Forskrift om overdragelse av forsikringsportefølje tegnet etter reglene om etableringsrett eller utveksling av tjenesteytelser

DatoFOR-1996-05-22-506
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 583
Ikrafttredelse22.05.1996
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39-§3-8 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om salg av forsikringsportefølje

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 22. mai 1996 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-8.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 2 (direktiv 73/239/EØF), nr. 7 (direktiv 88/357/EØF), nr. 7a (direktiv 92/49/EØF), nr. 7b (direktiv 2005/68/EF), og nr. 11 (direktiv 2002/83/EF endret ved direktiv 2004/66/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 11 aug 2006 nr. 967 (EØS-henv.), 27 juni 2008 nr. 768, 18 des 2009 nr. 1726.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder overdragelse av forsikringsportefølje som er tegnet i henhold til reglene om etableringsrett eller i henhold til reglene om utveksling av tjenesteytelser i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, jf. forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Forskriften § 2-1 gjelder overdragelse av forsikringsportefølje fra gjenforsikringsselskap med hovedkontor her i riket til forsikringsselskap med hovedsete i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

0Endret ved forskrift 27 juni 2008 nr. 768.
§ 1-2.Forholdet til forsikringsavtaleloven

Forskriften medfører ingen innskrenkninger i forhold til de bestemmelser som følger av lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler.

§ 1-3.Definisjoner

I denne forskrift betyr: 

Den stat hvor risikoen består i skadeforsikring:

a)den stat der eiendommen befinner seg, når forsikringen gjelder enten fast eiendom eller fast eiendom med innbo, i den utstrekning innboet er dekket av den samme forsikringspolisen,
b)den stat der registreringen er foretatt, når forsikringen gjelder transportmidler av enhver art,
c)den stat der forsikringstaker tegnet forsikringen, når det gjelder forsikringsavtaler med en varighet på fire måneder eller mindre, som dekker risikoer i forbindelse med reiser og ferier, uansett forsikringsklasse, eller
d)den stat der forsikringstaker har sitt vanlige bosted eller, dersom forsikringstaker er en juridisk person, den stat der den virksomhet som avtalen gjelder ligger, i alle tilfeller som ikke uttrykkelig er nevnt i bokstav a) til c). 

Den stat der forpliktelsen består i livsforsikring:

Den stat der forsikringstaker har sitt vanlige bosted eller, dersom forsikringstaker er en juridisk person, den stat der den virksomhet som avtalen gjelder, ligger. 

Filial:

Et etablert forretningssted her i riket. 

Etablert forretningssted:

a)selskapets hovedsete (det vedtektsmessige hjemsted),
b)filial (generalagentur),
c)et kontor som ledes av selskapets eget personale, eller
d)en uavhengig person som har en fast fullmakt til å handle på det utenlandske selskapets vegne i likhet med en filial av selskapet. 

EØS:

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Kapittel 2. Vilkår for overdragelse fra norske selskaper

§ 2-1.Forsikringsselskap med hovedkontor i Norge

Forsikringsselskap med hovedkontor her i riket kan, etter tillatelse fra Finanstilsynet, overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen som er tegnet etter reglene om etableringsrett eller reglene om utveksling av tjenesteytelser, til forsikringsselskap etablert i en annen stat i EØS.

Før tillatelse kan gis, innhenter Finanstilsynet fra tilsynsmyndigheten i hjemstaten til det overtakende forsikringsselskapet, bekreftelse på at det overtakende forsikringsselskap har den nødvendige solvensmargin etter at det er tatt hensyn til overdragelsen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 2-2.Forholdet til andre myndigheter

Før tillatelse til overdragelse av forsikringsportefølje fra et norsk forsikringsselskaps filial i en annen stat i EØS kan gis, skal Finanstilsynet innhente uttalelse fra tilsynsmyndigheten i filialstaten.

Finanstilsynet skal innhente samtykke til overdragelsen fra tilsynsmyndigheten i den eller de stater hvor risikoen eller forpliktelsen består.

Dersom uttalelse eller samtykke fra tilsynsmyndigheten ikke er mottatt innen tre måneder etter at anmodningen om dette er kommet frem, anses dette som et samtykke.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 3. Vilkår for overdragelse fra filial av forsikringsselskap med hovedkontor utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

§ 3-1.Overdragelse fra utenlandsk selskap med filial etablert i Norge til selskap med hovedsete innenfor EØS

Forsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS og med tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge etter forsikringsvirksomhetsloven § 12-1 kan, etter tillatelse fra Finanstilsynet, overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen til et forsikringsselskap med hovedsete her i riket eller et forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i EØS. Før tillatelse kan gis innhenter Finanstilsynet, fra tilsynsmyndigheten i hjemstaten til det overtakende forsikringsselskapet, bekreftelse på at det overtakende forsikringsselskap har den nødvendige solvensmargin etter at det er tatt hensyn til overdragelsen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3-2.Overdragelse fra utenlandsk selskap med filial etablert i Norge til selskap med hovedsete utenfor EØS

Forsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS og med tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i Norge etter forsikringsvirksomhetsloven § 12-1 kan, etter tillatelse fra Finanstilsynet, overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen til et agentur eller en filial av et forsikringsselskap med hovedsete utenfor EØS, når agenturet eller filialen ligger her i riket eller i en annen stat innenfor EØS.

Før tillatelse kan gis innhenter Finanstilsynet, fra tilsynsmyndigheten i staten der det overtakende agenturet eller filialen ligger (dersom dette er utenfor Norge), bekreftelse på at det overtakende foretaket har den nødvendige solvensmargin etter at det er tatt hensyn til overdragelsen. Dersom det overtakende foretaket har agenturer eller filialer også i andre stater innenfor EØS, kan slik bekreftelse også innhentes fra tilsynsmyndigheten i en slik stat i henhold til art. 26 i Rdir. 73/239/EØF (første skadeforsikringsdirektiv) eller art. 30 i Rdir. 79/267/EØF (første livsforsikringsdirektiv).

Finanstilsynet skal innhente bekreftelse fra tilsynsmyndigheten i staten der det overtakende agenturet eller filialen ligger (dersom dette er utenfor Norge) på at overdragelsen er mulig etter lovgivningen i denne staten, samt at denne staten samtykker i overdragelsen.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3-3.Forholdet til andre myndigheter

Dersom risikoen eller forpliktelsen består i annen EØS-stat enn Norge, skal Finanstilsynet innhente samtykke til overdragelsen fra tilsynsmyndigheten i den eller de stater hvor risikoen eller forpliktelsen består.

Dersom samtykke fra tilsynsmyndigheten som nevnt i første ledd ikke er mottatt innen tre måneder etter at anmodningen om dette er kommet frem, anses dette som et samtykke.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).

Kapittel 4. Forholdet til forsikringstakerne

§ 4-1.Informasjonsplikt

Forsikringsselskap eller filial som skal overdra hele eller deler av forsikringsporteføljen skal, når risikoen eller forpliktelsen består i Norge, informere de forsikringstakere som omfattes av overdragelsen senest fire uker før overdragelsen gjennomføres.

Forsikringstakerne skal informeres om porteføljens størrelse, retten til å si opp forsikringsavtalen, herunder oppsigelsesfrist som nevnt i § 4-4, eventuelle forventede endringer i premienivået eller forsikringsytelser, samt annet som har betydning for vurderingen av forsikringsavtalen.

§ 4-2.Kunngjøring

Tillatelse til overdragelse skal, når risikoen eller forpliktelsen består i Norge, offentliggjøres to ganger i Norsk lysingsblad samt i en avis som er alminnelig lest der risikoen eller forpliktelsen består. Første offentliggjøring skal skje senest fire uker før overdragelsen skal gjennomføres.

Offentliggjøring kan unnlates dersom forsikringsselskapet kan godtgjøre at samtlige forsikringstakere har mottatt informasjon som nevnt i § 4-1.

§ 4-3.Rettsvirkning av kunngjøring

Når overdragelsen er kunngjort som foreskrevet, kan overdragelsen gjøres gjeldende overfor forsikringstakerne, de sikrede og enhver annen person som har rettigheter og plikter etter de overdratte avtalene, med mindre forsikringstaker har sagt opp avtalen i samsvar med § 4-4.

§ 4-4.Forsikringsavtalens oppsigelighet

Med mindre lengre frist er angitt i lov, forskrift, avtale eller avtales senere, kan forsikringstaker si opp avtalen innen fire uker etter at varsel om overdragelse etter § 4-1 er mottatt eller offentliggjort første gang etter § 4-2. Fristen beregnes fra det siste av disse tidspunktene.

Dersom informasjonsplikten ikke oppfylles eller blir oppfylt senere enn fire uker før overdragelsen skal gjennomføres, har forsikringstaker sin oppsigelsesrett i behold i fire uker etter at han visste eller burde vite om overdragelsen og om sin adgang til å si opp avtalen som nevnt i første ledd.

Etter at oppsigelsen er mottatt, gjelder i skadeforsikring en oppgjørsfrist på fire uker. For livsforsikring gjelder de oppgjørsfrister som er fastsatt i forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring.

Kapittel 5. Ikrafttredelse

§ 5-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.