Forskrift om forbud mot tobakksreklame m.v.

DatoFOR-1995-12-15-989
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1995 1624
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2013-06-21-727 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1974-10-25-1, FOR-1974-10-25-9, FOR-1977-11-29-2
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-03-09-14-§2, LOV-1973-03-09-14-§4, LOV-1973-03-09-14-§9, LOV-1973-03-09-14-§10, LOV-1973-03-09-14-§22, LOV-1973-03-09-14-§24, LOV-1973-03-09-14-§43
Kunngjort
KorttittelForskrift om forbud mot tobakksreklame m.v.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 1995 med hjemmel i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader § 2 sjette ledd, § 4, § 9, § 10, § 22 femte ledd, § 24 fjerde ledd og § 43. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 sep 1998 nr. 874, 21 des 2001 nr. 1484, 6 juni 2003 nr. 693, 18 feb 2005 nr. 167, 15 mai 2009 nr. 515, 21 juni 2013 nr. 727.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører, herunder å hindre barn og unge i å begynne med tobakk.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder alle former for reklame for tobakksvarer og røykeutstyr, herunder indirekte reklame.

Forskriften gjelder for innpakninger for tobakksvarer.

0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009).
§ 3.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

§ 4.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Tobakksvarer: Varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk
b)Reklame: Massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder avbildninger av tobakksvarer, røykeutstyr, tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater, avbildninger av varemerker (logo, symbol, navn e.l.), plakater, skilt og lignende innretninger, utstillinger, lavprisannonsering, samt distribusjon til forbrukere av trykksaker, vareprøver mv.
c)Indirekte reklame for tobakksvarer:
1.Bruk av et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvarer, i reklame for andre varer og tjenester.
2.Lansering av tobakksvarer ved hjelp av et varemerke som er kjent som, eller i bruk som merke for andre varer og tjenester.
3.Bruk av bestemte farger og layout/utforming som forbindes med bestemte tobakksvarer.
4.Bruk av tobakksvarer og røykesituasjoner i reklame for andre varer og tjenester.
0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009), 21 juni 2013 nr. 727 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel II. Bestemmelser om tobakksreklame og innpakninger for tobakksvarer

§ 5.Forbud mot tobakksreklame

Alle former for reklame for tobakksvarer, herunder indirekte tobakksreklame, er forbudt. Forbudet gjelder også for røykeutstyr.

0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009).
§ 6.Forbud mot utradisjonell utforming eller utseende av tobakksvarepakninger

Det er forbudt å omsette tobakksvarepakninger som på grunn av utradisjonell utforming eller utseende kan føre til økt omsetning.

Det er forbudt å utforme tobakksvarepakninger med den hensikt å øke salget blant ungdom. Dette omfatter blant annet utradisjonell utforming av tobakksvarepakninger med hensyn til logo, farger, pakningsform eller stadig vekslende utforming som kan gi samleincitament.

0Endret ved forskrift 18 sep 1998 nr. 874.
§ 7.Plikt til å fjerne ulovlig reklame

Den som eier eller disponerer vedkommende virksomhet har plikt til å fjerne ulovlig reklame.

§ 7a.Pris- og produktopplysninger

På utsalgssteder for tobakksvarer og røykeutstyr kan pris- og produktopplysninger kun gis i nøytrale lister med svart skrift på et hvitt ark uten bruk av illustrasjoner, farger, logo mv. Utforming og bruk av lister kan bare skje i den utstrekning det er hensiktsmessig for en rasjonell omsetning.

Det er ikke tillatt å fremheve noen tobakkstyper, merkenavn eller priser fremfor andre.

Lister med pris- og produktopplysninger kan henges opp ved kassen eller fremvises til kunden på forespørsel. Det er ikke tillatt med mer enn én liste ved hver kasse.

Denne bestemmelsen gjelder ikke for spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder for avgiftsfritt salg på flyplasser.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2013 nr. 727 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel III. Unntaksbestemmelser

§ 8.Unntak fra forbudet mot tobakksreklame

I den utstrekning et forhold vil rammes av reklameforbudet i tobakksskadeloven § 22, herunder bestemmelsene i forskriften her, gjøres følgende unntak:

1.Annonsering eller annen opplysning i trykt skrift om etablering av ny spesialforretning for tobakksvarer, med angivelse av utsalgets navn, sted og åpningstider samt vareutvalg, begrenset til følgende betegnelser: Sigaretter, sigarer, røyketobakk, skråtobakk, tobakk, snus, råtobakk, sigarettpapir, sigarettrullere, piper. Opplysningene kan bare gis i skrift og farge som vanlig ellers i vedkommende annonse eller trykt skrift og uten illustrasjoner. Tilsvarende gjelder ved eierskifte av utsalget.
2.Utendørs skilt av sedvanlig størrelse og utstyr, i nøytral typografisk utforming som bare har opplysningsfunksjon, som f.eks. «Tobakk», i tilknytning til spesialforretninger for tobakk. Unntaket omfatter ikke lysreklame eller bevegelige skilt.
3.Ren produktinformasjon direkte til videreforhandlere, i nøytral typografisk utforming med svart skrift på hvit bakgrunn uten bruk av illustrasjoner.
4.Annonsering av ledige stillinger innen tobakksfremstilling, spesialforretninger for tobakksvarer e.l., som bare inneholder opplysninger som er nødvendige for å gjøre seg kjent med hva stillingen innebærer.
5.Oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr inne i spesialforretninger i den utstrekning slik plassering er hensiktsmessig for en rasjonell omsetning. Unntaket gjelder ikke utstyr for plassering av varer som på grunn av sin størrelse eller utforming vil gi reklameeffekt.
6.Reklame i utenlandsk trykt skrift som innføres til Norge, når hovedformålet med reklamen, tidsskriftet eller importen ikke er å reklamere for tobakksvarer i Norge.
7.Indirekte reklame av uvesentlig omfang i utenlandske programmer sendt over norsk fjernsyn og norske kabelnett, samt i utenlandsk produsert film.
8.Opphenting av reklame for tobakksvarer fra internasjonale databaser og nett, når reklamen ikke kopieres over til database, diskett, papir eller harddisk for videre distribusjon i eller via Norge.
0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 jan 2010), 21 juni 2013 nr. 727 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Særskilt om reklame for andre varer og tjenester

I butikk/forretning er det tillatt å stille ut andre varer og tjenester enn tobakksvarer som benytter et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvare. Plakater eller skilt i tilknytning til utsalget er det bare tillatt å benytte i opplysningsøyemed. Bestemmelsene i forskriftens § 8 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 jan 2010).

Kapittel IV. Administrative bestemmelser

§ 10.Tilsyn

Departementet har det overordnede ansvar for håndhevingen av disse forskrifter. Direktoratet fører tilsyn med at reglene i denne forskriften overholdes.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 18 feb 2005 nr. 167, 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009).
§ 11.Pålegg om retting og tvangsmulkt

Direktoratet kan pålegge retting og fastsette tvangsmulkt etter bestemmelsene i tobakksskadeloven § 36. Slike vedtak kan påklages til Markedsrådet.

0Tilføyd ved forskrift 6 juni 2003 nr. 693 (i kraft 1 juli 2003), endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009), 21 juni 2013 nr. 727 (i kraft 1 juli 2013).
§ 12.Dispensasjon

Direktoratet kan i særskilte tilfeller dispensere fra denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 6 juni 2003 nr. 693 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 11), 15 mai 2009 nr. 515 (i kraft 1 juli 2009).
§ 13.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som fullbyrdet forseelse.

0Endret ved forskrift 6 juni 2003 nr. 693 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 12).
§ 14.Overgangsregler

Bruk av et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvarer, i reklame for andre varer og tjenester, og bruk av bestemte farger og layout/utforming som forbindes med bestemte tobakksvarer, jf forskriftens § 4 nr 3 bokstav a og c, jf § 5, tillates inntil 1. januar 1997.

Allerede produserte tobakksvarepakninger, som det er forbudt å omsette etter forskriftens § 6, tillates omsatt inntil 1. januar 1997.

0Endret ved forskrift 6 juni 2003 nr. 693 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 13).
§ 15.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 1996. Samtidig oppheves forskrift av 25. oktober 1974 nr. 1 om forbud mot tobakksreklame, forskrift av 25. oktober 1974 nr. 9 om unntak fra reklameforbudet og forskrift av 29. november 1977 nr. 2 om vilkår for unntak fra reklameforbudet for vindusutstilling av tobakksvarer.

0Endret ved forskrift 6 juni 2003 nr. 693 (i kraft 1 juli 2003, tidligere § 14).