Forskrift om høsting av tang og tare

DatoFOR-1995-07-13-642
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1995 928
Ikrafttredelse13.07.1995
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 1 juli 2013
EndrerFOR-1988-03-04-217
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om høsting av tang og tare

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. juli 1995 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 26 nov 2004 nr. 1526, 18 des 2008 nr. 1535, 14 jan 2011 nr. 52, 15 mars 2013 nr. 284.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for undersøkelse og høsting av tang og tare i indre norsk farvann, norsk sjøterritorium, og Norges økonomiske sone.

Forskriften gjelder ikke for områder underlagt privat eiendomsrett.

Det er forbudt å høste tang og tare på dypere vann enn 20 meter.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 2.Formål

Forskriftens formål er å sikre en bærekraftig utnyttelse av tang og tare som del av en helhetlig forvaltning av kystens ressurser og naturmiljø.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 3.Definisjoner

Åpne felt er de høsteområdene som er utlagt til høsting av tang og tare i forvaltningsplan for tang og tare. Åpne felt høstes etter nærmere fastsatt høstesyklus.

Stengte områder er avgrensede områder innenfor åpne felt hvor det likevel skal være forbudt å høste tare i hele eller deler av året.

Bærekraftig utnyttelse er en utnyttelse som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge verken naturressursene, miljøet eller fremtidige generasjoners muligheter til å ivareta sine behov.

Egner seg for høsting vil si at ressursen og økosystemet i et felt kan tåle den belastningen høstingen innebærer.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 4.Retten til høsting av tang og tare

Retten til høsting av tang og tare tilhører staten.

Høsting av tang og tare i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen er forbudt med mindre det i medhold av denne forskrift gis tillatelse til undersøkelse og utnyttelse av tang- og tareforekomster i bestemte områder.

0Endret ved forskrifter 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 3), 18 des 2008 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2009).
§ 5.Regionale forskrifter

Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er tillatt å høste tare i den enkelte region. Forskriftsforslag utarbeides av fylkesvise grupper som ledes av fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet kan, i samråd med Miljødirektoratet, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av gangen dersom det er sannsynlig at ressursen og økosystemet i området kan tåle den belastningen høstingen innebærer.

Høsting kan bare skje innenfor åpne felt, og på de vilkår som framgår av denne forskrift, de regionale forskriftene, samt forvaltningsplan for tang og tare.

Hele eller deler av åpne felt kan stenges før 5 år er gått dersom noen av forutsetningene tillatelsen bygger på bortfaller.

Fiskeridirektoratet kan også fastsette bestemmelser om varig forbud mot høsting av tang og tare i bestemte områder.

0Endret ved forskrifter 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 4), 14 jan 2011 nr. 52, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Åpning av nye felt

Den som ønsker å høste tare i andre felt enn de som er åpne i medhold av § 5 kan søke Fiskeridirektoratet om tillatelse til å undersøke om et felt er egnet for høsting jf. § 7. Det påligger søker å dokumentere om feltet er egnet for høsting.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 5).
§ 7.Tillatelse til forskning og undersøkelse

Fiskeridirektoratet kan tillate høsting i andre områder enn de som er åpnet i medhold av forskriftens § 5. Tillatelse kan kun gis til forskning eller undersøkelse av om et område er egnet for høsting. Slik tillatelse kan gis til en bestemt person, selskap eller institusjon.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 6).
§ 8.Bestemmelser om høsteredskaper

Fiskeridirektoratet kan gi bestemmelser om hvilke redskap som kan anvendes for høsting av tang og tare, samt regulere bruk av redskap.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 7).
§ 9.Registreringsplikt

Ingen kan drive høsting av tang og tare med trål eller annen mekanisk redskap uten å ha registrert sitt fartøy i Fiskeridirektoratets register over fartøy for tang- og tarehøsting.

Ved utskiftning av fartøy skal det gis melding til Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 8).
§ 10.Meldeplikt og gjennomføring

Senest en måned før høstingen tar til, har fartøyets eier ansvar for at det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor om hvilke felt som skal høstes, planlagt tidsrom for høstingen, herunder planlagt dato for oppstart og avslutning av høstingen. Regiondirektøren varsler videre Fylkesmannen løpende om dette.

Fartøyets skipper har ansvaret for å sende melding til Fiskeridirektoratets regionkontor senest en uke før høstingen på et åpent felt påbegynnes og den dato høstingen på et åpent felt avsluttes. Når høstingen foregår på et åpent felt skal det så vidt mulig drives kontinuerlig til det er ferdig høstet. Avbrudd meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 9).
§ 11.Rapportering av høstekvantum, kontroll mv.

Det skal føres fangstdagbok når det høstes tang og tare. Fangstdagboken skal inneholde angivelse av dato, høstested og kvantum. Fiskeridirektoratet kan kreve fangstdagboken fremlagt.

Det skal gis årlig rapport til Fiskeridirektoratet om høstekvantum for hvert høstefelt.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift fastsette bestemmelser om rapportering av andre forhold av betydning for forvaltningen av tang- og tareressursen, samt fastsette nærmere regler om gjennomføringen etter første og annet ledd.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 10).
§ 12.Fiske i høsteområdene

Fiske skal kunne drives innenfor de felter som er åpnet for høsting av tang og tare i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for tang- og tarehøsterne.

Fiskeridirektoratet kan utferdige ytterligere bestemmelser, herunder gi pålegg av hensyn til sesongbetont fiske.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 11).
§ 13.Tapte fiskeredskaper mv.

Dersom fiskeredskaper skades som følge av høsting av tang og tare, eller dersom det under utøvelsen av høsting lokaliseres tapte fiskeredskaper, plikter høster å melde fra om dette til Fiskeridirektoratets regionkontor.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 14.Aktsomhetsplikt

Taretråling skal utøves med nødvendig aktsomhet for å unngå skade på kulturminner.

Ved funn av mulige kulturminner skal trålaktiviteten avbrytes.

Høster plikter umiddelbart å gi melding til enten nærmeste politikammer, nærmeste sjøfartsmuseum (skipsfunn) eller fylkeskommunens kulturminnesektor (andre arkeologiske funn), samt Fiskeridirektoratet med angivelse av nøyaktig posisjon av funnet.

Meldeplikt ved funn av kulturminner er lovfestet iht. kulturminneloven § 8 annet ledd, § 13 andre ledd og § 14 tredje ledd.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 15.Bemyndigelse

Fiskeri- og kystdepartementet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526.
§ 16.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til § 4 i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster og i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 12).
§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 26 nov 2004 nr. 1526 (tidligere § 13).