Forskrift om plikt til å gi oppgaver over innbetalinger av underholdsbidrag mv.

DatoFOR-1996-03-07-260
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1996 272
IkrafttredelseInntektsåret 1996
Sist endretFOR-2013-12-18-1596
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-3, LOV-1980-06-13-24-§6-10, FOR-1996-01-25-106
Kunngjort
Rettet04.10.2013 (hjemmel)
KorttittelForskrift om oppgaver over underholdsbidrag

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 7. mars 1996 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 4, jf. § 6-10 og delegeringsvedtak av 25. januar 1996 nr. 106.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 okt 2000 nr. 1083, 31 jan 2001 nr. 92, 19 des 2007 nr. 1591, 18 des 2013 nr. 1596.
Rettelser: 04.10.2013 (hjemmel).

§ 1.Hvem som er opplysningspliktige

Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral og Statens Innkrevingssentral skal, når de krever inn underholdsbidrag som gir rett til fradrag for den bidragspliktige etter skatteloven § 6-41, uoppfordret levere opplysninger etter bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 30 okt 2000 nr. 1083 (med virkning fom skatteåret 2000), 31 jan 2001 nr. 92, 19 des 2007 nr. 1591 (i kraft 1 jan 2008), 18 des 2013 nr. 1596.
§ 2.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en oppgave for hver bidragspliktig over bidrag som er tidfestet i inntektsåret og eventuell gjeld eller tilgodehavende pr. 1. januar året etter inntektsåret.

0Endret ved forskrifter 31 jan 2001 nr. 92, 18 des 2013 nr. 1596.
§ 3.Oppgavens innhold

Det skal gis opplysninger om:

1.Den bidragspliktiges fødselsnummer, navn og adresse.
2.Samlet tidfestet underholdsbidrag i inntektsåret.
3.Samlet gjeld eller tilgodehavende pr. 1. januar året etter inntektsåret.
4.Tilbakebetaling av underholdsbidrag for tidligere år.
0Endret ved forskrifter 31 jan 2001 nr. 92, 18 des 2013 nr. 1596.
§ 4.Hvordan oppgavene skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1596.
§ 5.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 20. januar året etter inntektsåret.

§ 6.Identifikasjon av bidragspliktige og kopi av opplysninger

Den opplysningspliktige kan kreve at den bidragspliktige oppgir sitt fødselsnummer. Den opplysningspliktige kan registrere slik identifikasjon også på grunnlag av opplysninger fra andre enn bidragspliktige.

Bidragspliktige skal innen 1. februar i året etter inntektsåret ha kopi av opplysninger som nevnt i denne forskriften. Det skal fremgå av kopien (årsoppgaven) at opplysninger også er sendt ligningsmyndighetene. Skattedirektoratet kan bestemme at kopien sendes til skattyter i en bestemt form.

Oppgave som er forhåndsutfylt med opplysninger om den opplysningspliktige og bidragspliktige, kan gjøres tilgjengelig for den opplysningspliktige ved elektronisk kommunikasjon.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2013 nr. 1596.
§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft med virkning for oppgaver som skal leveres for inntektsåret 1996.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1596 (tidligere § 6).