Forskrift om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling

DatoFOR-1995-09-18-797
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 1301
Ikrafttredelse18.09.1995
Sist endretFOR-2006-08-11-967
EndrerFOR-1990-06-01-431
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§2-1 jf. L10.06.2005 nr. 44 § 17-2 jf § 1-3, LOV-2005-06-10-44-§9-1, LOV-2005-06-10-44-§12-1 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om inndeling i forsikringsklasser

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 18. september 1995 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 17-2 jf. § 1-3, § 9-1 og § 12-1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 2 (direktiv 73/239/EØF) og nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1255, 25 sep 1997 nr. 1025, 22 des 2000 nr. 1440, 5 sep 2002 nr. 977, 30 juni 2006 nr. 869, 11 aug 2006 nr. 967 (EØS-henv.).

Kap. 1 Om livsforsikring

§ 1.Forsikringsklasser

I livsforsikring gis det konsesjon for virksomhet i følgende forsikringsklasser: 

I. Alminnelig livsforsikring og tilleggsforsikring

Klassen omfatter:

a)Kollektiv eller individuell kapitalforsikring med unntak for uføredekninger, dvs.
-forsikring som kommer til utbetaling ved forsikredes død
-forsikring som kommer til utbetaling ved oppnåelse av fastsatt alder
-forsikring som kommer til utbetaling ved forsikredes død eller senest ved oppnåelse av fastsatt alder.
b)Kollektiv eller individuell livrente- og pensjonsforsikring med unntak for uføredekninger.
c)Forsikring mot uførhet uavhengig av årsak. Premiefritak kommer inn under dette.
d)Tilleggsforsikringer til forsikringer nevnt under bokstav a eller b til dekning av
-uførhet som følge av ulykke
-uførhet som følge av sykdom
-dødsfall som følge av ulykke. 
II. Ekteskaps- og fødselsforsikring

Klassen omfatter:

a)Forsikring som forfaller til utbetaling ved inngåelse av ekteskap.
b)Forsikring som forfaller til utbetaling ved fødsel. 
III. Livsforsikring med investeringsvalg

Livsforsikring med investeringsvalg er forsikring hvor ytelsene er knyttet til verdien av spesifiserte eiendeler, som forsikringskunden velger sammensetningen av. Klassen omfatter:

a)Forsikringer nevnt i klasse I bokstav a og b.
b)Forsikringer nevnt i klasse II.
c)Forsikringer nevnt i klasse VI.

Klassen omfatter også forsikring nevnt i klasse I bokstav c, når forsikringen tegnes som tilleggsforsikring til forsikringer nevnt i klasse I bokstav a eller b. 

IV. Langsiktig ulykkes- og sykeforsikring («Permanent Health Insurance»)

Klassen omfatter ulykkesforsikring og sykeforsikring som gjelder for lengre tid enn tre år og som ikke kan sies opp av forsikringsselskapet eller som kan sies opp bare under bestemte forhold som angis i forsikringsavtalen. 

V. Forvaltning av midlene i pensjonskasser og andre pensjonsinnretninger

Klassen omfatter virksomhet som består i å foreta investeringer for pensjonskasser og andre pensjonsinnretninger. 

VI. Kapitaliseringsprodukter

Klassen omfatter sparekontrakter med utgangspunkt i aktuarielle beregninger, som består av forpliktelser av fastsatt varighet og størrelse.

0Endret ved forskrifter 20 des 1996 nr. 1255, 25 sep 1997 nr. 1025, 22 des 2000 nr. 1440 (i kraft 1 jan 2001), 5 sep 2002 nr. 977.

Kap 2. Om skadeforsikring

§ 2.Forsikringsklasser

I skadeforsikring gis det konsesjon for virksomhet i følgende forsikringsklasser:

1.Ulykke (personforsikring)
-sumforsikring
-erstatning av økonomisk tap
-kombinasjon av disse og
-skade på passasjerer.
2.Sykdom (personforsikring)
-sumforsikring
-erstatning av økonomisk tap og
-kombinasjon av disse.
3.Landkjøretøy (bortsett fra jernbanekjøretøy)

All skade på, eller tap av, motordrevne landkjøretøy og ikke- motordrevne landkjøretøy.

4.Jernbanekjøretøy

All skade på eller tap av jernbanekjøretøy.

5.Luftfartøy

All skade på, eller tap av luftfartøy.

6.Havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal

All skade på, eller tap av, havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal.

7.Godstransport (medregnet varer, bagasje og alt annet gods)

All skade på, eller tap av, varer, bagasje og gods under transport uansett transportmiddel.

8.Brann- og naturskader

All skade på, eller tap av, eiendom og eiendeler (unntatt eiendom og eiendeler inkludert i klassene 3, 4, 5, 6 og 7) forårsaket av brann, eksplosjon, storm, naturkrefter, kjerne-energi og jordskred.

9.Annen skade på eiendom og eiendeler

All skade på, eller tap av, eiendom og eiendeler (unntatt eiendom og eiendeler inkludert i klassene 3, 4, 5, 6 og 7) forårsaket av annen årsak enn nevnt i klasse 8.

10.Ansvar for landkjøretøy

Alt ansvar forårsaket ved bruk av motordrevne kjøretøy til lands (herunder førers ansvar).

11.Ansvar for luftfartøy

Alt ansvar forårsaket ved bruk av luftfartøy (herunder førers ansvar).

12.Ansvar for havgående fartøy og fartøy på innsjø, elv eller kanal

Alt ansvar forårsaket ved bruk av havgående fartøy, fartøy på innsjø, elv og kanal (herunder førers ansvar).

13.Alminnelig ansvar

Alt annet ansvar enn nevnt under klassene 10, 11 og 12.

14.Kreditt

Tap som følge av mislighold av forsikringstakers utestående fordringer (alminnelig insolvens, eksportkreditt, salg på avbetaling, hypotekforsikring, landbruksforsikring, restverdiforsikring mv).

15.Kausjon

Tap som følge av forsikringstakers mislighold av økonomiske forpliktelser overfor tredjemann.

16.Diverse økonomiske tap
-tap av inntekt
-tap av fortjeneste
-tap ved underslag
-indirekte handelstap bortsett fra de ovenfor nevnte
-ikke forretningsmessige økonomiske tap og
-andre økonomiske tap.
17.Utgifter til rettshjelp
18.Assistanse

Assistanse til personer som kommer i vanskeligheter under reise eller under fravær fra bostedet eller sitt faste oppholdssted.

§ 3.Grupper av forsikringsklasser

Konsesjon kan gis for virksomhet i følgende grupper av forsikringsklasser:

a)Ulykkes- og sykeforsikring

- Omfatter klassene 1 og 2.

b)Motorvognforsikring

- Omfatter klassene 1 (fjerde strekpunkt), 3, 7 og 10.

c)Sjø- og transportforsikring

- Omfatter klassene 1 (fjerde strekpunkt), 4, 6, 7 og 12.

d)Luftfartsforsikring

- Omfatter klassene 1 (fjerde strekpunkt), 5, 7 og 11.

e)Brann- og tingskadeforsikring

- Omfatter klassene 8 og 9.

f)Ansvarsforsikring

- Omfatter klassene 10, 11, 12 og 13.

g)Kreditt- og kausjonsforsikring

- Omfatter klassene 14 og 15.

h)All skadeforsikring

- Omfatter klassene 1 - 18 bortsett fra klassene 14 og 15.

§ 4.Tilleggsrisikoer

Et selskap som får tillatelse for en hovedrisiko som faller inn under en klasse eller en gruppe av klasser, kan også dekke risikoer som er omfattet av en annen klasse uten at det kreves tillatelse for disse risikoene, dersom de:

-er tilknyttet hovedrisikoen
-angår det objekt som er dekket mot hovedrisikoen, og
-er dekket av den kontrakt som dekker hovedrisikoen.

Risikoene som omfattes av § 2 klasse 14 og 15, kan likevel ikke anses som tilleggsrisikoer til andre klasser.

Kap. 3 Øvrige bestemmelser

§ 5.Konsesjon for deler av en forsikringsklasse

Konsesjon skal gis for hele klasser, med mindre konsesjonssøknaden avgrenser seg til deler av en klasse.

§ 6.(Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 30 juni 2006 nr. 869.)
§ 7.Skadeforsikring som kan overtas av livsforsikringsselskaper

Livsforsikringsselskaper kan i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd gis tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av § 2 klasse nr. 1 og 2.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1255.
§ 8.Livsforsikring som kan overtas av skadeforsikringsselskaper

Skadeforsikringsselskaper kan i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 tredje ledd gis tillatelse til å overta forsikringer som omfattes av § 1 klasse I bokstav a første strekpunkt og bokstav c og som er av høyst ett års varighet, samt gjenforsikring innenfor livsforsikring.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1255.

Kap. 4 Ikrafttredelse

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. juni 1990 nr. 431 om inndeling i forsikringsklasser og hovedgrupper av forsikringsklasser (bransjer) som grunnlag for konsesjonstildeling.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1255.