Forskrift om barnehagelån fra Husbanken

DatoFOR-1995-12-20-1135
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1863
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endretFOR-2015-12-21-1851 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1994-05-18-355
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1, LOV-2009-05-29-30-§10
Kunngjort
KorttittelForskrift om barnehagelån fra Husbanken

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 20. desember 1995 med hjemmel i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 26.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1, § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 nov 2003 nr. 1375, 19 mars 2010 nr. 428, 25 mai 2011 nr. 550, 21 des 2015 nr. 1851.

§ 1.Formål

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager.

§ 2.Hvem som kan få barnehagelån

Lån kan gis til:

a)kommuner
b)enkeltpersoner
c)selskaper, stiftelser o.l.

Kommunen må ha anbefalt lånesøker.

§ 3.Hva det kan gis lån til

Lån kan gis til:

a)oppføring av barnehager
b)tilbygg til barnehager
c)kjøp og utbedring av bygning eller del av bygning som tas i bruk som barnehage
d)utbedring av barnehager som er eldre enn 15 år. Lån kan også gis uavhengig av barnehagens alder dersom låneformålet enten er å bedre et dårlig inneklima eller å gi bedre tilrettelegging for funksjonshemmede.

Med barnehage forstås tilbud som er godkjent etter barnehagelovens bestemmelser. Likestilt med barnehager etter denne forskriften er lokaler til skolefritidsordning.

Lån kan gis hvis lokalene benyttes til barnehageformål minst 20 timer i uken.

Kommunen må ha anbefalt prosjektet.

0Endret ved forskrifter 13 nov 2003 nr. 1375, 19 mars 2010 nr. 428.
§ 4.Låneutmåling

Lånet utmåles etter retningslinjer fastsatt av Husbanken.

§ 5.Sikkerhet for lånet

Lån til kommuner gis uten pantesikkerhet.

Lån til andre skal som hovedregel være sikret ved 1. prioritets pant i den bebygde eiendommen. I tillegg kan Husbanken kreve at det stilles garanti for barnehagelånet.

§ 6.Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2011 nr. 550 (i kraft 1 juli 2011), 21 des 2015 nr. 1851 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Særlige bestemmelser

Ved opphør eller endring i barnehagens virksomhet, forfaller lånet til betaling hvis den nye virksomheten ikke kommer inn under Husbankens låneordninger.

§ 8.Nærmere retningslinjer

Husbanken gir nærmere retningslinjer.

0Endret ved forskrift 19 mars 2010 nr. 428.
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 1996.

Forskrift av 18. mai 1994 nr. 355 om barnehagelån fra Den Norske Stats Husbank oppheves.