Overføring av ansvar for landtransport av farlig gods fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

DatoFOR-1996-06-07-533
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 670
Ikrafttredelse01.07.1996
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§18, LOV-1854-09-07-3-§6, LOV-1971-05-21-47-§32, LOV-1974-06-14-39-§31
Kunngjort
KorttittelOverføring av landtransportansvar farlig gods

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 1996. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Ansvaret når det gjelder nasjonal landtransport av farlig gods klassifisert som giftig, etsende, infeksjonsfremmende eller radioaktivt, - som definert i ADR-avtalen, samt gasser som definert i ADR klasse 2 og stoffer og gjenstander som definert i ADR klasse 9, overføres med virkning fra 1. juli 1996 fra Samferdselsdepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det samme gjelder for all internasjonal landtransport av farlig gods på veg eller jernbane.