Forskrift om ikrafttredelse av forskrift om endring i forskrift om sikkerhetstiltak på fiske- og fangstfartøyer.

DatoFOR-1995-05-09-466
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 593
Ikrafttredelse01.07.1995
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-06-745
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§1, LOV-1903-06-09-7-§41, LOV-1903-06-09-7-§42, LOV-1903-06-09-7-§56, LOV-1903-06-09-7-§59, LOV-1903-06-09-7-§106, FOR-1963-10-12-5, FOR-1963-04-05-9, FOR-1978-12-01-1
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endr.forskr. om fiskefartøyer m.m.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 9. mai 1995 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1, § 41, § 42, § 56, § 59 og § 106, jfr. kgl.res. av 12. oktober 1963, kgl.res. av 5. april 1963 og kgl.res. av 1. desember 1978 om bemyndigelse til Sjøfartsdirektoratet til å fastsette forskrifter i medhold av sjødyktighetsloven. Jfr. EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 1, (Rdir. 89/686/EØF). 

Forskrift av 6. juli 1993 nr. 745 om endring i forskrift om sikkerhetstiltak på fiske- og fangstfartøyer trer i kraft 1. juli 1995.

* Ikrafttredelsen innebærer at personlig verneutstyr som anskaffes skal være CE-merket. Dette dokumenterer at produktene er fremstilt i henhold til felles europeiske regler om personlig verneutstyr (Rdir 89/686/EØF, Rdir 93/68/EØF, Rdir 93/95/EØF) samt kgl.res. av 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr.