Forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen.

DatoFOR-1995-06-09-556
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1995 713
Ikrafttredelse01.07.1995
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, LOV-1997-06-06-32-§3, FOR-1998-07-17-618
Kunngjort
KorttittelForskrift om innførselstillatelse, kraftfor

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. juni 1995 med hjemmel i lov av 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, jf. kgl.res. av 17. juli 1998 nr. 618 som endret ved kgl.res. 7. juli 2000 nr. 734.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 7 juli 2000 nr. 742, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å kontrollere bruk av produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjon, der disse produktene er innført under forutsetning av at de skal brukes til menneskeføde, fôr til kjæledyr, fisk m.v.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift omfatter alle produkter i henhold til vedlagte liste når disse innføres til annet formål enn kraftfôr i husdyrproduksjon, og andre produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjon når det søkes om tillatelse til nedsatt toll begrunnet ut fra annen anvendelse.

§ 3.Anvendelseserklæring (importerklæring)

Anvendelseserklæring (importerklæring) er en bekreftelse fra importør på at de importerte produktene ikke innføres til kraftfôr i husdyrproduksjonen.

Importør plikter i forbindelse med innførselen å forelegge Landbruksdirektoratet en anvendelseserklæring på at importproduktene ikke føres inn til bruk i husdyrproduksjon, jf. § 4. Anvendelseserklæringen avlegges på standardskjema fra Landbruksdirektoratet.

Anvendelseserklæringen avgis for en tidsbegrenset periode. Import etter utløp av den tidsbegrensede perioden krever fornying av erklæringen.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Innførselstillatelse

Den eller de som innfører produkter omfattet av vedleggslisten plikter å være i besittelse av en innførselstillatelse utstedt av Landbruksdirektoratet, jf. § 3. Slik tillatelse gis til enhver importør som har avgitt gyldig anvendelseserklæring, forutsatt at vilkårene i lov om landets kornforsyning er oppfylt.

For å overvåke innførselen, kan Landbruksdirektoratet sette nærmere vilkår i forbindelse med utstedelsen av innførselstillatelsen, herunder avgjøre om tillatelsen skal gis for en tidsbegrenset periode, et begrenset kvantum eller for et enkelt vareparti. Innførselstillatelsen skal foreligge ved fortolling samt forevises på tollvesenets forlangende.

Produkter som omfattes av denne forskriften må ikke anvendes i strid med vilkår i innførselstillatelsen.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Innenlands omsetning og/eller videreforedling av importvarene

Den som erverver importprodukter hvor det kreves innførselstillatelse, må ikke anvende eller disponere importproduktene til kraftfôr i husdyrproduksjon.

Ved omsetning av importproduktet eller omsetning av videreforedlede blandinger, hvor importproduktet inngår, skal det, på salgsdokumentet, opplyses om at produktet ikke kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen. Tilsvarende gjelder ved salg av produktet i senere ledd i omsetningskjeden.

§ 6.Rapportering m.v.

Importør eller andre som omsetter produkter omfattet av denne forskrift plikter å sende alle nødvendige oppgaver og rapporter, herunder revisorattesterte oppgaver over innført og/eller omsatt mengde, som Landbruksdirektoratet ber om.

Det kan i tillegg kreves revisors bekreftelse på at produktene ikke er omsatt eller benyttet i strid med importerklæringen.

Landbruksdirektoratet kan gi nærmere regler og bestemmelser om rapportering.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Kontroll

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt, og kan i kontrolløyemed kreve innsyn i eller utlevering av regnskapsmateriale, resepter, analysemateriale, korrespondanse m.v. til importør eller senere omsetningsledd.

Landbruksdirektoratet kan under utøvelse av kontrollen søke bistand hos tollvesenet eller annen offentlig myndighet.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Dispensasjon

Dersom særlige forhold foreligger, kan Landbruksdirektoratet gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707 (i kraft 1 juli 2000), 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1995.

Vedleggsliste til forskrift om innførselstillatelse av visse produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen

Kapittel 5. Produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

05.06 Bein og andre hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver av bein og hornkjegler.

.9090 -- andre

05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.

.9191 ---industrifisk (kolmule, tobis, øyepål o.l.)

.9192 ---fiskehoder og avskjær, tørkede, også revne («cuts»)

.9193 ---annet fiskeavfall

.9199 ---ellers (herunder befruktet rogn til klekking)

---ellers:

---blodpulver (utjenlig til menneskeføde):

.9921 ---annet

kjøtt og blod:

.9940 ---annet

---andre:

.9999 ---andre

Kapittel 7. Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige

07.14 Manioka-, arriov salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg.

1090 ---ellers

2090 ---ellers

Kapittel 10. Korn

10.07 Korn av sorghum

.0090 -ellers

Kapittel 11. Mølleprodukter; malt, stivelse inulin; gluten av hvete.

11.07 Malt, også røstet

-ikke røstet;

.1090 --ellers

-røstet:

.2090 --ellers

11.08 Stivelse; inulin

-stivelse

--hvetestivelse

.1190 ---ellers

--maisstivelse

---annen

1290 ---ellers

--maniokastivelse (kassavastivelse)

---annen

1490 ---eller

--annen stivelse

---ellers

---annen

.1998 ---ellers

-inulin

.2090 --ellers

11.09 Gluten av hvete, også tørket

.0090 -ellers

Kapittel 12. Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk-industriell eller medisinsk bruk, halm og fôrplanter

12.01 Soyabønner, også knuste

.0090 -ellers

12.05 Rapsfrø, også knuste

.0090 -ellers

Kapittel 17. Sukker og sukkervarer

17.03 Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker

-melasse av rørsukker

.1090 --ellers

-annen

.9090 --ellers

Kapittel 23. Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr

23.01 Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsedyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr: virvelløse dyr som lever i vann, utjenelig til menneskeføde; graksemel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann:

.2090 --ellers

-av belgfrukter

.5090 --ellers

23.03 Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer, betepulp, bagasse og annet bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier også i form av pelleter.

-reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer

.1090 --ellers

-betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling

.2090 --ellers

-drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier

.3090 --ellers

23.04 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter etter utvinning av soyaolje.

.0090 -ellers

23.05 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje.

.0090 -ellers

23.06 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som hører under posisjon 23.04 og 23.05

-av bomullsfrø

.1090 --ellers

-av linfrø

.2090 --ellers

-av solsikkefrø

.3090 --ellers

-av rapsfrø

.4090 --ellers

-av kokosnøtter eller kopra

.5090 --ellers

-av palmenøtter eller palmekjerner

.6090 --ellers

-andre

.9090 --ellers

23.07 Vinberme; rå vinstein

.0090 -ellers

23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr

-hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg

--med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje

--annen

.1091 ---hundemat

.1092 ---kattemat

-ellers

--med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje

--annen

---fiskefôr

.9030 ---til akvariefisk

.9040 ---til annen fisk

---fuglemat

.9050 ---til kjæledyr

---ellers

.9080 ---til kjæledyr