Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

DatoFOR-1995-11-30-938
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1995 1541
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2016-06-24-817 fra 01.07.2016
EndrerFOR-1993-12-21-1218
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-1
Kunngjort
Rettet01.12.2006 (§ 8-1 annet ledd tilbakeført)
KorttittelForskrift om Vinmonopolets innkjøp

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 30. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) § 3-1 femte ledd med endringer vedtatt i lov av 23. juni 1995 nr. 42.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 sept 2000 nr. 967, 10 jan 2006 nr. 62, 24 mars 2006 nr. 376, 8 des 2011 nr. 1220, 24 juni 2016 nr. 817.
Rettelser: 01.12.2006 (§ 8-1 annet ledd tilbakeført).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Formål

Vinmonopolets innkjøp og salg av alkoholholdig drikk skal innenfor alkoholpolitiske rammevilkår skje på vanlige forretningsmessige betingelser, tilpasses etterspørselen og sikre likebehandling.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 1-2.Definisjoner

Med grossist menes i denne forskrift person eller selskap som kan drive engrossalg, jf. lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1-4c.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 1-3.Virkeområde

Forskriften gjelder for Vinmonopolets innkjøp, salg og auksjon av alkoholholdig drikk som omfattes av selskapets enerett i henhold til lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-1 første og femte ledd.

0Endret ved forskrifter 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006), 8 des 2011 nr. 1220 (i kraft 1 jan 2012), 24 juni 2016 nr. 817 (i kraft 1 juli 2016).
§ 1-4.Vinmonopolets produktutvalg

Vinmonopolets produktutvalg omfatter et basisutvalg, et partiutvalg, et tilleggsutvalg, et testutvalg og et bestillingsutvalg.

Salg fra basis-, parti-, tilleggs- og bestillingsutvalg skjer for Vinmonopolets regning og risiko. Salg fra testutvalget skjer for grossistens regning og risiko, jf. § 5-4 og § 5-5.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).

Kapittel 2. Vinmonopolets basis- og partiutvalg

§ 2-1.Definisjon

Med Vinmonopolets basisutvalg forstås i denne forskrift produkter som følger retningslinjene for gjenkjøp i § 2-2. Med partiutvalg forstås produkter som det kjøpes inn et begrenset parti av.

§ 2-2.Retningslinjer

Vinmonopolets basis- og partiutvalg skal være sammensatt ut fra en vurdering av faktisk og forventet etterspørsel. Vareutvalget i de enkelte utsalg skal tilpasses etterspørselen i utsalgenes salgsområder. Andre produkter fra basis- og partiutvalget som utsalget ikke lagerfører, skal kunne leveres etter bestilling.

Basisutvalget inndeles i produktgrupper. For hver produktgruppe fastsettes et maksimalt antall produkter. Produktgruppene skal bestå av produktene med høyest salgsvolum på landsbasis målt i en nærmere bestemt periode. Dersom et produkt ikke har solgt tilstrekkelig til å opprettholde plassen i produktgruppen, skal videre innkjøp av produktet stanses.

Produktgruppenes antall, størrelse og målegrunnlag for salgsvolum fastsettes av Vinmonopolet ut fra hensynet til markedstilpasning, effektiv konkurranse og størrelsen av basisutvalget.

Ett nytt parti av en partivare kan kjøpes inn innen 6 måneder etter første innkjøp.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2-3.Markeds- og produktplan

Vinmonopolet skal utarbeide en årlig markeds- og produktplan som skal redegjøre for hovedtrekkene i sammensetningen av basis- og partiutvalget.

Markeds- og produktplanen er offentlig.

Kapittel 3. Innkjøpsprosedyrer for basis- og partiutvalg

§ 3-1.Generelt

Vinmonopolet skal behandle tilbud om kjøp på like vilkår.

§ 3-2.Innkjøp etter innhenting av konkurrerende tilbud

Innkjøp foretas etter innhenting av et så stort antall tilbud at reell konkurranse oppnås, med mindre vilkårene for kjøp etter § 3-3 er oppfylt.

Ved beslutning om hvilket tilbud som er best, skal det foruten på pris, legges særlig vekt på kvalitet og leveringsdyktighet.

Tilbydere som har fått avslag, skal underrettes skriftlig om dette.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-3.Innkjøp uten innhenting av konkurrerende tilbud

Innkjøp uten innhenting av konkurrerende tilbud kan benyttes når

1.produktet på grunnlag av oppnådd salg i testutvalget eller bestillingsutvalget kvalifiserer for listeføring i basisutvalget, jf. § 5-5 og § 6-2,
2.produktet bare kan skaffes fra en grossist, eller
3.innkjøpet på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes.

Vinmonopolet kan fastsette en grense for innkjøp av produkter fra bestillingsutvalget dersom det er nødvendig for å opprettholde en rimelig balanse mellom produkter innkjøpt etter første ledd nr. 1 og § 3-2.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-4.Sensorisk prøveinstans

Vinmonopolet kan bestemme at en sensorisk produktbedømmelse inngår i innkjøpsvurderingen. Denne foretas av Vinmonopolets sensoriske prøveinstans.

Prøveprosedyrene skal kunne dokumenteres. Det føres prøveprotokoll over resultatene av prøvingene. Prøveprotokollen er offentlig.

Nærmere regler for den sensoriske prøveinstansen fastsettes av Vinmonopolet.

§ 3-5.Tilbudsprotokoll

Alle tilbud om innkjøp føres inn i en tilbudsprotokoll. Av tilbudsprotokollen skal fremgå hvilke tilbud som er valgt og begrunnelsen for valget. De tilbudte priser føres ikke inn i protokollen.

Tilbudsprotokollen er offentlig.

Kapittel 4. Tilleggsutvalg

§ 4-1.Opprettelse

Hvert utsalg skal ha et lokalt tilleggsutvalg. Utvalget skal ha et rimelig omfang, og sammensetningen skal ta hensyn til lokal etterspørsel. Hvert utsalg skal ha tilgjengelig informasjon om eget tilleggsutvalg.

Produkter til det lokale tilleggsutvalget kan enten velges fra Vinmonopolets liste for produkter til tilleggsutvalg, jf. § 4-2 annet ledd, eller fra bestillingsutvalget, jf. kapittel 6.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 4-2.Retningslinjer

Interesserte grossister må gi skriftlig melding til Vinmonopolet om produkter som ønskes ført i lokale tilleggsutvalg, med angivelse av pris og kvantum som kan leveres.

Listen over produkter som er meldt forelegges alle Vinmonopolets utsalg. Med listen skal det følge en kort produktomtale fra grossisten.

Nærmere retningslinjer for tilleggsutvalg fastsettes av Vinmonopolet.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).

Kapittel 5. Testutvalg

§ 5-1.Opprettelse

Vinmonopolet skal ha et testutvalg. Testutvalget har til formål å sikre markedsadgang for produkter som ikke er tatt inn i Vinmonopolets basis- eller partiutvalg.

§ 5-2.Opptak

Grossister som retter skriftlig henvendelse til Vinmonopolet om opptak har rett til å få et bestemt antall produkter inn i testutvalget. Vinmonopolet bestemmer antallet produkter per grossist ut fra hensynet til likebehandling og størrelsen på testutvalget.

Når et produkt er lansert i testutvalget, kan grossisten melde inn et nytt produkt innenfor rammen av den til enhver tid fastsatte kvote per grossist.

Vinmonopolet kan bestemme at det skal betales et gebyr til dekning av kostnadene forbundet med lansering av produktet i testutvalget. Nærmere regler om gebyrets størrelse og innbetaling fastsettes av Vinmonopolet.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5-3.(Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 24 mars 2006 nr. 376.)
§ 5-4.Salg fra testutvalget

Produktene fra testutvalget føres for salg i en representativ andel av Vinmonopolets utsalg. Antallet utsalg med testutvalg og deres beliggenhet fastsettes av Vinmonopolet. Grossisten mottar oppgjør periodevis etterhvert som produktene blir solgt. Nærmere vilkår fastsettes av Vinmonopolet.

§ 5-5.Testperiode

Testutvalget inndeles i de samme produktgrupper som gjelder for basisutvalget. Oppnådd salgsvolum på landsbasis måles i en nærmere bestemt testperiode, og justeres i forhold til salgsvolumet i utsalg med testutvalg, jf. § 5-4. Målegrunnlag for salgsvolum fastsettes av Vinmonopolet ut fra hensynet til markedstilpasning, effektiv konkurranse og størrelsen av basisutvalget.

Dersom et produkt i testutvalget oppnår et tilstrekkelig høyt salgsvolum, jf. § 2-2 annet ledd, kjøpes produktet inn til Vinmonopolets basisutvalg etter utløpet av testperioden.

Dersom salget av et produkt i testutvalget blir lavere enn nødvendig for å kvalifisere til innkjøp til basisutvalget, returneres usolgt restlager av produktet til grossisten for hans regning og risiko.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5-6.Pris

Grossistens pris for produktene i testutvalget legges til grunn for Vinmonopolets fastsetting av utsalgsprisen. Prisen fra grossisten skal være fast og kan ikke endres i testperioden. Ved eventuell overføring av produktet til basisutvalget etter testperiodens utløp, skal grossistens pris som gjaldt i testperioden, opprettholdes uendret i 6 måneder.

Kapittel 6. Bestillingsutvalg

§ 6-1.Registrering - vilkår

Grossistene har rett til å få produkter registrert i en spesiell prisliste for et bestillingsutvalg, som er tilgjengelig i alle utsalg. Grossisten må gi Vinmonopolet skriftlig melding om produktets navn med produktomtale og pris.

Bestillingsutvalget skal være tilgjengelig på grossistens lager og med samme leveringsvilkår som for produkter i basis- og partiutvalg.

Vinmonopolet kan kreve at en bestilling av produkter fra dette utvalget forskuddsbetales.

§ 6-2.Inndeling i produktgrupper

Bestillingsutvalget inndeles i tilsvarende produktgrupper som gjelder for basisutvalget. Oppnådd salgsvolum på landsbasis måles i en nærmere bestemt periode. Målegrunnlag for salgsvolum fastsettes av Vinmonopolet ut fra hensynet til markedstilpasning, effektiv konkurranse og størrelsen av basisutvalget.

Dersom et produkt i bestillingsutvalget oppnår et tilstrekkelig høyt salgsvolum, jf. § 2-2 annet ledd, kjøpes produktet inn til Vinmonopolets basisutvalg etter utløpet av måleperioden.

0Tilføyd ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).

Kapittel 7. Bestilling av produkter utenfor produktutvalget

§ 7-1.Omfang

Vinmonopolet er overfor forbrukere forpliktet til å levere på bestilling alle produkter som ikke er representert i produktutvalget, jf. § 1-4, men som kan leveres av en grossist.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 7-2.Bestillingen

Bestillingen skal være skriftlig og inneholde produktbetegnelse og grossistens navn og adresse.

Vinmonopolet kan kreve at bestilling av produkter utenfor produktutvalget forskuddsbetales.

Kapittel 7A. Auksjon

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 8 des 2011 nr. 1220 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7A-1.Omfang

AS Vinmonopolet kan besørge auksjon av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 mellom personer uten rett til omsetning av alkoholholdig drikk. Selskapet kan la seg bistå av auksjonshus for å gjennomføre slik auksjon.

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2011 nr. 1220 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7A-2.Gebyr

AS Vinmonopolet kan kreve gebyr for å besørge auksjon.

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2011 nr. 1220 (i kraft 1 jan 2012).

Kapittel 8. Prisfastsetting og innsyn

§ 8-1.Prisfastsetting

Vinmonopolets salgspris skal beregnes med utgangspunkt i grossistens leveringspris tillagt påslag for inndekning av kostnader og fortjeneste. Priskalkylen må være bygget opp slik at det enkelte produkt i produktutvalget, jf. § 1-4, selges til samme pris over hele landet.

Vinmonopolets målsetting skal være at utsalgsprisen for halvflasker skal utgjøre halvparten av prisen for standard helflaske av samme produkt. Hvis innkjøpsprisen betinger en høyere utsalgspris, skal prisen for halvflasker maksimalt utgjøre 60% av prisen for standard helflasker av samme produkt.

0Endret ved forskrifter 22 sept 2000 nr. 967 (i kraft 1 jan 2001), 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 8-2.Innsyn

Enhver har rett til innsyn i prisfastsettelsen for produkter omsatt gjennom Vinmonopolet.

Kapittel 9. Leveringsbetingelser

§ 9-1.Grossistens leveringsplikt

Vinmonopolet kan kreve at grossisten skal levere produktet til samtlige utsalg i landet og til samme pris.

Kapittel 10. Diverse bestemmelser

§ 10-1.Tungtveiende alkoholpolitiske grunner

Vinmonopolet kan vedta å unnlate å ta inn et produkt i produktutvalget, jf. § 1-4, eller unnlate å kjøpe inn et produkt dersom tungtveiende alkoholpolitiske grunner tilsier det, jf. § 1-1.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 10-2.Habilitet

Ved behandling av innkjøpssaker gjelder reglene om habilitet i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kap. II tilsvarende.

§ 10-3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1996.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. desember 1993 nr. 1218 om Vinmonopolets innkjøp og produktutvalg av brennevin, vin og sterkøl gitt med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 2-3.