Forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, råd, delegasjoner m.v. - regler om håndheving og rapportering.

DatoFOR-1996-02-02-110
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1996 99
Ikrafttredelse02.02.1996
Sist endretFOR-2005-05-20-441
EndrerFOR-1983-07-22-1769
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-45-§21 jf. LOV-2013-06-21-59-§13, LOV-2013-06-21-59-§31
Kunngjort
Rettet01.02.2012 (§ 1)
KorttittelForskrift om representasjon av begge kjønn

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 2. februar 1996 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene § 21 femte ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441.

§ 1.(Formål og virkeområde)

Forskriften skal sikre gjennomføringen av likestillingsloven § 21 ved offentlig oppnevning av utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv.

0Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441.
§ 2.Hovedreglene om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg

Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte:

1.Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
2.Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3.Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4.Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
5.Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.

Det kan gjøres unntak når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene. Saken skal da forelegges Barne- og familiedepartementet etter reglene i § 4 i denne forskriften.

Foreleggelsesplikten gjelder både ved oppnevning av nye utvalg m.v., ved gjenoppnevninger og ved suppleringer.

0Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441.
§ 3.(Innhenting av forslag til kandidater til utvalg m.v.)

Når et offentlig organ innhenter forslag til kandidater til utvalg mv. fra organisasjoner, etater mv., skal det be om forslag som inneholder dobbelt så mange kandidater som organisasjonen, etaten mv. skal være representert med i utvalget. Blant de foreslåtte kandidatene skal det være like mange kvinner som menn.

Medlemmer og varamedlemmer regnes hver for seg.

Dersom organisasjonen, etaten mv. ikke finner det mulig å foreslå like mange kvinner som menn, skal dette begrunnes nærmere overfor Barne- og familiedepartementet.

0Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441.
§ 4.(Foreleggelse av utvalg m.v. som er oppnevnt av et departement eller i statsråd)

Utvalg mv. som skal oppnevnes av et offentlig organ, og som ikke vil tilfredsstille kravet til kjønnsfordeling, skal forelegges Barne- og familiedepartementet. Foreleggelsen skal sendes om det aktuelle fagdepartement. Barne- og familiedepartementet vurderer om det foreligger slike særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon.

Oppnevningen må ikke skje før Barne- og familidepartementet har godkjent utvalgets sammensetning.

Ved oppnevninger i statsråd skal det, dersom utvalget ikke tilfredsstiller lovens krav om kjønnsrepresentasjon, opplyses at utvalgets sammensetning er godkjent av Barne- og familiedepartementet.

0Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441.
§ 5.(Ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 22. juli 1983 nr. 1769 om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, råd, delegasjoner m.v. - regler om håndheving og rapportering.

0Endret ved forskrift 20 mai 2005 nr. 441 (tidligere § 6).