Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske rundt Troll B-plattformen.

DatoFOR-1995-08-11-715
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1995 1175
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-1995-11-14-887
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbudsområde rundt Troll B

Fastsatt ved kgl.res. 11. august 1995 med hjemmel i forskrift av 9. oktober 1987 nr. 810 om sikkerhetssoner m.v. § 9 første ledd. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Endret 14 nov 1995 nr. 887.

§ 1.Forskriften får anvendelse i fire områder rundt ankerlinesystemet til Troll B-plattformen på Troll Oljeprovins med følgende koordinater: 
Område I:Område II:Område III:Område IV:
N 6738334.7N 6737442.6N 6737505.5N 6738399.2
E 527886.7E 527822.0E 526932.7E 526995.8
N 6738636.8N 6736670.0N 6737181.1N 6739125.1
E 528612.2E 528142.1E 526162.0E 526694.8
N 6738284.2N 6736520.6N 6737539.5N 6739273.1
E 528761.0E 527785.2E 526010.1E 527046.1
N 6737904.5N 6736471.0N 6737925.3N 6739320.9
E 528808.9E 527401.4E 525959.0E 527424.3
N 6737802.3N 6737300.1N 6738037.5N 6738541.8
E 528029.7E 527291.2E 526787.8E 527527.2
§ 2.Innenfor området som angitt i § 1 forbys all ugrunnet oppankring, samt fiske med bunnredskaper som bunntrål og snurrevad.
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jfr. forskrift om sikkerhetssoner m.v. § 15.
§ 4.Forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.
0Ikraft 1 jan 1996 iflg forskrift av 14 nov 1995 nr. 887.