Forskrift om flyteutstyr om bord på fritidsfartøy.

DatoFOR-1995-05-08-409
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 534
Ikrafttredelse01.06.1995
Sist endretFOR-2005-08-01-890
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§38, FOR-1998-11-27-1095, FOR-1998-12-01-4532
Kunngjort
KorttittelForskrift om flyteutstyr på fritidsfartøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 8. mai 1995 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 og delegeringsvedtak 1. desember 1998 nr. 4532. Endret 3 feb 1999 nr. 191, 1 aug 2005 nr. 890 (hjemmel).

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder fritidsbåter som ferdes på sjøen, innsjøer og vassdrag, og som ikke i henhold til andre regler er pålagt å ha flyteutstyr om bord.

Forskriften gjelder ikke for båter som benyttes til idrettsformål, dersom sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.

0Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

1.CEN: Den europeiske komité for standardisering
2.Flyteutstyr: Redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest og annet personlig utstyr til å holde en person flytende.
3.Fritidsbåt: Seil-, motor- og robåt eller liknende som ikke benyttes i næring, samt seil-, motor- og robåt eller liknende som leies eller lånes ut for å benyttes i fritidsøyemed.
4.ISO: Den internasjonale standardiseringsorganisasjon
5.NS: Norsk Standard
6.Sjøsikkerhetskonvensjonen: Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med senere endringer (SOLAS-74)
0Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).

Kap. II. Generelle bestemmelser

§ 3.Ansvar

Eier og fører av fritidsbåt er ansvarlig for at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

0Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike kravene i denne forskrift. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette kan bare skje når det ikke er i strid med internasjonal overenskomst som Norge har sluttet seg til.

Kap. III. Flyteutstyr, kontroll

§ 5.Flyteutstyr ombord

Alle båter skal under seilas være utstyrt med egnet flyteutstyr til alle personer om bord. Flyteutstyret skal oppbevares lett tilgjengelig.

0Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).
§ 6.Krav til flyteutstyret

Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent i henhold til Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller NS/ISO-standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret.

§ 7.Kontroll

Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger kan foreta kontroll for å påse at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt.

Kap. IV. Avsluttende bestemmelser

§ 8.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 28.

0Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1995.