Forskrift om bemanning av flyttbare innretninger

DatoFOR-1996-04-01-319
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 388
Ikrafttredelse15.05.1996
Sist endretFOR-2016-06-28-833 fra 01.07.2016
EndrerFOR-1982-03-23-576
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590.
Kunngjort
KorttittelForskrift om bemanning, flyttbar innretning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. april 1996 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 14, § 15, § 16 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 414, 11 april 2003 nr. 545, 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel), 14 mars 2008 nr. 305, 28 juni 2016 nr. 833.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde
1.Forskriften gjelder bemanning av flyttbare innretninger som er registrert i norsk skipsregister.
2.Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr 414 (i kraft 1 sept 1999), 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 14 mars 2008 nr. 305 (i kraft 24 mars 2008), opphevet ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel II. Generelle bestemmelser

§ 3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), opphevet ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Plikter

Rederiet, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 414 (i kraft 1 sept 1999), 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 5.Dispensasjon
(1) Sjøfartsdirektoratet kan unnta en flyttbar innretning fra ett eller flere av kravene i forskriften når rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt:
a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
(2) Uttalelse fra verneombud skal legges ved dispensasjonssøknaden.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel III. Bemanning ved operasjon, forflytning og arbeidskonflikt

0Overskriften endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Dokumentasjon
1. Rederiet skal sende Sjøfartsdirektoratet følgende dokumentasjon i ett eksemplar:
1.1. Organisasjonsplan.
1.2. Stillingsinstruks for hver stilling i organisasjonsplanen.
1.3 Begrunnet forslag til sikkerhetsbemanning ved operasjon og forflytning, jf. § 8, og ved arbeidskonflikt. Forslagene settes opp i tabellform med bruksområder og farvann. Tabellen skal inneholde stillingsbetegnelser med tilhørende sertifikater og kvalifikasjonsbevis i henhold til forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.
1.4. Informasjon om andre forhold av betydning for sikker drift.
2. Sjøfartsdirektoratet kan kreve tilleggsdokumentasjon innenfor de områder som er angitt i nr. 1.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.Bemanningsoppgave
1.Sjøfartsdirektoratet utsteder bemanningsoppgave med bestemte stillingsbetegnelser, sertifikater og kvalifikasjonskrav. Bemanningsoppgaven gjelder ikke bemanning under havne- og verkstedopphold, eller under opplag, jf. § 10 og § 11.
2.Bemanningsoppgaven skal være oppslått slik at alle om bord kan gjøre seg kjent med innholdet.
0Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Sikkerhetsbemanning
1. Rederiet skal i samråd med plattformsjef og verneombud foreslå den sikkerhetsbemanning som er nødvendig for å ivareta sikkerheten for innretningen og de om bord, og hindre forurensning av det marine miljø.
2. Forslaget skal baseres på innretningens
a)risikoanalyse,
b)beredskapsanalyse,
c)sikkerhetsstyringssystem,
d)organisasjonsplan,
e)stillingsinstruks for hver stilling,
f)fartsområde.
3. Den sikkerhetsbemanningen som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker drift av den flyttbare innretningen, herunder:
3.1. vakthold, øvelser og beredskap
3.2. operasjon og vedlikehold av sikkerhetskritisk driftssystem og sikrings- og bekjempelsessystem, jf. forskrift 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger § 25
3.3. operasjon og vedlikehold av kontrollrom
3.4. operasjoner tilknyttet forsyningsskip og beredskapsfartøy
3.5. operasjoner tilknyttet forflytning.
4. Flyttbare innretninger som benyttes til boligformål (flotell), skal ha sikkerhetsleder i egen stilling.
5. Ved forflytning av oppjekkbare innretninger skal antall og sammensetning av sikkerhetsbemanningen være begrenset til personell som skal ivareta sikkerhetsrelaterte oppgaver.
6. Plattformsjefen skal ha øverste myndighet om bord og kvalifikasjoner i henhold til forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 70 - § 72.
0Endret ved forskrifter 2 mars 1999 nr. 414 (i kraft 1 sept 1999), 11 april 2003 nr. 545 (i kraft 1 juli 2003), 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel IV. Bemanning under havneopphold, verkstedsopphold og opplag

§ 10.Havneopphold
1. Bemanning under havneopphold skal fastsettes av rederiet i samråd med plattformsjef og verneombud, basert på liste over sikkerhetsrelaterte oppgaver som opphører under havneopphold, jf. § 8 nr. 3.
2. Ved fastsettelse av bemanningen skal det tas hensyn til sikkerheten ved arbeid, besøk mv. som foregår om bord av andre enn innretningens bemanning, og som i henhold til ovennevnte er plattformsjefens ansvar.
3. Fastsatt bemanning skal føres i dekksdagboken.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).
§ 11.Verkstedopphold og opplag
1. Bemanning under verkstedsopphold og opplag fastsettes av rederiet i samråd med plattformsjefen og verneombud basert på lister over
a)hvilke sikkerhetsrelaterte oppgaver som opphører under verkstedsopphold eller opplag, jf. § 8 nr. 3.
b)sikkerhetsrelaterte oppgaver hvor det foreligger ansvarsoverdragelse.
2. Sikkerhetsrelaterte oppgaver som er overdratt til andre skal føres i dekksdagbok og signeres av bemyndiget person for ansvarsovertager.
3. Ved fastsettelse av bemanningen skal det tas hensyn til sikkerheten ved arbeid, besøk mv. som foregår om bord av andre enn innretningens bemanning.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 28 juni 2016 nr. 833 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Ikrafttredelse m.v.

Denne forskrift trer i kraft 15. mai 1996.

Fra samme dato oppheves forskrift av 23. mars 1982 nr. 576 om bemanning av norske borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen.

Fra samme tid oppheves også i brev av 14. mai 1982 under tittelen:

«Minimum bemanning om bord i norske borefartøy og andre flyttbare/innretninger i sjøen under arbeidskonflikt».

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 13).