Forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper

DatoFOR-1995-05-19-481
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1995 618
Ikrafttredelse19.05.1995
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-2005-06-10-44-§6-4 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om solvensmargin, livsforsikring

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 19. mai 1995 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 femte ledd og § 2-1.
Tilføyd hjemmel: Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4. Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-4 annet ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF og direktiv 2005/68/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1109, 21 feb 1996 nr. 212, 27 mars 1998 nr. 272, 4 nov 1998 nr. 1055, 26 april 2001 nr. 435, 19 sep 2003 nr. 1176, 6 april 2005 nr. 287, 11 aug 2006 nr. 967 (EØS-henv.), 4 april 2008 nr. 339, 27 juni 2008 nr. 768, 23 jan 2009 nr. 57, 18 des 2009 nr. 1726, 7 des 2011 nr. 1205.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder for livsforsikringsselskap med hovedsete her i riket.

Forskriften gjelder ikke for gjenforsikringsvirksomhet som utøves av livsforsikringsselskapet og hvor premieinntekter fra gjenforsikringsvirksomheten overstiger 10 % av selskapets totale premieinntekter eller premieinntektene fra gjenforsikringsvirksomheten overstiger EUR 50 000 000 eller de forsikringstekniske avsetningene knyttet til gjenforsikringsvirksomheten overstiger 10 % av de totale forsikringstekniske avsetningene. For slik gjenforsikringsvirksomhet gjelder forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper og gjenforsikringsselskaper

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 768.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

Livsforsikring: Direkte livsforsikring som definert i Europaparlamentets og Rådets direktiv av 5. november 2002 om livsforsikring (direktiv 2002/83/EF) artikkel 2, og overtatt gjenforsikring.

Selskap: Livsforsikringsselskap med hovedsete her i riket.

Forsikringsfond: Summen av selskapets samlede premiereserve, tilleggsavsetninger, premiefond og pensjonsreguleringsfond.

Bruttoforsikringsfond: Forsikringsfond før fradrag for avgitt gjenforsikring.

Forsikringsfond for egen regning: Forsikringsfond fratrukket avgitt gjenforsikring.

Risikosummen: Differansen mellom beløp som forfaller ved dødsfall og kapitalverdien av forsikringstekniske avsetninger knyttet til forsikringen.

Udekket risiko brutto: Risikosummen for hver enkelt forsikret før fradrag for gjenforsikring. Det skal bare tas hensyn til forsikrede hvor risikosummen er positiv.

Udekket risiko for egen regning: Risikosummen for hver enkelt forsikret fratrukket gjenforsikring. Det skal bare tas hensyn til forsikrede hvor risikosummen er positiv.

Klasse: Forsikringsklasse etter forskrift 18. september 1995 nr 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling.

0Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1109, 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004).

Kapittel 2 Om solvensmarginkravet

§ 3.Beregning av solvensmarginkravet

Kravet til selskapets solvensmargin er summen av beløpene i første til og med sjuende resultat i § 4, tillagt beløp beregnet i samsvar med § 4 niende ledd for selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse 1 og 2 i skadeforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd. Solvensmarginen skal minst være 3 mill. euro.

0Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1055 (i kraft 1 jan 1999), 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004).
§ 4.Beregningsmetode

Første resultat utgjør 4 prosent av brutto forsikringsfond med fradrag for 50 prosent av selskapets tilleggsavsetninger i forsikringsfondet, multiplisert med det høyeste tall av 0,85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond.

Annet resultat utgjør, for de kontrakter hvor udekket risiko ikke er negativ, 0,3 prosent av udekket risiko brutto, multiplisert med det høyeste tall av 0,5 og forholdet mellom udekket risiko for egen regning og udekket risiko brutto. For opphørende dødsrisikoforsikringer av høyst 3 års varighet settes prosentsatsen i første punktum til 0,1. For opphørende dødsrisikoforsikringer på over 3 år, men av høyst 5 års varighet, settes prosentsatsen i første punktum til 0,15.

Tredje resultat beregnes etter reglene i forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper § 3 første ledd første punktum, § 4 og § 5.

Fjerde resultat utgjør, for kontrakter hvor selskapet påtar seg en investeringsrisiko, 4 prosent av brutto forsikringsfond med fradrag for 50 prosent av selskapets tilleggsavsetninger i forsikringsfondet, multiplisert med det høyeste tall av 0.85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond. For kontrakter hvor selskapet ikke påtar seg en investeringsrisiko settes prosentsatsen i første punktum til 1. For kontrakter hvor selskapet ikke påtar seg en investeringsrisiko og det beløp som skal dekke administrasjonskostnadene fastlagt i avtalen, ikke er fastsatt for et tidsrom på over fem år, utgjør solvensmarginkravet et beløp som svarer til 25 prosent av siste regnskapsårs netto administrasjonskostnader knyttet til denne virksomheten.

Femte resultat utgjør, for de kontrakter hvor udekket risiko ikke er negativ, 0,3 prosent av udekket risiko brutto, multiplisert med det høyeste tall av 0,5 og forholdet mellom udekket risiko for egen regning og udekket risiko brutto.

Sjette resultat utgjør 4 prosent av brutto forsikringsfond, multiplisert med det høyeste tall av 0,85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond.

Sjuende resultat utgjør summen av

a)4 prosent av brutto forsikringsfond, multiplisert med det høyeste tall av 0.85 og forholdet mellom forsikringsfond for egen regning og brutto forsikringsfond, og
b)et beløp som beregnes etter forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper § 3 første ledd første punktum, § 4 og § 5.

Resultatene beregnes av selskapets virksomhet innenfor følgende klasser: 

Første og annet resultat:Klasse I a, I b og klasse II.
Tredje resultat:Klasse I c og I d, samt forsikringer under klasse III som nevnt i klasse I c.
Fjerde og femte resultat:Klasse III og klasse V.
Sjette resultat:Klasse VI.
Sjuende resultat:Klasse IV.

Selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse 1 og 2 i skadeforsikring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd, skal i tillegg beregne et solvensmarginkrav for denne delen av virksomheten. Solvensmarginkravet beregnes etter reglene i forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper § 3 første ledd første punktum, § 4 og § 5.

0Endret ved forskrifter 18 des 1995 nr. 1109, 27 mars 1998 nr. 272 (i kraft 1 mai 1998), 4 nov 1998 nr. 1055 (i kraft 1 jan 1999), 26 april 2001 nr. 435, 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004).
§ 5.Omregningskurs

Den omregningskurs fra euro til norske kroner som skal anvendes ved beregningene etter bestemmelsene i dette kapittel, settes lik omregningskursen pr. 31. oktober. Omregningskursen gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember samme år eller senere, dog ikke senere enn 30. desember påfølgende år.

0Endret ved forskrift 4 nov 1998 nr. 1055 (i kraft 1 jan 1999).

Kapittel 3 Om solvensmarginkapital

§ 6.Minstekrav til solvensmarginkapital

Selskapets solvensmarginkapital skal minst dekke solvensmarginkravet beregnet etter bestemmelsene i kapittel 2.

§ 7.Solvensmarginkapitalens sammensetning

Selskapets samlede solvensmarginkapital er lik summen av selskapets ansvarlige kapital og annen solvensmarginkapital. Den ansvarlige kapitalen beregnes i samsvar med forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. Kun tilleggskapital som tilfredsstiller vilkårene i nevnte forskrift § 4 nr. 2 og 3, kan medregnes i solvensmarginkapitalen.

Annen solvensmarginkapital består av følgende poster:

1.Halvparten av selskapets avsetninger i risikoutjevningsfondet.
2.Halvparten av selskapets tilleggsavsetninger i forsikringsfondet.

For selskap med tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av klasse nr. 1 og 2 i skadeforsikring gjelder forskrift av 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper § 8 annet og tredje ledd tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004), 4 april 2008 nr. 339.
§ 7a.Begrensninger

Bestemmelsene gitt ved forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 9 bokstav a og b skal være oppfylt for all tilleggskapital som medregnes i solvensmarginkapitalen.

Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 25 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

Summen av ansvarlig lånekapital uten fastsatt løpetid og ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan inngå i solvensmarginkapitalen med et beløp som svarer til inntil 50 prosent av det laveste beløp av samlet solvensmarginkapital og solvensmarginkravet.

0Tilføyd ved forskrift 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004). Endret ved forskrifter 6 april 2005 nr. 287, 4 april 2008 nr. 339.

Kapittel 4 Om gjenoppbygging av solvensmarginkapitalen

§ 8.Solvensmarginkapital lavere enn solvensmarginkravet

Dersom selskapets solvensmarginkapital ikke dekker solvensmarginkravet beregnet etter § 3 og § 4, skal selskapet utarbeide en plan for gjenoppfylling av solvensmarginkravet. Planen skal godkjennes av Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9.Solvensmarginkapital lavere enn en tredel av solvensmarginkravet

Dersom selskapets solvensmarginkapital er mindre enn en tredel av solvensmarginkravet beregnet etter § 4 eller mindre enn minstebeløpet beregnet etter § 3, skal selskapet utarbeide en kortsiktig finansieringsplan for gjenoppfylling av solvensmarginkravet. Refinansieringsplanen skal godkjennes av Finanstilsynet.

Refinansieringsplanen skal minst omfatte opplysninger eller dokumentasjon som for de tre kommende regnskapsår viser:

-En oversikt som gir detaljerte opplysninger vedrørende forventede inntekter og kostnader i tilknytning til direkte forsikringsvirksomhet samt mottatt og avgitt reassuranse.
-En oversikt over de anslåtte administrasjonskostnader, inklusive provisjoner.
-En prognose for utviklingen av balansen.
-Estimater på de finansielle ressurser som er tiltenkt å dekke henholdsvis de inngåtte forsikringsforpliktelser og solvensmarginkravet.
-En oversikt over den samlede reassuransepolitikk.

Finanstilsynet kan i tilfeller som nevnt i første ledd begrense eller forby selskapets frie råderett over dets eiendeler. Finanstilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i andre stater hvor selskapet utøver virksomhet om Finanstilsynets vedtak og de tiltak som vil bli iverksatt.

0Endret ved forskrifter 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 9a.Krav om refinansieringsplan mv. i særlige tilfeller

Dersom Finanstilsynet har grunn til å tro at de forhold som fremgår av lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 3-1 første ledd vil inntreffe, kan Finanstilsynet kreve at selskapet fremlegger en refinansieringsplan. Etter at krav om fremleggelse av refinansieringsplan er fremsatt, skal Finanstilsynet unnlate å utstede solvenssertifikat frem til Finanstilsynet ikke lenger anser at forsikringstakernes rettigheter er i fare.

§ 9 annet ledd gjelder tilsvarende.

Dersom Finanstilsynet har grunn til å tro at forhold som nevnt i første ledd vil inntreffe som følge av at selskapets økonomiske situasjon forverres, kan Finanstilsynet pålegge selskapet et høyere solvensmarginkrav enn det som følger av kapittel 2, jf. finanstilsynsloven § 4 nr. 4. Størrelsen på det forhøyede solvensmarginkravet skal fastsettes på grunnlag av refinansieringsplanen omtalt i første og annet ledd.

0Tilføyd ved forskrift 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004), endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 7 des 2011 nr. 1205.

Kapittel 5 Andre bestemmelser

§ 10.Særregler for nye selskaper

For selskap under stiftelse og nystartet selskap skal solvensmarginkravet beregnes på grunnlag av selskapets driftsplan, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-3.

Dersom selskapets økonomiske stilling forverres i forhold til driftsplanen eller driftsplanen endres, skal selskapet foreta nye beregninger av solvensmarginkravet.

§ 11.Særlige fullmakter til Finanstilsynet

Finanstilsynet kan pålegge selskapet å nedjustere verdien av alle elementer som kan inngå i solvensmarginkapitalen, dersom markedsverdien av disse elementer har blitt betydelig endret etter utgangen av siste regnskapsår.

Finanstilsynet kan pålegge selskapet å begrense gjenforsikringskontraktenes effekt på solvensmarginkravet utover det som følger av § 4, dersom gjenforsikringskontraktenes art eller kvalitet er blitt betraktelig endret siden siste regnskapsår eller gjenforsikringskontraktene ikke innebærer noen eller bare en begrenset risikooverføring.

0Tilføyd ved forskrift 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004), endret ved forskrifter 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 12.Regulering av beløp i euro

Beløpet i euro fastsatt i § 3 annet punktum skal reguleres 20. september hvert år med utgangspunkt i utviklingen av den europeiske konsumprisindeksen som offentliggjøres av Eurostat. Beløpet reguleres første gang 20. september 2003.

Reguleringen gjennomføres ved at beløpet angitt i første ledd økes med den prosentvise endringen i den europeiske konsumprisindeksen i perioden fra 20. mars 2002 til datoen for regulering. Det regulerte beløp avrundes oppover til nærmeste 100.000 euro. Dersom den prosentvise endringen siden forrige regulering er mindre enn 5 prosent foretas ingen ny regulering.

0Tilføyd ved forskrift 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004).
§ 13.Retningslinjer for rapportering m.v.

Selskapets beregning av solvensmarginkrav og redegjørelse for solvensmarginkapitalens størrelse og sammensetning pr. 31. desember i siste regnskapsår skal sendes Finanstilsynet innen 31. mars i etterfølgende regnskapsår på skjema fastsatt av Finanstilsynet, jf. finanstilsynsloven § 4 nr. 1.

Finanstilsynet kan gi nærmere regler om beregning og rapportering av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital, herunder regler om rapportering av beregnet solvensmarginkrav og solvensmarginkapital basert på foreløpige regnskapstall.

0Endret ved forskrifter 21 feb 1996 nr. 212, 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004, tidligere § 11), 23 jan 2009 nr. 57, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 7 des 2011 nr. 1205.
§ 14.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 19 sep 2003 nr. 1176 (fra regnskapsåret 2004, tidligere § 12).