Forskrift om endring i forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og i visse andre forskrifter.

DatoFOR-1995-06-30-603
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1995 854
Ikrafttredelse01.08.1995
Sist endret
EndrerFOR-1992-11-27-870
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§2, LOV-1977-02-04-4-§3, LOV-1977-02-04-4-§7, LOV-1977-02-04-4-§8, LOV-1977-02-04-4-§11, LOV-1977-02-04-4-§12, LOV-1977-02-04-4-§14, LOV-1977-02-04-4-§18, LOV-1977-02-04-4-§19, LOV-1977-02-04-4-§21, LOV-1977-02-04-4-§22, LOV-1977-02-04-4-§23, LOV-1977-02-04-4-§24, LOV-1977-02-04-4-§25, LOV-1977-02-04-4-§26, LOV-1977-02-04-4-§28, LOV-1977-02-04-4-§29, LOV-1977-02-04-4-§78, LOV-1936-06-19-8-§1, LOV-1936-06-19-8-§9 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelEndr. i forskrifter om arbeidervern mm

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 1995 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 5, § 3 nr. 2, § 7 nr. 2 og 3, § 8 nr. 4, § 11 nr. 2, 3, 4, og 5, § 12 nr. 5, § 14, § 18 nr. 1 bokstav b) og nr. 3, § 19, § 21 andre ledd, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28, § 29 nr. 2, § 78 femte ledd og lov 19. juni 1936 nr. 8 om arbeidervern § 1 punkt 2 og § 9. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

VII

Følgende forskrifter skal ikke gjelde i petroleumsvirksomhetene:

1)Forskrift om vernetiltak ved lasting og lossing av skip (stuerarbeid), fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 23. mars 1956 nr. 21 med hjemmel i Kronprinsregentens resolusjon av 23. mars 1956, jfr. lov om arbeidervern av 19. juni 1936 § 1 punkt 2 og § 9.
2)Forskrift om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. (§ 19), fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 25. mai 1977 nr. 2 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 19.
3)Forskrift om maling av stålmaterialer med shop-primer, fastsatt ved kgl.res. 2. november 1979 nr. 3 i medhold av arbeidsmiljølovens § 18 nr. 3, jfr. § 18 nr. 1 bokstav b).
4)Forskrift om regionale verneombud i bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved klg.res. 13. februar 1981 nr. 8824 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 28.
5)Forskrift om obligatorisk opplæring i arbeidsmiljøspørsmål for ledere av private renholdsbedrifter, fastsatt ved kgl.res. 11. mai 1984 nr. 1074 i medhold av lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 14.
6)Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. 10. januar 1986 nr. 17 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 2 nr. 5.
7)Forskrift om lokal verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid, fastsatt ved kgl.res. 11. april 1986 nr. 870 med hjemmel i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 28 første ledd.
1Opphevet ved forskrift 10 nov 1994 nr. 1053.

VIII

Vedtaket om at forskrifter under VII ikke skal gjelde i petroleumsvirksomheten trer i kraft 1. august 1995.