Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.

DatoFOR-1996-07-05-700
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1996 Nr. 13
Ikrafttredelse01.08.1996
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§3-2, LOV-1994-08-05-55-§3-9, LOV-1994-08-05-55-§4-2, LOV-1994-08-05-55-§7-11
Kunngjort
KorttittelForskrift om antibiotikaresistente bakterier

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helsedepartementet) 5. juli 1996 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 3-2, § 3-9, § 4-2 fjerde ledd og § 7-11 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541, 2 des 2002 nr. 1703, 1 sep 2003 nr. 1111, 17 jan 2013 nr. 61.

§ 1.Forskriftens formål

Forskriften har til formål å motvirke spredning av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier i sykehus og andre helseinstitusjoner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder undersøkelse for antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier av personer som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i institusjoner som omfattes av lov om spesialisthelsetjenesten § 1-2 og sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 6.

Forskriften gjelder ikke for kliniske legespesialisttjenester, kliniske psykologspesialisttjenester, medisinske laboratorier, røntgeninstitutt, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste og opptreningsinstitusjoner.

0Endret ved forskrift 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002).
§ 3.Institusjonsledelsens ansvar

Institusjonens ledelse har plikt til å påse at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift overholdes og at nødvendige undersøkelser og eventuelt forbud mot utførelse av arbeid gjennomføres.

Pliktene etter bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift skal inngå som ledd i institusjonens infeksjonskontrollprogram, jf. forskrift om smittevern i helseinstitusjoner §§ 2-1 og 2-2.

§ 4.Plikt til undersøkelse

Personer som:

-har arbeidet i helsevesenet i utlandet, eller
-har vært innlagt i helseinstitusjon i utlandet,

skal før tiltredelse eller gjeninntredelse i stilling i helseinstitusjon som er omfattet av denne forskriften gjennomgå undersøkelse for antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier.

Når det er påkrevet av hensyn til smittevernet, kan Helsedirektoratet bestemme at også personer som har vært i andre risikosituasjoner for å få en infeksjon med antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier enn de som er nevnt i første ledd skal undersøkes før tiltredelse eller gjeninntredelse.

Den som kommer inn under bestemmelsene i første eller andre ledd har plikt til å opplyse arbeidsgiver om dette før tiltredelse.

Undersøkelse kan ikke kreves gjennomført før vedkommende er ansatt.

0Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.Undersøkelsens omfang og nærmere retningslinjer

Undersøkelse som nevnt i § 4 kan ikke omfatte endoskopi, biopsi, spinalpunksjon eller andre lignende undersøkelser/inngrep.

Helsedirektoratet fastsetter hvilke antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier det til enhver tid skal undersøkes for, samt nærmere vilkår og retningslinjer for gjennomføringen av slik undersøkelse.

0Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 6.Unntak fra undersøkelsesplikten

Fylkesmannen kan bestemme at personer som plikter å la seg undersøke etter denne forskrift, likevel ikke behøver å undersøkes, dersom det er usannsynlig at de kan være smittet med antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier og undersøkelse ikke kan anses påkrevd av smittevernhensyn.

0Endret ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.
§ 7.Forbud mot utførelse av arbeid

Person som har gjennomgått undersøkelse etter § 4 kan ikke tiltre før resultatet av undersøkelsen foreligger. Helsedirektoratet kan, når det er forsvarlig av hensyn til smittevernet, gi retningslinjer om i hvilke situasjoner personer likevel kan tiltre arbeidet før resultatet av undersøkelsen foreligger.

En person som etter pliktig undersøkelse finnes å være smitteførende med de antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier Helsedirektoratet har fastsatt undersøkelsesplikt for, skal av institusjonens ledelse forbys å utføre arbeid som kan medføre smittefare så lenge vedkommende er smitteførende.

Institusjonens ledelse skal oppheve forbudet så snart vedkommende ikke lenger er smitteførende og således ikke medfører fare for overføring av antibiotikaresistente bakterier til andre.

Helsedirektoratet gir nærmere retningslinjer for når en person skal regnes som ikke smitteførende.

0Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2002), 2 des 2002 nr. 1703, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 8.Klage over vedtak om forbud mot utførelse av arbeid

En person som er ilagt forbud mot å utføre arbeid i medhold av § 7 kan klage vedtaket inn for fylkesmannen. Fylkesmannen kan i denne forbindelse bestemme at personer som er smitteførende med antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier likevel kan utføre arbeid i helsevesenet, dersom det er åpenbart at de i sitt arbeid ikke representerer noen fare for overføring av smitte til andre.

0Endret ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.
§ 9.Økonomi

Institusjonen bærer utgiftene for gjennomføring av undersøkelse etter denne forskrift.

Arbeidstaker som ikke kan tiltre eller gjeninntre i arbeid etter § 7 andre ledd har rett til ytelser etter lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1996.