Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

DatoFOR-1995-12-01-928
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1497
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2013-06-21-728 fra 01.07.2014
EndrerFOR-1977-04-29-9
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-06-24-29-§8, LOV-2011-06-24-29-§10, LOV-1973-03-09-14-§6, LOV-1973-03-09-14-§26, LOV-1973-03-09-14-§27
Kunngjort
Rettet26.07.2013 og 29.07.2013 (§ 18)
KorttittelForskr om miljørettet helsevern i skoler mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd, § 10 første og fjerde ledd og lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) § 6 åttende ledd, § 26 tredje ledd og § 27 fjerde ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 aug 2003 nr. 1093, 17 des 2009 nr 1720, 9 mars 2012 nr. 210, 21 juni 2013 nr. 728.
Rettelser: 26.07.2013 og 29.07.2013 (§ 18).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

§ 2.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1.barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
a)virksomheten er regelmessig, og
b)tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
c)antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere
2.grunnskoler
3.videregående skoler.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med;

a)Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
b)Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.

Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

§ 4.Ansvar. Internkontroll

Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir.

Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

0Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.
§ 5.Opplysnings- og informasjonsplikt

Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

0Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.
§ 6.Krav om godkjenning

Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av kommunen.

Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold av annet regelverk.

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.

For søknad om godkjenning av private virksomheter uten offentlig støtte som omfattes av forskriften, skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være fire måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for godkjenning etter denne forskrift.

Virksomhet som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne forskrift, skal ha ny godkjenning innen 31. desember 1998.

0Endret ved forskrifter 17 des 2009 nr. 1720 (i kraft 28 des 2009), 9 mars 2012 nr. 210.
§ 7.Generelle krav

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal være helsemessig tilfredsstillende.

Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en alment akseptert måte.

§ 8.Beliggenhet

Ved valg av beliggenhet for ny virksomhet som omfattes av forskriften, skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Kapittel III. Spesielle bestemmelser

§ 9.Utforming og innredning

Lokalene og uteområdet skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

Virksomheten skal være utformet og innredet slik at tilfredsstillende renhold og avfallshåndtering er mulig.

§ 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv

Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile.

§ 11.Måltid

Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

§ 12.Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

§ 13.Rengjøring og vedlikehold

De deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredstillende metoder.

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

§ 14.Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges.

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.

Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.

§ 15.Førstehjelp

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende standard. Utstyret skal være forsvarlig plassert. Virksomhetens eier skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvor utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes.

§ 16.Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold

Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever og barn om å opplyse om forhold ved barnets helse som de ønsker at personalet skal ta særskilt hensyn til.

§ 17.Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

§ 18.Tobakksforbud i skoler og barnehager

Tobakksbruk er forbudt i skoler og barnehager, jf. tobakksskadeloven § 26 og § 27.

0Endret ved forskrift 21 juni 2013 nr. 728 (i kraft 1 juli 2014).
§ 19.Inneklima/luftkvalitet

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer.

Ioniserende stråling skal ikke overskride et alment akseptert nivå.

§ 20.Belysning

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.

§ 21.Lydforhold

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold.

§ 22.Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

§ 23.Sanitære forhold

Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.

§ 24.Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

Kapittel IV. Avsluttende bestemmelser

§ 25.Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

0Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.
§ 26.Virkemidler og dispensasjon

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med folkehelseloven § 13 til § 16.

Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.
§ 27.Klage

Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 29 aug 2003 nr. 1093 (i kraft 1 sep 2003), 9 mars 2012 nr. 210.
§ 28.Straff

Overtredelse av forskriften eller av vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes i samsvar med folkehelseloven § 18, dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

0Endret ved forskrift 9 mars 2012 nr. 210.
§ 29.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift av 29. april 1977 nr. 9 om de hygieniske forhold i bygninger og på områder som nyttes til, eller i forbindelse med, skolegang.