Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier

DatoFOR-1995-10-24-865
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1995 1360
Ikrafttredelse01.01.1996, dep. bestemmer
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§6a, FOR-1977-08-05-2, LOV-1963-04-05-9-§7, LOV-1963-04-05-9-§9, FOR-1995-05-19-479
Kunngjort
KorttittelForskrift om eksport mv av farlige kjemikalier

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) og Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 24. oktober 1995 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 og § 6a, jf. forskrifter av 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, lov av 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. § 7 og § 9, jf. delegeringsvedtak av 19. mai 1995 nr. 479.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12c (forordning (EØF) 2455/92 endret ved forordning (EF) 41/94, forordning (EF) 3135/94, forordning (EF) 1492/96, forordning (EF) 1237/97, forordning (EF) 2247/98 og forordning (EF) 300/2002).
Endringer: Endret ved forskrifter 27 juli 1999 nr. 992, 31 mars 2003 nr. 475, 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284, 19 des 2013 nr. 1757.

§ 1.EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12c (forordning (EØF) 2455/92 endret ved forordning (EF) 41/94, forordning (EF) 3135/94, forordning (EF) 1492/96, forordning (EF) 1237/97, forordning (EF) 2247/98 og forordning (EF) 300/2002) om eksport og import av visse farlige kjemikalier gjelder som forskrift med de endringer og tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg II og protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Denne forskriften gjelder ikke for Svalbard.

0Endret ved forskrift 27 juli 1999 nr. 992, 31 mars 2003 nr. 475.
§ 2.Forbud

Det er forbudt å eksportere kjemikalier i strid med importbeslutninger oppført i vedlegg II til forordningen.

§ 3.Tilsyn

Statens landbrukstilsyn fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes for plantevernmidler og kjemikalier som faller inn under plantevernmiddellovens virkeområde. Miljødirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes for øvrige kjemikalier.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 4.Klage

Vedtak truffet i medhold av forskriften av Statens landbrukstilsyn kan påklages til Landbruksdepartementet. Vedtak truffet i medhold av forskriften av Miljødirektoratet kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den gjennomføres, kan Statens landbrukstilsyn eller Miljødirektoratet fatte vedtak om tvangsmulkt etter § 13 i produktkontrolloven.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2010 nr. 1073, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av den kan straffes etter lov om plantevernmidler § 18 og/eller produktkontrollovens § 12, såframt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 1996, med unntak av forordningens art. 7.1. om emballering og merking, som trer i kraft fra den tid Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet bestemmer. 

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12c (forordning (EØF) 2455/92 endret ved forordning (EF) 41/94, forordning (EF) 3135/94, forordning (EF) 1492/96, forordning (EF) 1237/97, forordning (EF) 2247/98 og forordning (EF) 300/2002) om eksport og import av visse farlige kjemikalier slik Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer som følger av avtalens vedlegg II og protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 31 mars 2003 nr. 475, 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
 

EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12c (rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 endret ved kommisjonsforordning (EF) 41/94, rådsforordning (EF) 3135/94, kommisjonsforordning (EF) 1492/96, kommisjonsforordning (EF) 1237/97, kommisjonsforordning (EF) 2247/98 og kommisjonsforordning (EF) 300/2002) om eksport og import av visse farlige kjemikalier.

0Overskriften endret ved forskrift 31 mars 2003 nr. 475.

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -1

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 130 S,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen2

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet3

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité,4 og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 1734/885 omhandler Fellesskapets eksport og import av visse farlige kjemikalier.

Det er nødvendig å endre forordning (EØF) nr. 1734/88 for å gjennomføre prosedyren for «forhåndsgodkjenning» (PIC) (prior informed consent).

I den anledning bør forordning (EØF) nr. 1734/88 erstattes av denne forordning.

Visse bestemmelser i fellesskapslovgivningen, særlig direktiv 76/769/EØF6 og 79/117/EØF,7 begrenser markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater og forbyr markedsføring og bruk i medlemsstatene av plantefarmasøytiske produkter som inneholder visse aktive stoffer. Disse bestemmelser får ikke anvendelse på slike produkter når de er beregnet på eksport til tredjestater.

Direktiv 67/548/EØF8 fastsetter krav til emballering og merking av farlige kjemikalier i medlemsstatene. Bestemmelsene får ikke anvendelse på disse kjemikalier når de er beregnet på eksport til tredjestater. Det er nødvendig å sikre at gjeldende regler for emballering og merking av farlige kjemikalier i Fellesskapet får anvendelse på slike kjemikalier når de er beregnet på eksport.

Internasjonal handel med visse kjemikalier som er forbudt eller strengt regulert i ulike eksportstater, har forårsaket internasjonal bekymring med hensyn til vern av mennesker og miljø.

Det er nødvendig å treffe tiltak for å sikre dette vern, både i Fellesskapet og tredjestater.

Meldings-, informasjons- og PIC-ordninger med hensyn til internasjonal handel med slike stoffer er opprettet innenfor rammen av internasjonale organisasjoner, blant annet Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), De forente nasjoners miljøvernprogram (UNEP) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Fellesskapet og dets medlemsstater har deltatt aktivt i disse og andre internasjonale organisasjoners arbeid med hensyn til forbudte og strengt regulerte stoffer. Fellesskapet bør treffe tiltak på grunnlag av dette arbeidet gjennom ensartede fellesskapsprosedyrer.

Den eksport av kjemikalier som omfattes av denne forordning, bør underkastes en felles meldingsprosedyre som vil gi Fellesskapet mulighet til å underrette tredjestater om slik eksport.

Det er nødvendig å informere alle medlemsstater om meldinger mottatt fra tredjestater om import til Fellesskapet av stoffer som er forbudt eller strengt regulert i henhold til disse staters lovgivning.

De felles meldingsprosedyrene bør også gi grunnlag for en hensiktsmessig utveksling av opplysninger innen Fellesskapet, herunder opplysninger om gjennomføringen av det internasjonale rapporteringssystemet.

For dette formål vil Kommisjonen med jevne mellomrom fremlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet, særlig om eventuelle reaksjoner fra bestemmelsesstaten.

Resolusjon 88/C 170/19 oppfordrer Kommisjonen til å fremlegge forslag til tilpasning av forordning (EØF) nr. 1734/88 med sikte på å innføre et PIC-system tilsvarende det som er innført av UNEP og FAO.

Borgere i medlemsstatene bør sikres et vern tilsvarende det som gis borgere i de andre importstatene som deltar i det internasjonale PIC-systemet.

Det er ønskelig å ha ett enkelt kontaktpunkt for interaksjonen mellom Fellesskapet og det internasjonale PIC-systemet for å samordne og spre opplysninger.

Det er ønskelig å innføre felles vilkår for import og eksport av stoffer omfattet av PIC-systemet.

Vedlegg I inneholder en liste over de kjemikalier som er forbudt eller strengt regulert i Fellesskapet. Denne listen bør underkastes revisjon med jevne mellomrom, og om nødvendig endres. Enhver endring av vedlegg I bør gjøres på grunnlag av forslag fra Kommisjonen og være gjenstand for en beslutning som Rådet fatter med kvalifisert flertall -

1Ordlyden i innledningen (fortalen) til de rettsakter som EØS-avtalens vedlegg omhandler, er ikke tilpasset EØS, jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 1, hvor det heter at innledningen bare er relevant i den grad den kan bidra til korrekt tolkning av bestemmelsene i rettsaktene innenfor rammen av EØS-avtalen.
2EFT nr. C 17 av 25.1.1991, s. 16.
3EFT nr. C 305 av 25.11.1991, s. 112.
4EFT nr. C 191 av 22.7.1991, s. 17.
5EFT nr. L 155 av 22.6.1988, s. 2.
6EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 201. Direktivet sist endret ved direktiv 91/339/EØF (EFT nr. L 186 av 12.7.1991, s. 64).
7EFT nr. L 33 av 8.2.1979, s. 36. Direktivet sist endret ved direktiv 91/188/EØF (EFT nr. L 92 av 13.4.1991, s. 42).
8EFT nr. L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 79/831/EØF (EFT nr. L 259 av 15.10.1979, s. 10).
9EFT nr. C 170 av 29.6.1988, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1. Formål

1. Formålet med denne forordning er å innføre et felles meldings- og informasjonssystem for import fra og eksport til tredjestater av visse kjemikalier som er forbudt eller strengt regulert på grunn av deres virkning på menneskers helse og på miljøet samt å anvende den internasjonale prosedyren for melding og «forhåndsgodkjenning» (PIC - prior informed consent) innført av De forente nasjoners miljøvernprogram (UNEP) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).10
2. Formålet med denne forordning er også å sikre at bestemmelsene i direktiv 67/548/EØF om klassifisering, emballering og merking av stoffer som er farlige for mennesker eller miljø når de markedsføres i EØS-statene11 også får anvendelse på slike stoffer når de eksporteres fra EØS-statene til tredjestater.12

3. Denne forordning får ikke anvendelse på stoffer eller preparater13 importert eller eksportert med sikte på analyse eller vitenskapelig forskning og utvikling som definert i artikkel 2, dersom det dreier seg om tilstrekkelig små mengder til at de ikke vil kunne ha skadelig virkning på menneskers helse eller på miljøet.

10London Guidelines for the Exchange of Information in International Trade, decision 14/27 fra UNEPs styringsråd av 17. juni 1987, endret i mai 1989; FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides, Roma 1986, endret i november 1989.
11«EØS-statene» er satt inn i stedet for «medlemsstatene». Det følger av EØS-avtalens system at «medlemsstatene» må forstås som «EØS-statene».
12Inntil videre gjelder norsk regelverk for merking av kjemikalier og plantevernmidler ved slik eksport fra Norge, jf. § 7 foran i forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier.
13Med preparat forstås her og i alle etterfølgende artikler stoffblanding, jf. terminologi i norsk forskrift om helsefare- brannfare- og eksplosjonsfaremerking m.fl.

Artikkel 2. Definisjoner

I denne forordning menes med:

1.kjemikalie som skal meldes,

ethvert kjemisk stoff oppført i vedlegg I samt ethvert preparat som inneholder et hvilket som helst av disse stoffer og som det i henhold til fellesskapslovgivningen foreligger merkeplikt for,12 som følge av at det i preparatet forekommer et kjemisk stoff oppført i vedlegg I,

2.kjemikalie underlagt PIC-prosedyren,

enhver kjemikalie oppført i vedlegg II, som forekommer alene eller i preparater, enten det er industrielt fremstilt eller forekommer som naturlig stoff, med mindre dens konsentrasjon i et preparat er for liten til at det kreves merking i henhold til fellesskapslovgivningen,12

3.forbudt kjemikalie,

enhver kjemikalie som av helse- eller miljømessige grunner er forbudt til all bruk ved forvaltningsmessige tiltak,

4.strengt regulert kjemikalie,

enhver kjemikalie som av helse- eller miljømessige grunner er forbudt for praktisk talt all bruk ved forvaltningsmessige tiltak, men som fortsatt er tillatt brukt for visse særskilte formål,

5.eksport,
a)endelig eller midlertidig eksport av produkter som oppfyller vilkårene fastsatt i traktatens artikkel 9 paragraf 2,
b)reeksport av produkter som ikke oppfyller vilkårene nevnt i bokstav a), og som er underlagt en annen tollprosedyre enn transittprosedyren,
6.import,

enhver fysisk innførsel til EØS14 tollterritorium av produkter som er underlagt en annen tollprosedyre enn transittprosedyren,

7.forhåndsgodkjenning (PIC),

prinsippet om at internasjonal transport av en kjemikalie som er forbudt eller strengt regulert for å verne menneskers helse eller miljøet, ikke kan foretas uten godkjennelse, når slik godkjennelse kreves, eller i strid med en beslutning truffet av den utpekte nasjonale myndighet i importstaten,

8.referansenummer,

det nummer som er tildelt av [Kommisjonen]15 til hver kjemikalie som skal meldes når den eksporteres for første gang til en tredjestat. Dette nummer forblir uendret ved enhver senere eksport av den samme kjemikalien fra EØS til den samme tredjestaten,

9.merking,

etikett som angir opplysninger om mulig fare for helse, sikkerhet eller miljø ved bruk av kjemikalien. Dette gjelder ikke kravene til merking for transport av farlig gods.

10.vitenskapelig forskning og utvikling,

vitenskapelig eksperimentering, analyse eller kjemisk forskning utført under kontrollerte forhold. Dette inkluderer bestemmelse av stofflige egenskaper, virkningsmåte og virkningsgrad såvel som vitenskapelig forskning knyttet til produktutvikling.

12Inntil videre gjelder norsk regelverk for merking av kjemikalier og plantevernmidler ved slik eksport fra Norge, jf. § 7 foran i forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier.
14Fellesskapet skal anses å omfatte EFTA-statene. I deler av forordningsteksten er «fellesskapet» erstattet med EØS. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 8.
15Innenfor EØS skal de forvaltningsoppgaver som Kommisjonen har på EU-siden, på EFTA-siden utføres etter ordninger som EFTA-statene selv skal fastsette. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 d.

Artikkel 3. Utpeking av myndigheter

1. Hver EØS-stat skal utpeke den myndighet eller de myndigheter, heretter kalt «utpekt myndighet» eller «utpekte myndigheter», som er kompetent(e) til å gjennomføre meldings- og informasjonsprosedyrene fastsatt ved denne forordning. Den skal underrette [Kommisjonen]16 om slik utpeking.
2. Når det gjelder Fellesskapets deltakelse i den internasjonale PIC-prosedyren, skal [Kommisjonen]17 opptre som felles utpekt myndighet. Den skal motta opplysninger fra vedkommende organer som beskjeftiger seg med den internasjonale PIC-prosedyren og underrette disse organer om felles beslutninger som er truffet i nært samarbeid og samråd med medlemsstatene i henhold til bestemmelsene i artikkel 5.
16EFTA-stater skal underrette EFTAs overvåkingsorgan som skal sende informasjonen videre til EFTAs faste komite. EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen skal utveksle innhentet informasjon. Jf . EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 a.
17Jf. fotnote 15.

Artikkel 4. Eksport til tredjestater

1. Når en meldepliktig kjemikalie skal eksporteres fra EØS til en tredjestat for første gang etter den dato da den blir underlagt bestemmelsene i denne forordning, skal eksportøren, innen 30 dager før eksporten skal finne sted, gi den utpekte myndighet i EØS-staten der han er etablert, de opplysninger oppført i vedlegg III som er nødvendige for at den utpekte myndighet skal kunne foreta en melding. Den utpekte myndighet skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at de riktige myndigheter i bestemmelsesstaten mottar melding om den påtenkte eksport. Meldingen, som i den grad det er mulig skal gis minst 15 dager før eksport, må oppfylle kravene oppført i vedlegg III.

Dersom eksporten av kjemikalier er knyttet til en nødsituasjon der enhver forsinkelse kan utsette folkehelsen eller miljøet i importlandet for fare, kan den utpekte myndighet i den eksporterende EØS-staten beslutte at bestemmelsene i første ledd helt eller delvis skal fravikes.

Den utpekte myndighet skal sende en kopi av meldingen til [Kommisjonen],18 som skal oversende den til de utpekte myndigheter i de øvrige medlemsstater og til Det internasjonale register for potensielt skadelige kjemikalier (IRPTC).

[Kommisjonen]19 skal tildele et referansenummer til hver melding som er mottatt, og umiddelbart sende det til de utpekte myndigheter i medlemsstatene.20 Den skal med jevne mellomrom offentliggjøre en liste over disse referansenummer i De Europeiske Fellesskaps Tidende21 som angir den aktuelle kjemikalien samt hvilken tredjestat som er bestemmelsesstat. Inntil det er offentliggjort et tilhørende referansenummer i De Europeiske Fellesskaps Tidende,21 skal eksportøren anta at tilsvarende eksport ikke har funnet sted tidligere, med mindre han får oppgitt det tilhørende referansenummer som tidligere er tildelt av [Kommisjonen], av den utpekte myndighet i den EØS-stat der han er etablert.

2. Den utpekte myndighet i vedkommende medlemsstat skal underrette [Kommisjonen]22 snarest mulig om enhver reaksjon av betydning fra bestemmelsesstaten. [Kommisjonen]23 skal påse at de øvrige medlemsstatene snarest mulig underettes om nevnte stats reaksjon.
3. For hver senere eksport av den aktuelle kjemikalien fra EØS til den samme tredjestat skal eksportøren påse at eksporten ledsages av en referanse til meldingsnummeret som enten er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, eller som han har fått fra den utpekte myndighet i EØS-staten der han er etablert, i samsvar med nr. 1 fjerde ledd.
4. Ny melding i henhold til nr. 1 skal gis for eksport som finner sted etter at det er foretatt vesentlige endringer i EØS-lovgivningen om markedsføring og bruk eller merking av de aktuelle stoffer eller hver gang sammensetningen av det aktuelle preparat forandres slik at merkingen av preparatet endres. Den nye meldingen skal oppfylle kravene oppført i vedlegg III og skal angi at det er en endring av en tidligere melding. Meddelelse om at en ny melding er nødvendig, skal offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

[Kommisjonen]24 skal sende nye meldinger til de utpekte nasjonale myndigheter i stater som har mottatt melding om eksport fra EØS av det aktuelle stoffet eller preparatet i løpet av de seks månedene forut for de relevante endringer i EØS-lovgivningen.

5. Med hensyn til overføring av opplysningene nevnt i nr. 1 skal EØS-statene og Kommisjonen ta hensyn til behovet for å verne opplysningenes fortrolige karakter samt eiendomsretten i både EØS-statene og bestemmelsesstatene.

Følgende skal ikke anses som fortrolig:

-stoffets navn,
-preparatets navn,
-navn på stoffer i vedlegg I som preparatet inneholder og deres prosentandel i preparatet,
-navn på de viktigste urenheter i stoffene i vedlegg I,
-produsentens eller eksportørens navn,
-alle opplysninger om forholdsregler som skal tas, herunder fareklasse, angivelse av farens art og tilhørende advarsler,
-fysiokjemiske opplysninger om stoffene,
-oppsummering av resultatene av toksikologiske og økotoksikologiske prøver,
-mulige måter å ufarliggjøre stoffet på,
-opplysninger i produktdatabladet,
-bestemmelsesstat.
18Utpekt myndighet i EFTA-stater skal sende slik kopi til EFTAs overvåkingsorgan som skal sende den videre til EFTAs faste komite. EFTAs overvåkingsorgan og Kommisjonen skal utveksle den innhentede informasjon. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 a.

EFTAs faste komite/EFTAs overvåkningsorgan skal sende kopi til øvrige EFTA-land. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 d.

19Jf. fotnote 15.
20Kommisjonen skal også sende referansenummer tildelt meldinger fra medlemsstater til EFTAs faste komite som skal formidle det videre til EFTA-statene, Jf EØS-avtalens protokoll 1 nr. 4 d.
21Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 6 b.
22Jf. fotnote 15.
23Jf. fotnote 15.
24Jf. fotnote 15.

Artikkel 5. Deltakelse i den internasjonale prosedyren for melding og «forhåndsgodkjenning» (PIC)

1. [Kommisjonen]25 skal underrette vedkommende organer som beskjeftiger seg med den internasjonale PIC-prosedyren, om kjemikalier som er forbudt eller strengt regulert i EØS (vedlegg I). Den skal gi alle relevante opplysninger, særlig om kjemikalienes identitet, deres farlige egenskaper, Fellesskapets krav til merking samt nødvendige forholdsregler. Den skal også gi melding om relevante kontrolltiltak og grunnene for dem.
[2. Kommisjonen skal umiddelbart oversende medlemsstatene de opplysninger den mottar om kjemikalier underlagt PIC-prosedyren og om tredjestaters beslutninger om å forby eller begrense importen av disse kjemikaliene. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene vurdere de farer som er forbundet med kjemikaliene. Kommisjonen skal treffe sin beslutning, herunder midlertidige beslutninger, etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 67/548/EØF. Den skal deretter informere IRPTC om import av disse kjemikaliene til medlemsstatene er tillatt, forbudt eller regulert.

Når en slik beslutning treffes, skal følgende prinsipper overholdes:

a)når et stoff eller preparat er forbudt i fellesskapslovgivningen, skal tillatelse til import for den forbudte bruk avslås,
b)når et stoff eller preparat er strengt regulert i fellesskapslovgivningen, skal importtillatelse underlegges presise vilkår. De hensiktsmessige vilkår skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle,
c)når et stoff eller preparat ikke er forbudt eller strengt regulert etter fellesskapslovgivningen, skal importtillatelse normalt ikke avslås. Dersom imidlertid Kommisjonen, etter samråd med medlemsstatene, anser at det bør fremmes forslag for Rådet om å forby eller fastsette strenge restriksjoner for et stoff eller preparat som ikke produseres i Fellesskapet, kan det pålegges midlertidige importvilkår som fastsettes i hvert enkelt tilfelle, inntil Rådet har truffet sin beslutning med hensyn til forslaget om streng regulering eller permanent forbud.

For et stoff eller preparat som er forbudt eller strengt regulert i en eller flere medlemsstaters lovgivning, skal Kommisjonen på skriftlig anmodning fra den berørte medlemsstat ta hensyn til de forbud eller strenge restriksjoner som er innført av denne medlemsstaten, ved utarbeidelse av sin beslutning med hensyn til svaret som skal gis IRPTC.

Kommisjonen skal, når det er mulig anvende eksisterende fellesskapsprosedyrer og påse at beslutninger som treffes, ikke strider mot gjeldende fellesskapslovgivning].26

3. Vedlegg II skal omfatte følgende:
a)den internasjonale listen over forbudte eller strengt regulerte kjemikalier underlagt PIC-prosedyren innført av UNEP og FAO,
b)en liste over statene som deltar i PIC-ordningen, og
c)de beslutninger som er truffet av disse stater (herunder EØS-statene) med hensyn til import av kjemikalier oppført på listen nevnt i bokstav a).

[Kommisjonen]27 skal umiddelbart underrette medlemsstatene om opplysninger som den mottar om endringer i det ovennevnte. Den skal med jevne mellomrom offentliggjøre disse endringer i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

4. Eksportøren skal etterkomme beslutningene til en bestemmelsesstat som deltar i PIC-prosedyren.
5. Dersom en importstat som deltar i den internasjonale meldingsprosedyren, ikke svarer eller reagerer, eller dersom den treffer en midlertidig beslutning som ikke vedrører import, skal status quo opprettholdes med hensyn til import av kjemikalier. Dette innebærer at kjemikaliene ikke bør eksporteres uten importstatens uttrykkelige samtykke, med mindre det er et plantevernmiddel som er registrert i importstaten eller en kjemikalie hvis bruk eller import er blitt tillatt ved andre tiltak som importstaten har truffet.
25Jf. fotnote 15.
26Art. 5.2. gjelder interne komiteprosedyrer i EU. For dette gjelder EØS-avtalens tilsvarende bestemmelser. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 2, jf. EØS-avtalens artikkel 100.
27Jf. fotnote 15.

Artikkel 6. Krenkelser

EØS-statene skal treffe hensiktsmessige juridiske eller forvaltningsmessige tiltak dersom bestemmelsene i denne forordning krenkes.

Artikkel 7. Emballering og merking

1. Farlige kjemikalier som er beregnet på eksport, skal underlegges de tiltak med hensyn til emballering og merking som er fastsatt i henhold til direktiv 67/548/EØF eller, eventuelt, i andre direktiver som omhandler farlige preparater28 og som får anvendelse i den medlemsstat som produktene skal eksporteres fra eller som de er fremstilt i. Denne forpliktelse skal ikke på noen måte berøre særskilte krav i den importerende tredjestaten. Etiketten kan oppfylle kravene i den importerende tredjestaten, bare dersom slike krav sikrer at etiketten har alle de helse-, sikkerhets- og miljørelaterte opplysninger som bruk i Fellesskapet krever.29
2. Opplysningene på etiketten skal så langt mulig gis på bestemmelsesstatens offisielle språk eller på ett eller flere av hovedspråkene i bestemmelsesstaten eller det området der kjemikaliene er beregnet brukt.
28Direktiv 78/631/EØF (EFT nr. L 206 av 29.7.1978, s. 13), sist endret ved direktiv 84/291/EØF (EFT nr. L 144 av 30.5.1984, s. 1). Direktiv 88/379/EØF (EFT nr. L 187 av 16.7.1988, s. 14), sist endret ved direktiv 90/492/EØF (EFT nr. L 275 av 5.10.1990, s. 35).
29Jf. fotnote 12.

Art. 7.1. trer i kraft fra den tid Klima- og miljødepartementet og Landbruksdepartementet bestemmer, jfr § 7.

Artikkel 8. Melding fra tredjestater

1. Dersom den utpekte myndighet i en medlemsstat mottar melding fra vedkommende myndighet i en tredjestat om eksport til fellesskapet av en kjemikalie hvis fremstilling, bruk, håndtering, forbruk, transport og/eller salg er forbudt eller underlagt strenge restriksjoner i henhold til nevnte stats lovgivning, skal den umiddelbart sende en kopi av denne melding til Kommisjonen sammen med alle relevante opplysninger.30
2. [Kommisjonen]31 skal umiddelbart oversende medlemsstatene enhver melding som er mottatt enten direkte eller indirekte, sammen med alle tilgjengelige opplysninger.
[3. Kommisjonen skal med jevne mellomrom vurdere de opplysninger som er mottatt via medlemsstatene eller direkte fra tredjestatene, og eventuelt fremlegge hensiktsmessige forslag for Rådet.]
30Jf. fotnote 16.
31Jf. fotnote 15.

Artikkel 9. Utveksling av opplysninger og kontroll

1. Medlemsstatene skal regelmessig oversende [Kommisjonen]32 opplysninger om hvordan meldingssystemet fastsatt i denne forordning virker.
2. [Kommisjonen]33 skal regelmessig utarbeide en rapport på grunnlag av opplysninger gitt av medlemsstatene og oversende den til Europaparlamentet og Rådet. Denne rapporten skal, blant annet, bestå av opplysninger om deltakelse i internasjonale meldings- og PIC-systemer, om slike ordningers omfang og om hvordan de etterleves av tredjestater.
3. Med hensyn til de opplysninger som gis i henhold til nr. 1 og 2, skal EØS-statene og Kommisjonen ta hensyn til behovet for å verne opplysningenes fortrolige karakter samt eiendomsretten.
32EFTA-stater skal oversende slike opplysninger til EFTAs faste komite/EFTAs overvåkingsorgan. Jf. protokoll 1 nr. 5.
33EFTAs faste komite/EFTAs overvåkingsorgan skal utarbeide slik rapport for EFTA-statene og oversende til Kommisjonen. Jf. protokoll 1 nr. 5.

Artikkel 10.

Dersom en EØS-stat med hensyn til andre stoffer enn dem som er oppført i vedlegg I, anvender et nasjonalt system som bruker lignende informasjonsprosedyrer med hensyn til tredjestater, som dem som er fastsatt i denne forordning, skal den underrette [Kommisjonen]34 om dette og angi de aktuelle stoffer.

[Kommisjonen]35 skal oversende disse opplysninger til de andre medlemsstatene.

34Jf. fotnote 16.
35Jf. fotnote 15.

Artikkel 11. Ajourføring av vedlegg

1. Listen over kjemikalier i vedlegg I skal revideres av [Kommisjonen]36 med jevne mellomrom, særlig i lys av de erfaringer som oppnås ved gjennomføring av denne forordning, og da spesielt med hensyn til opplysninger mottatt i henhold til artikkel 10 og på grunnlag av utviklingen innen fellesskapslovgivningen om markedsføring og bruk, samt utviklingen innenfor rammen av OECD, UNEP og FAO. Listen skal endres etter behov ved beslutninger som treffes av Rådet med kvalifisert flertall etter forslag fra Kommisjonen. For å avgjøre om et regulerende tiltak skal være forbud eller streng restriksjon, må virkningen av tiltaket på alle de tre hovedbrukskategorier vurderes. Disse kategorier er:
a)plantevernmidler,
b)industrikjemikalier,
c)forbrukerkjemikalier.

Dersom kontrolltiltaket forbyr eller strengt regulerer bruken av en kjemikalie i noen av disse brukskategorier av helse- eller miljømessige grunner, vil kjemikalien bli inkludert i vedlegg I.

[2. Forslag fra UNEP og FAO om endringer av listen over kjemikalier underlagt den internasjonale PIC-prosedyren samt PIC-beslutninger truffet av importstater (vedlegg II), skal vedtas etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 67/548/EØF.
3. De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg III til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas etter fremgangsmåten fastsatt i artikkel 21 i direktiv 67/548/EØF.]37
36I EØS gjelder de generelle reglene for beslutningstaking i EØS-avtalen. Dette innebærer at EØS-komiteen blir det besluttende organ. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 3.
37Art. 11.2 og 11.3 gjelder interne komiteprosedyrer i EU. For dette gjelder EØS-avtalens tilsvarende bestemmelser. Jf. EØS-avtalens protokoll 1 nr. 2 og EØS-avtalens art. 100.

Artikkel 12.

1. Forordning (EØF) nr. 1734/88 oppheves.
2. Henvisninger til forordning (EØF) nr. 1734/88 skal anses som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 13.38

Denne forordning trer i kraft tre måneder etter den dag den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

38Denne bestemmelsen er ikke relevant i EØS. Jf EØS-avtalens protokoll 1 nr. 11 og 12.

VEDLEGG I

Liste over kjemikalier som er forbudt eller strengt begrenset til visse former for bruk i EØS-lovgivningen som følge av deres virkning på helse og miljø 

KjemikalieCAS-nrEINECS-nr.Bruks-Bruks-
(a)(b)kategoribegrens-
(c)ning
(d)
1.Kvikksølv(II)oksid21908-53-2244-654-7pb
2.Kvikksølv(I)klorid (kalomel)10112-91-1233-307-5pb
3.Andre uorganiske
kvikksølvforbindelserpb
4.Alkylkvikksølvforbindelserpb
5.Alkoksyalkyl- og
arylkvikksølvforbindelserpb
6.Aldrin309-00-2206-215-8pb
7.Klordan57-74-922-349-0pb
8.Dieldrin60-57-1200-484-5pb
9.DDT50-29-3200-024-3pb
10.Endrin72-20-8200-775-7pb
11.HCH som inneholder under
99,0% av gammaisomeren608-73-1210-168-9pb
12.Heptaklor76-44-8200-962-3pb
13.Heksaklorbenzen118-74-1204-273-9pb
14.Kamfeklor (oktaklorkamfen)
(toksafen)8001-35-2232-283-3pb
15.Polyklorerte bifenyler (PCB),
unntatt mono- og diklorerte
bifenyler1336-36-3215-648-1ib
16.Polyklorerte terfenyler (PCT)61788-33-8262-968-2ib
17.Stoffblandinger med et PCB-
eller PCT-innhold større
enn 0,01 vektprosentib
18.Tris (2,3-dibromopropyl)
fosfat126-72-7204-799-9isr
19.Tris-aziridinyl-fosfinoksid545-55-1208-892-5isr
20.Polybromerte bifenyler (PBB)isr
21.Asbest
Krokidolitt12001-28-4ib
Amositt12172-73-5ib
Antofyllitt77536-67-5ib
Aktinolitt77536-66-4ib
Tremolitt77536-68-6ib
22.Nitrofen1836-75-5217-406-0pb
23.1,2-dibrometan106-93-4203-444-5pb
24.1,2-dikloretan107-06-2203-458-1pb
25.Pentaklorfenol og dets
salter og estere87-86-5201-778-6isr
26.Ugilec 121ib
27.Ugilec 14176253-60-6278-404-3isr
28.DBBT99688-47-8ib
29.Etenoksid (etylenoksid)75-21-8200-849-9pb
30.Dinoseb, dets acetat
og salter88-85-7201-861-7pb
31.Binapakryl485-31-4207-612-9pb
32Kaptafol2425-06-1219-363-3pb
33.Dikofol som inneholder under
78% p,p-dikofol eller mer enn
1 g DDT og DDT-beslektede
forbindelser pr. kg.115-32-2204-082-0pb
34.a) Maleinhydrazid og dets
salter bortsett fra kolin,
kalium- og natriumsalter.
b) kolin, kalium- og
natriumsalter av malein-
hydrazid som inneholder mer
enn 1 mg fri hydrazin pr. kg
beregnet på basis av
syreekvivalent123-33-1204-619-9pb
35.Kvintozen som inneholder
mer enn 1 g heksaklorbenzen
pr. kg eller mer enn 10 g
pentaklorbenzen pr. kg.82-68-8201-435-0pb
36.2-naftylamin91-59-8202-080-4isr
37.Benzidin92-87-5202-199-1isr
38.4-nitrobifenyl92-93-3202-204-7isr
39.4-aminobifenyl92-67-1202-177-1isr
(a) CAS = Chemical Abstracts Service
(b) EINECS = European Inventory of Existing Chemical Substances
(c) Brukskategori:
p = plantevernmiddel
i = industrikjemikalie
(d) bruksbegrensning:
sr = strengt regulert
b = forbud

VEDLEGG II

Opplysningene i dette vedlegg er basert på PIC-rundskriv XIII av juni 2001

1. Liste over kjemikalier som er omfattet av den internasjonale PIC-framgangsmåten

Følgende kjemikalier er blitt innført i PIC-framgangsmåten etter meldinger om kontrolltiltak fra deltakerstatene.

Det er blitt utarbeidet veiledningsdokumenter («Decision Guidance Documents», DGD) for å hjelpe statene med å treffe importbeslutninger i forbindelse med disse kjemikaliene. DGD er imidlertid ikke de eneste opplysninger som statene tar i betraktning når de treffer importbeslutninger.

Importbeslutningen viser derfor ikke nødvendigvis til bruksområdene nevnt i DGD.

For noen kjemikalier får PIC-framgangsmåten bare anvendelse på visse formuleringer. Disse kjemikaliene er merket med symbolet (*). Ytterligere opplysninger finnes i listen over importbeslutninger i avsnitt 3. 

Plantevernmidler (herunder særdeles farlige plantevernformuleringer) 

2,4,5-TCAS-nr. 93-76-5EF-nr. 202-273-3
AldrinCAS-nr. 309-00-2EF-nr. 206-215-8
BinapakrylCAS-nr. 485-31-4EF-nr. 207-612-9
CaptafolCAS-nr. 2425-06-1EF-nr. 219-363-3
DDTCAS-nr. 50-29-3EF-nr. 200-024-3
DieldrinCAS-nr. 60-57-1EF-nr. 200-484-5
Dinoseb og dinosebsalterCAS-nr. 88-85-7EF-nr. 201-861-7
EDB (1,2-dibrometan)CAS-nr. 106-93-4EF-nr. 203-444-5
EtylendikloridCAS-nr. 107-06-2EF-nr. 203-458-1
EtylenoksidCAS-nr. 75-21-8EF-nr. 200-849-9
FluoracetamidCAS-nr. 640-19-7EF-nr. 211-363-1
FosfamidonCAS-nr. 13171-21-6/
23783-98-4/297-99-4
EF-nr. 236-116-5
HCH (blandede isomerer)CAS-nr. 608-73-1EF-nr. 210-168-9
HeksaklorbenzenCAS-nr. 118-74-1EF-nr. 204-273-9
HeptaklorCAS-nr. 76-44-8EF-nr. 200-962-3
KamfeklorCAS-nr. 8001-35-24EF-nr. 232-283-3
KlorbenzilatCAS-nr. 510-15-6EF-nr. 208-110-2
KlordanCAS-nr. 57-74-9EF-nr. 200-349-0
KlordimeformCAS-nr. 6164-98-3EF-nr. 228-200-5
Kvikksølvforbindelser som f.eks.:
- Kvikksølv(II)oksidCAS-nr. 21908-53-2EF-nr. 244-654-7
- Kvikksølvklorid (kalomel)CAS-nr. 10112-91-1EF-nr. 233-307-5
- Andre uorganiske kvikksølvforbindelser
- Alkylkvikksølvforbindelser
- Alkoksyalkyl- og arylkvikksølvforbindelser
LindanCAS-nr. 58-89-9EF-nr. 200-401-2
Metamidofos*CAS-nr. 10265-92-6EF-nr. 233-606-0
Monokrotofos*CAS-nr. 6923-22-4EF-nr. 230-042-7
Paration*CAS-nr. 56-38-2EF-nr. 200-271-7
Parationmetyl*CAS-nr. 298-00-0EF-nr. 206-050-1
PentaklorfenolCAS-nr. 87-86-5EF-nr. 201-778-6


Industrikjemikalier
KrokidolittCAS-nr. 12001-28-4EF-nr. 310-127-6
Polybromerte bifenyler (PBB)CAS-nr. 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6EF-nr. 252-994-2,
248-696-7, 237-137-2
Polyklorerte bifenyler (PCB)CAS-nr. 1336-36-3EF-nr. 215-648-1
Polyklorerte terfenyler (PCT)CAS-nr. 61788-33-8EF-nr. 262-968-2
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfatCAS-nr. 126-72-7EF-nr. 204-799-9
*Bare bestemte formuleringer. Se avsnitt 3.
 

2. Liste over stater som deltar i PIC-ordningen

Afghanistan*

Albania

Algerie

Andorra*

Angola

Antigua og Barbuda

Argentina

Armenia

Aserbajdsjan*

Australia

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia-Hercegovina

Botswana

Brasil

Brunei Darussalam*

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Canada

Chile

Colombia

Cookøyene

Costa Rica

Cuba

De forente stater

De forente arabiske emirater

Den demokratiske folkerepublikk Korea

Den demokratiske folkerepublikk Laos

Den demokratiske republikk Kongo

Den dominikanske republikk

Den europeiske union (dens medlemsstater og parter i EØS-avtalen)2

Den islamske republikken Iran

Den russiske føderasjon

Den sentralafrikanske republikk

Den tsjekkiske republikk

Djibouti*

Dominica

Ecuador

Egypt

Ekvatorial-Guinea*

Elfenbenskysten

El Salvador

Eritrea*

Estland

Etiopia

Fiji

Filippinene

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana*

Haiti

Honduras

Hviterussland*

India

Indonesia

Irak

Israel

Jamaica

Japan

Jemen

Jordan

Jugoslavia*

Kambodsja

Kamerun

Kapp Verde

Kasakhstan

Kenya

Kina

Kirgisistan*

Kiribati*

Komorene

Kroatia*

Kuwait

Kypros

Latvia

Lesotho

Libanon

Liberia

Libya

Litauen

Madagaskar

Makedonia*

Malawi

Malaysia

Maldivene*

Mali

Malta

Marokko

Marshalløyene*

Mauretania

Mauritius

Mexico

Mikronesiaføderasjonen*

Moldova

Monaco*

Mongolia

Mosambik

Myanmar

Namibia

Nauru*

Nepal

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Panama

Papua Ny-Guinea

Paraguay

Peru

Polen*

Qatar

Republikken Kongo

Republikken Korea

Romania

Rwanda

Saint Kitts og Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent og Grenadinene

Salomonøyene

Samoa

San Marino*

São Tomé og Príncipe

Saudi-Arabia

Senegal

Seychellene*

Sierra Leone

Singapore*

Slovakia

Slovenia

Somalia*

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Sveits

Swaziland

Syria

Sør-Afrika

Tadsjikistan

Tanzania

Thailand

Togo

Tonga

Trinidad og Tobago

Tsjad

Tunisia

Turkmenistan*

Tuvalu*

Tyrkia

Uganda

Ukraina1

Ungarn

Uruguay

Usbekistan

Vanuatu

Vatikanstaten

Venezuela

Vietnam

Zambia

Zimbabwe

*Disse statene har ennå ikke utpekt en ansvarlig myndighet (DNA).
1Bare kontaktpunkt.
2Medlemsstatene i Den europeiske union: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Østerrike. Parter i EØS-avtalen: Den europeiske union, Island, Liechtenstein, Norge.
 

3. Deltakerstatenes beslutninger

KjemikalieStatImportbeslutning
2,4,5-TAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
Bosnia-HercegovinaMidlertidig forbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos Landbruksdepartementet kreves.
BurundiForbud
CanadaForbud
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EstlandForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud: Belgia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sverige, Tyskland, Østerrike og parter i EØS-avtalen (Island og Liechtenstein).
Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Frankrike, Hellas, Portugal og Storbritannia
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaForbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikken IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanMidlertidig tillatelse. Registrering som importør hos Helse- og velferdsdepartementet eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn til landbruksformål kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikk LaosForbud
LatviaForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanMidlertidig forbud
PanamaForbud
ParaguayMidlertidig forbud
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig tillatelse
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse. Bare til total ugressbekjempelse langs veier
ThailandForbud
TogoMidlertidig forbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig forbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
AldrinAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshForbud
BarbadosForbud
BelizeForbud
BeninForbud
BhutanForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Utelukkende tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoMidlertidig tillatelse
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
Den dominikanske republikkForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Tillatelse fra Landbruksdepartementet kreves. Bare til bekjempelse av termitter
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaForbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikken IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk.
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
LibanonForbud
MadagaskarForbud
MalaysiaForbud
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalMidlertidig tillatelse
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaTillatelse. Skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. I landbruket tillatt brukt bare til bekjempelse i kokosnøttplantasjer
SudanTillatelse. Begrenset til bekjempelse av termitter
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaTillatelse. For begrensede mengder til nødstilfeller
ThailandForbud
TogoForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Det kreves tillatelse fra Helse- eller Landbruksdepartementet. Bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed; begrenset bruk etter tillatelse fra Landbruksdepartementet
VietnamForbud
ZambiaMidlertidig tillatelse. Begrenset bruk
ZimbabweTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter. Import til landbruksformål er forbudt
BinapakrylChileForbud
Costa RicaForbud
KyprosForbud
EcuadorMidlertidig forbud
Den europeiske unionForbud. Parter i EØS-avtalen (Island, Liechtenstein, Norge): forbud
GambiaForbud
JamaicaForbud
JapanMidlertidig tillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd.
Den demokratiske folkerepublikk LaosForbud
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
New ZealandForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PeruForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaMidlertidig forbud
SudanMidlertidig forbud
SveitsForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse
ThailandForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UruguayForbud
VietnamForbud
CaptafolAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
Bosnia-HercegovinaMidlertidig forbud
BurundiForbud
BrasilTillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
CanadaForbud
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
EcuadorMidlertidig forbud
El SalvadorForbud
EstlandForbud
Den europeiske unionForbud. Parter i EØS-avtalen (Island, Liechtenstein): forbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Captafol skal brukes bare til frøbeising. Sprøyting på bladverk er forbudt
IndonesiaForbud
IrakForbud
JamaicaMidlertidig forbud
JapanTillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikk LaosForbud
LatviaForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Strengt begrenset til beising av frø. For import kreves tillatelse fra FEPA og NAFDAC i påvente av avvikling
NorgeForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayMidlertidig forbud
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Bruk som plantevernmiddel forbudt
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse. Til vitenskapelige forsøk
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
DDTAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshForbud
BarbadosForbud
BelizeForbud
BeninForbud
BhutanMidlertidig tillatelse
BoliviaTillatelse. Bare med attest fra Helsedepartementet til bruk innen offentlig helsetjeneste. Til bekjempelse av malariasmittebærere. Forbud mot bruk innen landbruket
BrasilTillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet. Bare som nødtiltak for malariabekjempelse
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Forbud mot all bruk (Tyskland). Forbud (Østerrike, Finland, Sverige). Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig tillatelse (bare til folkehelsebruk)
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig tillatelse. Tillatt i folkehelseprogram. Under visse omstendigheter er bruk til landbruksformål forbudt
IndonesiaForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. For annen bruk enn som jordbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. Salg til jordbruksformål er forbudt
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaMidlertidig tillatelse. Bare importert av Helsedepartementet til folkehelsebruk
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonForbud
MadagaskarTillatelse. Bare til bekjempelse av malariasmittebærere under overvåking av Helsedepartementets kontorer
MalaysiaForbud unntatt til forsknings- eller utdanningsformål, hvor visse vilkår gjelder
MaltaForbud
MauritiusTillatelse. Begrenset til bruk i forbindelse med folkehelsen
MexicoMidlertidig tillatelse. Direkteimport ved helsesekretariatet for folkehelsekampanjer
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalMidlertidig tillatelse
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneTillatelse. Krav om særskilt tillatelse fra Helsedepartementet i forbindelse med bekjempelse av malariasmittebærere
QatarForbud
RwandaForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Sri LankaForbud
SudanTillatelse. Bare til bruk i forbindelse med folkehelsen
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaTillatelse (i nødsfall i begrensede mengder)
ThailandTillatelse (fra Helsedepartementet, bare til bruk mot malaria)
TogoForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Det kreves tillatelse fra Helsedepartementet eller Landbruksdepartementet. Bare til bruk mot malaria ved Folkehelsedepartementet
VietnamTillatelse. Importert av Helsedepartementet til bruk i forbindelse med folkehelsen
ZambiaForbud
ZimbabweTillatelse. Bare i begrensede mengder til bruk mot malaria. Import til bruk i landbruket er ikke tillatt
DieldrinAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshMidlertidig tillatelse
BarbadosForbud
BelizeForbud
BeninForbud
BhutanForbud
BoliviaForbud
BrasilMidlertidig tillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoMidlertidig tillatelse
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
Den dominikanske republikkForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaTillatelse. Bare til bekjempelse av gresshopper
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud. For nødstilfeller kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør kreves. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
LibanonForbud
MadagaskarForbud
MalaysiaForbud unntatt til forsknings- eller utdanningsformål, hvor visse vilkår gjelder
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalMidlertidig tillatelse
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaTillatelse. Skriftlig tillatelse fra registreringsmyndigheten kreves. Ikke til bruk på avlinger. Til bekjempelse av termitter og beskyttelse av tømmer
SudanTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaTillatelse. Begrensede mengder til bruk i nødstilfeller
ThailandForbud
TogoForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaMidlertidig tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Det kreves tillatelse fra Helse- eller Landbruksdepartementet. Bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed; granulat (med aldrin og klordan) til begrenset bruk tillatt av Landbruksdepartementet
VietnamForbud
ZambiaMidlertidig tillatelse. Begrenset bruk
ZimbabweTillatelse. Forbud mot import til landbruksformål
Dinoseb og dinosebsalterAngolaMidlertidig tillatelse
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud. Det kreves godkjenning når produktet periodevis importeres til Australia for bruk som inhibitor i framstilling av styren
BahrainForbud
BarbadosForbud
BelizeForbud
BeninForbud
BhutanForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiForbud
KamerunForbud
CanadaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkMidlertidig forbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoMidlertidig tillatelse
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig forbud
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Italia, Nederland og Spania. Forbud: Finland, Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island, Liechtenstein). For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Liechtenstein. Forbud (Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig forbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. For alkanolammonium-2-4-dinitro-6-(1-metylpropyl)-fenolat kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanMidlertidig forbud
KasakhstanForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonMidlertidig forbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud unntatt til forskning ved tillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoTillatelse. Til ugressbekjempelse i forbindelse med grønnsakdyrking; mengde begrenset til 500 - 1.000 kg/år
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud
NicaraguaMidlertidig forbud
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaMidlertidig forbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsTillatelse
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse. Det kreves forhåndsgodkjenning og/eller avtale fra planteverntjenesten og/eller Utviklingsdepartementet
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig forbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontrollattest må foreligge
VietnamForbud
ZambiaForbud
ZimbabweForbud
EDB (1,2-dibrometan)AngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BarbadosMidlertidig tillatelse. Begrenset bruk til utgassing innen visse yrker. Bruk til landbruksformål forbudt
BelizeForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. Ved bruk som treimpregneringsmiddel kreves registrering hos IBAMA
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneMidlertidig tillatelse. Bare med tillatelse fra Landbruksdepartementet til behandling mot bananflue
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig forbud
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Italia, Nederland og Spania. Forbud (Sverige). Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island). Forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiTillatelse. Det kreves godkjenning fra gift- og farmasistyret. Skal brukes bare av utdannede fagfolk. Bare til utgassing foretatt av karantenepersonale til behandling mot bananflue av frukt for eksport
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaTillatelse. Bruk begrenset til utgassing av matkorn foretatt av offentlige organer og godkjente skadedyrbekjempere
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud, unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandTillatelse. Til utgassing foretatt av karantenepersonale
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
OmanForbud
PakistanForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsTillatelse. Bare dersom det ikke skal brukes som plantevernmiddel
SyriaForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse. For begrenset og nøye overvåket bruk i jord
ThailandForbud
TogoMidlertidig forbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
EtylendikloridJamaicaForbud
MalaysiaForbud
SalomonøyeneForbud
TanzaniaForbud
ThailandTillatelse. Registrering og importtillatelse kreves. Forbud mot bruk som plantevernmiddel i landbruket
Trinidad og TobagoForbud
VietnamForbud
EtylenoksidJamaicaForbud
MalaysiaForbud
SalomonøyeneForbud
TanzaniaForbud
ThailandTillatelse. Registrering og importtillatelse kreves
Trinidad og TobagoForbud
VietnamForbud
FluoracetamidAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BelizeForbud
BeninForbud
BhutanForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet
BulgariaForbud
BurundiForbud
KamerunForbud
CanadaForbud
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkMidlertidig forbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoMidlertidig tillatelse
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet
Den europeiske unionForbud: Nederland. Forbud mot bruk som plantevernmiddel: Portugal. Forbud mot bruk som plantevernmiddel (for annen bruk kreves skriftlig tillatelse): Østerrike, Tyskland, Italia.
Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Belgia, Danmark, Finland, Irland, Spania, Sverige, Storbritannia. Tillatelse (til bruk som plantevernmiddel, skriftlig tillatelse kreves): Frankrike. Tillatelse (som bestanddel i rottegift, skriftlig tillatelse kreves): Hellas. Svar tok ikke stilling til import: Luxembourg. Parter i EØS-avtalen: tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Island. Forbud: Norge
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig forbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos Helse- og velferdsdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg, bruk og besittelse.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud unntatt til forskning etter tillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaMidlertidig forbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse. Det kreves godkjenning fra planteverntjenesten
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig forbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Attest på egenskaper, toksikologiske data og kvalitetskontroll må foreligge
VietnamForbud
ZambiaForbud
ZimbabweForbud
Fosfamidon (løselige formuleringer i flytende form med over 1.000 g virksomt stoff/l)ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Registrering hos Landbruksdepartementet kreves. Ved trebehandling kreves registrering hos IBAMA
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileTillatelse. Må registreres i plantevernregisteret
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Forbud mot bruk på frukt, grønnsaker, urter og tobakk
Costa RicaForbud
KyprosTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
EcuadorMidlertidig forbud
El SalvadorForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud: Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederland og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndsgodkjenning): Østerrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Spania, Portugal, Sverige og Storbritannia
GambiaForbud
UngarnMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos Helse- og velferdsdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg og besittelse. Forbud mot all bruk.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for jordbruk, skogbruk og fiskeri
KenyaForbud
Republikken KoreaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
MyanmarMidlertidig forbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaTillatelse. Strengt begrenset. Det kreves tillatelse fra FEPA
NorgeForbud
PakistanForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SloveniaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
Sri LankaMidlertidig forbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsForbud
SyriaTillatelse
ThailandMidlertidig tillatelse. Registreringssertifikat/importtillatelse kreves
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
De forente arabiske emiraterForbud
VanuatuForbud
VietnamForbud
HCH (blandede isomerer)AngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BarbadosForbud
BelizeMidlertidig tillatelse. Bare formuleringer med mindre enn 1% virksomt stoff til veterinærbruk og medisinsk bruk
BeninForbud
BhutanMidlertidig tillatelse
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål er forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
Kapp VerdeForbud
Den sentralafrikanske republikkMidlertidig forbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoMidlertidig tillatelse
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Forbud: Østerrike, Finland, Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig tillatelse. Enkelte bruksmåter forbudt
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. Forbud mot salg som landbrukskjemikalie
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LibanonForbud
MadagaskarForbud
MalaysiaForbud, unntatt for forskning etter tillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalMidlertidig tillatelse
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
PakistanForbud
PanamaForbud. Forbudt til landbruksformål. Tillatt i medisinske formuleringer til behandling av skabb hos mennesker
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaForbud. Bare gammaisomeren er registrert for begrenset bruk til bekjempelse av kokosnøttbiller på kokosplantasjer, eller ved nødstilfeller til bekjempelse av gresshopper
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaTillatelse
ThailandForbud
TogoForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaMidlertidig tillatelse
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuForbud
VenezuelaTillatelse. Det kreves tillatelse fra Helse- eller Landbruksdepartementet. Begrenset bruk til bekjempelse av smittebærere i folkehelseøyemed tillatt av Landbruksdepartementet
VietnamForbud
ZambiaForbud
ZimbabweForbud
HeksaklorbenzenAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
Bosnia-HercegovinaForbud
BrasilTillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål er forbudt
BurundiForbud
CanadaForbud
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EstlandForbud
Den europeiske unionForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaForbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaMidlertidig forbud
JapanTillatelse. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LatviaForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Underlagt strenge begrensninger, med tillatelse bare for forskningsformål. Import bare etter godkjenning fra FEPA/NAFDAC/Landbruksdepartementet
NorgeForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayMidlertidig forbud
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Det kreves godkjenning fra Landbruksdepartementet
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandMidlertidig tillatelse. Det kreves import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse
TogoMidlertidig tillatelse. Til vitenskapelige forsøk
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
HeptaklorAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshMidlertidig forbud. Registrert for begrenset bruk til bekjempelse av termitter
BarbadosForbud
BelizeForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål er forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig tillatelse
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneForbud
Costa RicaTillatelse. Begrenset til yrkesmessig bruk på prydplanter og furutrær
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
Den dominikanske republikkForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Forbud: Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island); forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig forbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonForbud
MadagaskarTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Bare til frøbehandling
MalaysiaForbud, unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud
NicaraguaTillatelse
NigerForbud
NigeriaForbud
PakistanTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter i jord og tre
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaForbud
SudanTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse. For generell bruk under tilsyn
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
ZimbabweForbud
KamfeklorBrasilTillatelse. Bare til treimpregnering. Registrering kreves. Forbud mot bruk til landbruksformål
ChileForbud
Costa RicaForbud
KyprosForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
Den europeiske unionForbud. Parter i EØS-avtalen (Liechtenstein og Island): forbud
GambiaForbud
JamaicaForbud
JapanMidlertidig tillatelse. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og statsråden for helse og velferd. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for jordbruk, skogbruk og fiskeri
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
MalaysiaForbud unntatt for bruk i forsknings- eller utdanningsøyemed, hvor visse vilkår gjelder
MauritiusForbud
New ZealandForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PeruForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaMidlertidig forbud
SudanForbud
SveitsForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse
ThailandForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VietnamForbud
KlorbenzilatAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
Bosnia-HercegovinaMidlertidig forbud
BrasilTillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Det kreves registrering hos IBAMA. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
BurundiForbud
CanadaForbud
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EstlandForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud: Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Sverige og partene i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse): Østerrike, Frankrike, Tyskland, Portugal og Storbritannia
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig tillatelse. Det er forbudt å bruke klorbenzilat i landbruket. Alminnelige importvilkår gjelder. Kjemikaliet kan importeres av statlige eller delvis statlige organisasjoner for bruk på Folbex-striper til bekjempelse av midd på honningbier
IndonesiaForbud
IrakForbud
JamaicaMidlertidig forbud
JapanTillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LatviaForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayMidlertidig forbud
PeruForbud
FilippineneForbud. Tillatt bare i nødstilfeller som fastsatt av FPA
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandMidlertidig tillatelse. Krever import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse
TogoMidlertidig tillatelse. Til vitenskapelige forsøk
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
KlordanAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshMidlertidig tillatelse. Begrenset bruk på sukkerrør
BarbadosForbud
BelizeForbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare til bruk som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
KamerunForbud
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaTillatelse. Gjelder små mengder på under ett tonn per år av sprøytepulver 75% eller annet teknisk materiale til formulering i landet av stoffer til bekjempelse av maur med mindre enn 0,75% virksomt stoff
KyprosForbud
DominicaForbud
Den dominikanske republikkForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet. Bare til bekjempelse av termitter
Den europeiske unionForbud mot bruk som plantevernmiddel. For annen bruk enn som plantevernmiddel kreves skriftlig tillatelse for import til Belgia, Danmark, Frankrike, Italia, Nederland og Spania. Forbud: Finland og Sverige. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmiddel (Island), forbud (Liechtenstein, Norge)
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig forbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanForbud
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LibanonForbud
MadagaskarForbud
MalaysiaForbud unntatt for bruk i forskning og utdanning, hvor visse vilkår gjelder
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoMidlertidig tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
OmanMidlertidig tillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneMidlertidig forbud
QatarForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaForbud
SudanTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse. For begrenset og overvåket bruk i jord til bekjempelse av larver, termitter, maur og gresshopper
ThailandTillatelse. Bare til bekjempelse av termitter i forbindelse med produksjon av sukkerrør, ananas, parakautsjuk og palmeolje
TogoForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
ZimbabweForbud
KlordimeformAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BahrainForbud
BangladeshTillatelse
BarbadosForbud
BelizeMidlertidig forbud
BoliviaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. Ved bruk som treimpregneringsmiddel kreves registrering hos IBAMA
BulgariaForbud
Burkina FasoMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig forbud
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaForbud
Den dominikanske republikkForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig forbud
Den europeiske unionForbud: Hellas, Italia, Nederland. Forbud mot bruk som plantevernmiddel: Østerrike, Tyskland Tillatelse: Spania. Tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Belgia, Finland, Irland, Sverige, Storbritannia. Tillatelse til bruk som plantevernmiddel (skriftlig tillatelse kreves): Frankrike, Portugal. Svar tok ikke stilling til import: Danmark, Luxembourg. Parter i EØS-avtalen: tillatelse (skriftlig tillatelse kreves): Island; forbud: Liechtenstein, Norge
FijiForbud
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud
GuineaMidlertidig forbud, unntatt for små mengder til forskning etter importtillatelse
HondurasForbud
UngarnForbud
IndiaMidlertidig forbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikk IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanForbud
KasakhstanForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosForbud
LibanonForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud, unntatt for små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud
NicaraguaForbud
NigerForbud
NigeriaForbud
OmanForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
RwandaTillatelse
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamMidlertidig forbud
ZimbabweForbud
KrokidolittAlbaniaForbud
AlgerieMidlertidig tillatelse. Forbudt til framstilling av varer til konsum
ArmeniaMidlertidig forbud
BahrainForbud
BrasilForbud
CanadaTillatelse. Bare produkter som består av eller inneholder krokidolitt-asbestfibrer og som importeres for framstilling av membraner for kloralkaliproduksjon eller syre- og temperaturbestandige tetningsringer, pakninger, bokspakninger og bøyelige muffer, er tillatt på visse vilkår
TsjadMidlertidig forbud
ChileMidlertidig forbud
KinaForbud
CubaTillatelse
KyprosTillatelse. Tillatelse fra Arbeids- og sosialdepartementet kreves, i unntakstilfeller til særskilt bruk
EcuadorMidlertidig tillatelse
Den europeiske unionForbud. Parter i EØS-avtalen: forbud (Island, Liechtenstein, Norge)
GambiaMidlertidig tillatelse. Strengt begrenset til anleggsvirksomhet
GuineaMidlertidig tillatelse. Til industribruk med forhåndstillatelse fra Miljøverndepartementet
UngarnForbud
IndiaTillatelse. Importtillatelse kreves
JapanForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
NigeriaForbud
FilippineneMidlertidig tillatelse. Det kreves midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser
Saint LuciaMidlertidig tillatelse
SamoaForbud
SlovakiaTillatelse. På visse vilkår
SveitsTillatelse dersom planlagt bruk fortsatt er tillatt i henhold til bestemmelsene i vedlegg 3.3 til forordningen om miljøfarlige stoffer
ThailandForbud
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse
KvikksølvforbindelserArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaTillatelse. Bruken er begrenset til sukkerrørdyrking
BahrainForbud
BarbadosForbud
BelizeForbud
BoliviaForbud
BrasilMidlertidig tillatelse. Ikke tillatt til offentlige og nasjonale helsekampanjer eller behandling av trevirke. Bruk av formuleringer med kvikksølvforbindelser til landbruksformål er forbudt
BulgariaForbud
Burkina FasoForbud
BurundiMidlertidig forbud
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaForbud
ColombiaForbud
Den demokratiske republikk KongoForbud
Republikken KongoForbud
CookøyeneForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
DominicaMidlertidig tillatelse. Importtillatelse gis bare til offentlige laboratorier og apoteker
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EtiopiaMidlertidig tillatelse.
1. Etylkvikksølvklorid.
2. Fenylkvikksølvacetat.
Det kreves tillatelse fra Landbruksdepartementet
Den europeiske unionForbud. Forbud mot bruk som plantevernmidler, grohemmende midler, treimpregneringsmidler og slimmidler. For annen bruk kreves skriftlig tillatelse for import til Nederland. Parter i EØS-avtalen: forbud mot bruk som plantevernmidler, grohemmende midler, treimpregneringsmidler og slimmidler (Island, Liechtenstein, Norge)
FijiForbud mot bruk som plantevernmiddel
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
GuatemalaForbud (gjelder bare for metoksyetylkvikksølvklorid)
GuineaMidlertidig forbud
HondurasForbud
UngarnForbud (gjelder bare for bruk innen landbruket)
IndiaMidlertidig:
1. Etylkvikksølvklorid: midlertidig beslutning - importtillatelse (i påvente av endelig beslutning).
2. Fenylkvikksølvacetat: Endelig beslutning - importforbud.
3. Metoksyetylkvikksølvklorid: endelig beslutning - importtillatelse
IndonesiaForbud
Den islamske republikken IranForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør kreves. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
JordanForbud
KasakhstanForbud (gjelder etylkvikksølv)
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LibanonForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaForbud (unntatt små mengder til forskning eller utdanning etter importtillatelse)
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoForbud
MongoliaForbud
MarokkoForbud
MosambikForbud
NepalForbud
New ZealandForbud (gjelder bare bruk som plantevernmiddel)
NicaraguaForbud (gjelder bare bruk i plantevernmidler)
NigerForbud
NigeriaForbud
OmanForbud
PakistanForbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
QatarForbud
Saint LuciaForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamMidlertidig forbud
SveitsTillatelse. Forbudt som plantevernmiddel og på de fleste andre bruksområder
SyriaForbud
TanzaniaForbud (gjelder bare bruk som plantevernmiddel)
ThailandForbud (gjelder 2-metoksyetylkvikksølvklorid)
TogoForbud
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse
TyrkiaForbud
UgandaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayForbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
ZimbabweForbud
Lindan (gamma-HCH)AngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaTillatelse. Særskilt importtillatelse kreves for hver sending. For hver sending kreves eksportmelding fra den utpekte myndighet (DNA) i eksportstaten
Bosnia-HercegovinaMidlertidig forbud
BurundiMidlertidig tillatelse. Begrenset til bekjempelse av kaffevedborere (coffee trunk borer)
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
CanadaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaTillatelse. Særskilt importtillatelse kreves. Import begrenset til bestemte organer. Strengt begrenset til bruk på hvete/gresshopper på udyrket mark og i skoger
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaTillatelse. Begrenset til bruk til skadedyrbekjempelse under karantene og til sprøyting i anlegg for kyllingoppdrett
KyprosTillatelse. Plantevernmiddel underlagt strenge begrensninger
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud; for bruk i plantevernmidler Forbud. For annen plantevernbruk: Danmark, Finland, Irland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse: For annen plantevernbruk (for import kreves skriftlig forhåndsgodkjenning): Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Spania, Portugal og Storbritannia
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
HondurasForbud
UngarnMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
IndiaTillatelse. Bare etter registrering av lindan for import. Lindan-formuleringer til innendørs bruk er ikke tillatt. Bruk på frilandsavlinger til insektbekjempelse er tillatt
IndonesiaForbud
IrakForbud
JamaicaTillatelse. Bare til bekjempelse av skruemarklarver (screw worm larvae) hos storfe
JapanTillatelse. Registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør kreves. Forbud mot salg til landbruksformål
KasakhstanForbud
KenyaMidlertidig forbud. Alminnelige importvilkår gjelder
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LatviaForbud
MadagaskarTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Bare til frøbehandling
MalaysiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MauritiusForbud
MexicoMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Strengt begrenset til bruk på kakao. Import bare med tillatelse fra FEPA og NAFDAC i påvente av avvikling
NorgeForbud
PakistanMidlertidig forbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneMidlertidig tillatelse. Begrenset bruk på ananasbeplantninger
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
Sri LankaForbud
SudanMidlertidig tillatelse. Bare for produkt med 99,5% teknisk renhet
SurinamMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Import forbudt
SyriaForbud
TanzaniaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
ThailandMidlertidig tillatelse. Det kreves import- og produksjonsregistrering samt importtillatelse
TogoMidlertidig tillatelse. Alminnelige vilkår gjelder
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse. Bare for bruk i veterinærprodukter (legemidler). Registrering kreves
TyrkiaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig forbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamForbud
Metamidofos (løselige formuleringer i flytende form med over 600 g virksomt stoff/l)ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaMidlertidig tillatelse
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. For bruk til treimpregnering kreves registrering hos IBAMA
CanadaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
TsjadForbud
ChileTillatelse. Forutsetter registrering i plantevernmiddelregisteret
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt til bruk på frukt, grønnsaker, urter eller tobakk. Ingen formuleringer med over 600 g/l
Costa RicaForbud
KyprosTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
EcuadorMidlertidig forbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud: Danmark, Irland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein Tillatelse (for import kreves skriftlig forhåndsgodkjenning): Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Storbritannia
GambiaForbud
UngarnMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanMidlertidig tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves det melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd
KenyaForbud
Republikken KoreaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MalaysiaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Registrert bare til innsprøyting i stammen på kokos- og oljepalme. Brukere må få tillatelse fra plantevernrådet
MauritiusTillatelse. Bruk begrenset til personer med tillatelse
MyanmarMidlertidig forbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanForbud
PeruTillatelse. Tillatelsen gjelder bare flytende formuleringer med dietylenglykol og etylenglykol. Registreringskravene må oppfylles (emballasje, bruksanvisning og merking)
FilippineneForbud
SamoaForbud
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsForbud
SyriaTillatelse
ThailandMidlertidig tillatelse. Registreringssertifikat/ importtillatelse kreves
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
De forente arabiske emiraterForbud
VanuatuForbud
VietnamForbud
Monokrotofos (løselige formuleringer i flytende form med over 600 g virksomt stoff/l)ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. For bruk til treimpregnering kreves registrering hos IBAMA
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileTillatelse. Forutsetter registrering i plantevernmiddelregisteret
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt for bruk på frukt, grønnsaker, urter og tobakk. Ingen formuleringer med over 600 g/l
Costa RicaForbud
KyprosTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
EcuadorMidlertidig forbud
El SalvadorForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud: Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Nederland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse: Østerrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Spania, Portugal og Storbritannia
GambiaForbud
UngarnForbud
IrakTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
JamaicaForbud
JapanMidlertidig tillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For annen bruk enn som landbrukskjemikalie kreves det melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd
KenyaForbud
Republikken KoreaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MalaysiaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Registrert bare til innsprøyting i stammen på kokos- og oljepalme. Brukere må innhente tillatelse fra plantevernrådet
MauritiusForbud
MyanmarForbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaMidlertidig forbud. Strengt begrenset bruk. Det kreves tillatelse fra FEPA
NorgeForbud
PakistanForbud
PeruForbud
FilippineneTillatelse. Bare til bekjempelse av bønnefluer på grønnsaker
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
Sri LankaMidlertidig tillatelse. Ikke tillatt å importere, bearbeide eller ompakke for detaljsalg. Det er innført en importbegrensning på 600 liter per år. Stoffet skal utelukkende brukes til bekjempelse av insekter i kokosnøtter ved en direkte forsyningsordning som administreres av Sri Lankas utviklingsråd for kokosnøttdyrking
SudanTillatelse. Strengt begrenset til bruk på bomull
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsForbud
SyriaForbud
ThailandMidlertidig tillatelse. Registreringssertifikat/importtillatelse kreves
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
De forente arabiske emiraterForbud
VanuatuTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Bruk begrenset til CIRAD-forskningsstasjonen
VietnamForbud
Paration (alle formuleringer - aerosoler, støvpulver (DP), emulgerbart konsentrat (EC), granulat (GR) og sprøytepulver (WP) - av dette stoffet, unntatt kapseloppslemminger (CS))ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaForbud
BoliviaForbud
Bosnia og HercegovinaForbud
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. For bruk til treimpregnering kreves registrering hos IBAMA. Ikke tillatt for bruk i offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter
CanadaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
TsjadForbud
ChileForbud unntatt for oppslemming i kapsler.
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt for bruk på frukt, grønnsaker, urter og tobakk
Costa RicaForbud
KyprosTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud. Gjelder bruk i plantevernmidler.
Forbud. For annen plantevernbruk: Belgia, Finland, Irland, Nederland, Sverige.
Tillatelse. Gjelder annen plantevernbruk (for import kreves skriftlig forhåndsgodkjenning): Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Spania, Portugal og Storbritannia
GambiaForbud
UngarnForbud
IndiaForbud
IndonesiaForbud
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos Helse- og velferdsdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg og besittelse. Forbud mot all bruk.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for landbruk, skogbruk og fiskeri
KenyaForbud
Republikken KoreaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
MyanmarForbud
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanForbud
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
Sri LankaForbud
SudanForbud
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsTillatelse. Bare tillatt for registrerte bruksformål som spesifisert i tilhørende godkjenning. Plantevernmidler kan importeres bare dersom de er i samsvar med sveitsiske bestemmelser om forsyning og bruk, og til bearbeiding og ompakking for eksport
SyriaForbud
ThailandForbud
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
VanuatuForbud
Parationmetyl (emulgerbart konsentrat (EC) med 19,5%, 40%, 50%, 60% virksomt stoff og støvpulver (DP) som inneholder 1,5%, 2% og 3% virksomt stoff)ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaMidlertidig tillatelse
BrasilTillatelse. Bare for bruk som plantevernmiddel. Det kreves registrering hos Landbruksdepartementet. For bruk til treimpregnering kreves registrering hos IBAMA
CanadaForbud
TsjadForbud
ChileForbud
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Ikke tillatt for bruk på frukt, grønnsaker, urter og tobakk
Costa RicaTillatelse. Begrenset bruk
KyprosTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
EcuadorForbud
Den europeiske unionMidlertidig forbud. Belgia, Danmark, Finland, Irland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse: Østerrike, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Nederland, Spania, Portugal og Storbritannia (for import kreves skriftlig forhåndstillatelse)
GambiaForbud
UngarnMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
IndiaTillatelse. Bruken av formuleringer med 50% emulgerbart konsentrat (EC) og 2% støvpulver (DP) gis tillatelse for tre år
IrakForbud
JamaicaForbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos Helse- og velferdsdepartementet eller hos prefekturets guvernør. (Begrensninger på salg, bruk og besittelse.) For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos departementet for landbruk, skogbruk og fiskeri
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
MyanmarForbud
New ZealandTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder. Import, salg og bruk er tillatt ved egnede forhåndsregler for merking
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
PeruForbud
FilippineneForbud
SamoaForbud
SlovakiaForbud
Sri LankaForbud
SudanTillatelse. Bare når blandet med andre formuleringer
SurinamTillatelse. Godkjenning fra Landbruksdepartementet kreves
SveitsTillatelse. Bare for mikroinnkapslede produkter. Bare tillatt for registrerte bruksformål som spesifisert i tilhørende godkjenning. Tillatelsen gjelder bare en bestemt kapseloppslemming og ellers ingen andre parationmetylprodukter eller -formuleringer
ThailandMidlertidig tillatelse. Registreringssertifikat/importtillatelse kreves
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
De forente arabiske emiraterForbud
VanuatuForbud
VietnamForbud
PentaklorfenolAngolaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
Bosnia-HercegovinaMidlertidig forbud
BrasilTillatelse. Bare tillatt som treimpregneringsmiddel. Registrering kreves. Ikke tillatt til offentlige helsekampanjer eller i innenlandske produkter. Bruk til landbruksformål forbudt
BurundiForbud
CanadaTillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
TsjadMidlertidig forbud
ChileForbud
KinaTillatelse. Særskilte tillatelsesdokumenter kreves. Import begrenset til bestemte organer. Tillatelsen gjelder kun bruk som treimpregneringsmiddel og som røykemiddel mot nåletap hos bartrær
ColombiaForbud
Costa RicaForbud
CubaForbud
KyprosForbud
EcuadorForbud
El SalvadorForbud
EstlandForbud
Den europeiske unionForbud: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Nederland, Sverige og parter i EØS-avtalen: Island og Liechtenstein.
Tillatelse for begrenset bruk ved unntak og underlagt særlige vilkår: Spania (fram til 1. januar 2004) og Frankrike, Irland, Portugal og Storbritannia (fram til 31. desember 2008)
GabonMidlertidig forbud
GambiaForbud
UngarnForbud
IndiaForbud
IndonesiaForbud
Den islamske republikken IranForbud
IrakForbud
JamaicaMidlertidig forbud
JapanTillatelse. Det kreves registrering som importør hos statsråden for helse og velferd eller hos prefekturets guvernør. For salg som landbrukskjemikalie kreves registrering hos statsråden for landbruk, skogbruk og fiskeri
KasakhstanForbud
KenyaForbud
Republikken KoreaForbud
KuwaitForbud
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
LatviaForbud
MadagaskarMidlertidig forbud
MalaysiaMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
MaltaForbud
MauritiusForbud
MexicoMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
New ZealandForbud
NigerMidlertidig forbud
NigeriaForbud
NorgeForbud
PakistanMidlertidig forbud
PanamaForbud
ParaguayForbud
PeruForbud
FilippineneForbud. Tillatt bare til trebehandling utført av FPA-godkjente trebehandlingsanlegg og -institusjoner
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SloveniaTillatelse. Forbud mot bruk som plantevernmiddel
SudanForbud
Sri LankaForbud
SurinamMidlertidig tillatelse. Alminnelige importvilkår gjelder
SveitsForbud
SyriaForbud
TanzaniaForbud
ThailandForbud
TogoMidlertidig tillatelse. Bare til vitenskapelige forsøk
Trinidad og TobagoForbud
TyrkiaForbud
De forente arabiske emiraterForbud
UruguayMidlertidig forbud
VanuatuMidlertidig forbud
VietnamTillatelse. Årlige importmengder må godkjennes og spesifiseres av Landbruksdepartementet
Polybromerte bifenyler (PBB)AlbaniaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
BrasilMidlertidig tillatelse
CanadaForbud unntatt for bruk i laboratorier til vitenskapelige forskningsformål eller som analysestandard for laboratorier
TsjadMidlertidig forbud (beslutningen gjelder bare heksabrombifenyl)
ChileTillatelse. Det kreves importtillatelse
KinaTillatelse. Tillatelse må innhentes fra Kinas nasjonale miljøvernbyrå (NEPA)
CubaTillatelse. Kan bare importeres med tillatelse fra den utpekte nasjonale myndighet (DNA). Import er ikke tillatt dersom stoffet er planlagt brukt i tekstilproduksjon
KyprosMidlertidig forbud
EcuadorMidlertidig tillatelse
Den europeiske unionTillatelse, unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden (f.eks. klær, undertøy, sengetøy). Parter i EØS-avtalen: Tillatelse, unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden (f.eks. klær, undertøy, sengetøy) (Island, Liechtenstein, Norge)
GambiaMidlertidig forbud
GuineaMidlertidig tillatelse. Til industribruk med forhåndstillatelse fra Miljøverndepartementet
UngarnMidlertidig tillatelse. Det må innhentes tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PBB er forbudt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden (klær, sengetøy osv.)
IndiaTillatelse. Importtillatelse kreves
JapanMidlertidig tillatelse (gjelder heksabromobifenyl og oktabromobifenyl). Det kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig tillatelse
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Krever godkjenning fra det nasjonale miljøvernbyrå. Underlagt strenge restriksjoner
Saint LuciaMidlertidig tillatelse
SamoaForbud
SveitsForbud
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse
Polyklorerte bifenyler (PCB)AlbaniaForbud
AlgerieForbud
AustraliaTillatelse. Tillatelse må innhentes fra Handelsdepartementet. En slik tillatelse omfatter vilkår
BahrainForbud
BrasilTillatelse. Praktisk talt all bruk av produktet, f.eks. som væske til elektriske transformatorer, hjelpestoff i fargestoffer, plaststoffer og andre mindre viktige formål, er forbudt, men det er ikke noe lovfestet forbud mot import
CanadaForbud. Bruk av klorbifenyler (PCB) er begrenset til eksisterende elektrisk utstyr som følge av forbud mot import og framstilling av PCB-holdig utstyr, mot drift av PCB-holdige elektromagneter for håndtering av matvarer og fôrstoffer, og mot bruken av PCB som fyllvæske eller etterfyllingsvæske i utstyr. Høyeste tillatte konsentrasjon er 50 ppm/vekt for PCB som importeres, framstilles eller tilbys for salg. Utslipp i miljøet i forbindelse med handel, framstilling og bearbeiding av bestemt utstyr må ikke overskride 1 g per dag, med 50 ppm/vekt som alminnelig utslippsgrense, unntatt for flytende bindemidler, hvor grensen er 5 ppm
TsjadMidlertidig tillatelse
ChileMidlertidig tillatelse. Forbud mot bruk av PCB som dielektrisk væske i transformatorer, kondensere eller andre typer elektrisk utstyr innenfor det nasjonale territoriet
KinaTillatelse. Det må innhentes tillatelse fra Kinas nasjonale miljøvernbyrå (herunder for import av elektrisk utstyr som inneholder PCB)
CubaForbud
KyprosMidlertidig forbud
EcuadorMidlertidig tillatelse
Den europeiske unionForbud. I særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCB er import av enhver formulering med et PCB-innhold på over 0,005% forbudt. Parter i EØS-avtalen: forbud. I særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCB er import av enhver formulering med et PCB-innhold på over 0,005% forbudt (Island, Liechtenstein, Norge)
GambiaMidlertidig tillatelse
GuineaMidlertidig tillatelse. Til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale Miljøverndepartementet
UngarnMidlertidig tillatelse. Det må innhentes tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PCB kan ikke brukes i formuleringer med et PCB-innhold på over 0,01 vektprosent
IndiaTillatelse. Det kreves importtillatelse
JapanTillatelse. Det kreves tillatelse fra statsråden for internasjonal handel og industri
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig tillatelse
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Det må innhentes tillatelse fra FEPA (det nasjonale miljøvernbyrå). Streng begrenset til bruk i lukkede transformatorer
FilippineneMidlertidig tillatelse. Midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser
Saint LuciaMidlertidig tillatelse
SamoaForbud
SlovakiaForbud
SveitsForbud
ThailandForbud
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse
Polyklorerte terfenyler (PCT)AlbaniaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
AustraliaTillatelse. Det kreves tillatelse fra Handelsdepartementet. En slik tillatelse vil omfatte visse vilkår
BrasilMidlertidig tillatelse
CanadaForbud unntatt for bruk i laboratorium for vitenskapelige forskningsformål eller som analysestandard i laboratorier
TsjadMidlertidig forbud
ChileTillatelse. Importtillatelse kreves
KinaTillatelse. Tillatelse må innhentes fra Kinas nasjonale miljøvernbyrå (NEPA)
CubaForbud
KyprosMidlertidig forbud
EcuadorMidlertidig tillatelse
Den europeiske unionForbud. I særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCT er import av enhver formulering med et PCT-innhold på over 0,005% forbudt. Parter i EØS-avtalen: forbud. I særtilfeller kan det fra sak til sak gis unntak for råvarer og halvfabrikata. Som følge av et generelt forbud mot PCT er import av enhver formulering med et PCT-innhold på over 0,005% forbudt (Island, Liechtenstein, Norge)
GambiaMidlertidig tillatelse
GuineaMidlertidig tillatelse. Til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale Miljøverndepartementet
UngarnMidlertidig tillatelse. Krever tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. PCT kan ikke brukes i formuleringer med et PCT-innhold på over 0,01 vektprosent
IndiaTillatelse. Importtillatelse kreves
JapanMidlertidig tillatelse. Det kreves melding til statsråden for internasjonal handel og industri og til statsråden for helse og velferd
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
NigeriaMidlertidig tillatelse. Det må innhentes tillatelse fra FEPA (det nasjonale miljøvernbyrå). Underlagt strenge begrensninger
FilippineneMidlertidig tillatelse. Midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser må innhentes
SamoaForbud
SveitsForbud
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfatAlbaniaForbud
ArmeniaMidlertidig forbud
BrasilMidlertidig tillatelse
CanadaTillatelse. Det kreves melding før import
TsjadMidlertidig forbud
ChileTillatelse. Importtillatelse kreves
KinaTillatelse. Det må innhentes tillatelse fra Kinas nasjonale miljøvernbyrå (NEPA)
CubaTillatelse. Kan bare importeres med tillatelse fra den utpekte nasjonale myndighet. Import er ikke tillatt dersom stoffet er planlagt brukt i tekstilproduksjon
KyprosMidlertidig forbud
EcuadorMidlertidig tillatelse
Den europeiske unionTillatelse (unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden, f.eks. klær, undertøy, sengetøy). Parter i EØS-avtalen (unntatt til bruk i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden, f.eks. klær, undertøy, sengetøy) (Island, Liechtenstein, Norge)
GambiaMidlertidig forbud
GuineaMidlertidig tillatelse. Til industribruk etter forhåndstillatelse fra det nasjonale Miljøverndepartementet
UngarnMidlertidig tillatelse. Det kreves tillatelse fra den nasjonale tjeneste for folkehelse og sykepleie. Tris kan ikke brukes i tekstilvarer beregnet på å komme i kontakt med huden
IndiaTillatelse. Importtillatelse kreves
JapanTillatelse
Den demokratiske folkerepublikken LaosMidlertidig forbud
MalaysiaForbud
MauritiusForbud
NigeriaForbud
FilippineneMidlertidig tillatelse. Midlertidig importtillatelse fra departementet for miljø og naturressurser må innhentes
SamoaForbud
SlovakiaMidlertidig forbud
SveitsMidlertidig tillatelse
Trinidad og TobagoMidlertidig tillatelse»
0Vedlegget endret ved forskrifter 27 juli 1999 nr. 992, 31 mars 2003 nr. 475.

VEDLEGG III

Opplysninger som kreves i henhold til artikkel 4 

Referansenummer

1.Identiteten til stoffet som skal eksporteres:
-navn i nomenklaturen til Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi (IUPAC),
-andre navn (vanlig navn, handelsnavn, forkortelse),
-EF-nummer og CAS-nummer,
-CUS-nummer og kombinert nomenklaturkode,
-stoffets hovedurenheter, når dette er særskilt relevant.
2.Identiteten til preparatet som skal eksporteres:
-preparatets handelsnavn eller betegnelse,
-for hvert stoff oppført i vedlegg I, prosentandel og opplysninger som angitt i nr. 1.
3.Opplysninger om eksporten
-bestemmelsesstat,
-opprinnelsesstat,
-forventet dato for første eksport,
-antatt mengde av kjemikaliet som skal eksporteres til bestemmelsesstaten det påfølgende året etter første eksport,
-planlagt bruk i bestemmelsesstaten dersom dette er kjent,
-navn, adresse og andre relevante opplysninger om importøren eller importselskapet.
4.Utpekte nasjonale myndigheter

Navn, adresse, telefon og teleks- eller telefaksnummer eller elektronisk adresse til den utpekte myndighet i Den europeiske union som kan gi ytterligere opplysninger.

Navn, adresse, telefon og teleks- eller telefaksnummer eller elektronisk adresse til den utpekte myndighet i importstaten.

5.Opplysninger om forholdsregler som skal treffes, herunder fareklasse og risiko- og sikkerhetssetninger
6.Bruk av kjemikaliet i Den europeiske union
-brukskategori(er) omfattet av kontrolltiltak (forbud eller strenge reguleringer),
-tillatt(e) brukskategori(er) der kjemikaliet ikke er omfattet av strenge reguleringer eller forbud.

(Brukskategorier som definert i vedlegg I til denne forordning)

7.Sammendrag av lovgivningsmessige restriksjoner og begrunnelsene for dem
8.Tilleggsopplysninger
9.Mottakskvittering

Opplysningene nevnt ovenfor bør gis på et eksportmeldingsskjema som vist nedenfor.

(Eksportører skal gi opplysninger om nr. 1, 2, 3, 5, 6 og (eventuelt) 8.) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Forordning (EØF) nr. 2455/92 

Meldingsskjema for eksport av forbudte og strengt regulerte kjemikalier 

(Kjemikalienummer i vedlegg I til denne forordning: ............... var. ............) 

EKSPORTMELDINGENS REFERANSENUMMER: .................................... 

1.IDENTITETEN TIL DET KJEMISKE STOFFET SOM SKAL EKSPORTERES:1

Kjemikaliets navn: ....................................................

Relevante urenheter: ..................................................

EF-nr. ............. CAS-nr. ............. CUS-nr. ............. KN-kode ............. 

2.IDENTITETEN TIL PREPARATET SOM SKAL EKSPORTERES:1

Preparatets navn: ...................................................

Navn på bestanddel(er) i kjemikalie(r) som er forbudt eller strengt regulert (alle relevante kjemikalier må oppgis):

i) % i preparat: EF-nr. ........ CAS-nr. ....... CUS-nr. ....... KN-kode .......

ii) % i preparat: EF-nr. ....... CAS-nr. ....... CUS-nr. ....... KN-kode ....... 

3.OPPLYSNINGER OM EKSPORTEN:1

Opprinnelsesstat ................ Bestemmelsesstat ................

Forventet dato for første eksport: ....................................

Antatt mengde av kjemikaliet som skal eksporteres til bestemmelsesstaten i løpet av det påfølgende året etter første eksport ..... ............... 

4.UTPEKTE NASJONALE MYNDIGHETER: 
i den europeiske union i importstaten
....................... ......................
....................... ......................
....................... ......................
....................... ...................... 

Representant for eksportstat

.................................

Underskrift ................ Offisielt stempel

dato .................

1Nr. 1 eller nr. 2 skal utfylles.
 

PRODUKTDATABLAD FOR FORBUDTE ELLER STRENGT REGULERTE KJEMIKALIER 

(Dersom et preparat inneholder mer enn ett kjemikalie som er forbudt eller strengt regulert i Den europeiske union, skal datablad for de øvrige kjemikaliene vedlegges) 

KJEMIKALIENAVN:

EF-nr. ............ CAS-nr. ............ CUS-nr. ............ KN-kode ............ 

5.KRAV TIL MERKING AV KJEMIKALIET

Klassifisering ...............................

Merking ........................................

Faresymboler ................................

Risikosetninger ..............................

Sikkerhetssetninger ....................... 

KRAV TIL MERKING AV PREPARATET

Klassifisering ...............................

Merking .......................................

Faresymboler ...............................

Risikosetninger .............................

Sikkerhetssetninger ....................... 

6.BRUK AV KJEMIKALIET I DEN EUROPEISKE UNION 

Brukskategori(er) underlagt kontrolltiltak (forbud eller streng regulering)...............................................

Brukskategori(er) der kjemikaliet ikke er underlagt streng regulering eller forbud .....................................

(brukskategorier som definert i vedlegg I til denne forordning) 

7.SAMMENDRAG AV LOVGIVNINGSMESSIGE RESTRIKSJONER OG BEGRUNNELSENE FOR DEM

.......................................................................

Henvisning til Fellesskapets regelverk

....................................................................... 

Begrunnelser som støtter kontrolltiltakene/begrunnelser for å forby bruk i Den europeiske union

....................................................................... ..... 

8.TILLEGGSOPPLYSNINGER 
9.MOTTAKSKVITTERING 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP

Forordning (EØF) nr. 2455/92

Mottakskvittering for en eksportmelding

Vennligst oppgi dato og send tilbake i undertegnet stand til følgende adresse:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.....................................................................

Faks: ...............................................................

Jeg bekrefter å ha mottatt eksportmeldingsskjemaet med eksportreferansenummer (ERN): .............................................. ........................

Underskrift ......................................... Dato ............. ...............

Offisielt stempel  

Merknad: Dersom adressen på eksportmeldingsskjemaet ikke er korrekt, eller dersom skjemaet skal sendes til en annen myndighet, skal det opplyses om dette nedenfor:

0Endret ved forskrift 27 juli 1999 nr. 992.