Forskrift om frivillig merking av lydnivå ved husholdningsapparater

DatoFOR-1996-05-29-566
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1996 687
Ikrafttredelse29.05.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om lydnivå ved husholdningsapparater

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 29. mai 1996 med hjemmel i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 femte ledd. Forskriften gjennomfører bestemmelser i EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 1 (1991-92), bind 3, A. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering (Vedlegg II) Kap. IV nr. 3).

I. Forord

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer av 18. desember 1981 nr. 90, § 3 femte ledd.

Forskriften gjennomfører EUs direktiv om lydnivå ved husholdningsapparater (86/594/EØF) som er en del av tilleggsavtalen til EØS-avtalen. Forskriften regulerer et tilbud til næringsdrivende som vil gå lenger i merking enn de er forpliktet til etter gjeldende lovgivning. Gjennom forskriften legges det opp til en frivillig lydnivåmerking av husholdningsapparater der målsettingen er å gi forbrukerne tilstrekkelig informasjon til å velge produkter med lavere lydnivå.

For å kunne gjøre reelle valg må opplysningene som gis være av en viss kvalitet og følge standardiserte målemetoder som fremgår av forskriften. Direktivet om lydnivå ved husholdningsapparater beskriver hvordan lydnivået skal angis, samt prinsipper for offentliggjøring av informasjon om lydnivå. Direktivet gir også retningslinjer for hvilke målemetoder som skal anvendes og regler for kontroll av lydnivå.

Kravene til presentasjon av opplysningene om lydnivå er knyttet direkte til EUs direktiv om energimerking (92/75/EØF) som omfattes av EØS-avtalen. Ved opplysning om lydnivå for den gruppen av husholdningsapparater som omfattes av bestemmelsene i energimerkedirektivet, forutsettes det at disse angis på samme etikett som gir opplysninger om energimerking (jfr. bestemmelsene i forskriftens § 6).

Riktigheten av det opplyste lydnivået kan kontrolleres ved stikkprøvekontroller som har til hensikt å kontrollmåle lydnivået etter kravene i direktivet.

II. Forskrift om frivillig merking av lydnivå ved husholdningsapparater

§ 1.Formål

Formålet er å redusere lydnivå fra husholdningsapparater ved å legge forholdene til rette for at forbrukerne skal kunne velge produkter med lavt lydnivå.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for husholdningsapparater som merkes med opplysninger om lydnivå.

Forskriften gjelder ikke:

1)apparater, utstyr eller maskiner som bare er beregnet til ervervsmessig bruk.
2)apparater som er en integrert del av en bygning eller dennes installasjoner som f.eks. luftkondisjonerings-, varme- eller ventilasjonsanlegg, (med unntak av husholdningsventilatorer, damphetter til kjøkkenet og uavhengige varmeapparater), oljebrennere til sentralvarmeanlegg, pumper til vannforsyning og avløp.
3)komponenter til utstyr som motorer, og
4)elektroakustiske apparater.
§ 3.Hvem som er ansvarlig

Produsenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter eller på annen måte formidler husholdningsapparater merket med lydnivå, er ansvarlige for at de gitte opplysninger er korrekte.

§ 4.Definisjoner

Med husholdningsapparater menes alle maskiner, maskindeler eller anlegg som hovedsakelig er framstilt med sikte på bruk i bolig, herunder kjeller, garasje og andre tilbygg, særlig husholdningsapparater til vedlikehold, rengjøring, tilberedelse og oppbevaring av næringsmidler, produksjon og distribusjon av varme eller kulde, luftkondisjonering samt andre apparater som brukes til formål som ikke er ervervsmessig.

Med art husholdningsapparat menes alle modeller (eller typer) av forskjellige husholdningsapparater som er bestemt til å utføre samme funksjon eller drives med samme hoved-energikilde. Normalt omfatter en art flere modeller (eller typer).

Med lydnivå menes A-veiet lydeffektnivå LWA uttrykt i desibel (dB), i forhold til referansenivået i picowatt (1 pW), som overføres via luften.

Med harmonisert standard menes i denne forskrift tekniske spesifikasjoner som er publisert i Det Europeiske Fellesskaps/EØS Tidende.

Med produsent menes den som fysisk framstiller et husholdningsapparat. Leieprodusent, en som produserer på oppdrag fra andre, er også å betrakte som produsent.

Med ervervsimportør menes den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over husholdningsapparater.

§ 5.Krav til måling av lydnivå

Husholdningsapparater som merkes med opplysninger om lydnivå skal måles i overensstemmelse med

a)nasjonale standarder som tilsvarer de harmoniserte standarder som er offentliggjort i Det Europeiske Fellesskaps/EØS Tidende
b)nasjonale standarder og tekniske forskrifter dersom det ikke finnes harmoniserte standarder.
§ 6.Krav til merkingen

Opplysninger om lydnivå skal være forståelig, korrekt og sammenlignbar. Opplysningene skal påføres husholdningsapparatet på et godt synlig sted og skal være lett leselig, jfr. § 7.

Hvis det ikke er mulig å gi opplysningene på husholdningsapparatet, må de gis på emballasjen eller i medfølgende veiledning.

Opplysninger gitt etter denne forskrift skal angis ved «Lydeffektnivå X dBA», eller i overensstemmelse med harmonisert standard.

§ 7.Samordning av krav til merking

Dersom det aktuelle husholdningsapparetet er merket i overensstemmelse med direktiv om merking og standardiserte vareopplysninger i forhold til husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk (92/75/EØF), skal samme etikett benyttes for informasjon om lydnivå.

§ 8.Tilsyn

Barne- og familiedepartementet eller den Barne- og familiedepartementet bemyndiger fører tilsyn med at forskriften følges.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

III. Kommentarer til forskriften

Til § 5

For at forbrukerne skal kunne ta stilling til opplysninger om husholdningsapparaters lydnivå, må dette være målt etter nærmere beskrevne målemetoder. Kravene til prøvingsmetoder er gjengitt i artikkel 6 i direktivet om lydnivå ved husholdningsapparater (86/594/EØF), og gjengis nedenfor;

Artikkel 6.

1.
a)Den alminnelige målemetode som brukes for å fastslå lydnivå ved husholdningsapparater, skal være tilstrekkelig presis til at unøyaktigheten ved målingen av A-veide lydstyrkenivåer ikke overskrider et standardavvik på 2 dB.

Det standardavvik som er nevnt i første ledd, skal uttrykke den samlede effekt av alle usikkerhetsmomenter ved målingene, med unntak av variasjonene i apparatets lydnivå fra den ene prøvingen til den annen.

b)For hver gruppe husholdningsapparater skal den alminnelige målemetode som er nevnt i bokstav a), suppleres med en beskrivelse av husholdningsapparatets plassering, montering, strømbelastning og virkemåte under prøveforhold som skal simulere vanlig bruk og sikre tilfredsstillende repeterbarhet og reproduserbarhet. Standardavviket for reproduserbarhet skal spesifiseres for hver gruppe husholdningsapparater.
2.Ved kontrollmåling av det angitte lydnivå for et parti husholdningsapparat skal avviket mellom kravet til lydnivå og middelverdien av tre målte verdier ikke være større enn ca. 7 dB.

På de områder der det finnes IEC/CEN-normer (International Electrotechnical Commission/Comité Européen de Normalisation) for måling av akustisk støy kan disse benyttes.