Forskrift om pensjonsordning for statsråder

DatoFOR-1996-07-01-683
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 12
Ikrafttredelse01.07.1996
Sist endretFOR-2011-01-11-28
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30
Kunngjort
KorttittelForskrift om pensjonsordning for statsråder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 1. juli 1996 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning § 30.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 juli 2000 nr. 745, 11 jan 2011 nr. 28.

I

Hvis en pensjon fra Pensjonsordningen for statsråder er kombinert annen tjenestepensjon, skal samordning etter samordningsloven §§ 7, 19 og 23 gjennomføres slik:

Pensjon fra pensjonsordningen for statsråder skal ved samordningen behandles som om den var siste ordning. Pensjonen begrenses slik at den utbetalte pensjon fra denne ordning, sammen med tjenestepensjoner vedkommende måtte ha rett til fra andre ordninger, ikke overstiger høyeste pensjon i Statens pensjonskasse, eventuelt i annen ordning som vedkommende måtte ha vært omfattet av.

Når opptjeningen av pensjonen fra pensjonsordningen for statsråder er avsluttet før 1. mai 2000, skal høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse fastsettes etter de bestemmelser som gjaldt før nevnte dato. Det vil si at den delen av den pensjonsgivende inntekten (pensjonsgrunnlaget) som er mellom åtte og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp bare medregnes med en tredel.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2000 nr. 745 (i kraft straks med virkning fra 1 mai 2000), 11 jan 2011 nr. 28.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. Avsnitt I tredje ledd trer i kraft straks1 og gis virkning fra 1. mai 2000.

0Endret ved forskrift 7 juli 2000 nr. 745 (i kraft straks med virkning fra 1 mai 2000).
17 juli 2000.