Forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser.

DatoFOR-1995-12-27-1176
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1995 1928
Ikrafttredelse01.01.1996
Sist endret
EndrerFOR-1993-12-30-1368
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-15-27-§10, FOR-1993-12-17-1142
Kunngjort
KorttittelForskrift om virkeområde, kretsmønsterloven

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 27. desember 1995 med hjemmel i lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser § 10 jfr. kgl.res. 17. desember 1993 nr. 1142 om delegering av Kongens myndighet etter lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser § 10, jfr. EØS-avtalen vedlegg XVII punkt 3 bokstav i (Rvedt. 94/824/EF).

§ 1.Lov 15. juni 1990 nr. 27 om vern av kretsmønstre for integrerte kretser (kretsmønsterloven) kommer foruten på kretsmønstre som nevnt i loven § 10 også til anvendelse på
1.kretsmønstre som er frembrakt av en person som er statsborger av eller bosatt i en stat som er medlem av Verdens handelsorganisasjon, med mindre eneretten tilfaller eller går direkte over til arbeids- eller oppdragsgiver,
2.kretsmønstre som er frembrakt i et arbeids- eller oppdragsforhold, når eneretten tilfaller eller går direkte over til
a.en fysisk person som er statsborger av eller bosatt i en stat som er medlem av Verdens handelsorganisasjon, eller
b.en juridisk eller fysisk person som driver ervervsvirksomhet for frembringelse av kretsmønstre eller fremstilling av integrerte kretser i en stat som er medlem av Verdens handelsorganisasjon, og
3.kretsmønstre for øvrig når kretsmønsteret utnyttes ervervsmessig innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde før det har vært utnyttet ervervsmessig noe annet sted, og den som første gang utnytter det ervervsmessig innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde er en juridisk eller fysisk person som nevnt i nr. 2 bokstav a og b som har fått enerett til å utnytte det ervervsmessig innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av den som har råderetten over kretsmønsteret.

For første ledd nr. 3 gjelder kretsmønsterloven § 5 tredje ledd tilsvarende.

§ 2.Forskriften trer i kraft fra 1. januar 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift av 30. desember 1993 nr. 1368 om utvidelse av virkeområdet for lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser.