Vedtak om borgerlig vigselsformular

DatoFOR-1996-01-19-4263
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.03.1996
Sist endretFOR-2008-12-05-1285 fra 01.01.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§15
Kunngjort
KorttittelVedtak om borgerlig vigselsformular

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. januar 1996 med hjemmel i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 15. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne- og likestillingsdepartementet). Vigselsformularene med oversettelser til flere språk er også inntatt i forskrift for vigsel ved norsk utenrikstjenestemann av 21 mai 2001 nr. 1308.
Endringer: Endret ved forskrift 5 des 2008 nr. 1285.

I 

Bokmål 

Form for borgerlig vigsel 

Kjære brudepar 

-Navnet på brudeparet 

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. 

Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang. 

Men dere lover hverandre mer:

Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her. 

Og nå: 

(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) 

Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen)

Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): 

Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

--- 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten. 

Nynorsk 

Form for borgarleg vigsel 

Kjære brurepar, 

- Namnet på brureparet - 

De er komne hit i dag for å bli vigde til ektepar. 

Eg vil minna dykk om kor stor og viktig ei hending det er at to menneske vel å leva saman i ekteskap. 

Når de går inn i ekteskapet, lovar de kvarandre samhald og støtte i alle livsens tilhøve, både i medgang og i motgang. 

Men de lovar kvarandre meir:

Ekteskapet ber i seg at de lovar kvarandre kjærleik og truskap. Det å lova kvarandre kjærleik for resten av livet er den vanskelegaste lovnaden vi kan gje eit menneske. Det krev at de set dykk høge mål for samlivet, og at de har ærleg vilje i dag og i tida som ligg framfor dykk, til å strekkja dykk mot desse måla. Det er denne lovnaden de gjev kvarandre her i dag. 

Når de gifter dykk, blir de ei eining, men de kjem framleis til å vera to sjølvstendige og jamstelte menneske. Det er ingen motsetnad mellom kjærleik og samhald på den eine sida, og fridom og sjølvstende på den andre. Kjærleik er og å syna vørdnad for kvarandre. 

Det er ein rett eg har - men samstundes ei plikt som ligg på meg etter lova - at eg no skal leggja dykk to alvorleg på hjarta at de skal leva etter den lovnaden som de gjev kvarandre her. 

Og no: 

(vigslaren vender seg til kvinna i det heterofile paret eller den yngste personen i det homofile eller i det lesbiske paret) 

spør eg deg fyrst, (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen):

Vil du ha (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile paret eller i det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake? 

(Når kvinna eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret): 

Så spør eg deg, (det fulle namnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret):

Vil du ha (det fulle namnet på kvinna eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved sida di, til ektemake? 

Når mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret har svara ja, seier vigslaren: 

Sidan de no med vitne til stades har lova kvarandre å leva saman i ekteskap, sannar eg at de er rette ektefolk. 

--- 

Etter at vigselboka er underskriven og ekteparet har fått vigselattesten, ynskjer vigslaren dei til lykke.

0Endret ved forskrift 5 des 2008 nr. 1285 (i kraft 1 jan 2009).

II

Vedtaket gjelder fra 1. mars 1996. Samtidig oppheves kgl.res. av 5. januar 1940 om form for borgerlig vigsel.