Forskrift om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

DatoFOR-1996-06-28-678
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 12
Ikrafttredelse28.06.1996
Sist endretFOR-2014-10-10-1302
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4, LOV-1988-06-10-40-§1-3, LOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-2009-03-06-11-§4, FOR-1988-06-10-457, FOR-1991-12-06-782 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om norske kredittinstitusjoner i EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 28. juni 1996 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4 nr. 4 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3 annet ledd og § 2a-1 annet ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 4 fjerde ledd, delegeringsvedtak 10. juni 1988 nr. 457, delegeringsvedtak 6. desember 1991 nr. 782.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX punktene 15, 16, 20 og 22 (Rdir 77/780/EØF, Rdir 83/350/EØF, Rdir 86/635/EØF, Rdir 89/117/EØF og Rdir 89/646/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 sep 1996 nr. 895, 25 mai 2005 nr. 467, 18 des 2009 nr. 1726, 10 okt 2014 nr. 1302.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder adgangen for forretningsbanker, sparebanker og finansieringsforetak med hovedsete her i riket, med tillatelse fra og under tilsyn av norske myndigheter, til å etablere filial og tilby tjenester i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Forskriften gjelder også for foretak som ikke er kredittinstitusjon, jf. lov 10. juli 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-5 nr. 3, når vilkårene i forskriftens § 7 er oppfylt.

Forskriften gjelder bare virksomhet som nevnt i vedlegget til forskriften. Vedlegget anses som del av forskriften.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

Filial: Etablert forretningssted i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Vertsstat: Stat der kredittinstitusjonen har til hensikt å etablere filial og/eller tilby tjenester.

§ 3.Etablering av filial

En kredittinstitusjon kan ikke uten tillatelse gitt av Finanstilsynet etablere filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Søknaden om tillatelse skal innholde opplysninger om:

1.i hvilken stat kredittinstitusjonen har til hensikt å etablere filial
2.en virksomhetsplan som blant annet skal angi hvilken virksomhet som skal drives gjennom filialen, og filialens organisatoriske oppbygging
3.filialens navn og adresse samt navn på de ansvarlige personer i filialens ledelse
4.størrelsen på kredittinstitusjonens ansvarlige kapital og kapitaldekning.

Finanstilsynet skal gi tillatelse med mindre det er grunn til å betvile at kredittinstitusjonens administrative struktur eller finansielle situasjon er god nok, tatt i betraktning den virksomhet som er planlagt. Dersom vilkårene er oppfylt, skal tillatelse gis innen tre måneder etter at søknaden er mottatt.

Finanstilsynet skal i slike tilfeller innen samme frist sende opplysningene fra kredittinstitusjonen til vertsstatens tilsynsmyndigheter. Finanstilsynet skal samtidig oversende:

-bekreftelse på at den planlagte virksomhet er omfattet av kredittinstitusjonens tillatelse
-opplysninger om den innskuddsgarantiordning som filialen vil omfattes av.

Kredittinstitusjonen skal samtidig underrettes om oversendelsen.

Finanstilsynet skal meddele kredittinstitusjonen om eventuelt avslag innen tre måneder fra mottakelsen av søknaden. Avslaget kan påklages til Finansdepartementet i samsvar med forvaltningslovens regler.

Kredittinstitusjonen har plikt til å gi melding til Finanstilsynet og vertsstatens tilsynsmyndigheter om enhver endring i forhold som er opplyst i henhold til bestemmelsene i annet ledd nr. 2 og 3 samt om endringer i den innskuddsgarantiordning filialen er omfattet av. Melding skal gis minst en måned før endringen foretas.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Grenseoverskridende tjenesteytelser

En kredittinstitusjon som har til hensikt å tilby tjenester i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal gi Finanstilsynet melding om dette. Meldeplikten gjelder også dersom virksomheten skal drives fra filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Meldingen skal inneholde opplysninger om i hvilken stat kredittinstitusjonen eller filial av denne har til hensikt å tilby tjenester og hvilke tjenester den skal tilby.

Finanstilsynet skal innen en måned etter at meldingen er mottatt oversende denne til tilsynsmyndighetene i vertsstaten.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 5.Språk

Finanstilsynet kan kreve at de opplysninger som skal gis til Finanstilsynet i henhold til forskriften, skal være oversatt til vertsstatens språk av godkjent translatør.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Unntaksregler

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-11 til og med § 2-14 og lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) gjelder ikke for virksomheter som retter seg mot andre enn kunder bosatt i Norge.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2005 nr. 467, 10 okt 2014 nr. 1302.
§ 7.Foretak eiet av en eller flere kredittinstitusjoner

Forskriften gjelder tilsvarende for foretak som ikke er kredittinstitusjon, men som driver virksomhet som nevnt i vedlegget til forskriften, dersom følgende vilkår er oppfylt:

1)foretaket eies av en eller flere kredittinstitusjoner,
2)kredittinstitusjonen(e) eier til sammen 90 pst. eller mer av stemmerettighetene som er knyttet til aksjene eller andelene i foretaket,
3)kredittinstitusjonene har erklært at de hefter solidarisk for foretakets forpliktelser og Finanstilsynet har samtykket i at slik erklæring avgis,
4)foretaket er omfattet av konsolidert tilsyn med kredittinstitusjonen, eller med hver enkelt kredittinstitusjon, i samsvar med det som gjelder for stater som er omfattet av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Spesielt gjelder dette beregningen av kapitaldekningen, kontrollen av store engasjement med enkeltkunder, og bestemmelser om eierandeler i andre foretak,
5)kredittinstitusjonen(e) tilfredsstiller de krav som stilles av hjemlandet til forsvarlig ledelse av foretaket,
6)kredittinstitusjonen(e) har fått tillatelse som kredittinstitusjon i stat hvis lovgivning foretaket er underlagt,
7)foretaket har vedtekter som tillater at slik virksomhet utøves,
8)de aktuelle virksomheter som utøves i vertsstaten utøves også i Norge.

I tillegg til opplysninger som nevnt i § 3 annet ledd, må søknad om filialetablering opplyse om størrelsen på datterselskapets ansvarlige kapital og konsernets konsoliderte ansvarlige kapital.

Ved oversendelse av opplysninger i henhold til § 3 fjerde ledd og § 4 tredje ledd, skal Finanstilsynet vedlegge en bekreftelse på at vilkårene i første ledd er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 9 sep 1996 nr. 895, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg: Liste over virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse

1.Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales
2.Utlånsvirksomhet1
3.Finansiell leasing
4.Betalingsformidling
5.Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort, reisesjekker, bankremisser)
6.Garantier og sikkerhetsstillelse
7.Transaksjoner for institusjonens egen regning eller for kundenes regning i:
a)pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, innskuddsbevis osv.)
b)valuta
c)finansielle omsettelige terminkontrakter og opsjoner
d)valuta- og renteinstrumenter
e)omsettelige verdipapirer
8.Deltakelse i aksjeemisjoner og tjenesteytelser i forbindelse med disse
9.Rådgivning til foretak angående kapitalstruktur og foretaksstrategi og beslektede spørsmål, rådgivning og tjenester angående fusjoner og oppkjøp av foretak
10.Pengemekling
11.Porteføljeforvaltning og -rådgivning
12.Depotvirksomhet
13.Kredittopplysningsvirksomhet
14.Utleie av bankbokser.
1Omfatter blant annet:
- forbrukslån,
- pantelån,
- factoring med eller uten ansvar,
- finansiering av forretningstransaksjoner (herunder forfeitering)