Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

DatoFOR-1996-07-19-703
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 Nr. 13
Ikrafttredelse19.07.1996, 19.07.1999
Sist endretFOR-2014-09-12-1171 fra 15.09.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1990-09-07-730, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort
KorttittelForskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juli 1996 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. Kronprinsreg.res. av 7. september 1990 nr. 730. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 583, 15 mars 2013 nr. 284, 12 sep 2014 nr. 1171.

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Denne forskrift har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter produksjon, leieproduksjon, ervervsimport, omsetning og formidling av lekeplassutstyr eller deler av utstyr. Forskriften omfatter også annen behandling av lekeplassutstyr. Forskriften stiller generelle og spesielle krav til lekeplassutstyret.

Forskriften omfatter både nytt utstyr og utstyr som eksisterer ved fastsetting av forskriften.

Forskriften omfatter dessuten merking, produktinformasjon, og vedlikehold av lekeplassutstyr.

Forskriften gjelder både for ferdig montert lekeplassutstyr, for utstyr som leveres i deler og for byggesett. Forskriften gjelder gjennom lekeplassutstyrets forventede levetid.

Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv/felles bruk, uavhengig av hvor det er plassert.

Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift.

Forskriften gjelder ikke de produkter som står oppført i vedlegg 1.

§ 3.Hvem som er ansvarlig

Produsenter, leieprodusenter, ervervsimportører, distributører, detaljister og andre som omsetter, formidler eller på annen måte behandler lekeplassutstyr er ansvarlige for at kravene i forskriften er oppfylt.

§ 4.Definisjoner

Med lekeplass menes ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek.

Med lekeplassutstyr forstås alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek.

Med nytt lekeplassutstyr menes lekeplassutstyr som installeres etter at denne forskriften er fastsatt.

Med eksisterende lekeplassutstyr menes lekeplassutstyr som er blitt installert før denne forskriften ble fastsatt.

Med sikkerhetssone menes utstyrets lekeområde; et avgrenset, fritt område som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet ved bruk av utstyret, som gir fri passasje og som har et støtdempende underlag.

Med støtdempende underlag menes underlag som kan deformeres og på den måten oppta energi.

Med fri fallhøyde menes den maksimale, vertikale avstand mellom det sted på lekeapparatet hvor barnets vekt er plassert og underlaget.

Med produsent menes den som fysisk fremstiller lekeplassutstyr.

Med leieprodusent menes en som produserer på oppdrag fra andre.

Med importør menes den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over lekeplassutstyret.

Med distributør menes den som sørger for fordeling mellom produsent, importør og detaljist.

Med detaljist menes den som selger eller formidler lekeplassutstyr til forbruker.

Med bruker menes den som benytter seg av lekeplassutstyret.

Med annen behandling forstås montering, vedlikehold og jevnlig ettersyn med lekeplassutstyr.

Med anerkjent norm menes veiledning, standard m.v. som innen et fagområde er internasjonalt og/eller nasjonalt anerkjent, og lov eller forskrift som ikke får direkte anvendelse, men som regulerer tilsvarende eller tilgrensende områder.

Med tredjepart menes de som assisterer eller hjelper barna med å bruke lekeplassutstyr, herunder også andre barn.

Kapittel 2. Generelle krav

§ 5.Anerkjente normer

Utstyr som er i samsvar med anerkjente normer vil oppfylle kravene i forskriften, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser. For risikoaspekter som ikke er inkludert i anerkjente normer, gjelder produktkontrolloven § 3b.

0Endret ved forskrift 12 sep 2014 nr. 1171 (i kraft 15 sep 2014).

Kapittel 3. Fysiske og mekaniske egenskaper

§ 6.Fysiske og mekaniske egenskaper

Utstyr skal være konstruert og bygget slik at det er mulig for brukeren(e) å snu eller forlate utstyret uten å måtte utsette seg for en enda større utfordring med tilhørende risiko for helseskade.

Voksne skal ha tilgang til alle nødvendige steder med henblikk på å nå eller hjelpe barn som kan være i vanskeligheter.

Det enkelte utstyrs styrke og stabilitet skal være i samsvar med den bruk det er beregnet på eller som det kan forventes brukt på. De krefter som kan oppstå ved ujevn eller varierende belastning må tas med i beregningen av utstyrets styrke og stabilitet.

Underlag og/eller flater som er til å gå på eller som skal bære vekten av personer, må være konstruert slik at sikkerheten er ivaretatt.

Utstyr eller deler av metall som kan utgjøre en risiko for frostskader, skal være behandlet eller dekket av materiale som isolerer mot kulde, slik at frostskader unngås.

Alle deler, tilgjengelige for bruker eller tredjepart, skal ha tilstrekkelige avrundete kanter og hjørner for å hindre skade.

Lekeplassutstyr som en kan forvente at vil bli brukt av barn under 3 år, skal være fri for løse smådeler.

Åpninger og avstander, som barn har tilgang til, skal ha en slik utforming at de ikke utgjør fare for fastklemming.

Åpninger med dimensjoner som varierer når bevegelse oppstår, skal ha tilstrekkelig størrelse eller mellomrom for å unngå risiko for skader ved klemming, knusing eller press.

Trapper, ramper o.l. som gir adkomst til flater og nivåer i en viss høyde over bakkenivå, skal ha håndlist, rekkverk eller tilsvarende. Flatene og nivåene skal ha tilpasset avskjerming eller rekkverk.

0Endret ved forskrift 12 sep 2014 nr. 1171 (i kraft 15 sep 2014).

Kapittel 4. Brann- og eksplosjonsegenskaper

§ 7.Brann- og eksplosjonsegenskaper

Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av utstyrets brann- eller eksplosjonsegenskaper, er redusert til et minimum.

Kapittel 5. Kjemiske egenskaper

§ 8.Kjemiske egenskaper

Lekeplassutstyr skal ikke inneholde, avgi eller danne stoffer og produkter som er klassifisert som helsefarlige i en slik konsentrasjon eller form at de kan medføre helsefare for barn eller tredjepart. Klassifiseringen er basert på den til enhver tid gjeldende forskrift om merking, omsetning m.v. av kjemiske stoffer og produkter som kan medføre helsefare, samt forskrift om stoffliste, risiko- og sikkerhetsbestemmelser m.v.

Kapittel 6. Elektriske egenskaper

§ 9.Elektriske egenskaper

Lekeplassutstyr med elektriske egenskaper skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades, er redusert til et minimum.

Kapittel 7. Andre egenskaper ved lekeplassutstyr

§ 10.Sikkerhetssoner

Det skal være en sikkerhetssone rundt hvert lekeplassutstyr. Størrelsen på sikkerhetssonen vil avhenge av fallhøyden og må sees i sammenheng med det areal aktiviteten dekker. Sikkerhetssonen fastsettes særskilt for det enkelte utstyr.

§ 11.Fallunderlag

Lekeplassutstyr skal være utformet, konstruert og plassert slik at risikoen for at brukere eller tredjepart skades på grunn av fall fra utstyret, er redusert til et minimum.

For at lekeplassutstyret skal kunne tas i bruk, må utstyrets fallunderlag være støtdempende. Dette gjelder ved fallhøyder på over 60 cm. Kravet til fallunderlagets støtdempende evne vil avhenge av fallhøyden for det enkelte utstyr.

Hvis syntetiske matter eller gummiheller brukes som fallunderlag ved fallhøyde over 60 cm, skal den støtdempende evnen kunne dokumenteres.

Fjell, betong og asfalt skal ikke brukes som fallunderlag.

§ 12.Radioaktivitet og annen stråling

Lekeplassutstyr skal ikke inneholde radioaktive stoffer eller andre komponenter som avgir stråling i en slik form eller mengde at det kan være helseskadelig for brukere eller tredjepart.

§ 13.Hygiene

Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert på en slik måte at det ved bruk ikke fører til infeksjon, sykdom og smitte.

Kapittel 8. Merking, produktinformasjon og emballering

§ 14.Merking

Lekeplassutstyr skal ved markedsføring og salg være merket med navn og adresse til norsk produsent eller importør, eller med handelsmerke som lett identifiserer produsent eller importør.

§ 15.Produktinformasjon

En produktveiledning skal følge med utstyret ved markedsføring og salg. Den skal inneholde opplysninger om plassering og evt. fundamentering av utstyret, om sikkerhetssoner, om fallunderlag, om vedlikehold m.v.

Monteringsanvisningen skal være utfyllende og inneholde en deloversikt. Det ferdige produkt skal skisseres. Opplysninger om nødvendig verktøy eller hjelpemidler skal oppgis.

Det skal gis opplysninger om anbefalt bruksområde og hvilken aldersgruppe utstyret er beregnet for. Om utstyret kun er beregnet på innendørs bruk, skal dette oppgis.

All informasjon skal være på norsk eller annet nordisk språk som ikke kan misforstås.

Kapittel 9. Vedlikehold

§ 16.Ettersyn og vedlikehold

Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.

Kapittel 10. Unntak, tilsyn, tvangsmulkt, klage, straff

§ 17.Unntak

I særskilte tilfeller og etter nærmere vurdering kan Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjøre unntak fra denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 583, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 18.Tilsyn

Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger fører tilsyn med at den del av forskriften som omhandler hygieniske og kjemiske egenskaper og kjemisk merking, følges.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bemyndiger fører tilsyn med at den del av forskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper og elektriske og radioaktive egenskaper, følges. Det samme gjelder for merking og informasjon.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 583, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 19.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelser i denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført, kan det fastsettes tvangsmulkt etter reglene i lov om produktkontroll § 13.

§ 20.Klage

Vedtak truffet av Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bemyndiger, kan påklages til Justis- og politidepartementet.

0Endret ved forskrifter 20 feb 2004 nr. 583, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 21.Straff

Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 12, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 22.Ikrafttredelse

For nytt lekeplassutstyr trer forskriften i kraft straks. For eksisterende lekeplassutstyr trer forskriften i kraft 3 år etter datoen for fastsetting.

Vedlegg 1. Følgende produkter er unntatt fra forskriften, forutsatt at de ikke markedsføres som lekeplassutstyr

-Produkter som omfattes av forskrift om sikkerheten ved leketøy.
-Sportsutstyr.
-Mål (fotballmål, håndballmål, osv)
-Utstyr som omfattes av forskrifter til lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker.
-Faste installasjoner/bygningsdeler som omfattes av Plan- og bygningsloven.

Vedlegg 2. (Opphevet)

0Vedlegg 2 opphevet 15 sep 2014 ved forskrift 12 sep 2014 nr. 1171.

Vedlegg 3. (Opphevet)

0Vedlegg 3 opphevet 15 sep 2014 ved forskrift 12 sep 2014 nr. 1171.