Forskrift om taksering og erstatning av naturskader.

DatoFOR-1995-06-02-515
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 677
Ikrafttredelse02.06.1995
Sist endretFOR-2004-12-22-1835 fra 01.01.2005
EndrerFOR-1962-03-16-9501
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-03-25-7-§5, LOV-1994-03-25-7-§10, LOV-1994-03-25-7-§11, LOV-1994-03-25-7-§14, LOV-1994-03-25-7-§15, FOR-1995-06-02-516
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturskadeerstatning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1995 med hjemmel i lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 5 siste ledd, § 10 siste ledd, § 11 andre ledd, § 14 tredje ledd og § 15 siste ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Ved res. 2. juni 1995 nr. 516 er Landbruksdepartementet gitt myndighet til å endre og oppheve forskriften.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 jan 1999 nr. 148, 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835.
Oppheves ved forskrift 7 juli 2016 nr. 904 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Ordningen med taksering av og erstatning for naturskader skal bidra til

-Å redusere skadelidtes økonomiske tap som følge av naturskade.
-Rasjonell og korrekt taksering og erstatningsutmåling.
-Utbedring og opprydding etter naturskade, der miljøhensyn tillegges vekt.
§ 2.Virkeområde

Forskriften gir regler for taksering og utmåling av erstatning etter naturulykke som har medført naturskade som er erstatningsberettiget i medhold av naturskadeloven.

§ 3.Definisjoner

Naturskade: Skade som følger av slik naturulykke som går fram av naturskadelovens § 4 første ledd.

Tiltak: Med tiltak menes reparasjoner, gjenoppføring (på samme eller et nytt sted), flytting og diverse arbeider som settes i verk for å utbedre naturskaden.

Byggverk: Det er plan- og bygningslovens forståelse av begrepet byggverk som legges til grunn i denne forskrift, jfr. plan- og bygningslovens kap XIV og XV.

Kapittel II. Takst på andre skadeobjekter enn skog

§ 4.Generelt om taksering av naturskade på andre skadeobjekter enn skog

Takst på andre skadeobjekter enn skog skal fastsettes ved skjønn i samsvar med det som er bestemt i § 8 - § 10 i naturskadeloven.

Dersom det for å kunne gjennomføre en forsvarlig taksering av skaden er behov for spesiell sakkyndig bistand, kan skjønnsmyndigheten innhente den nødvendige kompetanse, jf. skjønnsloven § 12.

Statens naturskadefond skal normalt varsles om at spesiell sakkyndig bistand vil bli trukket inn, og gis mulighet til uttalelse. Kommunen og styret for Statens naturskadefond skal være behjelpelige med formidling av nødvendig kompetanse.

Det skal avgis et takstbeløp for hvert skadeobjekt. Taksten skal inneholde beskrivelse av skadeobjektet før og etter skade, og av de tiltak som er lagt til grunn ved beregning av taksten. Ved takseringen foretas det en vurdering i forhold til naturskadelovens § 11 tredje ledd punkt b. Styret for Statens naturskadefond kan forlange ytterligere spesifisering av taksten. Tidligere verdiforringelse av skadeobjektet, på grunn av elde, bruk, nedsatt anvendelighet eller annet, skal fremgå av taksten. Også ekstrautgifter på grunn av offentlige påbud som blir gjeldende, for eksempel ved oppføring av byggverk, skal fremgå av taksten. Taksten skal fastsettes eksklusive avgifter til staten.

Eventuell verdistigning av flyttet eller gjenoppført byggverk i forhold til den eller de byggverk som erstattes, skal spesifiseres særskilt i taksten.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 5.Fastsetting av takst

Skjønnsmyndigheten vurderer hvilke tiltak som bør settes i verk. Taksten settes til omkostningene ved de nødvendige tiltak, jfr. likevel § 4 over.

Dersom en eiendom er slik skadet, eller at den på grunn av fare for slik skade, ikke lenger kan beboes og drives som en selvstendig enhet, fastsettes teksten til det høyeste av hele eiendommens salgsverdi og eiendommens bruksverdi, før skaden inntraff/faren oppsto. Det gjøres fradrag for eiendommens verdi etter at skaden inntraff/faren oppsto. Dersom en del av grunnen på en eiendom er slik skadet at den ikke kan utbedres, mens resten av eiendommen fortsatt kan beboes og drives som selvstendig enhet, fastsettes taksten til det høyeste av salg av grunnen til slikt formål som arealet ble nyttet til og bruksverdi for tilsvarende bruk av arealet.

Dersom et byggverk ikke lenger kan nyttes på grunn av faren for naturskade, skal taksten settes til omkostningene ved flytting eller gjenoppføring på nytt sted.

Ved taksering av skade på frukttrær skal utgifter til nyplanting og tap av forventet avling på skadde trær fram til nyplantede trær begynner å bære frukt, legges til grunn. Statens naturskadefond dekker ikke rene avlingstap.

Varer som skadelidte hadde tilvirket for salg og som ikke kan utbedres, takseres til hva skadelidte kunne ha oppnådd for dem umiddelbart før skaden inntraff. Fradrag gjøres for sparte omkostninger i forbindelse med markedsføring og salg av varene.

Andre ting som ikke kan utbedres etter naturskade, takseres til det beløp det ville ha kostet for skadelidte å anskaffe tilsvarende ting beregnet etter prisene umiddelbart før skadetidspunktet.

§ 6.Tilskudd til delvis dekning av merkostnader på grunn av vilkår om utbedring av skaden på en bestemt måte

Styret for Statens naturskadefond kan i henhold til naturskadelovens § 14 sette som vilkår for utbetaling av erstatning at skaden utbedres på en slik måte at faren for naturskade minskes. Styret for Statens naturskadefond kan yte tilskudd til delvis dekning av eventuelle merkostnader i forhold til takst, som følger av slike vilkår. Tilskudd kan gis med inntil 75 % av merkostnadene.

§ 7.Taksering av mindre sikringstiltak i forbindelse med erstatning for naturskade

Skjønnsmyndigheten kan taksere omkostningene ved mindre sikringstiltak som det er naturlig å taksere samtidig som skaden takseres. Omkostningene ved sikringstiltaket spesifiseres og dekkes av Statens naturskadefond. Eventuelle uttalelser fra spesielt sakkyndige på sikringsområdet, legges ved saken. Styret for Statens naturskadefond avgjør om sikringstiltaket eller deler av sikringstiltaket skal inngå i grunnlaget for utmåling av erstatning.

Til sikringstiltak eller deler av sikringstiltak som styret for Statens naturskadefond bestemmer ikke skal inngå i grunnlaget for erstatningsutmålingen, kan skadelidte søke om tilskott i henhold til forskrift om tilskott til sikring mot naturskader. Styret for Statens naturskadefond skal underrette skadelidte om dette.

Kapittel III. Taksering av skade på skog

§ 8.Generelt

Dersom ikke styret for Statens naturskadefond bestemmer noe annet, skal taksten gjennomføres og behandles etter reglene for lensmannsskjønn, jf. naturskadeloven § 8 og § 9.

Takststyrer må sørge for at det oppnevnes minst én takstmann med fagkompetanse i skogbruk.

Det er skadeomfanget på skadetidspunktet som utgjør grunnlaget for erstatning. Det er bare skadeareal på minst 2 dekar som skal takseres.

Styret for Statens naturskadefond kan fastsette nærmere retningslinjer for takseringen etter dette kapittel.

0Endret ved forskrifter 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 9.Stormskader på skog

Statens naturskadefond gir bare erstatning for stormskader på skog dersom samlet skadeomfang for en enkelt skadehendelse overskrider et øvre tak på 200 millioner kroner. Taket skal vurderes i forhold til den relative andel forsikret areal av totalt skogareal på landsbasis. Forsikringsselskapene erstatter skader på de arealer som var forsikret opp til dette relative taket. Naturskadefondet erstatter deretter overskytende skader for de skogeiere som var forsikret.

Taksering av stormskader på skog gjennomføres av forsikringsselskapene, hvis ikke styret for Statens naturskadefond bestemmer noe annet, jf. § 8, siste ledd.

Styret for Statens naturskadefond kan gi nærmere regler om forsikringsselskapenes varsling, dokumentasjon og beregning av utbetaling fra naturskadefondet etter første ledd.

0Endret ved forskrifter 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 10.(Opphevet ved forskrift 22 des 2004 nr. 1835, i kraft 1 jan 2005.)
§ 11.Taksering av skade på skog som er skadet som følge av annen naturulykke enn storm

Skade på skog takseres til differansen mellom trærnes verdi før og etter at skaden er skjedd. Trærnes verdi før skaden settes til det høyeste av realisasjonsverdien på tidspunktet før skaden og venteverdien på samme tidspunkt. Verdien etter skaden settes til summen av verdien av de trærne som fremdeles kan utvikles, og til realisasjonsverdien av trær som er mer eller mindre skadet.

Verdiforringelse på virket skal spesifiseres utfra redusert kvalitet og mindre salgbart kvantum, og eventuelle økte driftskostnader. Eventuelle merkostnader ved etablering av ny skog skal også spesifiseres.

Dersom både grunnen og skogen er skadet, settes taksten til det høyeste av verdien på det skadde arealet før skadetidspunktet, ved salg til slikt formål som arealet ble nyttet til, og den bruksverdi arealet hadde for skadelidte før skaden inntraff. Det gjøres fradrag for verdien, etter skaden oppsto, av den grunn og/eller skog som er skadet.

§ 12.Taksering av naturskade på skog som ikke er økonomisk drivverdig

Dersom skogen ikke er økonomisk drivverdig, men skogmyndighetene finner at opprydding er nødvendig ut fra skogfaglige, miljømessige eller ut fra allmennhetens ferdsel, skal taksten settes til de kostnader opprydding av arealet medfører. Med økonomisk drivverdig skog forstås skog som umiddelbart før skaden kunne vært avvirket med salgsverdi større enn vanlige utgifter til hogst og fremdrift.

0Endret ved forskrifter 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 13.Avgrensning

Skade som rammer annen avling på rot omfattes ikke av naturskadeloven. Slike skader behandles etter forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).

Kapittel IV. Erstatningsutmåling

§ 14.Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85% av beregningsgrunnlaget.

0Endret ved forskrifter 26 jan 1999 nr. 148, 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 15.Oppgjørsfradrag

Dersom skadetakst, etter at egenandelen er trukket fra, utgjør mindre enn 500 kroner, skal det ikke utbetales erstatning.

§ 16.Erstatning ved fordelingsoppgjør mellom Statens naturskadefond og et forsikringsselskap

Dersom en naturskade erstattes ved et fordelingsoppgjør mellom Statens naturskadefond og et forsikringsselskap, skal Statens naturskadefond trekke differansen mellom 10.000 kroner og selskapet sin egenandel.

0Endret ved forskrift 16 mars 2004 nr. 530.
§ 17.(Opphevet ved forskrift 26 jan 1999 nr. 148).
§ 18.Skjemaer

Styret for Statens naturskadefond kan bestemme at det skal nyttes egne skjema i forbindelse med taksering. Det kan kreves opplysninger som er av betydning for styret for Statens naturskadefond sin bedømmelse av hvorvidt erstatning for skade skal ytes.

Takststyreren skal i alle saker som sendes Statens naturskadefond fylle ut et skadeskjema, fastsatt av styret for Statens naturskadefond.

§ 19.Kontroll

I henhold til naturskadelovens § 15 fjerde ledd, kan styret for Statens naturskadefond pålegge kommunen å påse at skadelidte oppfyller de vilkår som loven stiller for at erstatning kan utbetales. Mottaker av erstatning må godta kontroll i forbindelse med utbetaling av erstatning og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.

§ 20.Utbetaling

Anmodning om utbetaling sendes via takststyreren til Statens naturskadefond. Statens naturskadefond kan bestemme at erstatning skal utbetales via NVE, dersom NVE finner at det er nødvendig å gjennomføre vassdagstekniske arbeider før skaden kan utbedres, jfr. naturskadelovens § 14 andre ledd.

Statens naturskadefond kan foreta avkorting i erstatningen, eller kreve hele eller deler av erstatningen tilbakebetalt, dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for erstatninger, jfr. naturskadelovens § 15.

§ 21.Andre offentlige organer enn kommuner sine oppgaver ved utbetaling av naturskadeerstatning

Statens naturskadefond kan pålegge fylkesmannen å påse at skadelidte oppfyller vilkårene som Statens naturskadefond har satt i henhold til lov om sikring mot og erstatning for naturskade § 14, og medvirke til at erstatningen blir riktig utbetalt.

Sikringstiltak etter skader i vassdrag skal som hovedregel behandles av NVE. Ved mindre sikringstiltak, som det er naturlig å taksere sammen med selve skaden, skal saken forelegges NVE før det gis tilsagn om tilskudd. Sikringstiltakene bør så langt som mulig samordnes med NVEs tiltak.

§ 22.Godtgjøring av takstnemnd

Som utgift i naturskadelovens § 9 fjerde ledd, regnes:

-utgifter etter lov om rettsgebyr § 11
-godtgjørelse i henhold til § 1-2 og § 1-6 i forskrifter etter rettsgebyrloven.

Den som begjærer overskjønn skal dekke utgiftene etter rettsgebyrloven § 11.

Saksomkostninger tilkjent i forbindelse med skjønnssaker anses ikke som utgift etter naturskadelovens § 9.

Når lensmann er takststyrer skal det ikke betales godtgjørelse fra Statens naturskadefond til bestyrelsen av takstene.

Godtgjørelse fra Statens naturskadefond utbetales etter at det foreligger detaljert regning for de aktuelle beløp.

§ 23.Dispensasjon

Landbruks- og matdepartementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1835 (i kraft 1 jan 2005).
§ 24.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid opphører kgl.res. av 16. mars 1962 nr. 9501 for taksering ved naturskader.