Forskrift om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger.

DatoFOR-1996-01-10-16
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertAvd I 1996 38
Ikrafttredelse10.01.1996
Sist endretFOR-2013-05-27-534 fra 01.09.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§4, LOV-1981-12-18-90-§5, FOR-1995-12-22-1037
Kunngjort
KorttittelForskrift om merking av husholdningsapparater

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og energidepartementet 10. januar 1996 med hjemmel i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer § 3 første ledd bokstavene a, b og c jfr. § 3 annet ledd, § 3 fjerde ledd, § 3 a og § 5 første og tredje ledd, jfr. kgl.res. av 22. desember 1995 nr. 1037 pkt 3 om delegering av myndighet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II og IV (Rdir. 92/75/EØF).
Endringer: Endret ved forskrift 27 mai 2013 nr. 534.

§ 1.Denne forskrift regulerer merking, varedeklarasjon og annen informasjon om forbruk av energi og andre viktige ressurser for visse typer av husholdningsapparater. Forbrukerne skal derved få mulighet til å velge mer energieffektive apparater.

Denne forskrift kommer til anvendelse på følgende typer av husholdningsapparater, også når de selges til andre formål enn husholdningsbruk:

-kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler
-stekeovner
-vannvarmere og varmtvannsbeholdere.
0Endret ved forskrift 27 mai 2013 nr. 534 (i kraft 1 juni 2013 og 1 sep 2013).
§ 2.Andre typer husholdningsapparater kan føyes til listen i § 1, hvis det kan oppnås betydelige energibesparelser.
§ 3.Denne forskrift gjelder ikke for den dataplate eller lignende, som av sikkerhetsmessige grunner er plassert på apparatene.
§ 4.I denne forskrift forstås med:

- forhandler, en detaljist eller annen person som selger, selger på avbetaling, leier ut eller utstiller husholdningsapparater som er bestemt til den endelige bruker,

- leverandør, produsenten eller dennes godkjente representant, eller den person som markedsfører apparatet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS),

- opplysningsskjema, et standardisert skjema med opplysninger om det aktuelle apparat,

- andre viktige ressurser, vann, kjemikalier eller annet som forbrukes av et apparat ved normal bruk,

- tilleggsopplysninger, andre opplysninger om et apparats yteevne som er av betydning for, eller kan bidra til vurderingen av apparatets forbruk av energi eller andre viktige ressurser.

§ 5.Det er ingen plikt til å merke eller levere opplysningsskjemaer for modeller som er gått ut av produksjon før de særskilte forskrifter for det aktuelle apparat trer i kraft, eller for brukte apparater.
§ 6.Informasjon om husholdningsapparaters forbruk av elektrisitet, andre former for energi og andre viktige ressurser, samt tilleggsopplysninger gis forbrukerne ved hjelp av et opplysningsskjema og en etikett vedrørende de husholdningsapparater som utstilles eller bys frem for salg, leie eller kjøp på avbetaling til den endelige bruker.
§ 7.De nærmere detaljer vedrørende etikett og opplysningsskjema fastsettes i særskilte forskrifter for hver enkelt apparattype.
§ 8.Det skal utarbeides et så utførlig teknisk dokumentasjonsmateriale at det er mulig å bedømme nøyaktigheten av etikettens og opplysningsskjemaets opplysninger. Det skal inneholde:
-en generell beskrivelse av produktet,
-resultatet av relevante konstruksjonsberegninger,
-prøverapporter, hvis slike foreligger, herunder også fra relevante godkjente organisasjoner,
-når verdiene er utledet av verdiene for lignende modeller, de samme opplysninger som for disse modeller.
§ 9.Leverandøren skal utarbeide det tekniske dokumentasjonsmateriale som er omtalt i § 8. Det kan i denne forbindelse brukes materiale som er påbudt i henhold til andre relevante EØS-bestemmelser. Leverandøren skal stille materialet til rådighet for kontrollformål i en periode på fem år etter at det siste apparatet ble produsert.
§ 10.Enhver leverandør som markedsfører de husholdningsapparater som omfattes av særskilte forskrifter som nevnt i § 7, skal forsyne apparatene med en etikett i overensstemmelse med denne forskrift. Etikettene som brukes skal være i samsvar med forskriftene.
§ 11.Foruten etikettene skal leverandøren fremskaffe et opplysningsskjema som skal inngå i alle produktbrosjyrer, eller hvis disse ikke forelegges av leverandøren, i annen dokumentasjon som leverandøren leverer sammen med apparatet. Opplysningsskjemaene som brukes skal være i samsvar med forskriftene.
§ 12.Leverandøren skal påse at opplysningene som gis på etiketter og opplysningsskjema er riktige.
§ 13.Følgende bestemmelser gjelder for merking og vareopplysninger:
a)Utstilte apparater, som omfattes av særskilte forskrifter som nevnt i § 7, skal forhandleren forsyne med en passende etikett på et lett synlig sted som bestemt i forskriftene, og på norsk.
b)Leverandører skal kostnadsfritt levere de nødvendige etiketter til de omtalte forhandlere i bokstav a). Leverandørene kan fritt velge sin egen ordning for levering av etiketter. Anmoder en forhandler om å få levert etiketter, skal leverandørene imidlertid sørge for at etikettene blir raskt levert.
§ 14.De særskilte forskrifter skal inneholde bestemmelser som sikrer at potensielle kjøpere, før de kjøper et apparat, gjøres kjent med vesentlige opplysninger angitt på etiketten eller i opplysningsskjemaet. Dette gjelder hvor apparater frembys til salg, leie eller kjøp på avbetaling ved postordre, katalog eller på andre måter som innebærer at den potensielle kjøper må forventes ikke å få anledning til å se apparatet utstilt.
§ 15.De særskilte forskrifter skal oppstille krav om at etiketten eller opplysningsskjemaet skal inneholde de opplysninger som er fastsatt i direktiv 86/594/EØF om luftbåren støy, og som er en del av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, samt andre opplysninger om de aktuelle apparater av interesse for offentligheten og som er påkrevet i henhold til annen EØS-lovgivning.
§ 16.Etiketter og opplysningsskjemaer anses for å oppfylle bestemmelsene i forskriftene medmindre det motsatte godtgjøres. Hvis tilsynsmyndigheten har grunn til å tro at opplysningene på etikettene og i opplysningsskjemaene er uriktige, kan tilsynsmyndigheten kreve at leverandørene fremlegger dokumentasjon som omhandlet i § 8.

Nærings- og energidepartementet bestemmer hvem som skal være tilsynsmyndighet og fastsetter instruks for tilsynsvirksomheten.

§ 17.De særskilte forskrifter skal angi følgende:
a)Den nøyaktige definisjon av den type apparat som omfattes av forskriftene.
b)De målestandarder og målemetoder som skal anvendes for å fremskaffe de opplysninger som er omhandlet i § 1.
c)Nærmere opplysninger om det tekniske dokumentasjonsmateriale som kreves i henhold til § 8.
d)Utforming og innhold av den etikett som er omhandlet i § 6, som så vidt mulig skal ha en ensartet utforming.
e)Det sted hvor etiketten skal festes på apparatet. Det kan bestemmes at etiketten skal festes eller trykkes på emballasjen.
f)Innholdet, formatet og andre detaljer vedrørende opplysningsskjemaet eller de tilleggsopplysninger som er omhandlet i § 11. Opplysningene på etiketten skal også inngå i opplysningsskjemaet.
g)De opplysninger som skal gis i forbindelse med de former for salg som er angitt i § 14, og den måten opplysningene skal gis på.
§ 18.Denne forskrift trer i kraft straks.