Forskrift til lov om pakkereiser

DatoFOR-1996-04-19-395
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1996 469
Ikrafttredelse01.09.1996, 01.01.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-25-57-§3-5
Kunngjort
KorttittelPakkereiseforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 19. april 1996 med hjemmel i lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser § 3-5. Jf. EØS-avtalens vedlegg XIX punkt 7 (Rdir. 90/314/EØF).

§ 1.Opplysninger i kataloger og brosjyrer, jf. pakkereiseloven § 3-5, jf. § 3-2

Kataloger og brosjyrer som stilles til rådighet for kunden, skal inneholde tydelig og forståelig informasjon om følgende forhold:

a)- den totale prisen kunden skal betale innbefattet avgifter, skatter eller gebyrer for visse tjenester (lufthavn- og havneavgifter, avgifter i forbindelse med ombord- og ilandstigning, turistavgifter etc.)
b)- reiseruten og reisemålet eventuelt reisemålene
c)- hvilke typer transportmidler, samt hvilke transportselskaper som skal benyttes
d)- innkvarteringsstedets beliggenhet og vesentligste fasiliteter
e)- innkvarteringsstedets turistmessige klassifisering (standard) i henhold til regler i vedkommende vertsland, eventuelt alminnelig brukte klassifiseringsskriterier i vedkommende land eller arrangørens egen klassifisering. Dersom arrangøren benytter egen klassifisering, skal betydningen av de ulike klassifiseringsbetegnelser på en tydelig måte fremgå. Såfremt klassifiseringen er basert på klassifiseringssystem i land utenfor Norge, skal det fremgå at den kan være forskjellig fra klassifisering i andre land
f)- måltider som er inkludert i prisen
g)- generelle opplysninger om kravene til pass og visum
h)- de helsemessige innreisebetingelser vertslandet setter
i)- når og hvordan reisen skal betales, herunder det kontantbeløp eller den prosentvise del av prisen som evt. skal betales som forskudd (depositum), samt angivelse av hvordan restbeløpet skal betales
j)- om det kreves et minste antall deltakere for at den enkelte pakkereise skal finne sted og, i så fall, når kunden senest må ha fått skriftlig melding i tilfelle avlysning
k)- normale klimatiske forhold på reisemålet eventuelt reisemålene, når pakkereisen skal gjennomføres utenfor Norge
l)- at reisegaranti er stilt, jf. pakkereiseloven § 3-1 annet ledd, og hvem som har stilt slik garanti
m)- om reisegaranti er stilt overfor Reisegarantifondet i henhold til reglene i pakkereiseloven § 11-1 tredje ledd, eller om garanti er stilt etter reglene i et annet land som er part i EØS-avtalen, jf. § 11-1 fjerde ledd.

De enkelte krav til opplysninger gjelder ikke dersom de åpenbart er uten betydning for den enkelte pakkereise.

§ 2.Opplysninger og vilkår avtalen skal inneholde, jf. pakkereiseloven § 3-5

Følgende opplysninger og vilkår skal inngå i den enkelte avtale mellom kunde og arrangør, med mindre de åpenbart er uten betydning for den aktuelle pakkereise:

a)- opplysninger som omhandlet i § 1
b)- hvilke dokumenter som er en del av avtalen
c)- når partene er bundet av avtalen, betalingsvilkårene og konsekvensene av at betalingsfristen ikke overholdes
d)- dato, tidspunkt og sted for avreise og tilbakereise, samt dato for ankomst til og avreise fra hvert enkelt reisemål der pakkereisen omfatter flere slike
e)- besøk, utflukter eller andre ytelser som er inkludert i den samlede avtalte pris for pakkereisen
f)- vilkårene for prisendringer, jf. pakkereiseloven § 4-5
g)- særskilte betingelser kunden har stilt, og som reisearrangøren eller formidleren har akseptert
h)- kundens reklamasjonsfrist i tilfelle manglende eller mangelfull oppfyllelse av avtalen, samt at reklamasjon skal rettes til enten arrangøren eller formidleren, jf. pakkereiseloven §§ 5-1 annet ledd, 8-1 og 8-2
i)- vilkårene for å avbestille pakkereisen, jf. pakkereiseloven §§ 4-1, 4-2 og 4-3
j)- navnet på og adressen til arrangøren og formidleren
k)- hvordan kunden kan komme i kontakt med Reisegarantifondet, eventuelt annen garantist/fond dersom reisegaranti er stilt i henhold til reglene i et annet land som er part i EØS-avtalen, jf. pakkereiseloven § 11-1 fjerde ledd
l)- de bransjeorganisasjoner arrangør og formidler eventuelt er medlem av
m)- opplysning om at pakkereisen er regulert av lov om pakkereiser med forskrifter.

Alle opplysninger og vilkår skal være presentert for kunden på en klar og tydelig måte før avtalen inngås, jf. pakkereiseloven § 3-3.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. september 1996 med unntak av § 1 som trer i kraft 1. januar 1997.