Selskapet kan likevel gi opplysningene på et annet språk når forsikringstaker anmoder om det. Dette gjelder også for forsikringsbevis som nevnt i forsikringsavtaleloven §§ 11-2 og 19-4.

§ 9.Dispensasjon m.v.

Finanstilsynet kan når særlige grunner foreligger bestemme eller etter søknad samtykke i at bestemmelsene i denne forskrift helt eller delvis ikke skal gjelde for gruppelivsforsikringer.

For forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kan Finanstilsynet i særlige tilfelle også dispensere fra bestemmelsen i § 3 nr. 5.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 10.Forskrift om kontoføring og kontoutskrift

Forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring i henhold til § 7-10 i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet gjelder i tillegg til forskriften her.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, likevel slik at kravet om skriftlighet i § 7 først skal gjelde fra og med 1. oktober 1995.