Forskrift om norske forsikringsselskapers og pensjonsforetaks tjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

DatoFOR-1995-10-11-854
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1995 1350
Ikrafttredelse11.10.1995
Sist endretFOR-2011-12-07-1205
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-1988-06-10-40-§1-3, LOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-2005-06-10-44-§7-3, LOV-2005-06-10-44-§8-2, LOV-2005-06-10-44-§15-8 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om forsikrings- og pensjonsytelser

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 11. oktober 1995 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 4, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 13-8 tredje ledd og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-3 annet ledd og § 2a-1 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 7-3 fjerde ledd, § 8-2 tredje ledd og § 15-8 tredje ledd.
EØS-henvisninger: Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 2 (direktiv 73/239/EØF), nr. 7 (direktiv 88/357/EØF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF), nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF) og nr. 30cb (direktiv 2003/41/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 sep 1996 nr. 894, 4 feb 1998 nr. 115, 30 juni 2006 nr. 863, 11 aug 2006 nr. 967, 30 juni 2006 nr. 863, 7 des 2011 nr. 1205

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder den adgang forsikringsselskap og pensjonsforetak som har tillatelse og er undergitt tilsyn fra norske myndigheter, og som har hovedsete her i riket, har til å:

1.etablere filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og drive virksomhet gjennom filialen
2.tilby eller tegne forsikring eller pensjonsordning i stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Forskriften gjelder virksomhet tillatt etter lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. og bare direkte forsikring.

Ved koassuransevirksomhet som dekker risikoer som er definert i artikkel 5 bokstav d) i første skadeforsikringsdirektiv (73/239/EØF), og som oppfyller vilkårene i artikkel 1 og 2 i koassuransedirektivet (78/473/EØF), gjelder § 4 bare for selskap som deltar i en koassuranseavtale som hovedassurandør.

0Endret ved forskrifter 4 feb 1998 nr. 115 (i kraft 4 mars 1998), 30 juni 2006 nr. 863.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

Filial: Et etablert forretningssted i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

De definisjoner som for øvrig er fastsatt i Rdir. 88/357/EØF og Rdir. 90/619/EØF, samt Rdir. 92/49/EØF og Rdir. 92/96/EØF gjelder også ved anvendelse av forskriften her.

0Endret ved forskrift 9 sep 1996 nr. 894.
§ 3.Etablering av filial

Et forsikringsselskap kan ikke uten tillatelse gitt av Finanstilsynet etablere en filial i en annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Søknaden om tillatelse skal inneholde opplysninger om:

1.i hvilken stat filialen ønskes etablert
2.en virksomhetsplan som blant annet skal angi hvilke typer risikoer det planlegger å dekke gjennom filialen og opplysninger om filialens organisatoriske oppbygging
3.filialens adresse
4.navnet på filialens generalagent.

Skadeforsikringsselskap som vil dekke lovpliktig motorvognforsikring (klasse 10, ikke inkluderende transportøransvar), må fremlegge en erklæring som viser at selskapet er medlem i den nasjonale trafikkforsikringsforening og den nasjonale garantiordning i vertslandet som dekker uforsikrede skadelidte.

Finanstilsynet skal gi tillatelse med mindre det er grunn til å betvile at forsikringsselskapets administrative struktur, finansielle situasjon eller egnetheten til filialens ledelse er forsvarlig som grunnlag for den planlagte etablering. Dersom vilkårene er oppfylt skal tillatelse gis innen tre måneder etter at søknaden er mottatt.

Finanstilsynet skal i slike tilfeller innen samme frist sende opplysningene fra forsikringsselskapet til vertsstatens tilsynsmyndigheter. Finanstilsynet skal samtidig oversende til denne myndighet

-en bekreftelse der det fremgår at selskapet for sin samlede virksomhet oppfyller minimums solvensmarginen (et solvenssertifikat)
-samt en bekreftelse på at de planlagte aktiviteter er omfattet av forsikringsselskapets tillatelse.

Forsikringsselskapet skal underrettes om oversendelsen.

Finanstilsynet skal meddele selskapet om eventuelt avslag innen 3 måneder fra mottakelsen av søknaden. Avslaget kan påklages til Finansdepartementet i samsvar med forvaltningslovens regler.

Forsikringsselskapet har plikt til å gi melding til Finanstilsynet og vertsstatens tilsynsmyndighet om enhver endring i de forhold som er meldepliktig i henhold til bestemmelsene i første ledd, senest en måned før endringen foretas.

0Endret ved forskrifter 4 feb 1998 nr. 115 (i kraft 4 mars 1998), 7 des 2011 nr. 1205.
§ 4.Grenseoverskridende tjenesteytelser for forsikringsselskap

Et forsikringsselskap som ønsker å utøve grenseoverskridende virksomhet i en annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal gi Finanstilsynet melding om dette. Dette gjelder også dersom virksomheten ønskes drevet fra en filial i en annen EØS-stat.

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

1.i hvilken stat virksomheten ønskes påbegynt
2.opplysninger om de forsikringsklasser, grupper av klasser og eventuelle tilleggsrisikoer selskapet planlegger å dekke i vedkommende stat.

Finanstilsynet skal oversende til tilsynsmyndighetene i vertsstaten

-opplysninger fra selskapet med en bekreftelse der det fremgår at selskapet for sin samlede virksomhet oppfyller minimums solvensmarginen (et solvenssertifikat)
-en bekreftelse på at de planlagte aktiviteter er omfattet av forsikringsselskapets tillatelse.

Opplysningene skal oversendes senest en måned etter mottakelsen av forsikringsselskapets melding. Forsikringsselskapet skal underrettes om oversendelsen.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 863, 7 des 2011 nr. 1205.
§ 4a.Grenseoverskridende tjenesteytelser for pensjonsforetak

Et pensjonsforetak som ønsker å utøve grenseoverskridende virksomhet i en annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal gi Finanstilsynet melding om dette.

Meldingen skal inneholde opplysninger om:

1.I hvilken stat virksomheten ønskes påbegynt (vertslandet(-ene))
2.Det pensjonstegnende firmaets navn
3.De vesentligste kjennetegn ved den pensjonsordning som skal forvaltes for det pensjonstegnende firmaet. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om angivelse av kjennetegn.

Bestemmelsene i § 3 fjerde til og med åttende ledd gjelder tilsvarende med unntak av femte ledd annet punktum.

Vertstatens kompetente myndigheter skal etter å ha mottatt opplysningene nevnt i første ledd, underrette Finanstilsynet om vertslandets eventuelle arbeids- og sosialrettslige bestemmelser, krav med hensyn til informasjon, og kapitalforvaltningsregler. Finanstilsynet skal videresende disse opplysningene til pensjonsforetaket. Pensjonsforetaket kan starte forvaltningen av pensjonsordningen etter å ha mottatt disse opplysningene fra Finanstilsynet eller senest to måneder etter at vertslandet mottok opplysningene nevnt i første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2006 nr. 863. Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 5.Språk

Finanstilsynet kan kreve at de opplysninger som skal gis til Finanstilsynet i henhold til forskriften her skal være oversatt til vertsstatens språk av godkjent translatør.

0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 6.Unntaksregler

Bestemmelsene om informasjon i forsikringsloven § 9-23 og § 10-16 gjelder ikke ved forvaltning av utenlandske foretaks pensjonsordning.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 863 (i kraft 1 jan 2008).
§ 7.Rapportering i livsforsikring

Livsforsikringsselskap skal gi Finanstilsynet særskilt opplysning om selskapets premieinntekter for virksomhet som utøves etter reglene om etableringsadgang og for virksomhet som utøves etter reglene om grenseoverskridende virksomhet.

Opplysningene skal gis i samsvar med følgende bestemmelser:

1.Opplysningene skal gis særskilt for virksomhet som omfattes av § 3 og § 4.
2.Selskapet skal gi opplysninger om premiebeløp, utbetalinger og provisjoner uten fradrag for gjenforsikring for hver stat selskapet driver virksomhet i og for hver forsikringsklasse.

Et pensjonsforetak skal gi Finanstilsynet særskilt opplysning om premieinntekter og innskudd for virksomhet som utøves etter reglene om grenseoverskridende virksomhet.

Finanstilsynet fastsetter når og hvordan de opplysninger som er omhandlet i annet ledd skal rapporteres. Finanstilsynet skal etter avtale eller på forespørsel oversende opplysningene samlet til tilsynsmyndigheten i de stater selskapet driver livsforsikringsvirksomhet i.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2006 nr. 863, 7 des 2011 nr. 1205.
§ 8.Rapportering i skadeforsikring

Skadeforsikringsselskap skal gi Kreditillsynet særskilt opplysning om premieinntekt for virksomhet som utøves etter reglene om etableringsadgang og for virksomhet som utøves etter reglene om grenseoverskridende virksomhet.

Opplysningene skal gis i samsvar med følgende bestemmelser:

1.Opplysningene skal gis særskilt for virksomhet som omfattes av § 3 og § 4
2.Selskapet skal gi opplysninger om størrelsen på premier, erstatningsutbetalinger og provisjoner, uten fradrag for gjenforsikring for hver stat selskapet driver virksomhet i og for hver forsikringsklasse (hver klassegruppe).

Finanstilsynet fastsetter når og hvordan de opplysninger som er omhandlet i annet og tredje ledd skal rapporteres. Finanstilsynet skal etter avtale eller på forespørsel oversende opplysningene samlet til tilsynsmyndigheten i de stater selskapet driver skadeforsikringsvirksomhet i.

0Endret ved forskrift 7 des 2011 nr. 1205.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.