Forskrift om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing.

DatoFOR-1995-11-01-869
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1995 1379
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2010-12-22-1820 fra 01.01.2011
EndrerFOR-1990-02-08-96
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§38, FOR-1995-11-03-875-§2, LOV-2003-06-06-39-§6-1, LOV-2003-06-06-39-§6-3, FOR-2005-12-09-1439, FOR-2010-06-25-944
Kunngjort
KorttittelForskrift om blanketter til tinglysing

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 1. november 1995 med hjemmel i forskrift av 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing § 2, jfr. lov av 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven) § 38.
Tilføyd hjemmel: Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 6-1 og § 6-3. Delegeringsvedtak 9. desember 2005 nr. 1439. Vedtak 25. juni 2010 nr. 944.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1997 nr. 1419, 8 mai 1998 nr. 472, 18 juli 2001 nr. 844 (bl.a. hjemmel), 31 aug 2001 nr. 1006, 8 des 2003 nr. 1511, 8 april 2005 nr. 293, 26 des 2005 nr. 1704, 24 jan 2006 nr. 69 jf. 26 juni 2006 nr. 725 (ikrafttr.), 13 juni 2007 nr. 616, 22 des 2010 nr. 1820.

I

§ 1.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 2.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 3.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 4.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 5.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 6.Seksjoneringsbegjæring

Blankett for begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering skal inneholde følgende felter: 

Felt 1

«Eiendommen»

Feltet skal inneholde rubrikk for kommunenummer, kommunenavn, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer. 

Felt 2

«Hjemmelshaver(e)»

Feltet fylles ut med nåværende hjemmelshaveres fødsels- eller organisasjonsnummer, navn og ideell andel. Er det flere hjemmelshavere føres fødsels- eller organisasjonsnummer og navn i kolonner under hverandre. Er det bare én hjemmelshaver kan feltet for ideell andel sløyfes eller unnlates utfylt. 

Felt 3

«Begjæring»

«Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.» Fordelingslisten deles i rubrikker for seksjonsnummer, formål, brøk (teller) og for opplysning om den enkelte seksjon har tilleggsareal, og organiseres slik at seksjonene følger under hverandre i nummerrekkefølge. Seksjonene skal nummereres fortløpende. Rubrikken for formål kan fylles ut med følgende alternativer:

B  = boligseksjon (omfatter også fritidsboliger)

N  = næringsseksjon

SB = samleseksjon bolig

SN = samleseksjon næring

Rubrikken for tilleggsareal kan fylles ut med følgende alternativer:

B  = bygning

G  = grunn

Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk med teller og nevner. 

Felt 4

«Supplerende tekst»

«I feltet inntas rettsstiftelser som skal (og kan) tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i. Eventuelt på hvilken måte fellesarealene endres.» 

Felt 5

«Egenerklæring»

Feltet skal inneholde følgende avkryssingsalternativer og tekst:

Undertegnede erklærer at:

a)seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,

eller

seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd.

b)seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen.
c)inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensning av de enkelte bruksenheter.
d)bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,

eller

det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven.

e)ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, er fastsatt å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov.
f)areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett.
g)hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom.
h)hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom,

eller

boligseksjonen er en fritidsbolig,

eller

alle boligene inngår i en samleseksjon bolig.

i)det er fastsatt vedtekter (§ 28).

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring (straffeloven § 189 og § 190). 

Felt 6

«Tegninger mv»

«Alle vedlegg skal være i A4-format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

a)Situasjonsplan (§ 7 annet ledd).
b)Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft. På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt (§ 7 annet ledd).
c)Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen (Skal ikke sendes til tinglysing).
d)Vedtekter (§ 28) (Skal ikke sendes til tinglysing).
e)Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13)». 

Felt 7

«Underskrifter»

I feltet inntas plass for sted, dato, hjemmelshaver (§§ 7 og 12)/styret (§ 13) og ektefelle/registrert partner.

Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert partner hvor sameiebrøken reduseres. 

Felt 8

«Styrets samtykke mv ved reseksjonering»

I feltet inntas følgende avkryssingsalternativer:

«Styret samtykker til reseksjonering (§ 12)»,

eller

«Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til reseksjonering (§ 30)». 

Plass for sted, dato og underskrift. 

0Endret ved forskrifter 18 des 1997 nr. 1419 (i kraft 1 jan 1998), 8 mai 1998 nr. 472, 22 des 2010 nr. 1820 (i kraft 1 jan 2011).
§ 7.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 8.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)
§ 9.(Opphevet 1 jan 2011 ved forskrift 22 des 2010 nr. 1820.)

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 1996.

III

Forskrift av 8. februar 1990 nr. 96 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing oppheves. I en overgangsperiode frem til 1. juni 1996 kan også blanketter satt opp i samsvar med forskrift av 8. februar 1990 nr. 96 benyttes.