Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

DatoFOR-1995-09-01-772
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1253
Ikrafttredelse01.09.1995
Sist endretFOR-2013-12-13-1587 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§1-2
Kunngjort
Rettet07.01.2014 (§ 3 tredje ledd)
KorttittelForskrift om barnevern på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. september 1995 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-2 annet ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 2001 nr. 1390, 28 nov 2003 nr. 1399, 30 nov 2007 nr. 1350, 11 des 2009 nr. 1518, 13 des 2013 nr. 1587.

§ 1.Barnevernlovens anvendelse

Barnevernloven gjelder med de særregler som er fastsatt i denne forskrift. Barnevernloven § 6-9 kommer likevel ikke til anvendelse for saksbehandling etter loven utført av Sysselmannen eller den som er tillagt myndighet etter § 3 første ledd.

Barnevernloven § 3-2a kommer ikke til anvendelse på Svalbard.

0Endret ved forskrifter 14 des 2001 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2002), 11 des 2009 nr. 1518 (i kraft 1 jan 2010).
§ 2.Hvem forskriften gjelder for

Tiltak som omhandlet i barnevernloven kan treffes overfor barn som oppholder seg på Svalbard.

0Endret ved forskrift 14 des 2001 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2002).
§ 3.Ansvarsfordeling

Barneverntjenestens oppgaver etter barnevernloven utføres av Sysselmannen. Departementet kan legge Sysselmannens myndighet til representativt folkevalgt organ.

Saker som etter barnevernloven hører under fylkesnemndas myndighetsområde skal fremmes av Sysselmannen eller den som er tillagt myndighet etter første ledd og skal avgjøres av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for å yte tjenester til barnet i henhold til loven § 8-2.

Fylkesmannen i Troms skal føre tilsyn med barneverntjenesten på Svalbard og ellers utføre de oppgaver som følger av barnevernloven § 2-3 fjerde ledd.

0Endret ved forskrifter 14 des 2001 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2002), 28 nov 2003 nr. 1399 (i kraft 1 jan 2004), 30 nov 2007 nr. 1350 (i kraft 1 jan 2008), 13 des 2013 nr. 1587 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Klage

Enkeltvedtak truffet av Sysselmannen eller den som er tillagt myndighet etter § 3 første ledd og som etter barnevernloven ikke hører under fylkesnemndas myndighetsområde, kan påklages til fylkesmannen i Troms.

0Endret ved forskrifter 14 des 2001 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2002), 30 nov 2007 nr. 1350 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Utgifter

Utgifter som påløper ved tiltak etter barnevernloven og som iverksettes på Svalbard dekkes av Sysselmannen eller den som er tillagt myndighet etter § 3 første ledd. Det ytes statsrefusjon for dekning av utgifter til tiltak som iverksettes på fastlandet. Før slikt krav fremmes, må eventuell mulighet til hel eller delvis refusjon etter loven § 9-2 og § 9-3 være utnyttet. Alle krav om refusjon skal fremmes for fylkesmannen i Troms.

0Endret ved forskrift 14 des 2001 nr. 1390 (i kraft 1 jan 2002).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.