Forskrift om nemnd for prøving av AS Vinmonopolets beslutninger om innkjøp mv.

DatoFOR-1996-01-16-24
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1996 53
Ikrafttredelse16.01.1996
Sist endretFOR-2006-03-24-376 fra 01.07.2006
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§3-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om nemnd for prøving av Vinmonpolet

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 16. januar 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-1 femte ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 10 jan 2006 nr. 62 (bl.a. ansv. dep.), 24 mars 2006 nr. 376 (bl.a tittel).

§ 1.Formål

Nemnda skal gjennom sin behandling sikre at AS Vinmonopolet likebehandler tilbydere, leverandører og produkter.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 2.Nemndas sammensetning

Nemnda skal ha 4 medlemmer med personlige stedfortredere. Nemndas leder og stedfortreder må fylle kravene etter domstolloven § 54 annet ledd.

Medlemmer og stedfortredere oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for 4 år av gangen. To av medlemmene oppnevnes for 2 år ved første oppnevning.

Godtgjørelsen til nemndas medlemmer fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 10 jan 2006 nr. 62.
§ 3.Nemndas virkeområde

Nemnda kan oppheve en beslutning truffet av AS Vinmonopolet om prisfastsettelse, om innkjøp av et produkt eller om stansing av videre innkjøp som ikke er i samsvar med forskrift 30. november 1995 nr. 938 om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv.

Nemnda kan ikke prøve det forretningsmessige skjønn som AS Vinmonopolet utøver innenfor forskriftens rammer.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 4.Frister mv.

AS Vinmonopolets beslutninger, jf. § 3 første ledd, kan bringes inn for nemnda av den som beslutningen retter seg mot, heretter kalt part.

Fristen er 3 uker regnet fra det tidspunkt vedkommende er blitt kjent med beslutningen eller burde ha skaffet seg kunnskap om denne.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 5.Saksbehandlingen i nemnda

En henvendelse om å få en beslutning prøvet av nemnda, legges fram skriftlig for AS Vinmonopolet. Dersom AS Vinmonopolet ikke endrer sin beslutning, skal AS Vinmonopolet snarest og senest innen 3 uker etter at henvendelsen er mottatt, oversende den til nemnda vedlagt sin uttalelse og alle opplysninger og korrespondanse i saken.

Parten skal ha gjenpart av de dokumentene som sendes nemnda. Samtidig skal AS Vinmonopolet gi parten melding om at mulige merknader må sendes direkte til nemnda innen 3 uker etter at meldingen er mottatt.

Nemnda skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Den kan innhente opplysninger på den måten den anser hensiktsmessig.

Nemnda behandler henvendelsen på grunnlag av den skriftlige framstilling som partene har gitt og sakens øvrige opplysninger.

0Endret ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 6.Dokumentinnsyn

Den som bringer saken inn for nemnda har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Dette gjelder også etter at nemnda har avgitt sin uttalelse i saken. Vedkommende har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som nemnda har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.

§ 6a.Offentlighet

Lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen får anvendelse på nemndas virksomhet.

Nemndas avgjørelser er offentlige, og skal publiseres på hensiktsmessig måte.

0Tilføyd ved forskrift 24 mars 2006 nr. 376 (i kraft 1 juli 2006).
§ 7.Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal også kort angi tid og sted for nemndas møte, nemndas sammensetning, partenes navn og sakens gjenstand. Partene skal underrettes skriftlig om uttalelsen.

§ 8.Sakskostnader

Hver av partene bærer sine sakskostnader.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 16. januar 1996.