Forskrift om underholdningsautomater.

DatoFOR-1995-09-15-793
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1995 1292
Ikrafttredelse01.10.1995
Sist endretFOR-2007-12-21-1572 fra 01.01.2008
EndrerFOR-1987-10-06
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om underholdningsautomater

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. september 1995 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 1 tredje ledd litra b. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Overført til Kulturdepartementet ved res. 15 des 2000 nr. 1263.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 sep 2000 nr. 960, 21 des 2000 nr. 1366, 21 des 2007 nr. 1572.

§ 1.Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater

Lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 1 annet ledd, § 2, § 3, § 4, § 6 første ledd, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 17 gjelder tilsvarende for mekaniske eller elektroniske innretninger som mot innskudd gir rett til spill uten mulighet for gevinst (underholdningsautomater).

Spill på underholdningsautomater er ikke lotteri og kan drives som privat næringsvirksomhet.

§ 2.Stedlig virkeområde for forskriften

Forskriften gjelder i sin helhet også for Svalbard.

§ 3.Myndighet etter denne forskrift

Tillatelse til å stille opp underholdningsautomat gis av Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet gjennomfører kontroll med virksomhet etter denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 22 sep 2000 nr. 960 (i kraft 1 okt 2000), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 4.Typegodkjenning

Departementet kan fastsette regler for at det skal kreves typegodkjenning før oppstillingstillatelse for underholdningsautomat kan gis. Det kan blant annet bestemmes at:

1.Typegodkjenning av underholdningsautomat bare kan gis mot dekning av utgiftene.
2.Lotteritilsynet til enhver tid skal ha adgang til å kontrollere de innretninger det søkes om typegodkjenning for etter denne forskrift og at innretningen i den forbindelse kan forlanges undersøkt for å kontrollere at spillet vil foregå i henhold til lov, forskrift eller regler som er fastsatt i medhold av lov. Det kan også kontrolleres om innretningen lett kan endre karakter og ellers om den under bruk vil være vanskelig å kontrollere.
0Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 5.Klage

Lotterinemnda er klageinstans for Lotteritilsynets vedtak etter denne forskrift.

Lotteritilsynet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6.Gjennomføring av forskriften

Departementet kan fastsette regler for at enkelte underholdningsautomater kan stilles opp uten tillatelse.

Departementet kan fastsette nærmere regler for gjennomføring av denne forskrift, herunder om:

a)regler for behandling av søknad
b)typegodkjenning av underholdningsautomat
c)generelle vilkår for oppstilling av underholdningsautomat
d)generelle vilkår for opprettelse og drift av spillehall
e)registrering av oppstilte underholdningsautomater
f)særskilt merking for typegodkjenning og oppstillingstillatelse
g)kontroll av underholdningsautomat, herunder intervaller for gjennomføring av kontroll
h)føring og kontroll av regnskap
i)dekning av utgifter ved behandling av søknader, godkjennelse og kontroll av spilleinnretninger samt regnskapskontroll.
0Endret ved forskrift 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001).
§ 7.Opphør av tidligere gitt oppstillingstillatelser mm

Oppstillingstillatelse for underholdningsautomater som er gitt etter lov av 19. mars 1939 nr. 3 om lotterier m.v., løper inntil de utløper etter sitt innhold, dog ikke utover 1. mars 1996.

Lotteritilsynet kan sette krav om installering eller utbedring av telleverk for å fastslå omsetningen. Dersom utbedring ikke har funnet sted innen fristen Lotteritilsynet har satt, faller tillatelsen bort.

Spill med underholdningsautomater oppstilt uten tillatelse må være avviklet senest - 2 - to måneder etter denne forskrifts ikrafttredelse.

0Endret ved forskrift 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995.

Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot pokerautomatar.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.