Forskrift om område med forbud mot oppankring og fiske på Åsgard-feltet.

DatoFOR-1996-03-29-310
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 375
Ikrafttredelse01.03.1997
Sist endretFOR-1997-02-13-357
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§12-1, LOV-1985-03-22-11-§47, LOV-1985-03-22-11-§57, FOR-1987-10-09-810-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppankring på Åsgard-feltet

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1996 med hjemmel i forskrift av 9. oktober 1987 nr. 810 om sikkerhetssoner m.v. § 9 annet ledd. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Endret 13. februar 1997 nr. 357.

§ 1.Forskriften får anvendelse på 16 undervannsinnretninger fordelt på tre områder på Åsgard-feltet. Oljedirektoratet gis myndighet til å fastsette de endelige koordinater når disse foreligger. Koordinatene vil bli lokalisert innenfor følgende område:
Smørbukk Sør: Blokk: 6506/12
Smørbukk: Blokk: 6506/12
6506/11
Midgard: Blokk: 6507/11
6407/2
§ 2.Innenfor området1 som vil bli endelig fastlagt av Oljedirektoratet forbys oppankring og fiske med bunnredskaper som bunntrål og snurrevad.
1

Innretningens endelige betegnelser og posisjoner er: 

Undervanns-UTMGeografiske
innretningkoordinaterkoordinater
P7 212 875,0 N65° 01′ 22,8″ N
400 079,0 Ø6° 52′ 44,6″ Ø
L7 225 879,0 N65° 08′ 18,0″ N
395 983,0 Ø6° 46′ 57,0″ Ø
K7 225 489,0 N65° 08′ 01,3″ N
392 416,0 Ø6° 42′ 24,6″ Ø
G7 220 500,1 N65° 05′ 17,6″ N
390 139,8 Ø6° 39′ 44,3″ Ø
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften straffes etter lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet § 66, jf forskrift om sikkerhetssoner m.v. § 15.
§ 4.Forskriften trer i kraft fra den tid1 Oljedirektoratet bestemmer.
11. mars 1997 jfr. forskrift 13. februar 1997 nr. 357.