Forskrift om regulering av rekefisket i fiskevernsonen ved Svalbard.

DatoFOR-1996-07-19-726
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1996 1095
Ikrafttredelse19.07.1996
Sist endretFOR-2005-08-31-958 fra 01.01.2006
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§1, FOR-1977-06-03-6-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om rekefisket ved Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. juli 1996 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3.
Endringer: Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 958.

§ 1.Denne forskrift gjelder for fisket etter reker i fiskevernsonen ved Svalbard.
§ 2.Bare fartøyer fra land som tradisjonelt har fisket reker i Svalbards territorialfarvann og indre farvann eller i fiskevernsonen ved Svalbard, kan fiske reker i fiskevernsonen ved Svalbard. Dette er fartøyer fra Canada, Færøyene, Grønland, Island, EU, Russland og Norge. Omfanget av det enkelte lands deltakelse fastsettes særskilt på grunnlag av tidligere fiske.
0Endret ved forskrift 31 aug 2005 nr. 958 (i kraft 1 jan 2006).
§ 3.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter bestemmelsene i § 8 og § 9 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks.